pzc CDA wil musea samenvoegen PZC Hooikoorts nu in handen van jongeren T Vriend asielzoeker is ten einde raad Goese vechtjas hoeft niet achter de tralies -13 ft^Nariia Befkelder Conflict over kosten extra fietsersbrug duurt voort Vlissingse fractie ziet in fusie oplossing financiële problemen j Hnnr Friith Ramakers Overkapping Vismarkt Middelburg vliegt in brand zaterdag 10 december 2005 )III)DELBUrg - De gemeente Middelburg is bereid om de U|t van de totale kosten voor Kn extra brug over het Kanaal door Walcheren te betalen. De provincie, de beheerder van het kanaal en de bruggen er overheen, wil alleen de helft van de kosten van de brug zelf beta len De provincie wil niet meebe talen aan de aanpassing van de wegen rondom de brug. De on derhandelingen tussen gemeen te en provincie over een extra brug naast de Schroebrug sle pen zich al maanden voort. De twee overheden zijn het er wel over eens dat de brug er moet ko men. De besprekingen stranden steeds op de kosten. De nieuwe brug kost 1,3 miljoen euro. De aanpassingen van de wegen ernaartoe kosten 1.1 mil joen. Als de provincie alleen de helft van de brug voor haar reke ning neemt, blijft er een gat over van 650.000 euro. Vorige maand zei gedeputeerde T. Pop- pelaars nog dat het bedrijfsle ven dat tekort moest aanvullen. Dat bedrijfsleven heeft bij mon de van de Kamer van Koophan del in een brief zijn teleurstel ling uitgesproken over de hou ding van de provincie. De onder nemers vinden dat de Schroe brug meer dan een gemeentelijk knelpunt is. Over de brug rijdt verkeer uit de hele regio. Daar om zou de provincie ook de helft van de kosten moeten betalen, vinden ze. De extra brug voor voetgangers en fietsers moet de doorstro ming verbeteren. Als de brug er eenmaal ligt, rijden de fietsers aan de oostkant van de huidige brug over het kanaal. Dat bete kent dat fietsers nog maar één keer de Schroeweg over hoeven te steken. Minder overstekende fietsers betekent dat het ver keerslicht voor auto's langer op groen kan blijven staan. Over de Schroebrug rijden dagelijks tien duizend fietsers. Het is daarmee het drukst befietste stukje van de provincie Zeeland. Gemeente en provincie praten binnenkort opnieuw over de ver deling van de kosten. Dat over leg zou in december plaats vin den. Volgens een ambtenaar van de gemeente 'liggen er wat moge lijkheden' voor oplossingen Hij wil die mogelijkheden nog niet verder toelichten. De brug zou voor de zomer van 2007 klaar moeten zijn. VLISSINGEN - Een fusie van het Maritiem Muzeeuni met het Zeeuws Museum in Middelburg i is de redding van het Vlissingse museum. Dat stelt de fractie van het CDA Vlissingen voor. „Daardoor kunnen we een Zeeuws cultuurproduct geza menlijk onder de aandacht bren gen en de collectie uitwisselen en uitbreiden. Beide musea zul len er profijt van hebben", merkt C. Seijbel (CDA) op. .Hetvoorstel van het college van Ben W om de panden voor 3,8 miljoen euro te kopen, valt niet in de smaak bij de Vlissingse raad. Terugkerend punt van kri tiek is dat daarmee wel een op lossing - met een eenmalige pro vinciale bijdrage van 500.000 eu- jo - op de korte termijn wordt bereikt, maar met op de langere termijn. Niet alleen het CDA brengt al ternatieve voorstellen naar vo ren om het maritiem Muzeeum van een faillissement te redden. Ook hebben raadsfracties aan de Vlissingse stichting Belvos ge raagd om geadviseerd te wor den over mogelijke oplossingen. Het Muzeeum kampt met een te- is kort van circa drie miljoen euro. Van de berekeningen die Belvos maakte, ging er één in op de ver koop van het gehele complex aan de provincie Zeeland tegen een symbolische waarde van 1 euro. Het idee daarachter is dat de provincie nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat zij Speuren naar de zeemeermin in Cadzand CADZAND - De VVV in Cad zand begeleidt avonturiers op zoek naar zeemeermin Alledes- ke, Haar geest schijnt nog steeds rond te waren in de don kere nachten van Cadzand. pe speurtocht op woensdag 28 december vertrekt om 19.00 uur vanaf het VW-kantoor aan Bou levard De Wielingen in Cad- zand-Bad. De deelnemers vol gen onder begeleiding van een gids het dwaallichtje dat steeds verschijnt. Deelname kost 5,50 euro per persoon. Deelnemers wordt gevraagd zelf een zak lamp mee te nemen of iets origi neels in elkaar te knutselen dat licht geeft. Aanmelden kan bij «VVV Cadzand. Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE WALCHEREN Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB middelburg Tel: 0118-493000 Fax:0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Maurits Sep (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Selma Osman Wendy van den Hurk Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl veel waardering heeft voor het Muzeeum. Het Muzeeum ont stijgt het lokale niveau. „Vanuit dit gedachtegoed kan de provin cie overtuigd worden van de noodzakelijke aankoop", meldt Belvos. Bij de verkoop van het Mu zeeum voor een euro aan de pro vincie neemt de gemeente het verlies van 7,5 miljoen euro voor lief; dat zijn de tot op he den gedane investeringen. Bel vos berekende dat de gemeente bij deze transactie de komende 30 jaar ongeveer 21 miljoen eu ro bespaart. Ook kan overwogen worden of het complex aan een financieel draagkrachtige partij verkocht kan worden. Deze kan met hulp van de gemeente en de provincie Zeeland het Muzeeum en de be lendende percelen uitbaten. Het CDA legt uit dat ze het mu seum met 25.000 bezoekers per jaar, niet alleen in 2006 maar óók in 2026 financieel gezond wil hebben. „We kunnen niet vóór het raadsvoorstel zijn, om dat het na 2007 geen structurele dekking biedt en we kunnen niet tegen zijn, want dat leidt tot het faillissement van het Mu zeeum." Het CDA verwacht dat de fusie met het Zeeuws Museum finan cieel en kwalitatief voordeel op levert. Het Zeeuws Museum en het maritiem Muzeeum moeten opgaan in één Zeeuwse museum stichting. De fractie stelt voor om het raadsvoorstel aan te hou den en om de raad van Toezicht de opdracht te geven het proces naar de fusie met het Zeeuws Museum te begeleiden. In de begrotingsraden van dins dag- en donderdagavond staat het Muzeeum op de agenda. Erik Jakobsen, Inge Breedijk, Steven Lukas en Thelman Arakelian (vlnr) zijn blij met de nieuwe locatie voor Hooikoorts. door Miriam van den Broek SEROOSKERKE - De vraag van Scoop kwam precies op het juiste moment. Of een aantal jongeren uit Serooskerke wil de meehelpen met het opzetten van het muziek- en dansevenement Hooikoorts in De Zandput. „We waren net van plan om hier een keer iets te organiseren, want zo veel gebeurt er niet in het dorp. Het kwam dus perfect uit", zeggen de jongeren. Vier jaar geleden kwam de gemeente Veere met het plan om jongeren in de leeftijd van veertien tot vierentwintig jaar de kans te geven podiumervaring op te doen en hun talenten te laten zien. Er werd een evenement onder de naam Hooikoorts opgezet in discotheek De Hooizolder in Westkapelle. Dit jaar stopte De Hooizolder daarmee en moest de organisatie op zoek naar een andere plek, Dat was een goed moment om het over een andere boeg te gooien. Waar voorgaande jaren het voortouw werd genomen door welzijnsorganisatie Scoop, organiseren de jongeren het dit jaar grotendeels zelf. En met succes, lijkt het. De Zandput blijkt laagdrempe- liger te zijn voor met name jonge bezoe kers. „Mijn jongere zusje mag bijvoor beeld van mijn ouders wel naar De Zandput, maar niet naar een disco theek", zegt Jesse de Vries (17), een van de organisatoren. „Ook komen vnenden hier makkelijker even langs om te hel pen met de voorbereidingen." In Westkapelle werden de voorrondes noodgedwongen gehouden op woens dagavond. In Serooskerke zijn ze op vrijdagavond. „Dat is beter. Op woens dag zit je met je huiswerk en moet je vroeg naar bed omdat het morgen weer school is", zegt Steven Lukas (21). Hoewel Hooikoorts vanaf het begin al goed liep, bleef de vraag hoe zoveel mo gelijk jongeren uit Veere bereikt kon den worden, vertelt René de Dreu die namens Scoop de jongeren begeleidt. „Ik merkte bij Kiekvirus en later 2nd Influenz in Ovezande, soortgelijke eve nementen, dat het daar veel meer voor-en-door jongeren was. Daar was het een initiatief van de jongeren zelf. Dat wilden we met Hooikoorts ook doen. De jeugd voelt zich sneller aange sproken als een evenement door leef tijdsgenoten georganiseerd wordt, dan door oudere kerels. Maar ja, waar haal je jongeren vandaan die zoiets op zich willen nemen?" Het toeval hielp een handje. De Dreu kwam De Zandput als mogelijke locatie voor Hooikoorts bekijken en liep ook om het gebouw heen. Daar stuitte hij bij de hangcontainer op Steven Lukas en Inge Breedijk. „Ik vroeg of ze Hooi koorts kenden en wat ze er van zouden vinden als die naar Serooskerke kwam. 'Te gek', zeiden ze. Dan moesten ze wel meehelpen, zei ik. Dat vonden ze geen probleem. Ze schakelden hun vrienden in en nu heb ik een vaste groep van vijf foto Ruben Oreel mensen die het 'meeorganiseren'. Ik merkte meteen al verschil. Een paar we ken geleden deden aan de eerste voor ronde een bandje en een dansgroep uit Serooskerke mee. Die hadden anders niet meegedaan. Thelman Arakelian (18) heeft er wel een verklaring voor „Je moet connecties hebben. En wij ken nen wel bandjes en hiphoppers." Gisteren vond de tweede voorronde plaats en nog voordat die begonnen was, stelden de vijf vrienden al vast dat de organisatie veel beter liep dan de vo rige keer. „We weten nu waar alles staat en wat er moet gebeuren", zegt Erik Jakobsen (16). „En als we van avond weer ruim honderd vijf tig blije be zoekers zien, kunnen we de dag met een goed gevoel afsluiten." Voor het eerst beschikt Hooikoorts ook over een eigen website. Op www.veere- jeugd.nl zijn niet alleen de data te zien van de voorrondes en de finale, maar kunnen mensen ook meedoen aan de prijsvraag voor een nieuwe naam voor Hooikoorts. „Het moet een pakkende naam zijn", zegt Jesse de Vries. „Zand- koorts vinden we niet zo'n geweldige." door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Vrienden van de Iraanse asielzoeker Mehdi Ilooshyar hadden zijn actie niet zien aankomen. Ze zijn ver baasd en bezorgd. Eén van hen is ten einde raad. „Ik zit in een fuik", zegt Kees, die zijn achternaam niet in de krant wil. Hij is gevraagd om Hooshyar er binnen twee weken van te overtuigen dat het beter is om mee te werken aan zijn te rugkeer. „Maar dat kan ik niet met hem bespreken. Als ik er over begin, sluit hij zich af. dan verhardt hij in zijn standpunt." Hooshyar is vandaag twee we ken in hongerstaking. Hij heeft uit protest tegen zijn terugkeer naar Iran zijn mond en oren dichtgenaaid. Vluchtelingenorganisatie Inlia is van mening dat meewerken aan terugkeer voor Hooshyar de enige kans is op een legaal ver blijf in Nederland. Kees is het met Inlia eens: „Er moeten bij de ambassade papieren worden aangevraagd. Een uitreisvisum, of een paspoort. Er bestaat mis schien een kans dat de ambassa de zegt: die moeten we niet meer hebben." „Dan is er een probleem bij de uitzetting en wordt er een brief geschreven aan minister Ver donk. Die kan Mehdi dan per soonlijk als schrijnend geval be titelen. Dat is al meerdere ma len zo gebeurd. Als de ambassa de zegt: kom jij maar binnen, dan is het aan hem om zijn kof fer te pakken of het zwarte cir cuit in te duiken. Dat kan dan al tijd nog." Kees slaapt slecht, hij probeert zijn gedachten te ordenen door ze op te schrijven. „Ik zoek hulp, voor mijn part zijn ad vocaat of iemand waar hij res pect voor heeft. Als we gewoon een voorzichtig ja uit hem los kunnen peuteren, dan kan de trein gaan rijden, waar die dan ook eindigt." Kees voelt zich machteloos, hij kan niet meer doen dan toekijken en voor zijn Advertentie A^ion nieuwjaarsspecial! Op beide kerstdagen keuze uit: Begane grond: een heerlijk 7 gangen kerstdiner j-q j--. met tussendoor Dy, JU 2 live optredens le etage: een heerlijk 5 gangen diner buffet dansant, met non stop live _n muziek van Ex-pose jDU www.hotelarion.nl 0118 - 410 502 vriend zorgen. Hij is bang dat Hooshyar tot het bittere einde doorgaat. „Hij vertelde me eens hoe hij hier naar toe is gekomen, in een kartonnen doos in een vrachtwagen. Daar heeft hij acht dagen in geleefd. Toen hij uitgeprocedeerd was, zei hij: 'als ik nu terugmoet, ga ik in een kist' Dat zei hij al lang voordat hij met zijn actie be gon." Kees beschouwt zichzelf als Hooshyars tweede vader. Hij be grijpt niet dat de hongerstaking niet meer reactie oproept. „Ik heb het gevoel dat men vaak denkt: ach, het is maar een asiel zoeker. Daar maken we ons niet druk over." Begrijpen doet hij het ook niet: ..Ik weet met wat er in dat koppie omgaat. Het blijft voor mij een beetje een moeilijke adoptie." Boete voor vernielen ruit MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A, Gaakeer heeft gisteren een 36-jarige man uit Vlissin gen voor een vernieling 145 euro boete opgelegd. De man zocht op 26 april in Vlissingen zijn ex-vrouw op en ver nielde de ruit van de voordeur van de huurwoning. Weinig verrassingen D66 in Goes GOES - D66 in Goes gaat opnieuw met Rob de Koster als lijsttrekker de gemeenteraadsverkiezingen in. Dat blijkt uit de definitieve kandidatenlijst van D66-Goes. Die lijst kent weinig verrassingen. Op nummer twee staat het raadslid Sjaan Huisson-Schrijver uit Wolphaartsdijk. D66 heeft op dit moment twee zetels in de Goese gemeen teraad. Op nummer drie van de kandidatenlijst prijkt de naam van Pieter Romijn (Kloetinge). Oud-wethouder Dick van de Merwe bezet een vierde plaats. De lijst wordt gecom pleteerd door Sjakko van Schaik (vijfde), Frank Eijlander (zesde), Annemarie Hoosemans (zevende) en Ellen Heij- boer (achtste). De laatste vijf zijn allen woonachtig in Goes. Thoolse wethouder neemt afscheid SINT-MAARTENSDIJK - Wethouder W. van Kempen (CDA) neemt na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 afscheid van de Thoolse gemeentepolitiek. J. de Jager is zijn beoogd opvolger. Het is mooi geweest, vindt de 68-ja- rige Van Kempen. Vijfendertig jaar was de wethouder uit Poortvliet actief voor de gemeente Tholen, Van 1971 tot 1998 was hij gemeenteraadslid voor het CDA en sinds 1998 is Van Kempen wethouder. „Ik vind een volgende pe riode te veel en ik houd er niet van om halverwege te stop pen." In de loop van april 2006 hoopt Van Kempen alles afgerond te hebben. Daarna heeft hij nog genoeg om han den. Van Kempen: „Ik kan mijn werk als schadetaxateur in de fruitteelt weer oppakken en ik ga helpen bij het be drijf van mijn zoon. Ik ga zeker niet achter de geraniums zitten." Doorrijden na aanrijding bestraft MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter A. Gaakeer heeft gisteren een 28-jarige inwoner van Tho len voor het doorrijden na een aanrijding veroordeeld tot 265 euro boete. De man reed op 16 mei in Tholen met zijn auto de spiegel van een andere auto eraf. Daarna reed hij door. Verdachte en slachtoffer kenden elkaar. Steeds meer agrariërs stoppen SLUIS - Zeeuwse boeren en tuinders moeten meer gaan nadenken over hun eigen toekomst en die van hun be drijf. Door de afbouw van Europese subsidies, slechte prijsvorming door overaanbod en goedkoper aanbod uit derdewereldlanden groeit het aantal stoppers in Zeeland. De landelijke Stichting Zorg om Boer en Tuinder komt in actie met het projectplan 'Loopbaanplanning voor agra risch Zeeland', te beginnen in West- Zeeuws-Vlaanderen. Dit plan is gemaakt met partijen die betrokken zijn bij de agrarische sector. De initiatiefnemers willen aan de weet komen wat de boe ren zelf willen. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De overkap ping van de Vismarkt in Middel burg is gisteravond beschadigd bij een brand. Onder de overkap ping lag rommel. Die is waar schijnlijk aangestoken. Hoe groot de schade aan de over kapping is, was gisteravond nog niet bekend. „Het lijkt er niet op dat de balken doorgebrand zijn", zei A. van Oosten, officier van dienst van de brandweer. „Aan de buitenkant is het flink beschadigd, het oude luik van de vismijn is ook verbrand, maar pas na onderzoek kun je zeggen of de constructie ook is aangetast." Koffieshop St. John gebruikt de ruimte onder de overkapping als opslag voor het terras. „Ik zag de rook vanuit mijn huis", zei eigenaar J. Job- se, die ook oud-brandweerman is. Hij belde de brandweer en probeerde samen met de politie de brand te blussen. Zijn parasols stonden in brand, een aantal stoelen is gesmolten. De brandweer heeft de brand verder geblust en gecontroleerd of het vuur onder het dak echt uit was. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een lad derwagen. „Dat hebben we ge daan omdat het in de binnen stad was en omdat er echt brand gemeld was", vertelde Van Oos ten. Meestal wordt de brand weer geroepen als er ergens een alarm afgaat. Dat wil niet zeg gen dat er ook echt vlammen zijn. Volgens omwonenden slaapt er de laatste tijd een zwerver on der de overkapping. Die heeft in de loop der tijd veel rommel ver zameld. Jobse: „Het is pas nog opgeruimd, maar nu lag er weer een hele berg." De brand is ver moedelijk aangestoken. „Het gaat niet zomaar broeien met dit weer", zei Van Oosten. „Het zou aangestoken kunnen zijn, maar iemand kan er ook achte loos een peuk in hebben ge gooid." door Katja Loqtenberg DEN HAAG - Een 20-jarige Goesenaar is gisteren door het Haagse gerechtshof in hoger be roep veroordeeld tot een werk straf van 200 uur en twee maan den voorwaardelijke celstraf om dat hij met een groep vrienden diverse mensen op straat flink in eikaar heeft geslagen. In eerste instantie kreeg hij vier Linedance en stijldansen in De Regenboog OOST-SOUBURG - In wijkcen trum De Regenboog in Oost-Sou burg wordt zondagmiddag 18 de cember vanaf 13.30 uur aan line dance gedaan. De entree is twee euro per persoon. Donderdag 22 december (van 13.00 tot 17.00 uur) is er stijldan sen voor ouderen. De leiding is in handen van Gerard en Tonnie Bras. Entree: twee euro per per soon. maanden gevangenisstraf opge legd. De man ging in beroep om dat hij niet achter de tralies wil de. De verdachte was in septem ber vorig jaar de leider van een knokploegje. Samen met een groep van vijf vrienden en een vriendin besloot hij regelmatig te 'rellen'. Steeds weer was er veel drank in het spel. De knok- groep sloeg op 11 september zo maar twee jongens in elkaar voor een café. Opnieuw zonder reden tuigden ze op 24 septem ber een jongen af op de Oostsin gel. De man uit Goes was zich er achteraf van bewust dat zijn ge drag niet goed viel te praten. Hij hoopte slechts dat hij niet naar de gevangenis hoefde. De mees te mededaders kregen immers ook werkstraffen opgelegd. Hofaanklager J. Wittop Koning betoogde twee weken geleden al dat het eerlijker was als deze verdachte een soortgelijke straf zou krijgen. Het OM eiste in be roep een werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelij ke celstraf. Het hof legde een ho gere straf op omdat de verdach te één van de grootste vechters bazen was geweest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 13