Man, ik bin zo boers as de pest Nederland is weer een echt kikkerland geworden Johan van der Swaluw, Zeeuwse praatjesmaker fo'gaai goed met de kikkers en pad- in m ons land. Er springen er weer wervan rond, terwijl in omringende Wdw en wereldwijd juist minder wét gekwaakt. Dit keer kwam het Centraal Bu reau voor de Statistiek met het 9*denieuws. Uit de jaarlijkse tellin- ffflsinds 1997, in opdracht van het ministerie van Landbouw en Natuur leer, blijkt een toename van het üntal amfibieën met vier tot zes pro sper jaar. Gerard Smit van Stichting Reptie- «t Amfibieën en Vissen Onderzoek «Ierland (Ravon) coördineert de in ventarisatie door ruim tweehonderd knatieke vrijwilligers. •bestijging is een gevolg van het ge arde regionale natuurbeleid, met «nadruk op waterplaatsen", zegt «Sinds de jaren negentig zijn er noor provincies honderden poelen aangelegd en kregen nieuw aangeleg ds natuurgebieden een moerasachtig I ter. Na de oorlog zijn veel poe fen drinkputten voor vee verdwe en door schaalvergroting in de land- uw. Ook is veel weiland omgezet in «aisakker, waardoor nog meer water 3™ween. Pas vanaf de jaren tachtig legmen in de gaten dat dit funest Jd°°r amfibieën. Toen werden er be en de verspreiding gaat rap verder." De algemeen voorkomende bruine en groene kikkers hebben vooral de vruchten geplukt van schoner opper vlaktewater. Deze amfibieën leven overal in het land langs de waterkant en zijn gebaat bij schoon slootwater. Vanwege hun flinterdunne huid zijn ze zeer gevoelig voor watervervui ling. „Het milieubeleid wordt steeds stren ger. Bestrijdingsmiddelen worden minder geloosd, evenals fosfaten uit wasmiddelen en kunstmest. De sloot- kwaliteit verbetert. Bovendien wordt het afvalwater steeds beter gezui- gers gaat het sinds een paar jaar weer goed en de pad lijkt zich zelfs op meer plekken te vestigen. Karrensporen Smit: „Vroeger kwam de soort voor in tijdelijke waters, zoals ondergelo pen karrensporen. Die zijn er natuur lijk niet meer. Dergelijke situaties worden nu met succes nagemaakt. Door hun geringe aantal en het be perkte aantal locaties blijft deze soort erg kwetsbaar." Het is met allemaal halleluja in kik kerland. De poelkikker of kleine groe ne kikker, die van voedselarm, Streng milieubeleid werpt vruchten af Terwijl het met andere soorten juist beter gaat, neemt de poelkikker (afgebeeld) in aantal af. foto A. van Rijsewijk/Ravon/GPD --o-i'.uuuen opgesteld." Ule bemoeienis heeft zijn vruchten afgeworpen. De boomkikkers, die in Zeeuws-Vlaanderen, Twente en de Achterhoek zitten, profiteren het meest van de zorg van natuurbeheer ders. Binnen zeven jaar tijd is hun po pulatie verviervoudigd. Vooral in de Achterhoek groeit hun aantal explo sief. Smit: „Deze gevoelige kikker, die van schaduw houdt, kwam eerst voor in gebieden van enkele vierkan te kilometers, nu zijn dat blokken van tientallen vierkante kilometers: verd. Hierdoor nemen de aantallen bruine en groene en kikkers jaarlijks met zes en vier procent toe", vertelt Smit. Nederland telt ook weer meer pad den. Het aantal gewone padden groeit sinds 1997 met 3,5 procent per jaar. Ook de ernstig bedreigde geelbuik- vuurpad klimt uit het dal. Deze soort komt alleen nog voor in een handje vol Limburgse zandsteengroeven en was zo goed als uitgestorven. Door gerichte acties van lokale vrijwilli schoon water houdt, daalt in aantal en de heikikker blijft stabiel. Ook de knoflookpad heeft het moeilijk en is op veel plaatsen verdwenen. Hoe het gaat met de zeldzame vroedmeester- en rugstreeppad is moeilijk te zeg gen, omdat die zich met zo maar la ten zien en er weinig cijfers over be kend zijn, aldus Smit. Dat geldt ook voor de meeste salamanders. De ver wachting is dat die meeliften op het succes van de kikkers, maar dat is las tig te onderbouwen. Salamanders zijn namelijk moeilijker te tellen, je hoort ze niet kwaken zoals kikkers en ze zitten verstopt in het water tus sen de vegetatie. Veel soorten worden pas 's nachts actief „Dat is niet de pe riode dat je de meeste vrijwilligers op de been krijgt," weet Smit. De kentering in Nederland staat haaks op de mondiale afname van am fibieën. Een derde van alle bekende soorten (5743) staat op uitsterven, ter wijl bij veertig procent de populaties krimpen, aldus een artikel in Scien ce. De situatie in Nederland wordt nog verder verbeterd, door de aanleg van nieuwe moerassen. Vooral langs de uiterwaarden van de grote rivieren is sprake van natte na tuurontwikkeling, waarvan gangbare amfibiesoorten profiteren. Kleinscha liger projecten worden eveneens uit gevoerd langs de Lek en de Neder- rijn. De provincie Flevoland is ook actief door de Oostvaardersplassen te verbinden met de Noorderpiassen door een natte groenstrook. „Leefgebieden worden ook aan el kaar gekoppeld door faunapassages, zoals dassentunnels. Hierdoor kun nen amfibieën veilig wegen kruisen", aldus Smit. „Provincies en Rijkswa terstaat trekken steeds meer geld uit voor dergelijke voorzieningen om ver snippering op te heffen en kleine na tuurgebieden met elkaar te verbin den." Peter de Jaer' zaterdag 10 december 2005 23 Johan van der Swaluw, dialect rocker Kees, vuufde schuuve, vierde touwtje. Eéne, tweeë, drieë, gas.... De grote schare Zeeuwse fans smult ervan als zanger, bassist en tekstschrijver Johan van der Swaluw van Sur render in plat Eintjessands af trapt. Bij een optreden van dia lectrockband Surrender voelen de plattelandsjongeren zich geu zen en Johan voedt die trots met dialectische nonsens: Luctor et Verko! Op het podium soms een varken - 'het is welles op het randje' - is hij in het dagelijks le ven overwegend een stil en be dachtzaam mens. Ook iemand die zich veilig voelt in de gebor genheid van de plattelandsge meenschap en belast is met een hang naar nostalgie. „Ik bin zo boers as de pest." Het publiek heeft een verkeerd beeld van hem. „Ze denken dat als je op het podium als een onver stand tekeer gaat, je altijd zo bent. Ik kan je verzekeren dat dat thuis niet goed zou gaan. Het podium is mijn uit laatklep. Alles wat ik door de week verzamel, knal ik op de planken eruit. Ik ben niet schizofreen, maar er be staan wel twee Johannen." In het cafë van 'Schele Lau' in 's-Heer Hendrikskinderen, waar hij geregeld een bord friet met kroketten naar bin nen werkt, laat Johan van der Swa luw (44) stiltes vallen. Hij gunt zich zelf bedenktijd om een weloverwogen antwoord te formuleren. Wat een con trast met de flapuit op het podium, die voor de microfoon ooit over de Veerse burgemeester De Bruijn zei dat ze haar ambtsketen in haar ge slachtsorgaan kon stoppen als ze het met veertig vaten bier overgoten optre den in Hrieps, het jaarlijks hoogte punt van jong Grijpskerke, zou verbie den. „Kees Wondergem (gitarist van Surrender) zei nog: 'daar gaat we ge knetter mee krijgen'. Dat was één van de weinige keren dat ik met vloeken en shockeren problemen heb gehad, want normaal gesproken kom ik er mee weg. Het is gelukkig goed afgelo pen, we mochten spelen en een jaar la ter heb ik geprobeerd het goed te ma ken met de burgemeester. Dat ze die ketting om haar hals mocht laten. Be- griep je, hee." Stil jochie Als jochie was Johan van der Swaluw stil. Hij beleefde een onbezorgde jeugd in een katholiek Heinkenszands gezin. „Het was een tijd waarin ieder een hard werkte. Mensen hadden een zwart-wit-televisie en er was weinig gesodemieter. Je had niet veel en je was tevree. Daar zing ik over in Sur render. Over sappelende landarbei ders, pronte boerendochters, Janus op zijn Jawa, het stravalje op het dorp. Thema's van één, twee generaties te rug. „Ik was al op mijn twintigste aan het terugkijken. Hoe ze in mijn jeugd een paard stonden te beslaan. Man, ik bin zo boers as de pest. Je moet nummers maken over dingen die op je netvlies staan en die je in belevingssfeer lig gen. Ik kan wel liedjes schrijven over integratie, maar er zijn geen moslims in Heinkenszand." Nooit had hij kunnen bevroeden dat zijn bandje, dat over drie jaar dertig jaar bestaat, zo'n gevoelige snaar zou raken bij Zeeuwse jongeren. Alles be gon met Arjean van Pier. Tot dan toe had hij in het Engels gezongen, maar toen Johan op een druilerige zondag morgen moeizaam herstelde van een venijnige kater, ontstond er iets moois op de bedrand. Samen met gitarist en jeugdvriend Kees Wondergem besloot hij 'de piene in dur ood' te verdrijven met vrolijk feestgezang. Spontaan ont stond Arjean van Pierwaarvoor Man nish Boy van Muddy Waters model stond. Arjean van Pier beschrijft de waargebeurde vrijage van een Hein- kenszandse dorpeling met een struise Wolphaartsdijkse, al zijn uit piëteit naam en plaats gewijzigd. Zeventien jaar lang fietste Arjean heen en weer, maar tot een huwelijk met Kee van Temisse kwam het nooit. Een ware smartlap. Arjean werd het lijflied van menig plattelandsjongere. Door dat succes zwoer Surrender het Engels af. Alle nummers zouden voortaan in dialect worden gezongen. Elk weekend zette de band wel een tent op zijn kop, waarbij de groeiende schare volgelin gen voor de noodzakelijk geachte bier- en zweetdampen zorgde. Het ging zo ver dat er met strobalen werd gesmeten, beha's in de rondte vlogen en af en toe een varken werd losgela ten. De Dierenbescherming vond dat minder geslaagd en het varken keerde Naam" Johan van der Swaluw Woonplaats Heinkenszand Geboren 20 oktober 1961 Burgelijke staat Partner van Sylvia, kinderen: Marisha (15), Manouk (12) en Fleur (anderhalf) Opleiding Meao Hobby's Surrender, boeken, motoren, dialect veilig en wel terug in zijn hok. „We hadden overal schijt aan en dat is nog wel zo. We sporen echter nooit aan tot geweld, we zorgen altijd dat het grap pig blijft. Het is geen pose, maar tege lijkertijd zeggen we: jongens, dit gaat nergens over. Het is bij ons geen seks, drugs en rock roll. Seks en drugs, dat doen boertjes niet, hee. De media vergroten het echter uit. Veronica heeft 's opnamen van een concert ge maakt, maar liet alleen beelden van een paar uitwassen zien. Ik dacht: 'Was het zo'n rotzootje?'. Ik had dat optreden heel anders in herinnering." Jolink Een parallel met de Achterhoekse dia lectband Normaal ligt voor de hand, al is het geluid van Surrender meer op de leest van de Texaanse bluesrock band ZZ-Top geschoeid. „We hebben nooit gepoogd Normaal te evenaren. We lachen om gasten die dat beweren, wij weten hoe het in elkaar steekt. Ik heb het er wel eens over gehad met zanger Bennie Jolink van Normaal, waar we veel mee hebben opgetreden. 'Lieke wij op jullie9' Bennie vond van niet: 'Jullie zijn de Zeeuwse ZZ-Top' Dat dee me goed, hee." Geen doorbraak Zes cd's en één dvd heeft de band vol gespeeld, waarvan eentje onder de tij delijke werknaam N8werk. De klei- rockers wisten nooit landelijk door te breken, al was er wel een openingetje. „In 1997 bij Veronica goes hack home hadden we wel contact met een platen maatschappij. We hadden het num mer Bie Heiveld ingezonden en zou den dat in Hilversum opnemen. Fer Abrahams van het muziekblad Oor, zo'n pief met een Buddy Holly-bril, re gelde dat. We waren precies op het af gesproken tijdstip in de studio, maar toen werd ons gezegd dat we mini maal twee uur moesten wachten om dat er nog een andere band bezig was. Ik zeg: 'Dan zullen we 's vlug opdonde ren, want half acht is half acht'. Boe ren buigen niet. dan ligt niet in onze aard hee. Ik laat me niet leven. Het was dus snel klaar." Misschien was dat wel goed ook. De wijde wereld intrekken, da's niks voor Johan. Hij wist zelfs de dienstplicht te ontlopen door te verklaren dat ze al leen iets aan hem zouden hebben als het leger ook een kazerne in Heinkens zand had. Heimwee meneer! Hij heeft een tijdje in Vlissingen en Goes ge woond, maar kwijnde er weg. „Ik heb vroeger nooit gedacht dat ik in Hein kenszand zou blijven. Ik ben echter sfeergevoelig en het dorp is voor mij de beste leefomgeving. Die geborgen heid van een kleine gemeenschap mis ik in de stad." Vader Zijn vader dreef een frietzaak aan de Dorpsstraat. Van hem erfde hij het muzikale talent. „Hij drumde in een bruiloften- en partijenband en zat in het koor van de katholieke kerk. Ik had een goede band met hem." Vader overleed in 1986. Een shagje rollend, praat hij er nuchter over. „Hij rookte drie pakjes sigaretten per dag. Daar knap je niet van op." Zijn moeder is trots op hem. Zij houdt nauwgezet een plakboek over Surrender bij. Dat Jo han in zijn puberteit de Heilige Bla- siuskerk de rug toekeerde, daar heeft ze wel verdriet van, „Zij gaat nog elke week naar de kerk, mijn oudste broer ook. Ik heb niks met de kerk. Het klinkt lullig, maar ik kan niet geloven in een vent die over water loopt. Eerst zien en dan geloven." Johan werkt bij EPZ in Borssele, maar mag daar niks over zeggen, fluis tert hij. Liever praat hij over zijn dia lect, dat hij koestert als de kroonjuwe len van de Oranjes. Neem maar eens een kijkje op de interpagina van Hos- ternokkerockband Surrender: „Je kunt op twee manier doorklikken, derin of enter, mè dat leste is voe Zeeuwse analfabeten. Grapje." Toch is de ondertoon serieus. „Als we niet oppassen, spreekt iedereen over vijf tig jaar voor de helft Engels. Taal is een deel van je identiteit en tegelijk een bindende factor in de samenle ving. Die moeten we niet verkwanse len. Aan de andere kant denk ik dat de dialecten niet zullen verwateren, er is steeds meer belangstelling voor. Dat is niet vreemd, mensen kunnen Johan van der Swaluw: „Ik heb vroeger nooit gedacht dat ik in Heinkenszand zou blijven." foto Mechteld Jansen zich het best uitdrukken in dialect, want dat is hun eigen emotie, hee." Als nostalgicus en vader van drie kin deren hikt Johan wel eens aan tegen de moderne, snelle maatschappij. Soms begrijpt hij de wereld niet meer. „We leven in een tv-tijdperk waarin de winnaar van Idols of een of andere malloot die zich weken laat opsluiten in een huis, moderne goden zijn. Alles moet gekker en sneller. We draaien met z'n allen door, we worden bang gemaakt voor buitenlanders, we ste ken ons diep in de schulden voor een huis en een nieuwe auto. Ik heb daar niks mee. Ik heb dat verwoord in 't nummer Waer at op slit. Als iedereen nou eens tandje terugschakelt, de tijd neemt om met zijn buurman te praten, dan wordt het een stuk leuker. Geluk kan heel klein zijn, het zit in simpele dingen. Ik geniet als ik lekker in de tuin kan zitten, met een krantje en een muziekje erbij. Dan zak ik onder uit en denk: laat de boeren maar dor sen." Frank Balkenende

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 23