Failliet tuincentrum kan verder E 0 APK 44.ü£> PZC DIT LEZEN DE MEESTE MENSEN LIEVER NIET! Over het stadhuis dat niet werd gesloopt Staten houden vast aan groot hotelplan bij Zeelandbrug Nieuwe hoop voor werknemers Life Garden door overname Voor een Zorgzame Begeleiding UiTvaaRTveKZORQing H. jjfobse Bosch Car Service Daar kom je graag terug Help Afrika om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen. Giro 8829 in Leiden. Tel 071-5769476 of www.amref.nl AMREF FLYING DOCTORS zaterdag 10 december 2005 vl4 door Willem van Dam GOES - Het failliete tuincen trum Life Garden aan de Nieuwe Rijksweg bij 's-Heer Hendrikskinderen is overgeno men door voormalig concurrent Wagenaar. Met de overname is een bedrag van ongeveer 1,5 mil joen euro gemoeid. Life Garden werd in septem ber failliet verklaard. Het faillis sement betekende ontslag voor 27 werknemers, van wie een aan tal in deeltijd werkte. Voor som migen biedt de overname nieu we perspectieven. Tuincentrum Wagenaar, nu nog gevestigd aan de 's-Heer Hen- dnkskinderendijk in Goes, wil het vroegere Life Garden in het voorjaar heropenen. Wage naar gaat daar verder onder de naam GroenRijk Goes. Groen- Rijk is een inkooporganisatie met meer dan vijftig franchi- se-vestigingen in Nederland, waaronder een in Middelburg. Meer banen Bij de huidige vestiging van Wa genaar werken vier mensen. Ei genaar L Wagenaar wil het aan tal arbeidsplaatsen op de nieu we locatie met acht volledige ba nen uitbreiden. Werknemers van het voormalige Life Gar den hebben inmiddels een uitno diging ontvangen om mee te doen aan de komende sollicita tieronde. Curator J. de Meester van Olie de Jonge advocaten in Goes bevestigde gisteren dat de over name rond is. Volgens De Mees ter heeft een gering aantal (hij sprak van vier, vijf) van de ont slagen werknemers van Life Garden intussen een andere baan gevonden. Wagenaar verklaarde gisteren dat hij al geruime tijd uitbrei dingsplannen heeft. Het faillisse ment van concurrent Life Gar den bood hem de mogelijkheid te verhuizen naar een grotere en gunstig gelegen locatie. Samen met de GroenRijk-or- ganisatie is Wagenaar inmid dels begonnen met de verbou wing van het tuincentrum aan de Nieuwe Rijksweg. GroenRijk Goes wordt per 1 maart van het volgend jaar geopend. Het Tuincentrum Wagenaar sluit per 1 februari. Ook het hove niersbedrijf van Wagenaar, Tuin Totaal, verhuist mee naar de nieuwe locatie. Bij het hove niersbedrijf werken 12 mensen. Voor 's-Heer Hendrikskinde- rendijk bestaan diverse plan nen. Zo wil de Goese onderne mer Gé (eigenaar van onder meer Chinees restaurant Nian Hao) er een restaurant en hotel met congresruimtes vestigen. In het voormalige bedrijfspand van Verkerk Keukens komt waarschijnlijk een auto showroom. door Maurits Sep VLISSINGEN - 'Ik wens u veel leesplezier', beëindigt wethou der L. Poppe-de Looff het voor woord van het boek Slopen of niet, de stadhuizen van Vlissin- gen. Maar wie het doorneemt, wordt voornamelijk overvallen door een gevoel van treurnis over al dat moois dat Vlissingen is kwijtgeraakt. Alleen daarom al zal over een aantal jaren de blijdschap over heersen dat het huidige stadhuis aan de sloopkogel is ontsnapt. Want het had niet veel ge scheeld of ook dit was verdwe nen. Zoals Poppe-de Looff haar voorwoord begint: 'Dan kunnen we beter slopen, zeiden sommi gen aanvankelijk. Er moest zo veel gebeuren, het prijskaart je was enorm.' Het had gepast in de Vlissingse traditie. Het boek - waarvan gis teren het eerste exemplaar is aangeboden aan de weduwe van wethouder K. de Keijzer die de renovatie aanstuurde - brengt uitvoerig in beeld welke prachti ge stadhuizen de stad ooit had en wat ermee is gebeurd. Zoals het in 1809 in brand geschoten stadhuis op de Grote Markt, en het in 1986 gesloopte Van Dis- hoeckhuis. Van al die oude stadhuizen reste ren nog slechts gravures en fo to's. Van het huidige stadhuis zijn die er ook, in overvloed, en in het boek zijn er veel van opge nomen. Zowel van voor de gron dige verbouwing als van de reno vatie zelf en van daarna. Maar dit stadhuis is ook nog in het echt te bewonderen. En be wonderd wordt het. Wethouder Poppe-de Looff vindt het er heerlijk werken; architect W. Pa- tij n, die de renovatie vormgaf, Mevrouw De Keijzer (1) en wethouder L. Poppe-de Looff bekijken het boek Slopen of niet, de stadhuizen van Vlissingen. foto Ruben Oreel vindt het jammer dat hij er niet meer elke maand hoeft te zijn. Patijn moest het ontwerp van ar chitect D Roosenburg aanpas sen. Hij had niet het gevoel dat de oude meester over zijn schou der meekeek, vertelde hij giste ren. „Ik ben ook niet in zijn huid gekropen. Dat kan niet. Dat zou tot speculatief nadoen leiden. En mensen zouden geen kritiek durven hebben op 'de nieuwe Roosenburg'." Het stadhuis was ook dringend aan een verbouwing toe, zei Pa tijn. „Het was zo gedateerd, het vroeg er gewoon om." De filoso fie die de architect heeft gehan teerd, omschreef hij zelf als 'openmaken'. „Het was een som ber en sober gebouw. Dat wilde ik veranderen, met respect voor het ontwerp." Het boek Slopen of niet, de stad huizen van Vlissingen is behalve een historisch document tevens de formele afsluiting van de re novatie van het huidige stad huis. Het is geen geschiedenis van de Vlissingse mentaliteit, zei eindredacteur W. Hofman. „Al valt een en ander vast uit de mentaliteit van Vlissingen te ver klaren", bekende hij. Dat er in Vlissingen veel is ge sloopt, is vooral voor buiten staanders verbazingwekkend, constateerde Hofman, niet voor Vlissingers zelf. „Die vinden dat je eerst orde moet scheppen voordat je dingen kunt verande ren. En dat elke verandering een verbetering kan zijn. Alleen viel dat in de praktijk soms te gen." Slopen of niet, de stadhui zen van Vlissingen. Uitgeve rij Den Boer/de Ruiter. ISBN 9074576648. Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs 39,95 eu- door Rinus Antonisse MIDDELBURG - Een meerder heid van Provinciale Staten houdt onverkort vast aan bouw van een grote hotel- en congres voorziening aan de oostkant van de Zeelandbrug bij Colijns- plaat. Wel schoven de Staten gis teren een besluit over het zoge heten plan-Gé door naar juli vol gend jaar. Volgens de huidige afspraken over het gebruik van de Zeeuw se ruimte is bouw van de voor ziening op de plek in de histori sche Oud-Noord-Bevelandpol- der niet mogelijk. Het is een aan tasting van de open ruimte, on der meer doordat langs de Delta weg een lange en hoge dijk (met gebouwen er bovenuit stekend) wordt aangelegd. Een Statenmeerderheid vindt dat geen belemmering om het plan goed te keuren. De econo mie gaat voor. In diverse toon aarden betoogden I. Vogelaar (WD), P. Hamelink (PvdA), H. Smits (Zeeuws Belang) en M. Faasse (CDA) dat het om een bij zonder plan gaat, dat zeer gun stig is voor de werkgelegenheid op Noord-Beveland. Hamelink noemde het zelfs een 'hoogwaardig, uniek project dat de schaal van de provincie en ze ker van Noord-Beveland over stijgt'. Hij liet wel weten dat des ondanks tenminste twee PvdA' ers bezwaren hebben tegen het plan. De terughoudende opstelling van het dagelijks provinciebe stuur (de door de Staten zélf vastgestelde ruimtelijke regels staan bouw in de weg), kreeg kri tiek. „Het is welkom in Zeeland, maar niet voor ondernemers met durf", stelde Hamelink. „De provincie belooft meer ruimte voor economische initia tieven, dat moet dan ook in de praktijk blijken", meende Smits. En Faasse vond dat het dagelijks provinciebestuur nog al wat wolven de weg opjaagt. Er waren ook andere geluiden te horen. Met name G. van der Giessen (D66) en J. van Ginkel (ChristenUnie) wezen op hetgrr- te gevaar van gelegenheids»®, tiek. Omdat een plan er leuk et ziet en werkgelegenheid „pi®, vert, moeten niet ineens de ruin.' telijke uitgangspunten opzij 1 zet worden, betoogden ze Dat is uit oogpunt van rechtsze kerheid en gelijkheid van bur- gers volstrekt verkeerd. ,.EK volgende keer komt er iemacc' met geld, grond en een grotelxk en wat doen we dan?", vroegM Wiersma (GroenLinks) zich ai, Gedeputeerde H. van Wavert; (CDA, ruimtelijke ordening) oc- derstreepte dat het dagelijks provinciebestuur plan-Gé heë getoetst aan de geldende ruimte lijke spelregels en niet aan bil voorbeeld de gevolgen voor economie. „We hebben feitehi aangegeven waarom het pk. niet past in het ruimtelijkV leid." Hij achtte het 'gebreka;- een rechte rug tonen' als wordt gezegd, terwijl het eigej. lijk nee moet zijn. Alternatieven De gedeputeerde had heel graag andere mogelijkheden voor aar- leg van het hotel en congress- trum onderzocht. Daarbij wee hij op een plek meer aanslui tend aan Colijnsplaat, vvaarbr de openheid onaangetast blijft „Er was geen bereidheid oe naar alternatieven te kijken He laas, anders had het hoteleral twee jaar kunnen staan." Het gemeentebestuur van Noord-Beveland wil het liét dat de mogelijkheid om de voor ziening aan de oostkant van» Zeelandbrug te bouwen, in te nieuwe Omgevingsplan komt tt staan. Dat wordt in juli 20DE vastgesteld Daar voelde ee meerderheid wel voor; er is da: in elk geval sprake van een fat soenlijke procedure. Van Waveren wees erop dat bet dagelijks provinciebestuur te Omgevingsplan al in ontsm heeft vastgesteld. Als Provis ie Staten wijzigingen wik moeten ze zelf met voorstele komen. De voorstanders s: plan-Gé verzekerden dat ski zal gebeuren. Dag en nacht bereikbaar op (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen Vraag om ons gratis informatiepakket! „SCHOUWEN-DUIVELAND" M. DE BRUIJNE J. C. HOEKMAN Werckendetstraat 4, Zierikzee Postbus 189, 4300 AD Zierikzee vv.uitvaartzorgcentrum.nl Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Kantoor en rouwcentrum: Van Dishoeckstraat 620 4382 XW Vlissingen Telefoon: 0118-413417 Uiv zorg m onze handen wok Geheel WalcheKen Rouwcentra beschikbaar in Middelburg Vlissingen Veere Kantooradres: Oude Rijksweg 54 4339 BD Nieuw en Sint Joosland 0118 4 www.hjobse-uitvaart. Email: hjobse@hjobt Tevens beschikken wij over murv^ Kapsalon "Corry" stopt na mim 41 jaar per 1 januari 2006. Wij witten onze klanten van harte bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige sfeer waarin wij met elkaar hebben samengewerkt. Jacolies van den Driest en Corry Verttage-Moens Porrenaerstraat 2 4363 BB Aagtekerke Tel: 0118-581760 EES29 keuring pers. auto excl. 3-gas- en diesel roetmeting AXEL, Autocenter Snooaijk Drieschouwen Zuid 18. Telefoon 0115 -56 20 45 Quistenburg 8, Telefoon 0113 - 35 15 51 Dijkwelstraat 59, Telefoon 0113 - 34 13 15 Karreveld 4, Telefoon 0118 - 55 19 91 Herculesweg 12a, Telefoon 0118 - 62 76 80 Gerbrandystraat 4, Telefoon 0118 - 46 46 44 Vrouwenpolderseweg 75, Telefoon 0118 - 59 15 24 Oostvoorstraat 23, Telefoon 0113 - 37 12 10 www.boschcarservice.nl re]B0VAG<I Your Look Haarmode Dorpsstraat 40, Oostkapelle. Aan al onze klanten, Na 13 jaar samen met Ellen de kapsalon gerund te hebben stop ik per 1 januari 2006. Ellen gaat dan alleen verder, samen met Ingrid, Pamela, Marieke en Carola. Ik dank u allen voor uw trouw bezoek en wens u het aller beste toe, in het bijzonder Ehen met het voortzetten van de kapsalon. Heeft u zin in een hapje en een drankje dan bent u van harte welkom op zaterdag 31 december van 15.00 uur tot 17 00 uur in Pizzeria Piccolo Mondo, Dorpsstraat 3 te Oostkapelle Brigitte Brouwer Op woensdag, 14 decem ber 2005 is er een openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Lét De vergadering wordt gehouden in de bestuurs kamer van LétÉ, Grevelingenstraat 16 te Middelburg. Aanvangstijd 15.30 uur. Stukken liggen aldaar een week tevoren ter inzage. P.J.L.L.M. Walrave-Troost voorzitter W.J. van Tatenhove secretaris In de bio-industrie worden iedere dag meer dan een miljoen kuikens uitgebroed. Binnen zes weken worden ze vetgemest tot dieren van twee kilo. Miljoenen van deze kippen zijn zo doorgefokt op snelle groei dat ze door de poten zakken of letterlijk doodgroeien. STEUN WAKKER DIER IN DE STRIJD TEGEN DE BIO-INDUSTRIE, GIRO 4868 p^clrting www.wakkerdier.nl Al£M Selfsupporting Africa

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 14