Markt trekt minder klanten PZC Afstand hield vriendschap overeind Na veertig jaar debuut-cd voor muziekveteraan Kees Schipper 17 De Muynck zaterdag 10 december 2005 Bijzonder theekistje onder de hamer «DDELBURG - Het Zeeuws Veilinghuis ie Middelburg Lit volgende weck een aan- werken onder de .Tnpsiuk is een palissander- en vurenhouten theekistje met een Maanvormige zilveren knop uit 1162 gemaakt door de Middel burgse zilversmid Jan Cornells vanHemert. Het komt uit de na- ■nschap van de vroegere bur- ueester van Utrecht, C.J. de Jets kom je hoogstzelden tenen", zegt Jeroen de Kuyper van het Zeeuws Veilinghuis. Het kistje brengt naar verwach ting tussen de 6000 en 8000 euro Onder de schilderijen trekken vooral twee doeken van de Veer- jeschilder W.F.A.I. Vaarzon Mo rel (1868-1955) de aandacht. Van hem is maar weinig werk e markt. Een van de schilde ken, die worden getaxeerd op fond de 10.000 euro, is opmerke lijk omdat het aan twee kanten is beschilderd, met aan de ene zijde Koninginnedag en aan de andere zijde Zeeuws landleven inde zomer, Veilingdagen De veilingdagen zijn woensdag pdecember (19.00 uur) en don derdag 15 december (13.30 en 19 00 uur). De kijkdagen zijn ag (10-16 uur), maandag uur), dinsdag (10-20 uur), woensdag (10-18 uur) en donderdag (10-12 uur). A.I. Vérhage houdt vandaag van af 14.00 uur een veiling in hotel Ameville in Middelburg. De ca talogus vermeldt ruim 450 ka vels, met als uitschieters de schilderijen Landschap met figu- met rechts een molen en een M beek van Jacob Isaakz van Ruisdael (opbrengst geschat 25.000 a 35.000 euro), ers landschap van Andreas Schelfhout (20.000-30.000 eu ro), De valkenjacht met Prins m Oranje van C. Netscher (15 000-20.000 euro) en een Hollands riviergezicht van Ch. Lackert (10.000-15.000 euro). de sieraden is een zeld zame hanger met smaragd, dia manten en briljanten, die zeker 5000euro moet opbrengen. door René van Stee Marktkooplieden hebben het niet makkelijk. Velen hebben flinke klappen opgelopen door de economi sche dip. Hoewel markten boven de Westerschelde nog redelijk tot goed lo pen - Goes vervult van oudsher een streekfunctie en Middelburg profiteert van de vele toeristen - is de situatie in Zeeuws-Vlaanderen zorgelijker. Ingewijden verklaren dat de meeste marktkramers in plaatsen als Axel, Hulst en Oostburg hun kost nog net kun nen verdienen. Terneuzen is een negatie ve uitschieter, 's Woensdags staat er nog hooguit anderhalve rij kramen. En kele jaren geleden waren dat er dik drie. Met open plekken tussen de kramen en weinig publiek op de been maakt het ge heel een desolate indruk. Bovendien le vert het gure weer in de wintermaanden ook geen positieve bijdrage aan op komst en sfeer. Weekmarkten De neergang in Terneuzen verbaast Wil Pieters van de stoffen- en fournituren- kraam geenszins. Hij vindt de Markt niet aantrekkelijk genoeg. „Het is geen mooi en uitnodigend plein. Daar begint het al mee. Oude mensen met een rolla- tor kunnen er niet uit de voeten. Dat moet eerst veranderen", zegt hij. Maar er is dus meer. Zo noemt Pieters de algehele malaise die veel detailhan delszaken al enkele jaren in haar greep houdt, de dure euro en het veranderde koopgedrag van de consument als oorza ken. „Ze gaan tegenwoordig liever naar een winkelcentrum dan naar de markt. Verder hebben veel vrouwen helemaal geen tijd meer om te komen omdat ze werken. Dat laatste valt ze trouwens niet te verwijten." Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn er volgens hem nog andere factoren die een rol spelen. De spoeling op de week markten is er dun omdat hekom een ver- Met een andere opstelling van de kramen hoopt de markt in Terneuzen er weer bovenop te komen. foto Wim Kooyman grijzende streek met weinig inwoners en dus een gering aantal consuménten gaat; Belgische kooptoeristen die voor heen hun couponnetjes kwamen verzil veren, blijven tegenwoordig weg; en marktkramers van buitenaf moeten veel meer kosten maken om op hun stek te raken (brandstof, tol Westerschelde- tunnel). „En dan heb ik het nog niet eens gehad over de overbewinkelde stads- en dorps centra. De marktkramen die groente, fruit, vis of kaas verkopen redden het wel, maar de concurrentie voor non-foodkramen zoals de mijne is fnuikend. Vooral in Terneuzen is van al les tegen een spotprijs te koop. Daar kunnen wij niet tegenop", sombert Pie ters. Een kant-en-klare oplossing heeft hij ..niet meteen voorhanden, maar zoals al gezegd, een aantrekkelijker marktplein in de Scheldestad noemt hij een stap in de goede richting. Of dit het tij nog kan keren, betwijfelt hij. „We zitten in eenmeergaande spiraal. Want het aantal kramen is nu al klein. Daardoor komen er weinig mensen. Als het aanbod dan ook nog eens steeds minder variatie biedt, is er op den duur geen houden meer aan." Minder somber Voorzitter Wim Westveer van de Zeeuws-Vlaamse afdeling van de Cen trale Verening voor Ambulante Handel deelt de zorgen van Pieters, maar is min der somber. Dat er in Terneuzen iets moet veranderen, staat ook voor hem vast. Zijn hoop is gevestigd op een plan dat samen met de gemeente is opge steld. Speerpunt hierin is een andere in richting die de boel inderdaad aantrek kelijker moet maken. „Dus een opstel ling van de kramen die mensen uitno digt om er langs te lopen. Dat kan door een meer open en tegelijkertijd intieme re presentatie, waarin ook een betere aansluiting wordt gezocht bij de loop route van de winkels." Westveer denkt dat hiermee niet met een het ei van Columbus is gevonden, maar houdt zich vast aan het succes dat een soortgelijke operatie in Vlissingen opleverde. Ook daar had de weekmarkt te lijden onder teruglopende belangstel ling. Op het moment dat de kramen be ter aansloten op de looproute van de winkels, was er volgens hem meteen een verbetering te bespeuren. „Waarom zou dat in Terneuzen dan niet kunnen?", vraagt hij zich af. „Bovendien is meer dan negentig pro cent van de marktkramers het er mee eens. Er zijn nog wat struikelblokken, maar die zijn in goed overleg op te los sen. Het gaat dan vooral om verworven rechten. De mensen die nu op een goede plek staan, zijn bijvoorbeeld nog niet enthousiast over een plaatsje elders op het plein." Westveer houdt zich ook vast aan het economisch herstel dat zich lijkt te heb ben ingezet. Verder is het volgens hem zaak dat marktkramers in de non-food- sector zich nadrukkelijker concentreren op aanbod dat nergens anders te krij gen is en dat tegen aantrekkelijke prij zen wordt aangeboden. „Je overleeft al leen als je je op een bijzondere manier onderscheidt." Vrouw betrekt dochter bij diefstal MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A. Gaakeer heeft gisteren een 54-jarige vrouw uit Terneuzen 325 euro boete opgelegd wegens winkeldiefstal, De ver dachte nam 9 juni dit jaar in Hulst uit een winkel goede ren weg. Ze liet haar (minderjarige) dochter bij de uit gang staan. De vrouw stopte een doos draadalgen, twee plantjes en een zak vijverkorrels in haar tas en gaf de tas aan haar dochter. „Het was de bedoeling zonder te beta len de winkel uit te gaan", had de dochter aan de politie verteld. De politierechter nam het de vrouw vooral kwa lijk dat ze haar dochter bij de diefstal betrok. Boete voor dronken varen MIDDELBURG - Een 62-jarige schipper uit Amsterdam moet 405 euro boete betalen voor dronken varen op de Westerschelde. Dat heeft de Middelburgse politierechter gisteren bepaald. De politie hield de verdachte 22 decem ber vorig jaar aan op een motorschip in de haven van Ter neuzen. Hij bleek ruim tweëenhalf keer zoveel alcohol te hebben gedronken als is toegestaan. De ervaren schipper was kwaad op zijn baas geworden, omdat hij tijdens de feestdagen moest werken. Hij had er juist op gerekend vrij te zijn. De teleurstelling was zo groot dat hij tijdens het varen een aantal halve liters bier tot zich nam. „Ik vaar 45 jaar, maar ik heb nog nooit iets gehad", had hij de politie verteld. Diefstal gemeentevlag bestraft MIDDELBURG - Het stelen van een vlag van de gemeen te Hulst was 'een grapje', zei de twintigjarige verdachte uit Hulst gisteren bij de Middelburgse politierechter. Die vond het incident echter meer dan een kwajongensstreek. „Dit is geen grapje, maar een diefstal", verzekerde ook of ficier van justitie M. O vermeer. Het grapje kostte de Hul stenaar 230 euro boete. Dat is de straf die de verdachte conform de eis kreeg opgelegd. De man had 17 juni in Hulst de vlag afgetrokken van een beeld dat nog onthuld moest worden. De Hulstenaar deed verder niets met de vlag. „Ik had er niets aan", zei hij. Boete voor stelen boksbal MIDDELBURG - Een 25-jarige inwoner van Terneuzen is gisteren in Middelburg voor het stelen van een boksbal veroordeeld tot 130 euro boete. De verdachte vertelde dat hij tijdens de Terneuzense Havenfeesten op een kermisat tractie zo hard tegen de boksbal had geslagen, dat die los kwam. „Ik dacht meteen: dat is een leuk souvenir." De diefstal gebeurde onder de ogen van een politieman. „Ik was beschonken, maar ik vind dat de politie zijn werk goed heeft gedaan. Een domme actie", verzekerde hij. „Een diefstal uit balorigheid", meende de politierechter. Kapelle helpt Pakistan KAPELLE - In navolging van veel andere gemeenten wil de gemeente Kapelle een financiële bijdrage leveren aan de hulpverlening van de slachtoffers van de aarbeving in Pakistan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd om vijfdui zend euro beschikbaar te stellen. Dat geld is vooral be doeld voor de aanschaf van tenten. lamst Byzantijns koor presenteert cd in Sint Jacobskerk VLISSINGEN - Het Zeeuws By zantijns Koor Srétenje heeft een róuwe cd gereed. Deze wordt vanavond in de Sint Jacobskerk in Vlissingen gepresenteerd, tij dens het eerste van tweede ad- ventsconcerten die het samen met het Hulster Gemengd Koor geeft, met het bekende repertoi re van het koor, is de opvolger de eerste cd uit 2001. Die inmiddels uitverkocht. Bo vendien heeft Srétenje zich andsdien onder leiding van dili gente Emilia Tabachnik-Li dus- ontwikkeld, dat het ook üjd was voor nieuwe opnamen, vonden eind oktober in de rooms-katholieke kerk in 's-Heerenhoek. Uitstraling Volgende week zaterdag zingt let koor in de Grote Kerk in Ter- vanavond in Vlissingen ng beide keren om 20.00 |M- Het is de eerste keer dat nieuwe koorkleding gt, die een typisch Russi- uitstraling heeft. De kle- flngis tot stand gekomen in sa menwerking met ontwerpster u"~a Zinnina uit Sint-Peters- en Carla Ekelschot uit Vlis- ;n. ins het optreden van van- d zingt Josie Kneepkens jan het slot van het eerste deel I'll be gone', het num mer dat de 25-jarige Dennis Kouijzer uit Vlissingen schreef. ®j üjdt aan de spierziekte van ""chemie, waardoor zijn levens- vmvachting niet groot meer is. Met het nummer wil hij aan dacht vragen voor het werk van 'gjng Spierziekten Neder- '®d. Bij de uitvoering van het nummer is Kouijzer vanavond GOES - Op de laatste dag van JIJ» overzichtstentoonstelling JJ Kunstuitleen De Bevelan- den, aan de Westwal in Goes, is kunstenaar Reynier de Muynck vandaag van 13.00 tot 16.00 uur rel! aanwezig, J»j zal dan het onlangs versche- Ittn k„„i. over zijn werk, Op den, signeren, december is er een n-y-Jag in boekhandel UeKoperen Tuin in Goes. Op de cd Freeride van 'de grootvader van de Zeeuwse bluesrock' blijkt dat zijn muziekstijl breder is geworden. door Rolf Bosboom THOLEN - Hij geldt als de grootvader van de Zeeuwse bluesrock, is al zo'n veertig jaar in de muziek actief, maar pas nu presenteert Kees Schipper (52) zijn eerste eigen cd: Freeride. „In het verleden heb ik wel mee gespeeld op een aantal cd's, maar verder ben ik nooit zo be zig geweest met platen maken. Ik wilde gewoon spelen." Hoewel hij al 25 jaar weg is uit Zeeland en in Zundert woont, is zijn naam nog onverbrekelijk verbonden met Zeeland, vooral Zuid-Beveland. Hij maakte ooit naam met bands zoals Melrose Abbey, Lois Malone en Schip per Bemanning. „Een paar jaar geleden wilde ik kijken of ik zelf wat nummers kon schrijven. Daar heb ik in de vakanties aan gewerkt, want dan pas vind ik de rust en is mijn hoofd goed leeg." Vijftien nummers nam hij op in de eigen studio die hij sinds kort heeft. Negen ervan staan op Freeride. De cd presenteert hij deze week op drie plaatsen in het land, met als afsluiter vanavond The Six ties in Tholen, waar hij ook vaak de maandelijkse jamses sies leidt. Opvallend op het album is dat Schippers muziekstijl breder is geworden, met niet alleen rock en rhythm blues, maar ook bij voorbeeld country. Dat komt me de doordat hij de laatste tijd, on der de naam Diehards Unlimi ted, samen met Goesenaar Kees Meerman en Jan de Bruijn veel akoestisch heeft gespeeld. „Dan ga je toch andere dingen probe ren en wordt je muzieksmaak breder." Hulp Bij de opname van de cd kreeg hij veel hulp van collega-muzi kanten. Ook vanavond wordt hij bijgestaan door een indrukwek kend gezelschap: zanger Kaz Lux (Brainbox), drummer Hans Waterman (onder meer Cuby Blizzards), toetsenist Co Ver gouwen (Margriet Eshuijs), gita rist Jan de Bruijn (Crew, Dou ble Brown), gitarist Ad Landa (Taxfree Jam), bassist Frank door Rolf Bosboom AMSTERDAM - In de laatste ja ren van zijn leven verbrak Bou- dewijn Büch (1948-2002) vrij wel al zijn vriendschappen. Die met Hans Warren (1921-2001) hield niettemin stand. Het was echter in alle opzichten een schrijversvriendschap op af stand, gebaseerd op wederzijds respect, concluderen Ronny Boogaart en Eric de Rooij op ba sis van een onderzoek dat ze heb ben uitgevoerd. De twee Amsterdammers, van wie Boogaart is opgegroeid in Kloosterzande, verdiepen zich al enkele jaren intensief in het leven en werk van Hans War ren. Daarvan doen ze sinds het najaar van 2002 verslag op hun voorbeeldige website home.zon- net.nl/h.warren), met veel bio- en bibliografische gegevens, ver slagen van gesprekken met men sen die Warren hebben gekend en een nieuwspagina die regel matig wordt bijgewerkt Vandaag wordt in de Openbare Bibliotheek aan de Prinsen gracht in Amsterdam de vierde 'Internationale Boudewijn Büch Dag' gehouden, georganiseerd door genootschap Büchmania. Boogaart en De Rooij verzorgen er een lezing over de band tus sen Büch en Warren. Over het zelfde onderwerp wordt ook een boekje van hun hand gepresen teerd, met als titel Duiven op Bouvet. Het idee is afkomstig van voor zitter Henk Spraakman van Büchmania. „Hij is een grote fan van zowel Büch als Warren én een vaste bezoeker van onze site", zegt De Rooij. „Zijn eerste vraag was of wij een genoot schap rond Hans Warren wilden oprichten, maar dat ligt niet in de lijn der verwachting." Wel waren ze bereid nader on derzoek te doen naar de relatie tussen beide auteurs. „We had den een beetje idyllisch beeld dat die heel close tot het einde toe was, maar dat is gewoon niet zo", is een van hun bevin dingen. Büch en Warren kwa men zelden bij elkaar thuis en terwijl ze allebei fanatieke brie venschrijvers waren, is er nau welijks onderlinge correspon dentie bekend. Niettemin was er wel degelijk sprake van een vriendschap, vol gens Boogaart en De Rooij daad werkelijk ontstaan na Warrens bespreking van Büchs boek Ei landen, in het voorjaar van 1981. Daarin zette de criticus on der meer vraagtekens bij de be wering dat op het eiland Bouvet duiven zouden voorkomen. Standwerker Beide schrijvers recenseerden eikaars werk veelvuldig. In zijn tv-programma prees Büch elk nieuw deel van Geheim dagboek als een standwerker aan en in de PZC besprak Warren elk jaar wel een boek van Büch. Ook zijn toon was zeer welwillend, maar de algemene indruk dat hij uit sluitend positief oordeelde, ver dient volgens Boogaart en De Rooij wel wat nuancering. Zo was Warren in de periode tus sen 1981 en 1987 weliswaar posi tief, maar zette hij - als een van de eei'Sten - terechte vraagté- kens bij het autobiografische ge halte van het werk. Bij een boek dat hij minder goed vond, zoals Links! (1986) omzeilde hij sub tiel het geven van mening. Nadien werd Warren milder en hadden zijn recensies vooral als doel het onder de aandacht brengen van Büchs werk in het algemeen, zoals omgekeerd ook gebeurde. Ook al is hij waar schijnlijk minder enthousiast ge weest over de latere boeken, de wederzijdse waardering was blijvend. Dat de vriendschap overeind bleef, komt volgens Boogaart en De Rooij doordat die voor een belangrijk deel 'professioneel' was. Büch verbrak alle banden met mensen die hem te na kwa men, die de zelfverzonnen fa bels rond zijn leven zouden kun nen weerleggen. Warren zat, in Zeeland, op veilige afstand en het contact was spaarzaam. Het waren allebei buitenstaanders en dat, zeggen de auteurs van Duiven op Bouvet, wilden ze ook blijven. Dries (Taxfree Jam) en zangeres Stella Domanoz. Hij treedt regelmatig op, maar veelal in Duitsland, met name in de jazzclubs van Dresden en Leipzig en omgeving. Daar orga niseert Schipper, in het dage lijks leven docent aan de mu ziekschool in Roosendaal, ook workshops. Optreden in Duits land noemt hij dankbaarder dan in Nederland. Het is zijn bedoeling volgend jaar ook weer vaker in eigen land op te treden. „Misschien dat ik weer wat elektrisch gaan doen, met alleen een bassist en een drummer. Maar wellicht ga ik ook solo optreden, akoes tisch. Dat heb ik in Duitsland een paar keer gedaan en dat is heel goed bevallen." In elk geval moet er ook een vol gende cd komen. „Ik hoop dat die niet zo lang op zich laat wachten, maar ik voel geen tijds druk. Wat komt, dat komt. Ik zie wel." Concert en cd-presentatie: Kees Schipper gasten, vanavond in The Sixties, Kaaij 3, Tholen. Aan vang: 21.30 uur. Boudewijn Büch en Hans Warren bij het huis van Warren in Kloetinge, november 1984. In het midden Warrens partner Mario Molegraaf. foto Klaas Koppe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 69