PZC Failliet tuincentrum kan verder GroenRik Staten houden vast aan groot hotelplan bij Zeelandbrug Kerstbomen Mistig weer zorgt voor sfeer rond De Korenhalm Verkeersproef Goes luurt tot aan |de zomervakantie bin n9n uit fiïeuwe hoop voor werknemers Life Garden door overname ■poos iWww.familievermaak.nl j DIGITALE FOTO'S- AFDRUKKEN VOOR EEN LAGE PRIJS va mm* ctper foto www.goedkopefotos.nl Vrijwilligerswerk? Dat doe je gewoon! de Jonge Hoek van Dijke ;tle: 0113-315649 wwDZC.nl HredactfeSpiC.nl KEMUOMGOM KSiddcnleeland: 0113-315520; SSiaanderen:0114-372770; Slal:02M562500. 10 december 2005 editie Bevelanden-Tholen yirWillem van Dam jOES - Het failliete tuincen- iflim Life Garden aan de jjeuwe Rijksweg bij 's-Heer Bendrikskinderen is overgeno- aen door voormalig concurrent Hagenaar. Met de overname is ibedrag van ongeveer 1,5 mil- n euro gemoeid. Life Garelen werd in septem- jërfailliet verklaard. Het faillis- sanent betekende ontslag voor werknemers, van wie een aan- :indeeltijd werkte. Voor som gen biedt de overname nieu- eperspectieven. jjncentrurn Wagenaar, nu nog wstigd aan de 's-Heer Hen- fekmderendijk in Goes, wil t vroegere Life Garden in [voorjaar heropenen. Wagen- lat daar verder onder de GroenRijk Goes. Groen- jk is een inkooporganisatie meer dan vijftig franchi- fetigingen in Nederland, aronder een in Middelburg, jdehuidige vestiging van Wa- aaar werken vier mensen. Ei- L. Wagenaar wil het aan arbeidsplaatsen op de nieu- e locatie met acht volledige ba- - uitbreiden. Werknemers !het voormalige Life Gar- jen hebben inmiddels een uitno diging ontvangen om mee te doen aan de komende sollicita- inde. ator J. de Meester van Olie de Jonge advocaten in Goes («vestigde gisteren dat de over- ürarond is. Volgens De Mees ts heeft een gering aantal (hij ijeekvan vier. vijf) van de ont ogen werknemers van Life intussen een andere baan gevonden. verklaarde gisteren (Advertentie) dat hij al geruime tijd uitbrei dingsplannen heeft. Het faillisse ment van concurrent Life Gar den bood hem de mogelijkheid te verhuizen naar een grotere en gunstig gelegen locatie. Samen met de GroenRijk-organisatie is Wagenaar inmiddels begonnen met de verbouwing van het tuin centrum aan de Nieuwe Rijks weg. GroenRijk Goes wordt per 1 maart van het volgend jaar geopend. Het Tuincentrum Wa genaar sluit per 1 februari. Ook het hoveniersbedrijf van Wagen aar. Tuin Totaal, verhuist mee naar de nieuwe locatie. Bij het hoveniersbedrijf werken 12 men sen. Voor 's-Heer Hendrikskinderen- rrrr: ZEEUWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG van 10 00 - 16.00 uur. KUNST ANTIEK Volgende week veiling Hcrengrachi ~i, 4331 PX. Midddhurg. Tel 0118 - 650 680 www.zeeuwsveilinghuis.nl door Harmen van der Werf 's-GRAVENPOLDER - Het mistige weer maakte gistermiddag en -avond de sfeer op de winterfair bij molen De Koren halm in 's-Gravenpolder. Het gaf extra intimiteit aan de kerstmarkt van stich ting Behoud Borselse Molens. Vóór de winterfair echt begon en alle kra men waren ingericht, kwamen de eerste belangstellenden al. Stichting Behoud Borselse Molens - die overigens alleen De Korenhalm beheert - kan de steun in de rug goed gebruiken. De markante mo len uit 1876 is zo'n vijf jaar geleden gron dig gerestaureerd, maar de massief hou ten kuipstukken direct onder de kap zijn toen niet meegenomen. Om ze op te knap pen, is 26.000 euro nodig. Nog 12.000 eu ro moet de stichting bij elkaar zien te krijgen, met activiteiten als de winterfair en vooral met de verkoop van zelfgema- len meel in een winkel bij De Koren halm. Draaien doet de 's-Gravenpolderse mo len nog elke week, dankzij de inzet van Piet Snoep, afkomstig uit een oud Zeeuws molenaarsgeslacht. „Voor ons is het gunstig", vertelde zijn dochter en se- af 's-Heer Hendrikskinderen is nog maar één rijstrook beschik baar én het verkeerslicht in de richting van Goes is kort afge steld op groen. Dat leidde giste ren tot iets langere opstoppin gen. De provincie besloot daar op de doorrijtijd voor groen te verlengen van twintig tot veer tig seconden. Roodlichtcamera's De provincie gaat de verkeers lichten op kruisingen in de N254 bij 's-Heer Arendskerke, bij de afslag Wolphaartsdijk en bij 's-Heer Hendrikskinderen ook nog aanpassen. Die zullen zo worden afgesteld, dat ze op rood springen, als er geen ver keer is. Nu blijven ze in principe op groen staan voor het door gaande verkeer op de provincia le weg. De verkeerslichten zul len in de loop van volgend jaar worden aangepast. Het wachten is op de levering van nieuwe roodlichtcamera's, waarin niet meer wordt gewerkt met fotorol letjes, maar met digitale opna meapparatuur. In tegenstelling tot roodlichtcamera's met fo torolletjes kunnen de nieuwe ca mera's vierentwintig uur per dag draaien. Slaagt de proefneming, dan wor den geen extra verkeersmaatre gelen genomen om de N254 te ontlasten. 'ES - De proef met verkeers- atregelcn, die de provincie de kruising Deltaweg/N254/ 'eer Hendrikskinderendijk Ivoert, gaal tot de zomerva- Mie duren. Het doel is om het togaand verkeer over de van de Sloeweg richting ritaweg (Goes-Zierikzee) en te ontmoedigen. fcmorgen konden automobi le voor het eerst ervaring t de verkeersproef opdoen, was even wennen. Het ver plicht. voor rechtsafslaand Keer op de Deltaweg richting K ('s-Heer Hendrikskinde- ®jk) is weggehaald. Deze itregel moet de doorstro- 'g vanaf de Deltaweg, ko- ®d vanaf de Rijksweg A58, vorderen én automobilisten 3e verleiden minder over de '■lie rijden. nde N254 te ontlasten, wordt automobilisten op die weg eenvoudiger gemaakt. Van- (Advertentie) ieuwsenieuwe.nl IKE_EINDÊXP0SITIE .JP.Cotnstraal 5, Qoas door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Een meerder heid van Provinciale Staten houdt onverkort vast aan bouw van een grote hotel- en congres voorziening aan de oostkant van de Zeelandbrug, bij Colijns- plaat. Wel schoven de Stalen gis teren een besluit over het zoge heten plan-Gé door naar juli vol gend jaar. Volgens de huidige afspraken over het gebruik van de Zeeuw se ruimte is bouw van de voor ziening op de plek in de histori sche Oud-Noord-Bevelandpol- der niet mogelijk. Het is een aan tasting van de open ruimte, on der meer doordat langs de Delta weg een lange en hoge dijk (met gebouwen er bovenuit stekend) wordt aangelegd. Een Staten meerderheid vindt dat geen be lemmering om het plan goed te keuren. De economie gaat voor. In diverse toonaarden betoog den I. Vogelaar (WD), P. Hame link (PvdA), H. Smits (Zeeuws Belang) en M. Faasse (CDA) dat het om een bijzonder plan gaat, dat zeer gunstig is voor de werk gelegenheid op Noord-Beve land. Hamelink noemde het zelfs een 'hoogwaardig, uniek project dat de schaal van de provincie en ze ker van Noord-Beveland over stijgt'. Hij liet wel weten dat des ondanks tenminste twee PvdA' ers bezwaren hebben tegen het plan. De terughoudende opstelling van het dagelijks provinciebe stuur (de door de Staten zélf vastgestelde ruimtelijke regels staan bouw in de weg), kreeg kri tiek. „Het is welkom in Zeeland, maar niet voor ondernemers met durf", stelde Hamelink. „De provincie belooft meer ruimte voor economische initia tieven, dat moet dan ook in de praktijk blijken", meende Smits. En Faasse vond dat het dagelijks provinciebestuur nog al wat wolven de weg opjaagt. Er waren ook andere geluiden te horen. Met name G. van der Giessen (D66) en J. van Ginkel (Christenunie) wezen op het gro te gevaar van gelegenheidspoli- tiek. Omdat een plan er leuk uit- (Advertentie) (Advertentie) Alle soorten uit binnen- en buitenland. Nobilis, Nordmann, Servische Spar etc iAWSTE20AGHN! G (Advertentie) TAP IN DE WERELD VAN HET SPEL Gratis thuisbezorgd vanaf 15,- Gratis stam op maat gemaakt Gratis Pokon kerstboomvoeding Middelburg Mortiereboulevard 2 tel. 0118 - 470400 www.groenrijk.nl Zondag geopend 11.00 - 17.00 uur Beide kerstdacen serveren 5-gangen keuzemenu* 53,- p.p. *Tijdens het aperitief stolt u uw eigen menu samen Telefoon: 0118-59/900 Graai} sturen wij u om kerst menu 2005 toe POWERED BY ^VERSCHOORE dijk bestaan meer plannen. In het voormalige bedrijfspand van Verkerk Keukens komt waarschijnlijk een auto showroom. cretaris van de stichting, Dian Dekker, „dat broodbakmachines populair zijn. De verkoop van bakmeel neem erdoor toe." Muziek, warme chocolademelk, het ging er in de mist in als koek. De stichting hield een verloting. Wanneer de kuipstuk ken worden aangepakt, durfde Dekker nog niet te zeggen. „Als het geld er is." foto Ronald den Dekker Verdediger meisje voor de rechter MIDDELBURG - Een 22-jarige inwoner van Kloetinge is gisteren in Middelburg voor mishandeling veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 110 euro. In de straf maat hield politierechter A. Gaakeer rekening met de om standigheden van het incident. De man voelde zich op 5 maart in Goes genoodzaakt om in te grijpen toen een zeventienjarig meisje in een dis cotheek klappen kreeg van een bezoeker. Op zijn beurt sloeg hij de man. „Ik zag het als een burgerplicht. Een meisje sla je niet", had de Kloetinger aan de politie ver klaard. Twee Zeeuwen in finale vakkanjers VLISSINGEN - John Tillema uit Zierikzee en Pieter Flik- weert uit Nieuwerkerk (beiden leerlingen van het ROC Zeeland) zijn samen met drie deelnemers uit overig Neder land doorgedrongen tot de finale CAD-tekenen van de na tionale beroepen wedstrijd Vakkanjers. De Zeeuwse tech niektalenten deden eind november mee aan de selectie wedstrijden. De 19-jarige John Tillema uit Zierikzee ein digde in de voorronde met het hoogste puntenaantal bij het wedstrijdvak CAD-tekenen. De finale van de nationale beroepenwedstrijden in de me taal en elektro is van 14 totl8 maart 2006, tijdens de Tech- ni-Show in de Jaarbeurs Utrecht. De Vakkanjers - aan stormende talenten afkomstig van ROC's en van bedrij ven - gaan voor eremetaal in zeven wedstrijdvakken: CAD-tekenen, CNC-draaien, CNC-frezen, machinebank- werken fijnmechanisch, lassen, onderhoudsmontage en plaatconstructiewerken. De Vakkanjer Wedstrijden breken dit jaar alle records, met in totaal 255 deelnemers. Van 23 tot en met 27 janua ri worden de volgende reeks selectiewedstrijden gehou den in de vijf andere disciplines: industriële automatise ring, woninginstallaties, landbouwmechanisatie, robotica en mechatronica. De finales voor deze wedstrijdvakken zijn later in 2006. Weinig verrassingen D66 in Goes GOES - D66 in Goes gaat opnieuw met Rob de Koster als lijsttrekker de gemeenteraadsverkiezingen in. Dat blijkt uit de definitieve kandidatenlijst van D66-Goes. Die lijst biedt weinig verrassingen. Op nummer twee staat het raadslid Sjaan Huisson-Schrijver uit Wolphaartsdijk. D66 heeft op dit moment twee zetels in de Goese gemeen teraad. Op nummer drie van de kandidatenlijst prijkt de naam van Pieter Romijn (Kloetinge). Oud-wethouder Dick van de Merwe bezet een vierde plaats. De lijst wordt gecompleteerd door Sjakko van Schaik (vijfde; Frank Eijlander (zesde), Annemarie Hoosemans (zevende) en El len Hei]boer (achtste). De laatste vijf zijn allen woonach tig in Goes. (Advertentie) Week van de vrijwilliger 7 t/m 14 december 2005 Informatie: www.servz.nl De campagne is mogelijk gemaakt door financiering van provincie Zeeland (Advertentie) Genieten komt van Binnenuit. ziet en werkgelegenheid ople vert, moeten niet ineens de ruim telijke uitgangspunten opzij ge zet worden, betoogden ze. Dat is uit oogpunt van rechtsze kerheid en gelijkheid van bur gers volstrekt verkeerd. Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, ruimtelijke ordening) on derstreepte dat het dagelijks provinciebestuur plan-Gé heeft getoetst aan de geldende ruimte lijke spelregels en niet aan bij voorbeeld de gevolgen voor de economie. „We hebben feitelijk aangegeven waarom het plan niet past in het ruimtelijk be leid." De gedeputeerde had heel graag andere mogelijkheden voor aan leg van het hotel en congrescen trum onderzocht. Daarbij wees hij op een plek meer aanslui tend aan Colijnsplaat, waarbij de openheid onaangetast blijft. „Er was geen bereidheid om naar alternatieven te kijken. He laas, anders had het hotel er al twee jaar kunnen staan." Het gemeentebestuur van Noord-Beveland wil het liefst dat de mogelijkheid om de voor ziening aan de oostkant van de Zeelandbrug te bouwen, in het nieuwe Omgevingsplan komt te staan. Dat wordt in juli 2006 vastgesteld. Daar voelde een meerderheid wel voor; er is dan in elk geval sprake van een fat soenlijke procedure. Van Waveren wees erop dat het provinciebestuur het Omge vingsplan al in ontwerp heeft vastgesteld. Als Provinciale Sta ten wijzigingen willen, moeten ze zelf met voorstellen komen. De voorstanders van plan-Gé verzekerden dat zulks gebeurt. QBTOINATS VOOR EEN LEUKE PRIJS ZIT U GOED BIJ JORI Promotieactie: van 15 oktober tot 15 december 2005 modern living easy living U vindt ons aan de Schouwersweg 7 (ind. terr. Noordzak) Heinkenszand, Tel. 0113 561482. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur, vrijdagavond is onze vaste koopavond tot 20.30 uur, zaterdag 9.30-16.30 uur. www.binnenuit.nl zeeuwse almanak Poezen De Temeuzenaar vertelde niet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vriendin tijdens het avondmaal over een poezen boot, een varend opvangcen trum voor katten dat deze week van Rijkswaterstaat mocht aanmeren. Hij hoefde haar echter niets meer te ver tellen, ze ivist alles al. „Het is ook altijd wat hè, met die abortusboot!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 57