Gemartelde verdachten vrijuit Ook Jaguar rijdt pittiger op stro Allerlaatste rit voor Routemaster berco HEDEN ANTIEKVEILING Blair en Schroder getuigen niet voor het J oegoslavië-T ribunaal Verdachten van moord op Nederlandse militair vrij Mm P°ra" T Tln"g Pornobelasting moet kinderopvang Italië bekostigen Britse opperrechters: bekentenis na foltering is niet rechtsgeldig alles nu een stuk voordeliger zaterdag 10 december 2005 5 Speen helpt tegen wiegendood LONDEN - Spenen kunnen helpen tegen wiegendood. Dit is de conclusie van een Amerikaans onderzoek waar van de resultaten gisteren in het vaktijdschrift British Me dical Journal verschenen. De onderzoekers stellen dat baby's met een speen 90 pro cent minder kans heben op wiegendood. Het meestal naar verhouding grote handvat van de speen voorkomt waar schijnlijk dat de luchttoevoer geheel wordt afgesneden wanneer een baby het gelaat in een kussen of op een ma tras laat rusten. ANP/DPA Maori breekt neus Nederlander WELLINGTON - Een boze Maori heeft de neus van een Nederlandse toerist gebroken omdat hij dacht dat de Ne derlander hem uitlachte. Dat gebeurde tijdens een tradi tionele welkomstceremonie, waarbij Maori's in traditioner le kledij dansen en zwaaien met speren. Dat hebben Nieuw-Zeelandse media gisteren gemeld. De Nederlander, Johannes Scheffers, was voor de ceremo nie nog op het hart gedrukt dat hij niet tegen de dansende Maori's moest lachen. Volgens de politie was er echter slechts sprake van een 'nerveus lachje' en wilde Scheffers niemand uitlachen. ANP/DPA Ramptoerisme in New Orleans NEW ORLEANS - Ramptoeristen kunnen vanaf 4 januari een rondrit maken door het Amerikaanse New Orleans. Bussen doen de stadswijken aan die door de orkaan Katri- na verwoest raakten. De maatschappij Gray Line biedt de 'reality tour' aan voor 35 dollar per persoon, meldden Amerikaanse media gisteren. ANP Honger eist levens op Papoea JAKARTA - Ten minste 55 mensen zijn afgelopen maand in de Indonesische provincie Papoea omgekomen van de honger. „Er zijn sinds oktober geen knollen meer en er is geen an der voedsel omdat de mensen te laat waren begonnen met verbouwen", aldus het hoofd van het district Yahokimo. Ondanks een overvloed aan natuurlijke rijkdommen leeft in Papoea veertig procent van de bevolking onder de ar moedegrens. ANP/DPA Vogelgriep doodt kind (5) Thailand BANGKOK - Een vijfjarige jongen uit Thailand is aan de gevolgen van vogelgriep bezweken. Dat heeft de Thaise onderminister van Gezondheid gisteren gemeld. De jon gen is de veertiende dode in Thailand door vogelgriep. Britse autoriteiten lieten gisteren weten dat bij een nieuw geval van vogelgriep dat eind vorige maand in Roemenië is geconstateerd sprake is van de gevaarlijke virusvariant H5N1. Monsters met materiaal van de besmette kalkoen zijn onderzocht in een Brits laboratorium. De kalkoen was afkomstig van een boerderij in het dorpje Scarlatesti, honderd kilometer ten westen van het gebied waar voor het eerst een geval van H5N1 in Roemenië werd ontdekt. De afgelopen maanden zijn al meerdere uit braken van dit type virus vastgesteld in dorpen in de Do- nau-delta. ANP/AFP/RTR Moeder moet zoontje (12) smartengeld uitkeren BOCHUM - Een twaalfjari ge jongen heeft recht op smartengeld van zijn moe der, omdat de vrouw zijn vader vermoordde. Een rechtbank in het Duitse Bo- chum kende hem 25.000 eu- I ro toe en een maandelijkse uitkering van 85 euro. Dat meldden Duitse media gisteren. De jongen sleepte zijn moeder en haar ex- vriend voor de rechter na dat ze zijn vader in koelen bloede hadden doodgescho ten. Het is onwaarschijn lijk dat de zoon het geld binnenkort krijgt, want de daders zitten nog jaren ach ter slot en grendel. De moord vond in 2002 plaats in de zogeheten bloednacht van Witten, toen eldei-s in de Duitse stad een vader zijn vrouw en beide dochters dood stak. ANP (Advertentie) Advertentie aanvang 14.00 uur in hotel Arneville te Middelburg Register veilingmeester A. I. Verhage 0118-627639/06-23360501 ^2li]f!l™ddelburgsveilinghuis.nl I LONDEN - Een grote menigte Londenaren neemt afscheid van de Routemaster. Een halve eeuw waren deze rode dubbeldekbussen samen mei onder andere de Big Ben het gezicht van Londen. Gistermiddag reed de Routemaster van lijn 159 zijn laatste rit, die eindigdebij de Brixton busgarage in Londen-Zuid. Op het hoogtepunt reden er 2760 rode dubbeldekkers in Londen rond. Al sinds de jaren tachtig gaan de bussen met pensioen. De voornaamste reden zijn de hoge kosten. Behalve een bestuurder is op de bus ook een conducteur nodig, omdat de cabine van de chauffeur afgesloten is van het passagiersgedeelte. De dubbeldekkers zijn in de loop van de jaren vervangen door de veiligere harmonicabussen. Die zijn ook toegankelijker voor mindervaliden, ouderen en mensen met kinderwagens. foto Toby Melville/RTR door Thomas Verfuss DEN HAAG - De Britse premier Blair en de Duitse oud-bonds kanselier Schroder hoeven niet als getuigen voor het Joegosla- vië-Tribunaal te verschijnen. De rechters in het Milosevic-pro- ces hebben gisteren een verzoek tot dagvaarding afgewezen dat door de verdediging van de ex-president van Joegolavië was ingediend. Volgens de rechters hebben de advocaten Kay en Higgins onvol doende aannemelijk gemaakt in hoeverre de getuigenis van Blair en Schroder relevant en noodza kelijk is voor de verdediging van Milosevic. Milosevic had hen onder meer willen laten zeg gen dat uit onderlinge gesprek ken blijkt dat hij ijverde voor vrede op de Balkan. Ook wilde hij de twee politici horen over de 'Navo-agressie' tegen Joego slavië. De schriftelijke procedure rond een eventuele dagvaarding van Schroder en Blair is vertrouwe lijk gevoerd; de rechters hebben- het uiteindelijke besluit open baar gemaakt vanwege het pu bliek belang. Milosevic had eerder ook de dag vaarding geëist van onder meer de Franse president Chirac en de Amerikaanse oud-president Clinton. Over de stand van de procedure in deze zaken is niets bekend. De Kroatische politie heeft gis terochtend vroeg in de hoofd stad Zagreb zeker elf mensen ge arresteerd die betoogden tegen de arrestatie van de Kroatische oud-generaal Gotovina. Verscheidene mensen raakten gewond bij gewelddadige con frontaties tussen oproerpolitie en aanhangers van de ex-gene raal. Veel Kroaten beschouwen Goto vina als held van de onafhanke lijkheidsoorlog. ANP/AFP/DPA door Bouke Bergsma BAGDAD - De twee Irakezen die verdacht werden van de moordaanslag op de Nederland se sergeant-1 Dave Steensma, op 10 mei vorig jaar in Irak, zijn wegens gebrek aan bewijs vrijge laten. Het ministerie van Defen sie heeft gisteren een bericht daarover op de website van Else vier bevestigd. Steensma kwam op 10 mei 2004 om het leven toen twee mannen op een motorfiets een granaat naar hem gooiden terwijl hij over een brug in As Samawah liep. Een Nederlandse korpo raal raakte gewond. De Iraakse politie arresteerde vrij snel na de aanslag twee mannen. Zij zijn nu vrijgelaten wegens ge brek aan bewijs, aldus de Iraak se autoriteiten. Bij de familie van Steensma en bij zijn collega's van de luchtmo biele brigade is de vrijlating hard aangekomen, aldus Defen sie. Steensma was de eerste dode on der de Nederlandse militairen in Irak. In de nacht van 14 op 15 augustus 2004 kwam wacht- meester-1 Jeroen Severs van de marechaussee om het leven toen hij en zijn collega's in een hin derlaag reden. ANP (Advertentie) MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG! [OME Een belasting op alle om betere kntderop- lc financieren. Dit idee „een van tie Italiaanse rege- dngspartijen heelt voor onrust in bet land gezorgd. D, pomo-industne staat op de achterste benen. Rocco Siffredi, voor de liefhebbers een van de beste dekhengsten, heeft al aan gekondigd dat de pornosterren de straat opgaan. Niet om hun kunstjes te tonen maar om te protesteren. Of het zover komt, is nog maar de vraag. Tijdens de slopende procedure ter goedkeuring van de begroting van volgend jaar reageerde de vice-minister van Economische Zaken Giuseppe Vegas afwijzend op het voorstel van regeringspartij Alleanza Na- zionale. Volgens Vegas zou invoering van deze belasting onmiddellijk tot een correctie van Brussel lei den. Ook vreesde hij de nodige interne onrust binnen de cen trumrechtse coalitie; vooral de christendemocraten vinden het idee te gek voor woorden. Verge lijkingen met andere staatshef- fingen op omstreden maar wel legale genotsmiddelen, zoals si garetten, konden de tegenstan ders niet overtuigen. De postfascistische Alleanza wil de met de heffing, die rond 60 miljoen euro zou opleveren, be lastingaftrek van 2150 euro per jaar financieren voor werkende ouders die babysitters inhuren of hun kinderen naar de creche brengen. Vergrijzend Italië heeft een van de laagste geboortecijfers ter we reld. Het voorstel past binnen het streven van de regering-Ber- lusconi om het hebben van kin deren fiscaal aantrekkelijker te maken. GPD ^.MherGolink LONDEN - Bekentenissen die jjjn wrkregen door marteling Bogen niet worden gebruikt in de Britse rechtsbank. Dat heeft bet hoogste rechtscollege bepaald. Gevolg is dat minstens i', terreurverdachten in het Verenigd Koninkrijk vrijuit raan als de overheid niet kan aantonen dat de verdachten tij dens hun verhoor niet zijn ge marteld. De Law Lords, zoals Groot- Bnttanniës hoogste rechtsgeleer den heten, vinden dat 'afge dwongen bewijsmateriaal' dat in het buitenland door derden is verkregen enkel en alleen bruik baar is als belastend materiaal jegens de folteraars zelf. In au gustus nog oordeelde het Britse Hot dat dergelijk bewijsmateri aal wel kan. Maar tien buiten landse terreurverdachten, die werden opgepakt na de 11 sep- tember-aanslagen in Amerika, spanden hiertegen een rechts zaak aan. Hun detentie in Groot-Brittannië zou het gevolg zijn van bekentenissen door mar teling in het buitenland. Twee van hen zijn inmiddels het land uitgezet. De acht anderen wacht eveneens deportatie. Groot- Bnttannies speciale anti-ter- reurrechtbank, de Siac, moet hun zaken, en die van negentien andere gedetineerden, nu heron- derzoeken. Wetgeving Met deze uitspraak frustreren de Law Lords voor de tweede keer de anti-terreurwetgeving van premier Blair. Vorig jaar oordeelden ze dat het onaan- vaarbaar is terreurverdachten voor onbepaalde tijd vast te hou den zonder aanklacht of rechts zaak. De wet moest toen spoor slags worden herzien om te voor komen dat terreurverdachten binnen een dag moesten worden vrijgelaten. Van de acht terreurverdachten die het oordeel van het Hof van Beroep aanvochten, is niet veel bekend. Eén van hen is zou Abu Rideh zijn, een Palestijnse asiel zoeker die wordt verdacht van het financieren van een cel van de terreurbeweging Al Qaeda. De namen van de andere zeven - vijf Algerijnen, een Tunesiër en een Egyptenaar - zijn niet vrijge geven. Enkelen van hen zijn ge detineerd, enkelen op borgtocht vrij. Alle acht zijn kort na de 11 september-aanslagen opgepakt en hebben niets te maken met de bomaanslagen in Londen in juli. Mensenrechten De verdachten zeggen niet te we ten op grond van welke bewij zen of getuigenissen ze zijn opge pakt. De Law Lords noemen dat al strijdig met de Europese men senrechten. Minister Clarke van Binnenlandse Zaken meent dat de uitzettingsprocedures van 22 terreurverdachten niet begon nen zijn op grond van onder fol tering verkregen bewijsmateri aal Mensenrechtenadvocaten spreken dit echter tegen; zij zeg gen dat de Algerijnen die op het punt staan te worden gedepor teerd, in eigen land zijn gemar teld en daar bekentenissen heb ben afgelegd. Terreurverdach ten die denken dat 'afgedwon gen bewijsmateriaal' in hun rechtszaak wordt gebruikt, kun nen daar nu tegen in beroep gaan. Ze hoeven zelf niet aan te tonen dat er sprake is van be wijslast die is verkregen door marteling, dat is de taak van de Siac. GPD Op het fabrieksterrein van logen wordt gepioneerd met de productie van bio-ethanol. Op het terrein staan vier brandstofpompen, met een Jaguar er pontificaal naast om te laten zien dat ook sjieke wa gens erop kunnen rijden. foto Peter-Vincent Schuld/GPD ter brandstof is dan ethanol: E85. Op het terrein staan vier ge le brandstofpompen, met een Ja guar er pontificaal naast gepar keerd om te laten zien dat ook sjieke wagens erop kunnen rij den. Als publiciteitsstunt heeft logen de bolides van de rege ringsleiders die afgelopen zo mer deelnamen aan de G8-top in het Schotse Gleneagles dage lijks volgegooid met E85. Er liggen plannen om volgend jaar een commerciële fabriek in Canada of Noord-Amerika te bouwen. Vestigingsvoorwaarde is de aanwezigheid van stro. Ook in Europa zoekt logen naar een locatie. Vanwege het beno digde stro komt Nederland niet in aanmerking, wel Duitsland en Groot-Brittannië. Auto's kunnen volgens Bouril- lon met gemak op E85 rijden maar autofabrikanten zijn vol gens hem onwillig. „Ze zeggen dat het technisch niet kan. Dan zeg ik: kijk naai* Brazilië waar de mensen afhankelijk van de prijs ethanol of benzine tan ken." In Nederland subsidieert Van Geel volgend jaar via ac cijnsvrijstelling het bijmengen van 2 procent aan biobrandstof fen. Vanaf 2007 is de bijmen ging verplicht en niet langer ac cijnsvrij. De Europese Unie wil dat over vijf jaar 5,75 procent aan biobrandstof wordt bijge mengd. In Rotterdam begint volgend jaar een proef van Shell en 'spiri tusfabriek' Nedalco in Bergen op Zoom met stadsbussen op et hanol. Nedalco werkt ook aan de productie van bio-ethanol, maar op basis van 'houtachtige gewassen'. GPD (Advertentie) lange vorstslraat - goes door Lianne Sleutjes MONTREAL - Zelf een dot gas geven mag Pieter van Geel (Mi lieu) niet. De Nederlandse staatssecretaris moet op de pas sagiersstoel plaatsnemen van de Jaguar in de fabriekshal van lo gen in Ottawa. Kwestie van ver zekeringen. De Jaguar rijdt op bio-ethanol pittiger dan een gewone benzine auto, én is een flink stuk scho- Finland betaalt prijs voor verlaging alcoholaccijns HELSINKI - Driehonderd do den extra en een stijging van meer dan 10 procent in aandoe ningen die door alcohol kunnen worden veroorzaakt. Dat zijn de gevolgen van de verlaging van Finse accijns op alcoholhouden de dranken, meldde het Finse agentschap voor gezondheidson derzoek gisteren. De Finnen dronken vorig jaar gemiddeld 10,3 liter pure alco hol, 10 procent meer dan in 2003- Van de 5,2 miljoen inwo ners overleden vorig jaar 1860 mensen aan ziekten of ongeluk ken die door alcoholgebruik wa ren veroorzaakt, een toename van 20 procent. Het aantal sterf gevallen door leverciiTose steeg met 30 procent. Het agentschap is niet verbaasd over het hogere aantal sterfge vallen. „De toename in consump tie is ongeveer zo groot als ver wacht, net als de alcohol-gerela teerde sterfgevallen", zei een woordvoerder. Finland bracht de accijns op alcoholhoudende dranken in maart vorig jaar met een derde terug. ANP/RTR ner, zegt Christophe Bourillon. Hij is woordvoerder van logen, het enige bedrijf ter wereld dat de biobrandstof ethanol maakt uit stro. De kooldioxide-uitstoot van een ethanol-auto ligt 90 procent la ger dan die van een benzine-au- to. Dat komt het klimaat ten goe de: een broeikasgas als kooldi oxide zorgt voor opwarming van de aarde waardoor het kli maat verandert. In Montreal praten 113 minis ters van VN-landen over manie ren om dat tegen te gaan. Num mer één is minder CO. uitstoten, waarop een aantal landen zich al heeft vastgelegd. Grootste ver vuiler Amerika vertikt dat en daar zitten de onderhandelin gen al een paar dagen op vast. In Ottawa, twee uur rijden van Montreal, staat de demonstratie- fabriek van logen. Het grote geld verdient het bedrijf met het maken van enzymen voor pulp en papier, diervoeding en het bleken van jeans. Op hetzelfde fabrieksterrein wordt gepio neerd met de productie van bio-ethanol. Met een jaaiproduc- tie van vier miljoen liter is de kost nog niet te verdienen, afge zet tegen de miljoenen dollars die erin worden gestoken. logen heeft investeerders als Shell (46 miljoen), Petro-Canada en de Canadese regering. Stro Van stro ethanol maken lijkt op bierbrouwen - malen, fermente ren- en zo weeïg ruikt het er ook. Alleen liggen er in de voor- raadhal geen hop en mout, maar balen stro tot bijna aan het pla fond. Uit een ton stro 'brouwt' logen 320 liter ethanol. Het duurt nu een dag of vijf om stro om te zetten, maar in een com merciële fabriek kan dat in een dag of twee, denkt bedrijfslei der Neumann. logen vermengt de ethanol met benzine: 85 procent van een li-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 5