Schuren en pletten voor de vorm PZC De natuur laat zich niet door mensen sturen W3 Kunstenaar in staal Baby-afwas Toiletborstel Kookplaat Geschillen zaterdag 10 december 2005 Staal heeft de naam een onbuigzaam, hard en kil materiaal te zijn. Niet voor beeldend kunstenaar Rob van Avesaath. Hij speelt ermee en kalligra feert het in een fantasierij ke beeldtaal tot tuinpoor ten, balustrades, hekken en lampen. Tekenen, knippen, vouwen en plakken. Beetje fröbelen, kleuterschoolwerk, noemt hij het zelf wat meesmuilend. Maar dat zegt Rob van Avesaath (45) meer om zijn gedrevenheid met staal te relativeren. Zijn uit con structie- en cortenstaal gemaak te poorten, hekwerken, balustra des en lampen doet hij daarmee te kort. Ze zijn het resultaat van urenlang buigen, pletten en schuren totdat het staal de vorm heeft aangenomen van een sier lijk lint, guirlande of een nerf- lijn van een boom en bloem. De Maastrichtse 'vormgever in staal' slaagt er zelfs in om zijn materiaal als dun kant te doen ogen. Zonder dat de poort of ba lustrade aan degelijkheid in boet „Eerst werkte ik vooral met hout, maai- dat is minder duur zaam en minder flexibel dan staal, dat bovendien meer stevig heid uitstraalt", zegt hij in zijn atelier te Houthem bij Valken burg. De affiniteit met staal is een familietrek. „Mijn opa had een machinefabriek, mijn vader heeft als hobby smeden en werkt ook veel en graag met staal." De kunstenaar geeft de voor keur aan constructiestaai. „Geen gehard staal. Dat is niet buigzaam, daar kun je niet mee spelen." Ook houdt hij ervan met cortenstaal (een soort plaatstaal) te werken. „Dat is zwaarder dan normaal staal. Er zit koper in, zodat het weliswaar roest, maar niet to taal doorroest. Als het aan de buitenlucht wordt blootgesteld, krijgt het een prachtige roest bruine kleur. Ook zorgt de roest ervoor dat het materiaal een cra- quelé effect krijgt, alsof het ver kreukeld is." Hij laat een afbeelding zien van een door hem ontworpen en ge maakte 'plantlamp' van 2,60 me ter hoog. Gemaakt van corten staal, dat inmiddels een door leefde roestbruine kleur heeft gekregen. „Stengel en bloem zijn met de hand gemaakt. Van plaatstaal heb ik lamellen ge maakt en die tot bolvormen ge vouwen. Vervolgens heb ik die aan elkaar gelast tot een bloem vorm." Doordat de vouwen, waar de staaldelen aan elkaar zijn gehecht, zichtbaar zijn ge houden, zien stengel en bloem er uitzonderlijk organisch uit en oogt de boomlamp in al zijn ro buustheid erg broos. Ruimtelijk Het zijn hoofdzakelijk tuinpoor ten, hekken, rozenbogen, balus trades en lampen, die Van Avesaath maakt. „Ik ben zelf graag buiten. En ik denk erg ruimtelijk. Het is allemaal zoge noemd custom designed werk, ik maak een poort of hekwerk in overleg met de klant Hij begint met een houtskoolte kening op ware grootte te ma ken van het gewenste object. „Om de klant een idee te geven van hoe het er uit zal gaan zien." Er gaan meestal drie a vier stadia aan vooraf voordat duidelijk is hoe een klant een poort of hekwerk wil hebben. „Ik hoef niet per se carte blanche te krijgen van een klant, want hij of zij is de op drachtgever, maar ik wil wel dat men mij vertrouwt in mijn kunstenaarschap." In een sa menspel tussen kunstenaar en klant komen dan heel verrassen de oplossingen tot stand. Tulpen „Een klant zei veel van tulpen te houden en wilde daar iets van terugzien in een balustrade. Ik ben toen gaan spelen met tulpen en tulpennamen. Ik heb een ba lustrade gemaakt, waarin tul- penvormen voorkomen. De na men van zijn kinderen heb ik la ten terugkeren in de namen van tulpenrassen, door als het ware te kalligraferen met het met de hand gebogen staal." In feite zijn al zijn werken een soort beeldschriften in staal. Schrijven met staal in tekens, die vaak ontleend zijn aan cultu ren, die opvallen door hun sier lijke en ritmische beeldentaal. Zijn logo is zijn voornaam in Egyptisch hiëroglyfenschrift ge schreven. „Tekeningen uit Afri ka, Keltische versieringen en vormen en het Arabisch schrift, het spreekt me allemaal zeer aan." Voor een bevriende kun stenares heeft hij een tuinhek gemaakt waarin 'het web van Allah', een Arabische stijlfiguur is verwerkt. „In de horizontale lijnen, waaruit deze transparan te poort is opgebouwd, vallen deze vier ronde 'Arabische' vor men op door hun lichtheid en dy namiek." Sterren Sprookjesachtig is de nisvormi- ge poort met zeven sterren erin verwerkt. „De zeven sterren ver beelden de zeven kinderen van de klant. Doordat de sterren ne gatief en positief zijn gedraaid, krijg je een schaduweffect, dat nog versterkt wordt doordat al les geverfd is in een maanlicht- kleur." De sterren lijken daar door net broze anijssterren en het geheel krijgt iets feeërieks. Steeds is er ook een hang naar Werk van de Maastrichtse kunstenaar Rob van Avesaath beweging en openheid in zijn werk. Zoals blijkt uit een bal kon, dat hij voor een flat maak te. „Het balkon moest privacy bieden ten opzichte van de om ringende balkons. Maar door er enkele openingen in de vorm van bloembladeren in te maken, kreeg het balkon van gegalvani seerd staal een speels en minder gesloten karakter." En een grote imposante poort gaf hij een vriendelijker en vrolijker aan zicht door deze rood te verven en de bovenrand met een lint van uit staal geknipte bloemen te versieren. De voorkant van de poort was met dezelfde motie ven versierd, alsof de bladeren van de rand afgedwarreld wa ren en in hun val halverwege op de poort waren blijven hangen. Bijzonder ingenomen is hij met de stalen omkadering van een haag, die hij heeft versierd met schelpen, haringen en een octo pus. „Samen met mijn vader heb ik die gemaakt voor mijn broer, die bioloog is." De omlijs ting is stevig en krachtig, maar door Van Avesaaths kalligrafeer- kunst met staal krijgt de lijst iets van een dierenstrip. Ray Simoen Informatie: Rob van Avesaath, tel. 043 3430547, www.robavesa.nl Milieuvriendelijk tuinieren is in opkomst. Zo langza merhand komen tuiniers tot de ontdekking dat dieren in een tuin even belangrijk zijn als planten en dat het niet verstan dig is om schakels uit de voedsel keten te verwijderen door voort durend met vergif te spuiten of te strooien. Natuurlijk delen we onze tuin altijd al met dieren, maar tot voor kort hadden we een voor keur voor dieren die kunnen vliegen, zoals vogels en vlinders. Pissebedden, duizendpoten en loopkevers werden misschien ge tolereerd, maar niet actief aan gemoedigd. Niet dat ze die aan moediging trouwens nodig heb ben. Ze komen toch wel, of wij dat leuk vinden of niet. Maar sinds een paar jaar worden alle insecten in de tuin gewaar deerd; huisjes worden opgehan gen voor hommels en blokken hout met gaatjes worden neerge zet om solitaire bijen te trekken. Een enkeling plant zelfs een hoekje met brandnetels om de rupsen van vlinders van voedsel te voorzien. Het gekke is dat we bijna niets weten over de ecologie van de tuin. Over de pijlgifkikker uit Guatemala en de reuzenslak uit Alaska is meer bekend dan over de dieren die een paar meter van ons vandaan leven. Naar tuindieren - en dan bedoel ik geen roodborstjes en egels, maar insecten, rondwormen en eencel- ligen - is nauwelijks onderzoek gedaan. Wordt dat knusse hom melhotel dat we hebben opge hangen ooit door hommels be zocht? En leggen de vlinders hun eieren wel in ons brandne telbosje? We weten het niet. Het is nooit grondig onderzocht Effectiviteit Tot voor kort tenminste, want sinds een paar jaar wordt er - vooral in Engeland - voor het eerst onderzoek gedaan naar al le dieren die in tuinen voorko men, van das tot duizendpoot. En naar de effectiviteit van po gingen om de tuinfauna te verrij ken. Uit dat onderzoek komen aardige gegevens. Een van de leukste conclusies vind ik dat de grootte van de tuin nauwelijks invloed heeft op het aantal die ren dat erin voorkomt. Logisch, maar niet nadat je beseft dat die ren hekken en heggen niet als afscheiding erkennen. Het terri torium van dieren heeft heel an dere grenzen dan het territo rium van ons. Of helemaal geen grenzen, want niet ieder dier heeft een eigen territorium. Bomen blijken een grote invloed te hebben op de biodiversiteit van de tuin. Een tuin met een boom huisvest niet zelden tien maal zoveel dieren als een tuin zonder. Ook een vijver trekt veel dieren, evenals een compost- hoop, maar die conclusie zal u niet verbazen. Wat wel verbaast is dat de tuinen waarin met op zet brandnetels worden geplant de vlinderstand niet positief beïnvloeden. In geen enkel aan geplant brandnetelbosje zijn rupsen aangetroffen. Waar schijnlijk groeien er buiten onze tuinen brandnetels genoeg. Een tweede mythe die na gede gen onderzoek is gesneuveld is dat heemplanten - planten die in het wild groeien - meer insec ten aantrekken dan uitheemse planten. De inheemse eik huis vest en voedt een hoop insecten, veel meer dan de Amerikaanse eik, zo redeneert de heem tuinier en daarom trekken heemplan ten ook meer insecten dan Exotische tulpen in Hollandse wei uitheemse planten. De feiten kloppen, maar de conclusie niet, want de Amerikaanse mahoma trekt veel meer insecten dan de inheemse parnassia. Vul uw tuin gerust met exoten en al lochtonen want dit gaat niet ten koste van de fauna. Hoe meer er bloeit, hoe meer er leeft. Vorig jaar plantte ik allochtone botanische tulpen in mijn bloe menwei. Dit voorjaar zag ik tot mijn genoegen hoe de bloemen zich in de lentezon openden en hoe bijen, hommels en vlinders de tulpen nog liever bezochten dan de tegelijk bloeiende paar- denbloemen. Wat ik ook zag was dat de meeste hommelsoor ten hun nest in de grond maak ten, in oude muizenholen, in plaats van in mijn opgehangen hommelhotel. En later in het sei zoen groeven de dassen bijna al le hommelnesten op. Ook dat is natuur. Romke van de Kaa Jonge ouders willen het beste voor hun baby. Dus dat bete kent spenen en flesjes iedere keer na gebruik grondig uitko ken en drogen. Dat kan gemak kelijker, bedacht witgoedprodu cent Ariston. Het bedrijf komt daarom met een afwasmachine met zogenaamd Baby Cycle-pro- gramma. In combinatie met spe ciale rekjes zorgt het program ma voor de reiniging van zuig flessen, spenen en bordjes. De machine is ontwikkeld na onder zoek in de laboratoria van Aris ton en de Universiteit van Tu rijn. Het apparaat is voorzien van een A-label en dus relatief energiezuiing. De afwasmachi ne is verkrijgbaar vanaf 649 eu ro. Informatie: www.indesitcom- pany.com Een toiletborstel die oogt als een giraffe of als een walvis. Via importeur Clou in Nuth zijn ze sinds kort verkrijgbaar. De serie heet Skoati, is gemaakt van roestvrij staal en bestaat uit tien verschillende modellen. Pro ducent LineaBeta heeft zich niet alleen laten inspireren door bloemen, maar ook door een em mer met schepje en een bloem in een pot. Daarnaast zijn ook een aantal strakke designmodellen te koop. De prijs van de toilet borstels ligt tussen'53,55 en 91,63 euro. Informatie: www.clou.nl Een nadeel van veel kookplaten is dat de vlam uitwaaiert. Voor al bij kleine pannen gaat daar door veel energie verloren. De kookplaten in de serie PTS725 van Smeg rekenen met dit man co af omdat de vlam verticaal naar boven is gericht. Daardoor wordt de onderkant van de pan beter verwarmd. De vlakke giet ijzeren pannendragers bedek ken het volledige kookopper- vlak, waardoor ook grote pan nen niet wankelen. De kookpla ten zijn te koop vanaf 799 euro. Informatie: www.smeg.nl Ook makelaars maken fouten. Daarom kunnen klanten van ma kelaars die zijn aangesloten bij de Vereniging Bemiddeling On roerend Goed (VBO) vanaf ja nuari met klachten terecht bij de Geschillencommissie Make laardij. Het initiatief daarvoor is genomen door de Consumen tenbond, de Stichting Geschil lencommissies voor Consumen tenzaken (SGC) en VBO Make laar. De regeling houdt in dat klanten van VBO-makelaars klachten tot een bedrag van 10.000 euro kunnen voorleggen aan de Geschillencommissie Ma kelaardij. Deze onafhankelijke organisatie bepaalt wie gelijk heeft. De uitspraak is bindend. De Vereniging Eigen Huis is blij met dit initiatief. „Dit is een be langrijke stap in de verbetering van de rechtspositie van de con sument." Informatie: www.sgc.nl; www. eigenhuis.nl en www.vbo.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 31