Maak van je vraagprijs geen prijsvraag. NVM WINKELPAND TE HUUR zwembad debadmeesters.com NVM PZC WEER VERLIEFD? ff ff ff ff ff 0900-0767 Aan alle bewoners van Ossenisse en omgeving en Kloosterzande buitengebied (zuid-west) r i Een goede vraagprijs is niet te laag en niet te hoog. Wilt u uw huis voor de juiste prijs in de markt zetten, kies dan voor een makelaar van de NVM. zaterdag 10 december 2005 W4 Notaris Mr. B.J.J. Beltman Openbare Executoriale Verkoop op 15 december 2005 bij inzet en afslag om 14.00 uur. in café Restaurant Het Bonte Hert". Grote Markt 12. 4561 EB Hulst. (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) t.o.v. mr. B.J.J. Beltman, notaris te Hulst, van: het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en ver der toebehoren, plaatselijk bekend Notendijk 68 te Terhole, kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectie K, nummer 941, groot 10 aren 50 centiaren. Voor rekening van koper komen alle kosten, waaron der publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royements- kosten, eventuele procureurskosten en het notarieel honorarium (ook het verkopersgedeelte), alsmede de eventuele achterstallige lasten, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet) welke voor rekening van verkoper komt. De veilingvoorwaarden (AWE en bijzondere veiling- voorwaarden) liggen uiterlijk 5 december 2005 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notaris'. Tot en met 30 november 2005 kan onderhands schrif telijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. Info: www.notarisbeltman.nl Notariskantoor Mr B.J.J. Beltman. Grote Markt 1-3, Postbus 5 te 4560 AA Hulst, tel: 0114-312821 - fax 0114-316759 (de heer N.A.M. Roelandt). Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kun nen geen rechten worden ontleend. EXECUTIEVEILING VERVALLEN In gevolge van artikel 548. lid 4 ran het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering komt de voorgenomen executieveiling op donderdag 15 december 2005 om 13.30 uur in Hotel Terminus, Stationsplein 1 te Goes, betreffende het woon hui» met bedrijfsruimte aan de Stokvis- straat 8, 4401 EG te Verseke, te vervallen. Frantzen <St Van Sisser en Gmeucii Meijlinc sf de Frctes van Liere STAP MAAR IN DB GROOTSTE AUTOKRANT VAN NEDERLAND Auto oostinga hage Ammerlaan NOTARISSEN VEILING Carterlaan 26 te Goes mr. C. Hage, notaris te Goes, is voornemens om op vnjdag 13 januan 2006 om 14.00 uur in Hotel Terminus. Stationsplein I te Goes, krachtens artikel 3 268 Burgerlijk Wetboek over te gaan tot openbare verkoop van: Het woonhuis met schuur, tuin en verder toebehoren. staande en liggende aan de Carterlaan 26 te 4463 WX Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie A nummer 2479, groot écn are dricnvijftig centiare. De veiling vindt plaats in één zitting, bij opbod en afmijning. Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoor waarden voor Executieveilingen 1993, voorzover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken, welke veilingvoorwaarden uiterlijk 4 januari 2006 ter inzage liggen ten kantore van bovengenoemde notaris. Aanvaarding na betaling koopsom en kosten. Eventuele ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. Betaling koopsom uiterlijk 24 februari 2006. Betaling onkosten binnen 8 dagen na gunning. Gegadigden dienen desverlangd een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedheid. Voor rekening van de koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaat- en procureurskosten en het notarieel honorarium (ook hel verkopersgedeelte), alsmede de eventu ele achterstallige lasten, doch met uitzondering van de inzet premie, welke voor rekening van de verkoper komt. Op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek kan tot en met 29 december 2005 een onvoorwaardelijk onderhands bod worden uitgebracht door middel van een aan genoemde notaris gericht schrijven. De executant is niet gehouden op deze biedingen in te gaan. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van Oostinga Hage Ammerlaan Notarissen te Goes. Kloetingseweg 45 (postadres: Postbus 202.4460 AE Goes), tel0113-23 28 00 de heer M.K. Dieleman (email: dieleman@dedrienotarissen.nl). in het centrum van Sluis (Zeeuws Vlaanderen) Zuiddijkstraat 8 Opp.vl. beg grond 443m2 en 1" verd. 369m2 Gunstige ligging met eigen parkeerterrein In centrum, nabij div grote winkelbedr. w.o. Kruidvat, Blokker e.d. Sluis trekt jaarl. 5 milj. bezoekers. Kijk ook op: www.sinkekomejan.nl Inl. Sinke Komejan b.v. Tel: 0118-689000 BEKIJK HET EENS VAN DE ANDERE KANT ai m m m zszxsïxa. Hn Glro479www.autismefonds.nl vooiAutiimtiNVAi. Autisme Autisme. Hun wereld is anders dan je denkt. Fonds Autisme: levenslang opgesloten In een eigen wereld, dingen com pleet anders zien dan wij. Leven met autisme is onvoorstel baar moeilijk. Voor iedereen! Doe er wat aan en word donateur van het AutismeFonds! chemicaliën P en toebehoren Sei jd i jd>fitz- Loof«S Segers &;Stolker Terneuzen I Hulst I OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP op 10 januari 2006 bij inzet en afslag in één zitting om 15.00 uur in Café-Restaurant de Ster, Overdamstraat 7, 4561 AL Hulst (ex artikel 3:268 én 3:254 Burgerlijk Wetboek) t.o.v. één der notarissen van Seijdlitz Loof Segers Stolker, notarissen te Terneuzen en Hulst van: de woning met aanbehoren en erf, schuur en tuin, staande en gelegen aan de Hulsterloostraat 100 te 4568 AG Nieuw Namen, kadastraal bekend gemeente Hulst sectie I nummer 364, groot 3 are 43 centiare De veilingvoorwaarden (AWE en bijzondere voorwaarden) zijn vanaf 1 januari 2006 ter inza ge ten kantore van genoemde notarissen. Tot en met 27 december 2005 kan onderhands schriftelijk een onvoorwaardelijk bod worden uit gebracht ten kantore van de notaris. Nadere informatie www.veilingnotaris.nl en ten kantore van de notaris. Seijdlitz Loof Segers Stolker (contactpersoon de heer F.A.R. Josiassen) 's-Gravenhofplein 9, 4561 AJ Hulst Postbus 85. 4560 AB Hulst telefoon 0114-314355 - fax 0114-316255 (e-mailfjosiassen@stolker. knb.nl) Notaris Mr. B.J.J. Beltman Executoriale Openbare Verkoop (krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek) op 20 januari 2006 om 14.00 uur. in Café Restaurant "Het Bonte Hert". Grote Markt 12, 4561 EB Hulst. t.o.v. mr. B.J.J. Beltman, notaris te Hulst, van: de eigendom van het woon-/bedrijfspand met aanbehoren, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kleine Bagijnestraat 3 te 4561 CN Hulst, kadastraal bekend gemeente Hulst, sec tie A nummer 228, groot één are vierenveertig centiare, Betaling: De kosten en overdrachtsbelasting dienen binnen 8 dagen na de gunning te worden voldaan; en de koop som dient binnen 6 weken na de gunning te worden voldaan. De opstallen zijn voor risico van koper vanaf de gun ning. Veilingvoorwaarden Op de veiling zijn van toepassing de ALGEMENE VEI LINGVOORWAARDEN VOOR EXECUTIEVEI LINGEN 1993, voorzover daarvan bij het proces-ver baal van veiling niet wordt afgeweken. De voorwaarden zullen ter inzage liggen ten kantore van genoemde notaris. Gegadigden dienen zich op de veiling te legitimeren en een verklaring van een bankrelatie te overleggen betreffende hun financiële gegoedheid. Tot 14 dagen voor de veiling kan een schriftelijk bod worden uitgebracht bij een aan genoemde notaris gerichte brief. Info: www.notarisbeltman.nl Notariskantoor Mr. B.J.J. Beltman, Grote Markt 1-3. Postbus 5 te 4560 AA Hulst, tel: 0114-312821 - fax 0114-316759 (de heer N.A.M. Roelandt). Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kun nen geen rechten worden ontleend. Notaris Mr. B.J.J. Beltman Vrijwillige openbare Verkoop op 15 december 2005 om 14.00 uur. bij inzet er. afslag in één zitting in café Restaurant "Het Bonte Hert", Grote Markt 12, 4561 EB Hulst. t.o.v. mr. B.J.J. Beltman, notaris te Hulst, van de eigendom van het woonhuis met aanbeho ren, erf en tuin, staande en gelegen aan de Kruisdorpsedijk 10 te 4587 RA Kloosterzande kadastraal bekend gemeente Hontenisse, sectl L nummer 1126, groot drie are vijfennegentig centiare. Betaling: De kosten en overdrachtsbelasting dienen binnen 8 dagen na de gunning te worden voldaan; en som dient binnen 6 weken na de gunning te worden voldaan. De opstallen zijn voor risico van koper vana' de gunning. Veilingvoorwaarden: Op de veiling zijn van toepassing de ALGEMENE VEI LINGVOORWAARDEN REGISTERGOED 1993 voor-zover daarvan bij het proces-verbaal van veiling niet wordt afgeweken. De voorwaarden zullen ter inza ge liggen ten kantore van genoemde notaris Gegadigden dienen zich op de veiling te legimiteren en een verklaring van een bankrelatie te betreffende hun financiële gegoedheid. Info: www.notarisbeltman.nl Notariskantoor Mr. B.J.J. Beltman, Grote Markt 1-3 Postbus 5 te 4560 AA Hulst, tel: 0114-312821 - fax 0114-316759 (de heer N.A.M. Roelandt) Aan eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kin nen geen rechten worden ontleend. Ons onderhoud vraagt van u even wat aandacht! van maandag 12 december tot en met vrijdag 16 december 2005 Op bovenstaande dagen gaat DELTA N.V. onderhoudswerkzaamheden verrichten in Ossenisse en omgeving'en Kloosterzande buitengebied (zuid-west). Tijdens de werkzaamheden kan mogelijk bruin water uit de kraan komen. Wij adviseren daarom de bewoners van genoemd gebied een kleine hoeveelheid schoon water bij de hand te houden en voorzichtig te zijn met het wassen van wasgoed. Bruin water kan namelijk vlekken op wasgoed veroorzaken. Tevens kan tijdens de werkzaamheden de druk van het water lager zijn dan nomaal. Mocht na onze werkzaamheden toch nog sprake ■zijn van bruin water, laat de kraan dan enkele minuten doorstromen. Het water behoort dan helder te zijn. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het gratis nummer: 0800-5150 of op internet http://www.delta.nl/ e-mail: info@delta.nl DELTA N.V. aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrijven, instellingen of personen niet vooraf individueel zijn gewaarschuwd. Bert Bimmel makelaar-taxateur og Badhuisstraat 16, 4381LS Vlissingen 0118-414014 Beenhouwerssingel 5, 4331 MD Middelburg 0118-674130 www.bertbimmel.nl Meeüs Makelaars C. Buskenstraat 141, 4381 LD Vlissingen 0118-421421 Wulfaertstraat 5, 4461 HS Goes 0113-242526 www.meeus.com De Dobbelaere makelaars Ledelplein 8.01, 4501 BM Oostburg 0117-454526 www.dedobbelaere.nl Schulting Partners makelaars-taxateurs og Molenwater 81, 4331 SE Middelburg 0118-616617 www.schulting-partners.nl Sinke Komejan Faasse 8c Fermont makelaars Wijngaardstraat 53, 4460 MB Goes 0113-250555 Hulster Nieuwlandweg 1,4561 HA Hulst 0114-320212 www.faasse-fermont.nl >inke tvomei makelaarai ij Molenwater 97, 4331 SG Middelburg 0118-689000 Boulevard Bankert 158, 4382 AC Vlissingen 0118-440800 Grote Kade 2, 4461 BE Goes 0113-251000 Havenpark 3, 4301 JG Zierikzee 0111-451500 www.sinke.nl Cees Kole makelaar-taxateur og Weststraat 1, 4421 AC Kapelle 0113-342614 www.ceeskole.nl Schinkel de Weerd Kanaalstraat 39, 4388 BJ Oost Souburg 0118-460 300 www.schinkeldeweerd.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 32