NS jagen treinreizigers op PZC Verdonk zwaar onder vuur Scheuring in SGP dreigt Veiligheid van cellen Schiphol ondermaats Eerste moskee viert gouden jubileum Bedrijf zet alles op alles om prestatiecontract te halen Ouder krijgen gezag over gehandicapt kind terug zaterdag 10 december 2005 Nederlander is trots op sporters ilUSDEN De nationale spor- jr. daar zijn Nederlanders het Uit trots op. Politici kunnen inhei minste respect rekenen. M blijkt uit een gisteren gepu- bliceerd onderzoek van Mar- h'.Response onder vijfhonderd personen. tets meer dan driekwart van de «pondenten is trots op de et- snorters. Vooral turner Yuri in Gelder en voetbaleoaeh Mar ot van Basten werden genoemd. Op de tweede plaats komt de Ne- dedandse natuur, gevolgd door het koningshuis. yet onderzoek laat zien dat slechts 13 procent trots is op de jtgen politici Toch staat VVD-mimster Rita Verdonk op de derde plaats van meest ge ide vrouwen in 2005. Op ujner één en twee staan res- „ctievelijk koningin Beatrix en prinses Maxima. Een meerderheid van de onder vraagden (62 procent) is er trots op inwoner van Nederland te zijn, slechts 9 procent is dit niet. Mannen, ouderen en personen uit de lagere welstandsklassen zijn het meest trots op hun eigen land. ANP Kabinet stelt besluit over Afghanistan uit i DEN HAAG - Het kabinet heeft gisteren nog geen besluit kun nen nemen over een nieuwe Af- ghanistan-missie. Er komt daarvoor een aparte, in gelaste ministerraad op 19 de cember. Dat meldden bronnen rond het kabinet gisteren. Het uitstel is nodig door de twij fels en aarzelingen bij D66, voor al bij minister Pechtold (Be stuurlijke Vernieuwing) en in mindere mate bij vice-premier Brinkhorst. Maar ook de Twee de Kamerfractie van D66 is nog lang niet overtuigd van de nieu- i we operatie. De ministerraad sprak gisteren lang over het voorstel van de mi nisters Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) om vanaf juni gedurende twee jaar 1100 tot 1300 militairen in Uruzgan I te stationeren. ANP Belastingdienst helpt ouderen met teruggave van ziektekosten DEN HAAG - De belasting- dienst stuurt deze dagen ruim 400.000 mensen, voornamelijk 65-plussers, een formulier dat al is ingevuld en waarmee zij belas ting terug kunnen krijgen. De te ruggaaf heeft betrekking op ï- ziektekosten en bedraagt gemid deld 300 euro per persoon. o IEerder kregen deze belasting plichtigen een brief om hen op j de mogelijkheid van teruggaaf 1 te attenderen. Tot nu toe werd j.daarvan weinig gebruik ge- j maakt. De belastingdienst is nu l een stap verder gegaan door zelf |het bedrag van teruggave te schatten en het formulier al in te vullen. c Behalve om 300.000 ouderen en 60.000 jong gehandicapten gaat tet onder meer om mensen die gezien de hoogte van het inko men en de kosten van de zieken fondspremie vermoedelijk tot ■- de doelgroep behoren, bijvoor beeld alleenstaande ouders en ^bijstandsgerechtigden. ANP door Dylan de Gruijl UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen zetten een eind spurt in om in 2005 het beloofde aantal treinen op tijd te laten rij den. Reizigers worden gemaand niet te treuzelen bij roltrappen en medewerkers opgezweept om na elke seconde vertraging op topsnelheid te rijden. De NS hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat toegezegd dit jaar 86,5 procent van alle treinen op tijd te laten rijden. De punctualiteit is een van de belangrijkste punten waarop het vervoersbedrijf straks op wordt afgerekend. Het prestatiecontract gaat pas over twee jaar in, maar nu al blijken de doelen van de NS vrijwel on haalbaar. Tot gisteren haalden de NS een gemiddelde punctualiteit van 85,9 procent. Belangrijke oor zaken van deze tegenvallende score zijn ook de staking bij ProRail eerder dit jaar, grote verstoringen en slecht weer. „We proberen nu overal nog de broodnodige seconden te sprok kelen", aldus een NS-woord- voerder. Kluitje Zo werden reizigers op station Leiden en Tilburg in een folder opgeroepen niet bij de roltrap pen te treuzelen. Volgens de NS staan daar te veel mensen op een kluitje. Als zij vervolgens al lemaal door één deur instappen, loopt de trein vertraging op. De NS willen dat passagiers zich over het perron verspreiden. Zo kan iedereen direct instappen en de trein snel vertrekken.On langs besloot het bedrijf ook al om de doorgang tussen interci ty-treinstellen af te sluiten. Het gaat om het type Koploper, De vrije doorloop veroorzaakte vaak problemen bij het splitsen van de trein op stations. Gevolg daarvan was ook weer vertragin gen. Protesten van reizigersvere niging Rover om de doorloop toch open te houden hebben de NS niet op andere gedachten ge bracht. Ten slotte spoort het be drijf machinisten en conduc teurs keer op keer aan geen se conde verloren te laten gaan. Zo moeten zij na een vertraging op topsnelheid rijden om tijd te winnen. Ook eist de directie dat treinen op het verspringen van de klok vertrekken. „Vooral in de druk ke Randstad en tijdens de spits is dat belangrijk", zegt een woordvoerder. „Als daar een trein een minuut te laat ver trekt, vertrekt de volgende trein ook een minuut te laat, en de vol gende ook weer. Die olievlekwer king willen we voorkomen. Elke seconde telt." GPD DEN HAAG - De Mobarakmoskee in Den Haag werd in 1955 geopend en is daarmee de eerste moskee in Nederland. Gisteren werd hel vijftigjarig bestaan gevierd. Bij de festiviteiten was een buurtbewoner aanwezig, die zich lang heeft verzet tegen de bouw van de minaret. De man verklaarde gisteren dat hij zijn bezwaar laat varen en de minaret just wel passend vindt, zoals een toren bij een kerk past. Hiermee oogstte hij een langdurige applaus van de feestvierende moslims. foto Oscar Bouwer/WFA door Jan Salden DEN HAAG - De brandveilig heid in het cellencomplex op Schiphol, waar op 27 oktober bij een brand elf mensen om het leven kwamen, was zwaar onder de maat. Het gebouw vertoonde gebre ken. er was te weinig personeel aanwezig en dat handelde niet op de juiste wijze. Dat vernieti gende oordeel velt de Onder zoeksraad voor Veiligheid in een tussentijdse rapportage naar aanleiding van de brand in het complex. De Onderzoeksraad noemt haar bevindingen dusdanig zorgwek kend dat ze gisteren justitie en gemeenten heeft opgeroepen met spoed ook andere cellencom plexen te controleren, met name die in tijdelijke onderkomens. De brand in vleugel K van het cellencomplex heeft snel om zich heen gegrepen, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens de Raad komt dat mede doordat bewa kers de deur van cel 11, waar de brand ontstond, open hadden la ten staan nadat ze de gedetineer de uit die cel hadden bevrijd. Volgens een woordvoerster van de Onderzoeksraad hebben de bewakers daarmee in strijd met het ontruimingsplan gehandeld. „Die deur had meteen dicht ge moeten." De Onderzoeksraad zegt nog niet te weten waardoor de brand is ontstaan. Om daar ach ter te komen worden volgende week diverse tests gehouden. Volgens justitie in Haarlem is de brand aangestoken door de 25-jarige Libiër die in cel 11 ge vangen zat. Hij zit sinds 7 no vember vast wegens brandstich ting. De Onderzoeksraad constateert dat de ontwikkeling van de brand ook is versneld door de lo ze ruimte tussen de cellen en de 'buitenschil' die om de cellen heen zit. Die schil bevat raamopeningen zonder glas, waar tijdens de nacht van de brand de wind op stond. In de schilruimte ont stond daardoor een luchtdruk, die zich 'na het openen van cel 11 kon ontladen in de gang'. GPD AL-S Htr /v»£- Nirr st/i/ir,Ne£/v^ HEttoch door Frouke Tamsma DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) ligt poli tiek zwaar onder vuur nu blijkt dat de Nederlandse regering bui tenlandse autoriteiten jarenlang ten onrechte heeft ingelicht over terugkerende asielzoekers. Pv dA, SP en GroenLinks eisen haar vertrek. Ook de coalitiepar tijen CDA en D66 onthouden vooralsnog hun steun aan de VVD-minister. Door fouten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is in totaal 102 keer aan diverse landen van herkomst gemeld dat terugkerende burgers uitge procedeerde asielzoekers waren. In enveloppen met reispapieren die de IND mee gaf, werden ver keerde documenten gestopt. Ook vergat men op formulieren het woord 'asiel' af te dekken. Volgens de oppositie in de Twee de Kamer zijn asielzoekers hier door in een levensgevaarlijke si tuatie gebracht. Verdonk bestrijdt dit. Vijfenze ventig van de betreffende 102 asielzoekers verblijven momen teel nog in Nederland. Verder hebben buitenlandse autoritei ten geen inhoudelijke informa tie gekregen, bijvoorbeeld over het waarom van de vlucht uit het moederland. „Ik zie geen en kel bewijs dat alleen de vermel ding 'asielzoeker' leidt tot op sluiting of mishandeling", aldus Verdonk. Rapport De bewindsvrouw verwees hier bij naar een rapport over Congo lese asielzoekers, dat gisteren Minister Verdonk bij de presentatie van het rapport Havermans. verscheen. Een commissie onder aanvoering van de voormalige Haagse burgemeester Haver mans onderzocht hun uitzet tingsprocedure naar aanleiding van uitzendingen van actualitei tenrubriek Netwerk. Het afgelo pen jaar werd hierin meermalen gemeld dat de minister aan de autoriteiten in Congo ook inhou delijke informatie over terugge stuurde asielzoekers zou hebben verstrekt. Dat is niet gebeurd, stelt de comrmssïe-Havermans. „Maar ook het doorgeven dat ie mand asiel heeft aangevraagd, is verboden. De VN-vluchtelin- genorganisatie UNHCR staat niet toe dat die informatie door gegeven wordt." Volgens Haver mans is onduidelijk of dit enke le gegeven asielzoekers in ge vaar heeft gebracht. Het Steun punt Vluchtelingen en Docu Congo, een informatiecentrum voor de Afrikaanse republiek, beweren van wel. Maar uit ge sprekken met de Nederlandse ambassade in Congo, de vreem delingendiensten en uitzetcen tra is Havermans niet gebleken dat de asielzoekers na terugkeer werden opgesloten of mishan deld. Verdonk heeft de afgelo pen maanden steeds volgehou den dat er nooit informatie over Man schiet werkgever dood RAAMSDONKSVEER - Een 51-jarige onderaannemer van het bedrijf in staalproducten Fundia Welbond BV uit Raamsdonksveer is gistermiddag door een van zijn werk nemers doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in het kantoor van de direc teur van Fundia. De werknemer zou van zijn baas nog geld tegoed hebben. De twee kregen daarover ruzie, waar na de werknemer een wapen trok. Het slachtoffer, afkomstig uit Zundert, werd door zijn hoofd geschoten. De dader ging er na de schietpartij van door in zijn auto. GPD Nieuwe vesten voor politie DEN HAAG - De politie krijgt begin januari nieuwe vei- ligheidsvesten. Ze heeft na twee aanbestedingen gekozen voor een vest van het Duitse BSSt en het Nederlandse be drijf Ten Cate. Het beschermt tegen kogels uit vuistvuurwapens, messte ken en steken met naalden. Voor bescherming tegen ko gels uit zwaardere wapens zijn er andere vesten. ANP Boete voor doden dominomus DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft de schutter die bij de voorbereiding van Domino Day een mus af schoot een boete opgelegd van 200 euro. Dat liet het OM gisteren weten. Volgens justitie heeft de man de Flora- en faunawet overtreden door een inheemse beschermde vo gel dood te schieten. Het vogeltje werd afgeschoten in het Frisian Expo Center waar de voorbereidingen plaatshadden voor de wereldre cordpoging dominostenen omgooien. Het diertje gooide 23.000 stenen om. Met een luchtbuks werd de mus afge schoten door de medewerker van een bedrijf dat door de organisator van het evenement was ingehuurd. Het OM besloot gisteren ook om Nederlands beroemdste vogel af te staan aan het Natuurmuseum Rotterdam. ANP Nieuwe kunstconservator Teylers HAARLEM - Michiel Plomp (1958) wordt de nieuwe hoofdconservator kunst in het Teylers Museum in Haar lem. De laatste zes jaar was Plomp conservator in het prenten kabinet van het Metropolitan Museum of Art in New York. De nieuwe conservator promoveerde in 2002 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het verzamelen van teke ningen in Holland in de achttiende eeuw. ANP Straf voor gooien ei naar majesteit ASSEN - Drie jonge Assenaren krijgen een boete voor het bekogelen van koningin Beatrix met een ei op 8 oktober in de Drentse hoofdstad. Dat heeft het Openbaar Ministe rie in Assen gisteren bekendgemaakt. Beatrix was die dag in Assen in het kader van haar 25-ja- rig regeringsjubileum. Een 18-jarige inwoner van de Drentse stad gooide een ei in haar richting. Het projectiel trof de majesteit niet, maar enkele mensen in haar gevolg kregen eierstruif op hun kleding. De 18-jarige gooier moet een boete van 250 euro betalen om een gang naar de rechter te voorkomen. Twee jongens van 16 en 17 krijgen voor hun betrokkenheid een boete van 100 euro. ANP door Roel Kleine en Casper van Oirschot AMERSFOORT - Een groeiend aantal prominente SGP'ers keert zich af van de partij. Deze week zegden de burgemeester van Putten en een wethouder uit Gorinchem him lidmaat schap op. Zij deden dit uit onvrede over het standpunt van het partijbe stuur dat samenwerking van lo kale SGP-afdelingen met de ChristenUnie uit den boze is als de ChristenUnie vrouwen voor de gemeenteraad verkiesbaar stelt. Twee leden van het lande lijk hoofdbestuur van de SGP stapten ook al op. Het gemor binnen de partij lijkt een sneeuwbaleffect te hebben, want meer vooraanstaande par tijleden overwegen hun lidmaat schap op te zeggen. De rafels worden almaar groter. Een scheuring lijkt nabij. De kwestie draait om de opstel ling van het landelijk hoofdbe stuur, dat weigert vier gezamen lijke kieslijsten van de SGP en de ChristenUnie (in Amersfoort, Enkhuizen, Gorinchem en Zoe- termeer) goed te keuren vanwe ge het feit dat er vrouwen op de lijst staan. Oud-hoofdbestuurs lid T. Hardonk in Bameveld spreekt zijn afschuw uit over de jongste ontwikkelingen binnen de partij. Hij zegt zich dan ook te beraden op zijn positie als lid van de SGP. Hardonk, oud-bur gemeester van Oldebroek en Bar- neveld, is al een halve eeuw SGP-lid. Hij staat bekend als een voorvechter van deelname van vrouwen aan de politiek. Hij verdenkt een harde kern bin nen het hoofdbestuur ervan de macht te willen uitoefenen met het uitdragen van de omstreden standpunten. „Wat ik afschuwe lijk vind van het hoofdbestuur is dat zo de maat wordt geno men van de ChristenUnie", stelt Hardonk met afgrijzen vast. „Ik volg de ontwikkelingen met ar gusogen en sluit niet uit dat ik de kuierlatten neem." Puttens burgemeester B J. van Putten stelt in een verklaring over zijn vertrek uit de partij dat hij zich van meet af aan heeft geschaard aan de zijde van degenen die mannen en vrouwen een gelijk waardige plaats in het openbaar bestuur toekennen. Voor hem heeft het hoofdbe stuur met het jongste standpunt een grens overschreden. „Dit be sluit staat te ver af van mijn po litieke en bestuurlijke overtui ging om mijn plaats binnen de SGP te willen behouden", aldus de burgemeester. GPD foto Rob Keeris/ANP asielzoekers aan de landen van herkomst is verstrekt. Maar in oktober gaf ze toch ineens toe dat mógelijk in een aantal geval len ongeoorloofd is gemeld dat het asielzoekers betrof. Opheldering CDA en D66 eisen volgende week in een spoeddebat ophelde ring van de minister. Alleen Ver- donks eigen partij WD en de LPF steunen haar op voorhand. GroenLinks twijfelt aan de dege lijkheid van het onderzoek van de commissie-Havermans, om dat die zelf niet in Congo ge weest. GPD door Juliette Vasterman HAARLEM - De ouders van een zwaar gehandicapt kind, die vo rige week op verzoek van VU Medisch Centrum in Amster dam tijdelijk uit de ouderlijke macht werden gezet, hebben weer volledig gezag over hun ba by- Dat besloot de kinderrechter in Haarlem gisteren. Tijdens de be sloten zitting zijn de partijen het eens geworden over de medi sche behandeling van de baby. Niet alleen de ouders zijn blij met het besluit, ook het VU Me disch Centrum is opgelucht, „Het behandelend team zal al het mogelijke doen om het kind optimaal te behandelen en de ouders te begeleiden." In sep tember kwam het kind met een dwarslaesie ter wereld. De ouders stemden niet in met de wens van de arts om de hoeveel heid morfine te verhogen. De ouders waren bang dat het een voorstadium van levensbeëindi ging was, maar volgens het zie kenhuis is dat absoluut niet het geval. Volgens de Raad voor de Kinder bescherming was ingrijpen no dig, omdat de baby leed en pijn bestrijding noodzakelijk was. Volgens de advocaat van het echtpaar is een ander zieken huis aansprakelijk gesteld voor fouten die tijdens de geboorte zijn gemaakt. Het kind kwam via een keizersnede ter wereld, waarbij er volgens de raadsman waarschijnlijk veel te hard aan lijfje en nek is getrokken. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 3