Delta mag bieden op afvalbedrij'f Evides handhaaft tarieven voor drinkwater Herdenkingskruis voor Harry Traast Kloosterboer begint containerterminal in Vlissingen-Oost 15 Jongeren stellen eisen aan maatschappelijke stage Provinciale Staten stellen voorwaarden voor werkgelegenheid TUHKtL IMCTT 4-% DUUKSZ lumee IK Hm WÉL iuïr/wceg>/wL M///v wWsemjs Pfteifm Meree AKTMDSB3>i&<iM6 TOÜ^TftA TOISWSVffiFF'HÉ %OUOÉV£/Z.„ I AFSm4BBB>IEHIH6 TofA-TftA MtKretosT£n\xe2eht&'H/f I<2-011! feSMSiw 6tM> If/fsZ 7 lE/xm&cr Tuismfouva EH '7 viK i&Heee&i Éenwm eeHetnt GOES - Jongeren vinden maat- ,h,ppelijke singes prima, maar is moeten niet te veel een ver- Ihtend karakter hebben. Zo Let demogelijkheid bestaan te linnen kiezen uit de stages. iirder moeten er niet te veel sta ng komen, want ook tijdens de zaterdag 10 december 2005 opleiding moeten er al stages uit gevoerd worden. Dat was te horen in een de bat dat de Zeeuwse welzijns- en culturele organisatie Scoop en het ROC Zeeland vrijdag hielden in het ROC gebouw te Goes. Het debat, in de zoge naamde lagerhuisvorm, werd gehouden naar aanleiding van de plannen van de minister van onderwijs, M. van der Hoeven, om alle leerlingen uit het voort gezet onderwijs te verplichten in 2007 maatschappelijke stages te volgen. Met die stages kun nen studiepunten verdiend wor den. Op zich was niemand daar te gen, maar de voorwaarden waar onder dat moet gebeuren staan nog ter discussie, zo werd in het debat duidelijk. Ook werden er vragen gesteld over het feit dat verschillende jongelui al vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld in sportver enigingen. Dat zou ook als een vorm van maatschappelijke sta ge moeten worden beschouwd, zo was de conclusie. In Zeeland doen vijf scholen aan maatschappelijke stages. Dat zijn Scholengroep Pontes lo catie Pieter Zeeman in Zierik- zee, Nehalennia in Middelburg, de Christelijke Scholengemeen schap Walcheren heeft er een ex periment mee, het ROC Zeeland en het Goese Hoornbeeck Colle ge. Vertegenwoordigers van Zeeuwse scholen waren bij het debat aanwezig. MIDDELBURG - Delta mag de finitief met het Franse Suez een bindend bod doen op Afvalver werking Rijnmond (AVR). Een meerderheid van Provinciale Sinten heeft daarmee gisteren in gestemd. Wel stellen de Staten een aantal voorwaarden. provincie bezit vijftig pro sit van de aandelen. De andere is in handen van onder de dertien Zeeuwse ge meenten. Omdat een aantal daar- waaronder Middelburg en j eveneens heeft ingestemd, seen meerderheid van de aan houders akkoord. [ii Provinciale Staten stemden gisteren WD, CDA, Christen- Inie en SGP in met het voorstel van het dagelijks provinciebe stuur om Delta toestemming te geven een bod uit te brengen. Maar ze gaven gedeputeerde J Suurmond (WD, energie) wel ie opdracht om als vertegen woordiger namens de provincie ig in de aandeelhouders- ring te pleiten voor een lantal zaken. Zo moet hij Delta ip het hart, drukken niet alleen en voor behoud van be- werkgelegenheid, maar iok voor uitbreiding van het aan- al banen. Het CDA benadrukte lat Suurmond moet inzetten op 3e vestiging van het hoofdkan toor in Zeeland. Iets dat Delta eerderal als irreëel heeft bestem peld. Wel kan een kantoor van ten van de vijf businessunits in Zeeland komen. Dat levert enke le tientallen arbeidsplaatsen op, met name in Terneuzen. Verder moet Suurmond van de Staten Delta op aandringen dat Meisje gewond ij aanrijding n Terneuzen IERNEUZEN - Bij een aanrij ding in Terneuzen is gistermid- een zestienjarige scooterrijd- Heruit Zelzate gewond geraakt. let meisje kwam omstreeks vijf hr op de kruising van de N61 E de Mr. F.J. Haarmanweg in «tsing met een busje, een Volks agen Transporter, bestuurd loor een 42-jarige man uit de ge- leente Terneuzen. Het meisje aakte daarbij gewond aan haar oofd. Ze werd voor behande- naar het ziekenhuis ge nacht. hndat de toedracht van het on tval niet duidelijk is, is de poli- ieopzoek naar getuigen, lie worden verzocht zich te mel en bij het politiebureau in Ter- Kuzen of te bellen naar 300-884 4. het bedrijf gaat investeren in duurzame energie in Zeeland (onder andere de productie van biobrandstoffen. Ook moeten de aandeelhouders meer van de winst uitgekeerd krijgen.Suur- mond erkende dat Delta risico's loopt. „Ook het dagelijks provin ciebestuur heeft niet alles kun nen toetsen. Aan alle kanten zijn de risico's en revenuen onder zocht. Daarom durf ik blind te varen op de directie en de Raad van Commissarissen. Die stellen dat het goed is voor de toekomst en zelfstandigheid van Delta." GroenLinks, PvdA en Zeeuws Belang raakten niet overtuigd en stemden tegen. „Op lange ter mijn is het publieke belang niet gediend met deze overname", zei M. Wiersma (GroenLinks). „Af valverwerking is de meest kwets bare markt", betoogde J. van der Giessen (D66). „Delta neemt een groot risico en moet zich er van vergewissen dat de gemeen te Rotterdam maar wat blij is dat ze van de AVR af is." Dat vond I. Vogelaar (WD) te kort door de bocht. „Rotterdam wil van het belang af omdat dat conflicteert met andere belan gen die de gemeente heeft. Niet vanwege slechte vooruitzich ten." Maandag is de aandeelhouders vergadering. Uiterlijk dinsdag moet Delta een bindend bod uit brengen. Juda van Moolenbroek, student aan de Hogeschool Zeeland, onthult het herinneringskruis. door Maurits Sep VLISSINGEN - Harry Traast is zeven tien als hij omkomt bij een bombarde ment op Vlissingen. Op de plaats waar hij in 1943 het leven liet, staat nu de Ho geschool Zeeland. In de school is gisteren een nieuw herdenkingskruis voor hem onthuld. Zondagavond 15 augustus 1943. De geal lieerden gooien bommen op Vlissingen om Duitse militaire doelen te treffen. Die avond sneuvelen echter ook 41 Vlissin- gers. Harry Traast is één van hen, maar zijn lichaam wordt nooit teruggevonden. Om hem niet te vergeten, wordt een herden kingskruis geplaatst tegen het gebouw van de HTS, nu de Hogeschool Zeeland. Omdat het in slechte staat verkeerde, is een nieuw gemaakt. Op verzoek van de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoot- troepers (BOSS) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de Hogeschool Zeeland ingestemd met een nieuwe plaats voor het monument: niet meer buiten maar binnen in de school. „Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen hun talenten kunnen ontplooien om te helpen bij de ontwikkeling van een duurzame wereld", verklaarde A. de Buck, lid van het College van Bestuur van de HZ. Harry Traast is die kans ont nomen. Hij is volgens De Buck het slacht offer geworden van mogelijk zinvol ge weld tegen een agressor die met zinloos geweld oorlog voerde. Nog steeds lijden kinderen onder oorlogsgeweld, merkten zowel De Buck als wethouder P. van der Maden op. Daarom vinden zij het belang rijk dat het herdenkingskruis voor Harry Traast in de hogeschool wordt geplaatst. Dat vindt J. Filius van de BOSS ook. „Wij komen vaker op scholen om de ge schiedenis van de oorlog door te geven. Het is fijn dat het kruis nu in de school staat." foor Ben Jansen middelburg - De klanten van Delta mogen volgend jaar [emiddeld honderd euro duur- foruit zijn voor gas en licht, de tarieven voor die andere nuts voorziening, water, blijven onge wijzigd. De kans is groot dat dit komende vijf jaar zo ook «Ja, dat is nog eens een an- *rgeluid", stelt H. de Kraa. di- «tielid van waterbedrijf Evi- ®s tevreden vast. ie vorming van Evides (ont- ven." staan uit een fusie van de water- poot van Delta en waterbedrijf Europoort in Rotterdam) medio vorig jaar is beloofd dat de tarie ven hooguit met de helft van het inflatiepercentage zouden stij gen. De Kraa: „Die belofte kun nen we ruimschoots waarma ken. Deze week hebben we be sloten de tarieven volgend jaar niet te laten stijgen. De vooruit blik op de komende vijf jaar rechtvaardigt de verwachting dat we het huidige niveau van de tarieven ook kunnen handha- Evides heeft de eerste anderhalf jaar na de fusie nog meer belof ten ingelost. De werkgelegen heid in Zeeland op het gebied van de productie en levering van drink-, industrie- en land- bouwwater is nagenoeg gelijk gebleven. Delta Water had in Zeeland en West-Brabant onge veer honderd personen in dienst en dat is zo gebleven onder de vlag van Evides. Het waterbed rijf, dat zijn hoofdkantoor in Rotterdam heeft, telt in totaal 555 medewerkers. Ook de toezegging over het di vidend dat de aandeelhouders tegemoet kunnen zien, is ruim schoots uitgekomen. Evides is voor 50 procent eigendom van Delta en voor 50 procent van Gemeenschappelijk Bezit Evi des, die op hun beurt weer het eigendom zijn van de gemeen ten en provincies in het ver zorgingsgebied. De Kraa: „We zijn uitgegaan van 24 miljoen dividend: de helft voor Delta en de helft voor de Zuid- Hollandse partner. Vorig jaar zijn we uitgekomen op 30 mil joen dividend en we verwachten voor dit jaar hetzelfde bedrag." Voor aanleg en onderhoud van het waterleidingnetwerk maakt Evides in Zeeland gebruik van dezelfde monteurs van Delta die zich, toen dit bedrijf nog een wa- terpoot had, met gas en water bezighielden. „Dat kan onmoge lijk efficiënter", meent De Kraa. Facturering Ook de facturering naar de Zeeuwse klanten verloopt via Delta. Daar is De Kraa minder over te spreken. „Ik vind dat we ons wat dat betreft sterker moe ten profileren. We hebben een goede merknaam en een prima logo. Daar kunnen we meer mee aan de weg timmeren. Mis schien moeten we overwegen een aparte waternota op een af zonderlijk vel papier met de gas- en lichtnota van Delta mee te sturen." Met automaten op scholen voor voortgezet onderwijs waar leer lingen flesjes gekoeld water - al dan niet met prik - kunnen vul len en waterkaraffen in restau rants wil Evides verder aan zijn naamsbekendheid werken. COR DE JONGE Hf TO luwT 12 oaafyaz m&mmiFfiM ié ouo?^r- "f'/£TOuo;[T//v2ca<inno/ n rvwfrttwWEHuefbUTta/iiertiETMsrt A/W MniCül V/5 OHS Uf Geen onderzoek waterschappen MIDDELBURG - Een meerderheid in Provinciale Staten voelt niets voor een onderzoek naar de toekomst van de Zeeuwse waterschappen. Een motie van GroenLinks om dat wél in te stellen kreeg gisteren in de Statenvergade- ring alleen steun van PvdA, ChristenUnie en SP (D66 was niet bij de stemming). Indiener L. Harpe (GroenLinks)' wees op de noodzaak van een goede organisatie van de wa terschappen. Nu met name de algemene vergadering van waterschap Zeeuws-Vlaanderen studie naar een fusie met waterschap Zeeuwse Eilanden afwees (ondanks de voor- delen voor de burger), moet de provincie zelf een onder zoek laten uitvoeren, was de kern van zijn betoog. Gede puteerde J. Suurmond (WD, bestuurlijke organisatie) maakte duidelijk dat het dagelijks provinciebestuur nog overlegt over de toekomst van de waterschappen. Dat moet niet met een motie doorkruist worden, meende hij. Eindbeeld is uiteindelijk wel één waterschap in Zeeland. Provincie wil van tunnelaandeel af MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur onder handelt over verkoop van de Zeeuwse aandelen in de NV Westerscheldetunnel. Gedeputeerde J. Suurmond (WD) zei dat gisteren in de Statenvergadering. „In het belang van de provincie kan ik er verder niks over zeggen." Ook het Rijk wil van de aandelen af. De gedeputeerde verze kerde vragensteller A. Luijben (SP) dat uiteindelijk de Staten beslissen. Suurmond gaf aan dat de provincie in de onderhandelingen inzet op het veilig stellen van zo be perkt mogelijke tariefstijgingen in de toekomst. Ook moet de veiligheid voldoende gewaarborgd zijn. Luijben liet al vast weten dat de SP tegen verkoop van een belangrijke verkeersschakel als de tunnel aan een particuliere onder neming is. Hij betwijfelde of daarmee harde afspraken te maken zijn. Suurmond wees erop dat in een concessie voor de nieuwe particuliere eigenaar wel degelijk afspra ken over onder meer tarieven vastgelegd kunnen worden (zoals nu ook het geval is in de speciale Tunnelwet). J. Ha- geman (Partij voor Zeeland) drong aan op een speciaal ta rief voor dagelijkse gebruikers van de tunnel. Gedeputeer de Suurmond deelde mee dat dit komend jaar nader wordt bekeken. Bende inbrekers aangehouden MIDDELBURG - Politie Zeeland heeft vorige week een 30-jarige man uit Oosterhout aangehouden op verden king van een groot aantal woninginbraken, gepleegd in verschillende provincies. Eind oktober waren in deze zaak al een 37-jarige man uit Breda en een 27-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. De politie kwam de bende op het spoor na woninginbraken in Stavenisse. Uit onder zoek is gebleken dat de drie mannen zich, in wisselende samenstelling, schuldig hebben gemaakt aan woningin braken in de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Hol land, Brabant en Utrecht. Men was voornamelijk op zoek naar contant geld en bankpassen met bijbehorende pinco des. Verder bestond de buit uit mobiele telefoons, laptops, fo to- en videocamei'a's en sieraden. De Bredanaar is de hoofdverdachte. Hij wordt in verband gebracht met 120 woninginbraken, hoofdzakelijk gepleegd tussen augustus en oktober 2005, en inbraken in 2003 en 2004. Vijf perso nen zijn in verband met deze zaak aangehouden wegens met heling. Eigenaren van de aangetroffen spullen wor den door de politie benaderd. foto Ruben Oreel door Ben Jansen VLISSINGEN - Op- en overslag bedrijf voor koel- en vriesladin- gen Kloosterboer begint deze maand met de bouw van een con tainer- en autoterminal aan de Westhofhaven in Vlissin gen-Oost. Uiteindelijk moeten er jaarlijks 150.000 containers en 60.000 auto's worden overge slagen. Kloosterboer verwacht deze activiteiten goeddeels met de bestaande personeelsomvang (250 werknemers) te kunnen uit- Kloosterboer houdt zich in Vlis singen-Oost al langer bezig met containers en tweedehands au to's. Het bedrijf verwacht dit jaar op 22.000 containers uit te komen. Dat gebeurt tot dusver op de bestaande kade aan de Bij- leveldhaven, waar een grote con tainerkraan en vier kleinere zijn geplaatst. De groei van de oor spronkelijke overslagacticitei- ten van Kloosterboer maakt het echter wenselijk de beschikking te krijgen voor een andere plek voor de behandeling van contai ners en auto's. Dit jaar heeft Kloosterboer een containerlijndienst op IJsland naar Vlissingen gehaald en er zijn gesprekken gaande met een tweede - grote - lijndienst. Dat leidt, volgens de verwachting van het bedrijf, tot een groei vol gend jaar naar 35.000 contai ners. Het gaat om stalen laadkis- ten die door containerschepen worden vervoerd en om contai ners die als deklast door koel- schepen worden meegenomen. Ook zijn er vervoersstromen per binnenvaartschip vanuit Rotter dam en Antwerpen en per kust vaarder vanuit Zeebrugge. Het toenmalige havenschap Vlis singen heeft de Westhofhaven medio jaren negentig aangelegd met het oog op de komst van het Zuid-Afrikaanse fruitbedrijf Ca- pespan, een vestiging die niet is doorgegaan. Dat betekent dat geen kademuur meer hoeft te worden opgetrokken. Om de uit gaande stroom tweedehandsau to's te kunnen verwerken wil Kloosterboer wel een roll on-roll off steiger aanleggen. Het havenbedrijf wil zich ook van een spooraansluiting voor zien, zodat een deel van de con tainers per spoor kan worden af gevoerd. Dat staatssecretaris Van Geel van Milieu onlangs een stokje heeft gestoken voor de groei van het goederenver voer op de Zeeuwse spoorlijn deert Kloosterboer niet. Woord voerder J. Dane: „We gaan er van uit dat dit probleem is opge lost tegen de tijd dat wij van de spoorlijn gebruik willen ma ken." De Kloosterboer Container Ter minal (KCT) begint aan de West hofhaven op een terrein van 7 hectare. De ontwikkeling van de ze oppervlakte vergt een investe ring van bijna 12 miljoen euro. In twee volgende fasen staat een uitbreiding tot respectievelijk 12 en 20 hectare gepland. WCT De uitbouw van de containerac tiviteiten bij Kloosterboer houdt nauw verband met de plannen voor de Westerschelde Container Terminal (WCT). Da ne: „We gaan ervan uit dat een deel van de aan- en afvoer van containers met verre bestemmin gen via ons kan lopen. Dat geldt dan vooral voor vracht waarin wij zijn gespecialiseerd, voe dingsproducten dus." Volgens Dane mag de aanleg van de KCT worden beschouwd als een signaal dat het bedrijfsle ven in de Vlissingse haven nog steeds vurig hoopt dat de WCT doorgaat. Ook autotransporteur Cobelfret en recentelijk de com binatie Sea-Invest/Zuidnatie hebben hun plannen mede op de WCT gebaseerd. Kerststal met echte elanden KLOOSTERZANDE - In het centrum van Kloosterzande wordt zondag 18 december een kerstmarkt gehouden. Horeca en winkeliers omringen het Hof te Zandeplein met ver lichte kerstbomen. In kraampjes worden artikelen in kerstsfeer verkocht, er is een levende kerststal met echte elan den en de Kerstman loopt rond. Op de verwarmde terrassen zijn onder meer oliebollen, glühwein en erwtensoep verkrijgbaar. De kerstmarkt begint om 14.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 67