^Swïï ■W-"-a a A A jêoêtud a n c a u zaterdag 10 december 2005 W 5 De wereldschaakbond Fide heeft het toernooi in de voorronde om de wereldbeker georganiseerd in Ganty-Man- sisk, een plaats ver in het noor den van Siberië! Amsterdam, Londen, New York, Parijs of Berlijn zijn blijkbaar niet aan trekkelijk genoeg meer. De schaakmeesters moeten zich steeds vaker reppen naar de meest ontoegankelijke en verre gebieden, waar president II- joemzjinov de scepter zwaait en geen kritische pottenkijkers zijn. Is dat een teken dat het schaken steeds meer een wereldomspan nende massasport is geworden, of is het een teken van verval? De tijd zal het leren. Aan het toernooi namen 128 uitverko ren grootmeesters deel die el kaar in korte matches bekamp- ten. Wie een match verloor, kon meteen naar huis. Er bleven dus steeds minder spelers over. Lek ker gemakkelijk voor de organi satie! Voor Nederland traden Van We- ly, Sokolov en Tiviakov in het strijdperk. De tegenstand was enorm. Bijna de hele wereldtop was er, behalve Topalov, Kram- mk en Anand natuurlijk. In een normaal toernooi kun je nog eens een slechte dag hebben. Bij een toernooi in matchvorm is dat niet mogelijk. Hier bestond een match uit twee partijen, die onder normale condities wer den gespeeld. Was de stand dan nog gelijk, dan volgden er twee rapidpar- tijen. Als er dan nog geen win naar was, beslisten snelschaak partijen. Het is niet te verwon deren, dat de schakers met de beste zenuwen en fysieke ge steldheid overbleven. Van Loek van Wely, de Neder landse kampioen, werd het meeste verwacht. Hij heeft zich langzaam naar de wereldtop ge werkt. Hij is de onbetwiste op volger van het trio Euwe, Don- ner en Timman. In het begin van het jaar speelde hij een uit stekend Corus-toernooi, terwijl hij later in Dortmund, temid den van de supersterren, met een gedeelde tweede plaats ook goed voor de dag kwam. De vraag is of Van Wely beter schaakt dan de drie genoemde voorgangers. Hij is zeker beter dan Donner ooit geweest is en waarschijnlijk zelfs beter dan Euwe. De successen van Tim man heeft hij nog niet geëve naard, maar schaaktechnisch komt hij zeer dichtbij. Het scha ken heeft in de wereld een enor me ontwikkeling doorgemaakt en Van Wely is niet afgehaakt. In tegendeelIn Siberië speelde hij, na eerdere winst op Mina- sian en Moisejenko, een wereld partij tegen de jonge Teimoer Radjabov uit Azerbeidzjan. Het werd de hoofdvariant van het Konings-Indisch. De ont wikkeling van deze opening is een mooi voorbeeld van wat er de laatste decennia in het scha ken is veranderd. Wie een boek over het Konings-Indisch van omstreeks 1960 vergelijkt met een recent boek, kan nauwelijks geloven dat het om dezelfde ope ning gaat. En het einde is nog lang niet in zicht. L. van Wely - T. Radjabov. I.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Pf3 0-0 6.Le2 e5 7.0-0 Pc6 8.d5 Pe7 9.b4 Ph5 Van de oude zet 9...a5 is men een beetje teruggekomen. Goe de antwoorden zijn 10.La3 en lO.bxaö Txa5 11.a4 enz. Zwart moet zo snel mogelijk met een tegenactie op de koningsvleugel komen. lO.Tel Om op 10...Pf4 ll.Lfl te kun nen spelen. 10...f5 ll.Pg5 Pf6 12.f3 Kh8 Van Wely is goed bekend met deze variant. Tegen de Griek Kotronias in het Europees lan- denkampioenschap, die hier 12...c6 speelde, bracht hij een fraai stukoffer, dat hij helaas niet af kon maken. Ook in het kampioenschap van Nederland leed hij een nederlaag met die variant tegen Stellwagen Maar Van Wely is er de man niet naar om dan naar wat anders uit te zien. Gelukkig maar, want dan hadden we deze partij van hem nooit te zien gekregen. 13.Pe6! Van Wely wacht niet tot zwart h6 speelt en plaatst zijn paard maar meteen op e6. Het is een idee dat lang geleden al door Taimanov in de praktijk werd gebracht. De stelling was toen wel wat anders. 13...Lxe6 14.dxe6 fxe4 De pion op e6 lijkt erg zwak, maar dat is toch een beetje ge zichtsbedrog. Op meteen 14...Dc8 volgt bijvoorbeeld 15.Pd5! en de dame moet terug. 15.fxe4 Pc6 16,Pd5 Pxe4 17.Lf3 Pf6 18.b5 Pxd5 19.bxc6! De clou van het witte plan. Op 19... Pc3 volgt 20.cxb7 19...Pb6 20.cxb7 Tb8 Of 20...e4 21.Txe4 Lxal 22.e7 enz. Wit heeft nu een fenomena le vrijpion. Het is zaak voor wit om de stelling open te breken en zo de lopers ruimte te geven. 3 i Ai 4 A B 3 A Jl± A Diagram 1 21,c5! e4 Ook na 21...dxc5 22.Dxd8 Tfxd8 23.Lb2 blijft wit aan het roer. 22.Txe4 dxc5 23.Dxd8 Tfxd8 24.Lg5 Te8 25.Tdl Ld4+ 26.Texd4! Het bescheiden 26.Khl zou waarschijnlijk ook wel voldoen de zijn geweest. Nu krijgen we nog mooi vuurwerk te zien. 26...cxd4 27.e7 h6 28.Lf6+ Kg8 29.Txd4 Kf7 30.Td8ü zie diagram 1 Een prachtige zet, die de partij op korte termijn beslist. Zwart is niet in staat om zonder kleer scheuren de witte vrijpionnen, die gesteund worden door het machtige loperpaar onder con trole te krijgen. Er gaat groot materiaal verloren. 30...Pd7 Het enige om nog even door te kunnen spelen. Op 30.. Kxf6 volgt 31.Txe8 Txe8 32.Lc6 Tb8 33.e8D Txe8 34.Lxe8 met ge makkelijke winst voor wit. 31.Lh4 g5 32.Txd7 Ke6 Opnieuw is de loper taboe: 32...gxh4 33.Lh5+ Ke6 34.Lxe8 Txe8 35.Td8 enz. 33.Lg4+ Kf6 34.Lel!!Txb7 Na 34... Txe7 35.Lc3+ Kf7 36.Txe7 Kxe7 37.Lc8 is het ook uit. 35.Lc3+ Kg6 36.Lf3 Tbl+ 37.Kf2 Tel 38.Txc7 Kf5 39.Lh5 Tc2+ 40.Kf3 Een schitterende overwinning, die Van Wely waarschijnlijk wat overmoedig heeft gemaakt, want de tweede partij verloor hij roemloos: T. Radjabov - Van Wely. I.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3*d5 4.Pe3 c5 5.cxd5 Pxd5 6.e4 Pxc3 7.bxc3 cxd4 8,cxd4 Lb4+ 9.Ld2 Lxd2+ 10.Dxd2 0-0 ll.Lc4 Pd7 12.0-0 b6 13.Tadl Lb7 14.Tfel Tc8 15,Ld3 h6 16.Lbl Te8 17.Te3 Dc7 18.e5 Pf8 19.Pel De7 20.Tg3 Dh4 21,h3 f5 22.exf6 Dxf6 23.Pd3 Ted8 24.Pf4 Tc5 25.d5 25... g5?? zie diagram 2 _I ¥5 ié i k k A "lA a BI A A m AA A 2 A Diagram 2 Een onbegrijpelijke zet, een be- ginnersfout. Met 25...Tc7 of 25...Td7 had zwart een solide verdediging kunnen opbouwen. 26.h4 Tc4 27.Ph5 De5 28.hxg5 Txd5 29.Pf6+ Zwart gaf het op. Cor Jansen Over het Europees kampioen schap voor veteranen heeft u in deze krant al veel kunnen le zen. De komende weken hoop ik meerdere rubrieken aan dit eve nement te wijden, waarbij ook de prestaties van de Zeeuwen aan de orde zullen komen. Vandaag eerst aandacht voor de nieuwe Europese kampioen: Peter van der Stap. Dat deze man uitstekend kan dammen be wees hij in Zoutelande weer eens, maar minder bekend is dat hij ook in andere denksporten zijn mannetje staat. Zo werd hij in 2004 derde in het open NK denksporttriatlon, achter Ron Heusdens en Wim Luberti. Van zijn vier 'winstpartijen in het EK heb ik er voor deze ru briek twee geselecteerd. Ik be gin met de partij uit de derde ronde, die hem op zes uit drie bracht. Rufin Prokupets - Peter van der Stap: 1.34-29 19-23 2.32-28 23x32 3.37x28 14-19 4.42-37 10-14 5.40-34 17-22 6.28x17 12x21 7.37-32 7-12 8.45-40 5-10 9.47-42 19-23 10.42-37 14-19 11.32-28 Met deze zet biedt de Israëlische kampioen zijn tegenstander een halve hekstelling aan. Het is in teressant om de gevolgen van 32-27?! 21x32 38x27 na te gaan. Behalve 27-22 dreigt ook de damcombinatie 33-28 en 29-24. Zwart heeft slechts één zet om beide dreigingen te pareren: 20-24 29x20 15x24, waarna wit via 27-21 16x27 31x22 18x27 36-31 27x47 37-32 47x29 32-28 23x32 34x5 naar dam combi neert. Gelukkig kan zwart de dam nog net met gelijk spel af pakken: 32-38 43x32-'ll-17 en op de volgende zet 13-19. 23x32 12.37x28 19-23! 13.28x19 13x24 14.38-32 9-13 15.43-38 11-17 16.32-28 21-26 17.28-23?! Wit neemt de uitdaging aan. 26x37 18.41x32 10-14 Ook zwart laat zich niet onbetuigd. Hij kon de dreiging 23-19 ook met 20-25 pareren, maar het handhaven van de halve hekstel- 1 ling is veel kansrijker. 19.34-30 4-10 20.30x19 13x24, 21.46-41 Wit kon ook 40-34 spe len, maar na 16-21 kan hij 34-30 toch niet doorzetten in verband met 17-22 30x19 12-17 23x12 14x43 48x39 2-7 met schijf winst. 16-21 22.41-37 6-11 23.40-34 17-22! 24.32-28 11-17 25.37-32 Achterlopen met 34-30 was verhinderd door 21-26 30x19 en nu wint zowel 20-24 als 17-21 28x17 26-31 etc. 21-26 26.36-31 26x37 27.32x41 22-27! 28.48-42 1-6 29.44-40 6-11 30.49-43 11-16 31.50-45 17-21 zie diagram 1 32.41-36 Om 34-30 voor te berei den moest wit een aantal gaten in zijn stelling dichten, maar nu laat zwart op 34-30 27-31! 30x19 31-36! volgen. 41-37 is dan verhinderd door 20-24 29x9 18x29 33x24 3x41, zodat wit ge dwongen is tot de noodspi'ong 35-30 36x47 29-24 20x29 (veel beter dan 18x29) 33x24 18x20 30-25 14x32 25x5 met uitsteken de eindspelkansen voor zwart. 21-26 33.34-30 Eindelijk besluit wit om schijf 24 te gaan aanval len, maar zijn stand is inmid- O O O O O O O O O O O g m dels al te ver heen. 26-31! 34.30x19 20-24 35.29x9 18x29 36.33x24 3x32 37.38-33 32-37 38.42-38 27-32! 39.38x27 31x22 40.43-38 12-18 41.33-29 8-13 42.39-33 16-21 43.35-30 13-19? Een kleine onnauwkeu righeid van de latere kampioen. Meteen doorbreken met 21-27 en 27-31 was aanzienlijk beter. 44.24x13 18x9 45.40-34 22-27 46.29-24 21-26 47.30-25 26-31? Zwart is te zuinig. Na 27-31 36x27 37-41 redt wit het niet meer. Nu komt de verdiende winst nog in gevaar. 48.34-29 2-8 49.45-40 27-32 50.38x27 31x22 51.33-28?? Eerst 36-31 37x26 en vervolgens 24-20 15x24 29x20 is voldoende voor een punt. Na deze foutzet van wit geeft van der Stap zijn voor deel niet meer uit handen. 22x33 52.29x38 10-14 53.40-34 8-13 54.34-29 13-18 55.38-33 37-42 56.36-31 42-48 57.31-27 48-43 58.27-22 18x27 59.24-20 15x24 60.29x20 43-32 61.33-29 32-19 62.20-15 27-31 en wit gaf het op. In de voorlaatste ronde legde Peter van der Stap de basis voor zijn titel door een overwinning op de Let Janis Lelis. Hij kwam zo op gelijke hoogte met de kop lopers Gersjt en Napreenkov. De rest van het verhaal kent u: op de slotdag was een gelijkspel tegen Gersjt voldoende voor zijn eerste Europese veteranentitel. Janis Lelis - Peter van der Stap: I.32-28 16-21 2.37-32 21-26 3.32-27 26x37 4.41x32 19-23 5.28x19 14x23 6.33-28 9-14 7.28x19 14x23 8.38-33 10-14 9.33-28 5-10 10.28x19 14x23 II.39-33 10-14 12.44-39 13-19 13.50-44 8-13 14.34-29 23x34 15.39x30 4-9 16.44-39 18-23 17.33-28 12-18 18.39-34? Deze zet past niet in de witte strategie, die er vooral op ge richt is complicaties te vermij den. Zwart grijpt meteen zijn kans en neemt zijn tegenstander in de opsluiting. 17-22! 19.28x17 11x31 20.36x27 20-25! 21.43-38 2-8 22.38-33 7-12 23.42-38 1-7! Want op 14-20 of 15-20 kan wit zich bevrijden met 34-29 etc. 24.47-42 6-11 25.46-41 15-20 26.41-36 20-24 27.49-43 11-17 28.33-28 7-11 29.36-31 zie diagram 2 14-20! Het zwarte plan is duide lijk: op de volgende zet speelt hij 9-14 waarna de dreiging 23-29 34x23 25x34! etc. een rol gaat spelen. Wit kan de dreiging op meerdere manieren pareren, zoals 43-39 9-14 48-43 of 42-37 9-14 43-39! en zwart bereikt voorlopig niets. De vice-voorzitter van de EDC a o o o o o o 1 JO O Ol I speelde echter 30.38-33?! 9-14! 31.43-38? 42-38 is nog slechter, maar na 34-29! 25x34 42-38 11-16 31-26 34-39 43x34 17-22 28x17 12x21 26x17 24-30 35x15 14-20 15x24 19x37 38-32 37x2'8 48-42 23x34 40x29 mag wit nog hopen op een gelijkspel. 23-29! 32.34x23 25x34 33.40x29 11-16! Een fraai offer! 34.35-30 24x35 35.29-24 18x29 36.24x15 29-34! Wit heeft schijfverlies voorko men, maar door de manoeuvre 34-40 en 14-20 is hij aan handen en voeten gebonden. 37.31-26 17-21 38.26x17 12x21 39.27-22 21-26 40.33-29 Ook 42-37 8-12 of 22-18 13x22 28x17 26-31 biedt wit nauwelijks perspec tief. 34x23 41.22-18 13x33 42.38x18 19-24 43.48-43 26-31 44.43-39 24-30 45.32-28 16-21 46.28-22 31-36 47.42-37 21-27 48.22x31 36x27 49.39-33 30-34 50.33-28 27-32 51.45-40 32x12 52.40x29 8-13 53.29-24 13-19! 54.24x13 12-17 en wit gaf het op. Daaf Kasse Uit de eerste divisie viertal len van twee weken gele den zijn veel mooie spellen over gebleven. Het lijkt er soms op dat een probleem in een spel aan tafel wordt opgelost, dat als puzzel met open kaarten wordt gegeven. Ervaring en in zicht spelen een grote rol In de zeventiende ronde trok de behandeling van spel drie door de jeugdige Merijn Groenen boom de aandacht. Een van de spellen waarover lang werd na gepraat was dit: zie diagram 1 Na zijn sterke 2K1 opening met de zuidhand werd Groenen boom de hoogste bieder op het spel: 6Ha. Dat is geen eenvoudige opgave want de verleiding om snits te nemen is groot. Er zijn drie snits mogelijk en met open kaarten is te zien dat alleen de ruitensnit goed zit. Als je die snit neemt zou dat vol doende zijn, want op de schop pens van noord zou klaveren vrouw en een ruiten weg kun nen en een ruiten zou dan in noord getroefd kunnen worden. Groenenboom liet zich niet ver- HV9 B732 H52 942 B6543 10872 Vmo li ?4 1064 m^ÊÊ ^V83 H86 ■ËjflSi ♦BI0753 A V AV9865 AB97 ♦av Noord gever, allen kwetsbaar Diagram 1 leiden; hij deed het anders. West kwam uit met een kleine schoppen. Na schoppenaas in casseerde hij hartenaas. Harten- heer zat niet sec, dus daaraan moest hij nog een slag afgeven. Hij incasseerde ruitenaas en -heer en op de twee schoppens van noord deed hij twee ruitens uit de hand weg waarna hij een ruiten in de hand troefde. Toen speelde hij harten in deze situa tie: zie diagram 2 West kwam aan slag en had de keus: hij moest in de dubbele re nonce spelen die noord zou troe- VB73 -• B6 942 10 1 N H - w_o H86 1 z B10753 4- V986 -- av Diagram 2 ven en waarop klaverenvrouw zou verdwijnen, of hij moest in de klaveren vork spelen. Aan ta fel deed west het laatste. Zo laat je jouw tegenstander jouw probleem oplossen, vond Groe nenboom. Maar ook in het tegenspel heeft hij voldoende gezond bridgever- stand om het een tegenstander moeilijk te maken. Neem dit spel waarin Groenenboom oost zat: zie diagram 3 Onder passen van OW ging het bieden als volgt: Noord opende met lHa; zuid bood ISch; noord 9732 V AV1054 V10 A2 Bi» H 832 kujj AH95 HcJH ♦98543 VB654 ¥6 64 HVB106 Noord gever, noord en zuid kwetsbaar Diagram o 2Sch en zuid 4Sch. Als west met ruiten was gestart, zou de leider al snel roemloos ten on der zijn gegaan. Maar de verlei ding om met je singleton klave ren uit te komen, kon west niet weerstaan. De leider nam in de hand en speelde harten naar de vrouw; die maakte die slag. Op harte- naas deed de leider uit de hand een ruiten weg. Daarna speelde hij schoppen uit de dummy en Groenenboom verwachtte dat zijn schoppenheer ten onder zou gaan aan het aas van de lei der. Maar die bekende met een kleintje en dat zette Groenen boom aan het denken. De leider zou minstens een vijf- kaart schoppen hebben voor zijn bieden. Daarnaast had hij een singleton harten. Als hij een vijfkaart klaveren zou hebben, zou de uitkomst van zijn part ner een singleton zijn en zou de leider met twee ruitens zijn be gonnen. Dat verklaarde de speelwijze van zuid, vond Groe nenboom. Hij incasseerde ruitenaas en ja wel hoor, zuid bekende. Nu speelde hij klaveren waardoor zijn partner een introever kon maken. Heel gemakkelijk ging het contract down. Aan een van de andere tafels werd 4Sch gemaakt. Na dezelf de uitkomst die de leider in de hand nam, had hij schoppen vrouw gespeeld. West had geno men met het aas waaronder de heer van zijn partner viel. Hij speelde hartenzeven voor het aas van de dummy en toen hij la ter een klaverenintroever met de tien mocht maken, dacht hij hartenheer te kunnen verzilve ren. Dat ging niet door. Ruud van den Bergh A108 VHB97 B8732 *7 Horizontaal: 4. Gevoelige boomloot (9); 6. Voor de verbinding is hij verzot op stellen (10); 9. Het gevolg van distributie? (13); 10. De klos van een roker (6); 11. Zienswijze in het water (8); 12. We hebben tabak van dit weefsel (4); 13. Het tegengestel de van afsnijden? (9); 16. Nadenken over overschotten (7); 17. Speelzucht die aan een spel hobbyt (7); 18. Al heel lang gevorderd (11); 20. Goed dat het niet sentimenteel is (9). Verticaal: 1. De ingrepen van een (oog)chirurg (12); 2 Compleet dichtwerk? (3,8,6); 3. Helpt de reputatie van militairen (10); 5. Drietal met brandstof voor paardenra ces (9); 7. Vlinderende bevelhebber (8); 8. In deze woning ruikt een meisje niet lekker (9); 14. Feest voor een rund dat uitblinkt (8); 15. Boeken om te slikken (6); 19. Het paardje van haar (4). Uw oplossing moet uiterlijk woensdagmorgen in ons bezit zijn op het volgen de adres: Puzzel redactie PZC Postbus 31 4460 AA Goes e-mail: redactie@pzc.nl Vermeld uw naam, adres en woonplaats. De PZC stelt de volgende prijzen beschikbaar: eerste prijs een Iris-cheque van €25,-, tweede, derde en vierde prijs een Iris-cheque van €12,50. De oplossing en de namen van de prijswinnaars vindt u in de PZC-bijlage Wonen van vol gende week. Oplossing kruiswoordraadsel De sleutelwoorden van het kruiswoordraadsel van vorige week zijn: GIRAFFEHALS en AANGEBROKEN. De Iris-cheque van €25,- gaat naar: J. Verwest, Dreischor. De Iris-cheques van €12,50 gaan naar: T van Strien, Kats, A. v.d. Weg, Oost-Souburg, M. Coenen, Nieuw-Namen. De prijzen zullen binnenkort worden toegezonden. Paus Wojtyla heeft in de loop van de 27 jaar van zijn pon tificaat 104 apostolische reizen gemaakt, waarbij hij 109 ver schillende landen bezocht. Aan al die reizen werden onder de ti tel 'De wereldreizen van paus Johannes Paulus II' in de loop der jaren 23 series gewijd met in totaal 115 zegels (inclusief een strip van vijf) en één velletje. De laatste serie verscheen 10 no vember. Drie zegels, die beelden laten zien van de laatste drie rei zen die hij vorig jaar nog maak te: naar Bern in Zwitserland op 5 en 6 juni 0,45), naar Lour- des, 14 en 15 augustus 0,80) en tot slot op 5 september naar Loreto/Italië. De 23-delige reeks Pausreizen leent zich nu deze is afgerond bij uitstek voor een bijverzame ling. Daarom alle emissies op een rijtje. De eerste serie (7 ze gels) gaf Vaticaanstad in 1980 uit Daarna volgden: 1981 (11 zegels), 1984 (12), 1986 (8), 1987 (8), 1988 (5), 1989 (5), 1990 (4), 1991 (5), 1992 (4), 1993 (3), 1994 (5), 1995 (2), 1996 (6), 1997 (6), 1998 (6), 1999 (5), 2000 (strip van vijf), 2001 (5, plus velletje met één zegel), 2002 (3), 2003 (3), 2004 (4) en op 10 november de laatste drie. Wie deze mi ni-collectie nog wil uitbreiden kan ook denken aan de zegels die zijn uit uitgegeven door lan den die de paus bezocht. De Royal Mail is met één van de zegels van haar (jaarlijkse) kerst serie, die 1 november verscheen, enigszins in de fout gegaan. Net als de op 23 augustus uitgege ven Europazegels/gastronomie, waren ook de kerstzegels multi cultureel getint. De zegels - de 40e jaarlijkse kerstserie in suc cessie - tonen Maria en Kind ge zien door de ogen van diverse culturen: India (2ND), Europa (1ST en 42p), Noord-Amerikaan se indianen (60p), India (68p) en Australische aboriginals (1,12 pond). Op de 68p-zegel staat een schilderij uit de 17e eeuw uit India. De 'man en de vrouw' op dë zegel hebben hindoete kens op hun voorhoofd en aan bidden Jezus. De hindoestaanse gemeenschap heeft heftig gepro testeerd: ongevoelig en onge past. Royal Mail heeft direct haar ver ontschuldiging aangeboden, maar heeft daaraan toegevoegd dat de serie al over de postkanto ren was verspreid en als er niet tegen de zegel werd geprotes teerd de verkoop van de serie normaal zou doorgaan. Alderney/Bailwick of Guernsey herdacht 27 oktober onder de titel 'The Homecoming' de terug keer in december 1945 van veel eilandbewoners. Op de 2 pond-zegel in een velletje een ondergaande zon die de hoop uitstraalt op een betere toe komst. Guernsey kwam 27 oktober met zijn jaarlijkse kerstzegels; tien stuks, 5 x 20p, 32p, 36p, 40p, 45p en 65p. Gebrandschilderde ramen uit de St. Martin's Church van St. Pierre du Bois met Maria en Kind en St.Nicho- las sieren de zegels. Jersey heeft zijn natuurreeks vervolgd met de uitgifte van de tweede serie 'paddenstoelen'. Zes zegels en een velletje: 33p, Hygrocybe calyptriformis, 34p, Boletus erythropus, 4 lp, Inocy- be godeyi, 50p, Myriostoma co- liorme, 56p, Helvella crispa, 73p, Hygocybe coccinea en een velletje met een zegel van 2 pond, Naramius oredes. Verder werd de Slag bij Trafalgar herdacht met vijf ze gels (33p,34p,4lp.50p en 73p) en een velletje (met 2 pond-ze gel). Hero Wit

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 33