PZC Belgen zijn over de grens goedkoper uit [DAH-605] mm Zo'n oude houtloods is voor mij een droom Enclave in Nieuw-Namen Redactie bijlagen: 0113-315680 flWW.pzG.nl SnailiredPClieepKi.nl Postbus 314460 AA Goes Hoorden M^ddèn'Seeland: 0115-315520; Zffiuws-Vlaanderen: 0114-372770; Sonaal: 0204562500. zaterdag 10 december 2005 DE VOORDEUR De voordeur biedt toegang tot een woning, maar wat daar achter schuil gaat, blijft voor velen onzichtbaar. In deze serie een kijkje achter de voordeuren van Zeeuwse huizen. Iedere week gaat een andere deur open en geeft de bewoner een blik in zijn of haar leven. foto's Mechteld Jansen In Nederland is de bouwgrond goedkoper dan in België. Nieuw-Namen heeft inmiddels een 'Belgische wijk'. foto's Wim Kooyman l-i likvangers zijn het. De 24 appartementen in de voormalige houtloodsen aan de Goese Joachimika- de nopen menig voorbijganger tot stoppen. De frisse kleuren van het houtwerk, de luiken, de onverwachte hoekjes. Verrassend. Het was nog even spannend, eind jaren zeventig. Een projectontwikkelaar had zijn zinnen gezet op die lood sen. Niet om er wat mee te doen, maar om ze te slopen en te vervangen voor luxe nieuwbouwwoningen met aanlegsteiger. De 24-jarige Vivian Reijnhoudt had er dan niet gewoond. Daar had ze toch niet aan moeten denken, ze had haar hart al langer verpand aan een van de appartementen. Het was dan ook een droom die uitkwam, toen ze er een jaar geleden daadwerkelijk de sleutel van kreeg. „Een vriendin van mij woonde hier en ik vind dit zo'n leuk appartement. Het is het mooiste van deze rij, om dat het op een hoek zit. Daardoor heb je ook een raam aan de zijkant. De lichtinval is mooi en de ruimte lijkt daardoor ook wat groter." De voormalige houtloodsen zijn waarschijnlijk rond 1840 neergezet als opslagplaats. Ze zijn eigendom van de Stichting Monumenten Goes. Ook al zijn de panden nog niet zo oud, ze vertegenwoordigen een historische waarde omdat ze een voorbeeld zijn van de schaalver groting in handel en nijverheid die omstreeks die tijd begon. Ze staan te boek als 'jong monument voor be drijf en techniek'. Vivian heeft haar appartement onder de nok omgeto verd tot een lichte, vrolijke woning. „Dat past bij mijn karakter. Ik heb af en toe ook wel eens wat mindere da gen, maar over het algemeen ben ik heel vrolijk. Posi tief. En dat zie je hier. Toen ik vorig jaar de sleutel kreeg, kwam limegroen net in de mode. Ik vond dat ge lijk een mooie, vrolijke kleur en ik wilde in ieder geval een muur in die tint. De rest heb ik wit geschilderd, an ders zou het te bont worden. Ik heb wel veel met acces soires gedaan. Heel consequent. Op die manier creëer je toch een geheel. Toen ik hier kwam wonen, studeer de ik nog, dus de inrichting is wel low budget. Maar je kunt overal hartstikke leuke dingen op de kop tikken. Ik hou van wat antiek, maar dan wel in een modern jas je." Ze wijst op de houten eettafel „Die stond ergens in de tuin bij een oude mevrouw. Ik heb 'm voor tien eu ro gekocht, schoongemaakt en witgeschilderd." Boven de tafel hangt een kroonluchter „Die wilde ik altijd al hebben. Ik heb er heel lang naar gezocht, want de meeste kroonluchters vind ik niet mooi. Maar deze is echt precies wat ik zocht." „Toen ik hier kwam, zat overal paars en geel behang. Vreselijk. Ik dacht toen, 'oh, dat schilder ik wel even over'. Maar alles kwam los. Dus we hebben de hele han del er af moeten halen. Nu zitten alle wanden in glasve zel. Het huis is niet zo groot binnen, maar voor iemand alleen is het genoeg. De ramen zitten op aparte plek ken. Je hebt vanaf de bank een mooi zicht op het wa ter. Beneden is de woonkamer met een open trap naar de vide. Ik voel me hier voorlopig happy. Ik heb nu een baan, ga lekker sparen en straks koop ik een huis. Met een tuin." Annemarie Zevenbergen Inwoners van het Belgische Kieldrecht bouwen maar al te graag in Nieuw-Namen, omdat de bouwgrond daar veel goedkoper is. foto's Wim Kooyman ontwikkelaars niet wijzer ma ken dan ze zijn. Als zij de grond opkopen voor de gemeente daar toe de kans krijgt, gaat de ge meente misschien wel voor ton nen het schip in. Pauwels: „Naast uitbreiding kij ken we in Nieuw-Namen ook na drukkelijk naar herstructure ring; het slopen van oude pan den en op die plaats weer nieu we woningen bouwën. Willen we namelijk een nieuwe wijk ontwikkelen, dan krijgen we ze ker te maken met verplichte ar cheologische onderzoeken." Toch staat Hulst niet zomaar al le herstructureringsinitiatieven toe in Nieuw-Namen. De eige naar van een landbouwschuur aan de Langestraat, die er ap partementen wil bouwen, kreeg geen toestemming. De bewoners van de Belgische enclave op De Kauter wonen er ondertussen naar alle tevreden heid. Dillis peinst er vooralsnog niet over terug te verhuizen naar Kieldrecht als die mogelijk heid zich tegen een betaalbare prijs voordoet. „Alleen als de re gelingen voor grensarbeiders nog meer verslechteren, waar hier zowat de hele straat mee te maken heeft, dan is een verhui zing het overwegen waard. We hebben hier dan wel redelijk goedkoop een mooi huis kunnen bouwen, maar als je steeds aan slagen van de Belastingdienst in de bus krijgt, dan kun je niet an ders dan je afvragen of we uit eindelijk wel zo voordelig uit zijn geweest." Sheila van Doorselaar Dure bouwgrond in ei gen land doet steeds meer Belgen besluiten in Ne derland te gaan wonen. Vooral Nieuw-Namen is erg in trek. De bedrijven aan de Antwerpse Linkeroever lig gen vlakbij en de gemeente Hulst biedt kavelkopers de mogelijkheid een vrijstaan de woning naar eigen ont werp te realiseren. De laatste jaren is op het 'rost zand' van Nieuw-Na men een ware Belgische en clave ontstaan. jaar geleden gestart met een uit breidingsplan voor het dorp. In totaal 34 kavels in de vrije sec tor, in grootte variërend van 470 tot en met 715 vierkante meter, konden worden uitgegeven aan de Veerstraat, de Cuwaertstraat en Ysegrim. Er zijn op dit mo ment nog drie percelen te verge ven. De Veerstraat werd eind jaren negentig als eerste ontwikkeld en de kavels vonden gretig af trek bij voornamelijk Kiel- drechtse gezinnen. Sterker nog, van de dertien nieuwe woningen in de Veerstraat.zijn er zes be woond door Kieldrechtse fami lies en-twee door gemengd Ne derlands-Belgische gezinnen. Het nieuws dat vlak over de grens vrije bouwkavels werden aangeboden voor de helft van het bedrag dat er in Kieldrecht voor betaald moest worden, le verde een kleine volksverhui zing op. Kirsten Dillis, geboren en getogen in Kieldrecht en sinds een aantal jaar samen met haar eveneens Kieldrechtse echt genoot bezitter van een huis aan de Veerstraat, kent zowat al haar buren. Die woonden tot een paar jaar geleden ook aan de andere kant van de grens. „Het verschil tussen wonen in Nederland en wonen België is niet zo groot. Dat valt mee. Ik vind de Nieuw-Namenaren vriendelijker en socialer dan de Kieldrechtenaren. Die zijn meer op zichzelf gericht. Wij zijn hier komen wonen omdat in Kield recht de bouwgrond schaars was en bovendien erg duur. Mijn man werkt in Stekene en dan maakt het qua afstand niks uit of we hier, of net over de grens wonen." Dat hebben meer Belgische be woners van de Veerstraat be dacht. Zij werken met name op de Linkeroever, het industriege bied bij Antwerpen. De Hulster wethouder Ben Pauwels (Ruim telijke Ordening) voorspelt dat in de toekomst steeds meer Bel gen naar Oost-Zeeuws-Vlaande- ren zullen trekken om daar te wonen. „Het Antwerpse indus triegebied breidt zich immers steeds meer uit richting de grens. Met name in Nieuw-Na men is het nog rustig en lande lijk wonen en je zit binnen een kwartier op je werk." De Veerstraat doet door de Bel gische bewoners ook erg Vlaams aan. Veel semi-bungalows en moderne bouwstijlen. Op de op ritten veel auto's met Belgische nummerplaten. Hoewel dat ei genlijk niet mag. Wie in Neder land woont mag niet rijden in een auto voorzien van een Bel gisch kenteken. Zelfs niet als het een auto van de zaak be treft. De Nederlandse douane controleert dan ook bijna dage lijks in Nieuw-Namen en treedt streng op tegen overtreders. De boetes bedragen honderden eu ro's. Dillis: „Dat is dan weer de keerzijde van het wonen in Ne derland terwijl je in België werkt. Ik riskeer zelfs een boete als ik hier rondrijd in de auto van mijn schoonmoeder." Achter de Veerstraat, aan de Cuwaertstraat en Ysegrim, wordt de nieuwbouwwijk ver der ingevuld. Hier is plaats voor 24 vrijstaande woningen, er zijn nog drie kavels over. „De run op deze kavels door Belgen is er wel een beetje uit nu", stelt een ambtenaar van de afdeling Ruimte. „De laatste kavels zijn bijna zonder uitzondering uitge geven aan mensen uit Nieuw- Namen zelf, of uit de omge ving." De invulling van het wijkje gaat geleidelijk. Sommige woningen hebben al een volledig ingelich te tuin, andere huizen staan nog slechts in de steigers. Bouwmate rialen liggen tussen hopen 'rost zand'. Uitbreiding De gemeente Hulst vindt dat Nieuw-Namen, met een kleine duizend inwoners, best nog een beetje verder mag groeien. In de pas gepresenteerde Woon visie van de gemeente is De Kauter dan ook in een apart hoofdstuk je opgenomen In de komende tien jaar mag het dorp uitbrei den met zestien nieuwe wonin gen. Burgemeester en wethou ders van Hulst zoeken momen teel naar nieuwe bouwgrond en zolang de gemeente die grond niet officieel in bezit heeft, laat Pauwels het achterste van zijn tong niet zien. Hij wil project Nieuw-Namen wordt in de volksmond ook wel De Kauter genoemd. Oudere genera ties spreken liefkozend over 'd'n achtersten Kauter'. Nieuw-Na men is immers het laatste dorp in het oosten van Zeeuws-Vlaan deren en een kauter is een oude benaming voor een hooggelegen akker. Wie Nieuw-Namen bin nen komt via de Woestijnestraat ziet ook duidelijk dat het dorp op een bult in het landschap is gebouwd. Funderingen van de woningen in Nieuw-Namen zijn bijna alle maal gegraven in het kenmer kende 'rost zand'. Het hoge ijzer gehalte in de bodem zorgt voor een uitgesproken roestbruine kleur. Met name vanuit Kieldrecht, het buurdorp dat zowat naad loos overloopt in Nieuw-Na men, is de laatste jaren veel inte resse voor het bouwen en wonen op het 'rost zand'. De gemeente Hulst biedt er immers alle moge lijkheden voor. Ten noorden van Nieuw-Namen werd zo'n zes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 29