Bezwaar tegen plannen Bolwerk Wilhelmus bij Marnixmonument Zolang ze blussen, mogen ze actievoeren bin uit juin van Zeeland vindt dat gemeente Middelburg te hard van stapel loopt DIGITALE FOTO'S AFDRUKKEN VOOR EEN LAGE PRIJS va mm m ct per foto www.goedkopefotos.nl V ri j wi 11 ige rswerk? Dat doe je gewoon! de Jonge Hoek van Dijke www.familievermaak.nl (facile: 0113-315649 Smdactie®Pzc'nl 31,4460 AA Goes Klen1ie-e<pl»ltatie: K Midden-Zeeland 0113-315520; £s Vlaanderen: 0114-372770; ponaal 020-4562500. 10 december 2005 PZC editie Walcheren ity/irNartia Berkelder MIDDELBURG - De gemeente Middelburg gaat veel te snel mei de plannen voor het Bol werk. Dat stelt de stichting tuin van Zeeland in een be- iarschrift. •e voor het nog. Intussen is wel al een kapvergunning aange jaagd voor 54 bomen. Boven dien zou de Rijksdienst voor de monumentenzorg - het Bolwerk iseenrijksmonument - nog geen «stemming hebben gegeven oor het renovatieplan. De Tuin an Zeeland vindt dat de ge- jeente eerst alle inspraakproce- ures moet afhandelen en pas jarna kapvergunningen moet ianvragen. Vooral omdat pas Énds kort duidelijk is wat de plannen precies inhouden. *Dan werken we als gemeente Één keer snel en dan is het weer piet goed", reageert wethouder Rvan Klinken (SGP). „Als de stichting het niet eens is met die apvergunmng, kan men natuur- jkbezwaar maken." Van Klin- cnzegt niet te weten of monu- sentenzorg inmiddels toestem- eng heeft gegeven voor het re- iovatieplan. De verantwoorde lijke persoon bij de dienst was ssteren niet bereikbaar. De plannen voor het opknappen rinhet Bolwerk werden dne we- m gepresenteerd. Vori ge week werden de bomen die moeten worden gekapt voorzien van een etiket, zodat iedereen kan zien welke bomen verdwij nen Het is de bedoeling om het Bolwerk, dat verwilderd is, op te knappen. Daarvoor worden bomen en struiken weggehaald. Hei bolwerk moet meer het ka- (Advertentie) rakter van een park krijgen en beter aansluiten op de stad. De stichting Tuin van Zeeland is inmiddels een actie begonnen tegen de plannen. De stichting vindt dat er teveel bomen wor den gekapt, ten koste van zicht lijnen. Bovendien vindt de stich ting dat er te weinig rekening wordt gehouden met de effecten van de kastanjeziekte. Als die tot gevolg heeft dat zieke bomen moeten worden gekapt, blijven er wel erg weinig bomen over op de Bolwerken, vindt men. De Tuin van Zeeland heeft in een vroeg stadium mogen mee praten over de plannen. Volgens de stichting is er met haar in breng weinig gedaan. „Er is ge zocht naar een compromis", al dus Van Klinken. „De opzet van de gemeente was om zoveel mo gelijk gezichtspunten bij het plan te betrekken. Blijkbaar kan de stichting zich niet in het compromis vinden." Van Klinken zegt de bezwaren serieus te willen nemen. „Het plan lag er natuurlijk al toen ik aantrad als wethouder. Als er nieuwe gezichtspunten naar vo- ZEEÜWS VEILINGHUIS VANDAAG KIJKDAG van 10.00 - 16.00 uur. KUNST ANTIEK Volgende week veiling Herengnidn i, 4331 PX. Middelburg, Tel 0118 - «50 680 www.zecuwsveilinghuis.nl De uitrukploeg van de Stadsgewestelijke brandweer voerde gisteren actie. door Emile Calon VLISSINGEN - „Als ze ook maar blus sen." Eva Stroo kijkt de actievoerdende brandweermannen van het stadsgewest na terwijl die, langzaam rijdend door Vlissingen, via twee spandoeken duide lijk maken dat ze het totaal niet eens zijn met het afschaffen van het functioneel leeftijdsontslag. „Zolang ze ook maar blussen, mogen ze actie voeren", her haalt de Vlissingse. Dat deed de uitrukploeg van de Stadsge westelijke brandweer. Die voerde giste ren actie. Een publieksvriendelijke, zo be nadrukte de mannen van die ploeg. Dus hadden ze twee grote beschilderde lakens aan de ladderwagen gebonden en reden ze demonstratief door Vlissingen. Officieel mochten ze niets zeggen over hun actie. Maar dat spreekverbod lapten ze aan hun laars, mits hun namen niet werden gepubliceerd. Ze vinden name lijk dat iedereen mag weten dat ze zich bedonderd voelen door werkgevers en bonden. Ze vinden dat ze recht hebben op pensio nering op hun 55e. Vol emotie vertelde een van de actievoe rende brandweermannen, half hangend uit het raam van zijn rode vrachtwagen, dat hij jarenlang bi] nacht en ontij is uit gerukt om anderen te helpen. Zwaar ver bolgen; „En dat akkoord. Dat is dus de dank." Volgens de brandweerman moe ten grimmige acties in de toekomst, ook in Zeeland, niet worden uitgesloten. Als het akkoord niet positief wordt bijge steld, dan voorziet hij ook in deze regio publieksonvriendelijke acties. Alleen de uitrukploegen van de Stadsge westelijke brandweer voerde gisteren ac tie. Bij de andere grotere Zeeuwse korp sen, die van Terneuzen en Goes, bleef het rustig. Brandweercommandant R. Maljaars toonde begrip voor de actie van zijn man nen. In overleg met hem besloten ze op die publieksvriendelijke wijze uiting te geven aan hun ongenoegen. Volgens hem was afgesproken dat ze het materiaal niet zouden misbruiken. Dus geen schuimtapijten noch blokka- door Miriam van den Broek WEST-SOUBURG - Hij was, op Michiel de Ruyter na, de belang rijkste inwoner die de gemeente Vlissingen ooit gehad heeft. Het wordt de hoogste tijd dat de Vlis- singers zich dat weer gaan reali- zeeuwsenieuwe.nl FEESTELIJKEEINDEXPOSITIE t/m 11 dec JP .Coenstraal 5. Goes LAATSTE 2 DAGEN! Geopend t/m zo van 12-17 u (Advertentie) Kerstbomen Alle soorten uit binnen- en buitenland. Nobilis, Nordmann, Servische Spar etc Gratis thuisbezorgd vanaf 15,- Gratis stam op maat gemaakt Gratis Pokon kerstboomvoeding GroeKRij< ►Mdelburj Mortiereboulevard 2 tel. 0118 - 470400 www.groenrijk.nl seren, vindt de Partij Souburg Ritthem. Daarom heeft de partij Marnix van Sint Aldegonde op genomen in het verkiezingspro gramma. Marnix van Sint Aldegonde was niet zomaar iemand, zegt Dick Schinkel van de Partij Souburg Ritthem (PSR). „Hij heeft het Wilhelmus geschreven, was een goede vriend van Willem van Oranje en is burgemeester ge weest van Antweipen. Hij heeft jarenlang in West-Souburg ge woond, maar toch kennen de Belgen hem beter dan de Vlissin- gers." Een paar keer per jaar komen er bussen met Belgen naar het Mar nixmonument, zegt Schinkel. Het zijn ook de inwoners van Antwerpen geweest die het mo nument eind negentiende eeuw hebben opgericht. Raadsvoorstel Zou het nou niet leuk zijn, dach ten inwoners van West-Sou burg, dat je bij het monument het Wilhelmus kunt beluisteren. De PSR vond dat een goed plan en heeft het opgenomen in het verkiezingsprogramma. Kort na de verkiezingen hoopt Schinkel er een initiatief-raadsvoorstel van te maken. Naast de muziek, wil de partij dat er in de omge ving van het monument een goe de bewegwijzering komt. „Dat stond vier jaar geleden ook in ons verkiezingsprogramma, maar daar zijn we nog niet aan toe gekomen. Toch willen we dat de komende periode alsnog realiseren. Het monument is na melijk moeilijk te vinden. Je moet het echt weten. Achter de bunker bij het Marnixplein staat een groot hek. Daarachter ligt een pad met het monument Het is openbaar. Het is van de gemeente De PSR wil onder meer met dit plan Souburg weer op de kaart zetten. „West-Souburg wordt helemaal vergeten", zegt Schin kel. „Vroeger, in 1320, liep West- Souburg nog tot aan het Arsenaal in Vlissingen. Tegen woordig staat op de website van Advertentie IjJiï POWERED BY VERSC HOORE ren worden gebracht, bijvoor beeld over de kastanjeziekte, dan kijken we daar naar. De Tuin van Zeeland zegt dat we drie keer moeten nadenken voor dat we beslissen of een boom moet worden gekapt. Dat is ook mijn persoonlijke mening." foto Ruben Oreel des. Daar hielden ze zich ook aan. Maar het ongenoegen en de onvrede zit volgens Maljaars diep. Vooral omdat de toekomst van veel brandweerlieden, als het ak koord niet wordt bijgesteld, zeer ongewis is. Een van de actievoerders: „Want wat moet ik straks doen, na m'n 55e?" Met een veelzeggend gezicht. „Moet ik zeker bode op het stadhuis worden. Dacht het niet!" De Vereniging van Nederlandse Gemeen ten (VNG) houdt vast aan de dinsdag be reikte CAO voor brandweerpersoneel Aan afschaffing van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) valt niet te tor nen, aldus de Amsterdamse burgemees ter Cohen gisteren na afloop van een VNG-bijeenkomst in Den Haag. Winkeldief krijgt boete MIDDELBURG - Een 55-jarige inwoner van Vlissingen ontkende gisteren op de zitting van de Middelburgse poli tierechter een winkeldiefstal te hebben gepleegd. Hij kwam daarmee terug op een eerdere bekentenis bij de po litie. Politierechter A. Gaakeer was er echter van overtuigd dat de verdachte op 28 mei in de plaatselijke supermarkt een pot oploskoffie, ter waarde van 3,69 euro, niet had afgere kend. Eerder die week had de man bij dezelfde super markt een worst 'vergeten' af te rekenen, maar daarvan werd door de winkelier nog geen aangifte gedaan. De Vlis- singer zei dat de oploskoffie afkomstig was van een ande re winkel, maar dat klonk volgens officier van justitie M. Overmeer volstrekt ongeloofwaardig. Zij eiste 185 eu ro boete, die door de politierechter werd overgenomen. Vrouw gestraft voor mishandeling MIDDELBURG - Een 29-jarige vrouw uit Vlissingen is gisteren in Middelburg voor een mishandeling veroor deeld tot 220 euro boete. De verdachte reageerde op 5 mei dit jaar in Vlissingen tijdens het Bevrijdingsfeest op een duw van een vrouw door haar te slaan. De duw was vol gens haar niet per ongeluk gegaan. „Zij is ook geen lie verdje", zei ze. Politierechter A. Gaakeer vond de reactie niet gepast en legde haar daarom de boete op. Bezit wurgstokken bestraft MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter veroor deelde gisteren een 23-jarige Vlissinger voor het bezit van drie wurgstokken conform de eis tot 130 euro boete. De wurgstokken werden op 28 februari in zijn auto aange troffen. De man zei bezig te zijn met een verhuizing. De wurgstokken werden verbeurd verklaard. Wagen klem in poort Zierikzee ZIERIKZEE - De Zuidhavenpoort in Zierikzee heeft gis terochtend aanzienlijke schade opgelopen toen rond acht uur de laadbak van een vrachtwagen volledig klem kwam te zitten onder de bint boven de poortdeuren. Chauffeur J de Keijzer uit Rilland trachtte tegen de rijrichting in de stad binnen te komen. Toeleveringsbedrijven ondervin den vooral de laatste weken veel moeilijkheden bij de afle vering van vrachten in het centrum van Zierikzee Dat heeft vooral te maken met gewijzigde routes als gevolg van de reconstructie Nieuwe Haven. De brandweer van de post Zierikzee moest er aan te pas komen om zowel de Zuidhavenpoort als de vrachtauto te ontzetten. „We heb ben daarbij de hulp ingeroepen van bouwbedrijf Quant, dat veel onderhoud aan dit monument verricht", zegt offi cier van dienst J. Juffermans. (Adverténtie) Week van de vrijwilliger 7 t/m 14 december 2005 Informatie: www.servz.nl De campagne is mogelijk gemaakt door financiering van provincie Zeeland Advertentie Genieten komt van Binnenuit. QRTGJNAIS ed" VOOR EEN LEUKE PRIJS ZIT U GOED B JORI Promotieactie: van 15 oktober tot 15 december 2005 090 modern living easy living U vindt ons aan de Schouwersweg 7 (ind. terr. Noordzak) Heinkenszand, Tel. 0113 561482. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur, vrijdagavond is onze vaste koopavond tot 20.30 uur, zaterdag 9.30-16.30 uur. www.binnenuit.nl I)e Partij Souburg Ritthem wil dat je bij het monument van Marnix van Sint Aldegonde in West-Sou burg het Wilhelmus kunt beluisteren. foto Ruben Oreel de gemeente dat we een wijk zijn van Vlissingen. Dat vind ik beledigend. Wij voelen ons nog altijd West-Souburgers." zeeuwse almanak Poezen De Temeuzenaar vertelde zijn vriendin tijdens het avondmaal over een poezen boot, een varend opvangcen trum voor katten dat deze week van Rijkswaterstaat niet in Zeeuws-Vlaanderen mocht aanmeren. Hij hoefde haar echter niets meer te ver tellen, ze wist alles al, „Het is ook altijd wat hè, met die abortusboot!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 11