Schrijver Peter Watson denkt in drieën PZC loopjongen RUDEN RIEMENS FOTOGRAFIE zaterdag 10 december 2005 „De mens denkt al miljoenen jaren in drie ën. Ik - voor of achter. Ik - boven of bene den. Nu - verleden en toekomst. De kerk denkt al eeuwen in de heilige drie-eenheid, bij de Olympische Spelen worden drie me dailles uitgeloofd, in Amerika zeggen ze three strikes, you're out'de meeste histori ci delen hun werk ook in drieën. De Britse wetenschapper, archeoloog en schrijver Peter Watson wil maar zeg gen dat zijn nieuwste boek Ideeën, over de ideeën van de mensheid door de eeuwen heen, logisch en simpel van opzet is. Dat laatste is wat bedrieglijk: hij kijkt terug naar de ontdekking van het maken en be heersen van vuur twee miljoen jaren gele den en eindigt bij de ontdekking van atoom splitsing. Tijdens een ontmoeting in Amsterdam ver telt hij: „Ik koos voor drie gedachten. De eerste is dat de mens in zichzelf op zoek is naar inspiratie. Waar komt kunst vandaan? De ziel is belangrijker als concept dan God, zeker in de huidige wereld waarin traditio nele religies steeds minder van invloed zijn." Watsons tweede idee is dat van Euro pa. „In de pre-renaissaince, in de Middeleeu wen, ontstond in Europa een dubbele cul tuur. Aan de ene kant was er de macht van de katholieke kerk, centraal geleid vanuit Rome. Aan de andere kant waren er de ver schillende machten in landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland." Watson wijst erop dat het Latijn van de kerk betekende dat monniken door heel Eu ropa konden reizen en altijd met iemand konden spreken, ook in gebieden waar de lokale taal abacadabra was. „In een kerk of klooster konden zij altijd communiceren." Door de versplintering van macht in Euro pa ontstond er ruimte voor onafhankelijke gedachten. „De denkers in de samenleving zochten hun eigen ruimte - zij wilden niet behoren bij de kerk, noch bij de plaatselijke macht." Watson meent dat hierin bij voor beeld de kern ligt van universiteiten: kun nen denken zonder afhankelijkheid. Dat laatste leidt hem tot het derde centrale idee van zijn boek: het experiment. Zonder onafhankelijkheid van geest gebeurt er Peter Watson: „Denkers zoeken hun eigen ruimte". niets in de wereld en zonder experimenten is er geen vooruitgang. „Dit concept leidt de Westerse wereld. Door de eeuwen heen kun je zien dat gebieden en culturen die zich ver zetten tegen experimenten vroeger of later op achterstand kwamen." Watson schreef eerder het boek A Terrible Beauty (Wrede Schoonheid) waarin hij ge schiedenis wilde beschrijven zonder aan dacht te besteden aan oorlogen, politiek, Vrijheid doet geest bloeien veldslagen en de andere traditionele mar- keerpunten van historici. Cultuur en weten schap vindt hij belangrijker: „De rest komt daaruit voort, op het slagveld of aan de on derhandelingstafel", zegt hij. Het nieuwe boek ligt in het verlengde van Wrede Schoonheid, een uitgave die in heel de wereld in herdruk is. „Dat blijft maar lo pen", constateert de vertegenwoordigster van uitgeverij Het Spectrum tevreden. Ideeën is geen eenvoudig boek, al deed Watson verschrikkelijk zijn best een soepel verhaal te vertellen. „Ik moet wel enigekf>. nis van de geschiedenis bij de lezer veron- derstellen. Het is nu al zo'n omvangrijk boek geworden!" „Lezers willen graag een gevoel van bevfr ging hebben, dat dingen van het een naar het ander gaan. Geschiedenis is niet altijd logisch, maar ik probeer te laten zien war óm de ene gebeurtenis tot de andere leidde en wat daarvan de gevolgen waren." Watson schreef een heel persoonlijk boek „Het is natuurlijk mijn selectie van ideeën Maar ik wil niemand iets opdringen. Het gaat erom dat je met geschiedschrijving kunt zeggen: denk eens na over de wereld om je heen! Historie is iets anders dan je vast te laten roesten in bekende patronen James McGoni? Peter Watson, Ideeën - - - het menselijk denken, 1021 pag., Uitgn< Het Spectrum, ISBN 9027480583, prijs 59,95 euro.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 22