Toch extra geld voor koopkracht VMK? Delta investeert Borssele-geld in Zeeuwse zonnepanelenfabriek PZC PZC ZOEK EN BOEK PZC Zware loting Oranje lalm verdeelt zeventig miljoen over gezinnen en lage inkomens Veere in nevelen gehuld Van Jole WINNAARS COLLECTIE 4 Hulst verbiedt tekst op grafzerk mm CHR YSLEI «an onze sportredactie LEIPZIG - Het Nederlands oetbaleiftal stuit komende zomer in de groepsfase van het wereldkampioenschap in Duitsland op Argentinië, Ivoor kust en Servië Montenegro. Oranje start in groep C op 11 jam tegen Serne Montene gro. vijf dagen later volgt Ivoor kust en op 21 juni Argentinië. Bondscoach Marco van Basten hoefde er gisteren niet omheen te draaien: Oranje begint de Duitse voetbalzomer in een loodzware poule. Maar hij wil de het ook niet overdrijven. „Ie dereen roept nu dat het de Pou le des Doods is, maar zo zie ik het niet. Ik zie het meer als een interessante groep. Met twee voordelen: het zijn ploegen met veel voetbal en in elke se lectie zitten veel bekende spe lers." foto John MacDougall/AFP pagina 20 WK-loting Succesje in het verschiet op top VN door Lianne Sleutjes MONTREAL - De internationa le klimaattop in het Canadese Montreal lijkt af te stevenen op een mager succesje. De ontwik kelingslanden zijn in elk geval bereid mee te gaan praten over maatregelen die na 2012 moeten worden genomen om de klimaat verandering tegen te gaan. De Verenigde Staten willen daar niet aan. Of ze alles gaan blokkeren moet nog blijken. De onderhandelingen zouden nog tot vanochtend Nederlandse tijd duren, zo was de verwachting. Staatssecretaris Van Geel (Mi lieu) had graag meer inhoud ge zien: landen zouden zich echt moeten vastpinnen op verdere reductie van broeikasgassen. Dat zat er echter niet in. De VS en Saoedi-Arabië wilden daar al helemaal niets van weten. Het feit dat de ontwikkelingslan den willen praten is echter toch al een stapje vooruit, vindt Van Geel. Tot 2012 hoeven zij zich geen beperkingen op te leggen in de uitstoot van broeikasgas sen, zoals industrielanden dat wel hebben gedaan. GPD pagina 5 Jaguar rijdt pittiger in onze redactie binnenland DEN HAAG - Burgers krij- tn toch een extraatje voor Ie gestegen energieprijzen. Het kabinet werd het gister- vond na urenlang beraad «ns over een voorstel van minister Zalm van Financi- i waarvan mensen met la- inkomens en gezinnen net kinderen profiteren. )eemoties liepen hoog op in het kabinet, omdat Zalm per se wil de dat een plan van CDA en D66 in de Tweede Kamer van ta fel ging. „Wij zijn eruit, het is een goede deal voor iedereen", aldus een opgeluchte minister Brinkhorst van Economische Za ken na afloop. CDA-leider Verhagen kan leven met het compromis van Zalm. (Advertentie) Daarin krijgen gemeenten 35 miljoen euro waarin zij via de bijzondere bijstand mensen met de laagste inkomens kunnen hel pen. Ook komt er een extra kin derkorting van 35 miljoen, een belastingvoordeel waarvan ge zinnen met kinderen profiteren. Bij elkaar trekt Zalm dus 70 mil joen uit om de koopkracht te ver beteren. Dat is een stuk minder dan de 253 miljoen euro waar CDA en D66 om vroegen. Toch vindt mi nister De Geus van Sociale Za ken het een goed compromis. „Het gaat er om dat die groepen die het minst profiteren van de koopkrachtverbetering er nu toch iets bij krijgen." Halverwege de avond zat de dis cussie over de tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen muurvast. Premier Balkenende (CDA) en WD-minister Zalm stonden lijnrecht tegenover el kaar. Zalm noemde het voorstel van CDA en D66 om elk huis houden een extra compensatie van 35 euro te geven onaan vaardbaar. Omdat het kabinet zo vlak voor het kerstreces niet op een aanva ring met twee regeringspartijen zat te wachten, kwam Zalm met een eigen voorstel. Huishoudens moeten volgend jaar gemiddeld tussen de 15 en 16 procent meer betalen voor de levering van elektriciteit en gas door de drie grootste energiebe drijven. Dat komt neer op een bedrag van tussen de 135 en 150 euro. Dit blijkt uit de leveringstarie ven van Nuon, Essent en Eneco voor 2006. De drie bedrijven gaan uit van het stroomverbruik van 3500 kW voor een gemid deld huishouden. Voor gas han teren Essent en Eneco een ge middeld verbruik per huishou den van 2000 kubieke meter, Nuon gaat uit van 1820 kubieke meter. Zeeuwse huishoudens betalen JAGUAR Ütr Regionaal Jaguar Centrum: Bogaers Jaguar Breda B.V. Minervum 7118 <817ZN Breda. Tel.; 076 - 5263800 www.bogacrs-jagujr nl (Advertentie) iPARTNERS 0118 - 616617 VEERE - In de loop van de middag trok gisteren de mist over de provincie. Ook Veere werd in nevelen gehuld. r{wtza,i\ffeur in Veere RUIMT OP start morgen Zie advertentie pagina w20 (Advertentie) Advies en Management WWW.vanjole.COm Deze bon is geldig voor alle boeken uit de collectie o.a. verkrijgbaar bij postkantoor LjVUIIG Uw postcode: Uw huisnummer: Deze bon ingevuld inleveren bij bovenstaande verkooppunten U ontvangt 2,55 korting op een boek uit de Winnaars Collectie. een j www.winnaarscollectie.nl het alfabet van Zeeland door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het openhou den van de kerncentrale Borsse- le tot 2033 levert Zeeland hoog waardige werkgelegenheid op. Energiebedrijf Delta wil de 125 miljoen euro die de komende tien jaar wordt geïnvesteerd in duurzame energie onder meer gebruiken voor het bouwen van een fabriek voor goedkope zon nepanelen. Dat zegt directeur D. Luteijn van Delta. Nu staatssecretaris Van Geel (CDA, milieu) afgelo pen week elementen heeft ont huld uit de overeenkomst die hij met aandeelhouders Delta en Es sent en exploitant EPZ heeft ge sloten over het openhouden van de kerncentrale, wil Luteijn wel op hoofdlijnen aangeven welke inspanning van zijn bedrijf wordt verwacht. De verwachting is dat het kabi net op 22 december de overeen komst met de energiebedrijven goedkeurt. Daarin staat dat de kerncentrale in Borssele in 2033 definitief dichtgaat. In ruil voor het langer openblij ven investeren Delta en Essent samen 250 miljoen euro in duur zame energie. Het Rijk legt daar hetzelfde bedrag bovenop. Met dit geld moet de besparing van CO.,-uitstoot die wordt bereikt als de kerncentrale langer open blijft, worden verdubbeld. Van Geel gaf deze week aan dat het Rijk 80 miljoen euro wil ste ken in de ondergrondse opslag van kooldioxide (C02). Delta wil de CO,-uitstoot van de eigen ko lencentrale in Zeeland vermin deren door biomassa bij te sto ken. Ook wordt geïnvesteerd in een biomassa-centrale in Moer dijk. Een eventuele overname (samen met Suez) van het afval verwerkingsbedrijf AVR levert volgens Luteijn ook een bijdra ge aan duurzaamheid. door Harold de Puysseleijr HULST - De gemeente Hulst heeft de vergunning voor een grafmonument ingetrokken. Dat gebeurde na klachten van bezoekers van de begraafplaats in Hulst. Die namen aanstoot aan de tekst op de grafzerk van de deze zomer overleden Dorothea Kem perman (84). Ze stierf op 20 juni aan complicaties van een ge broken heup als gevolg van een val in de draaideur bij Moires Wonen in Hulst. Haar echtge noot B. Verbeek (82) liet een grafsteen maken met de tekst dat zijn vrouw 'door een onge val in de draaideur bij Morres te Hulst' was overleden. De zerk werd begin november ge plaatst, maar op verzoek van Verbeek zelf na enkele weken weer verwijderd omdat de uit voering hem niet aanstond. De steen staat nu bij een natuur- steenbedrijf in België. Na klachten van bezoekers van de begraafplaats trok de ge meente, de vergunning in. De weduwnaar begrijpt daar niets van. „Ik wil Moires niet de schuld van de dood van mijn vrouw in de schoenen schuiven. Als de gemeente mij kan laten zien, dat wat ik wil volgens de wet niet mogelijk is, leg ik me daarbij neer. Dan haal ik de tekst weg." J. Goossen van Morres Wonen spreekt van een betreurenswaar dige gang van zaken. Goossen waagt zich niet aan een uitspraak over de tekst op de grafzerk. „Dat is niet aan ons, maar aan de gemeente. Die moet waken over het publieke belang." Zie onze wekelijkse vacatureindex Rien Bosgieter was het geheime wapen van Feyenoord volgend jaar gemiddeld 108 eu ro meer. Energiebedrijf Delta gaat hierbij uit van een gemid- del jaarverbruik van 2500 kW stroom en 2000 kubieke meter gas. Terwijl het Nederlands kabinet met pijn en moeite zeventig mil joen uittrok, besloot Vlaanderen gisteren zonder morren 125 euro te geven aan alle werknemers met een laag inkomen. De deel- regering wil zo de economie prikkelen. GPD/'ANP Ook kaarsen zijn gevoelig voor mode Belgen bouwen goedkoop in Nieuw-Namen Sjoeler blijft levenslang aan de bak foto Dirk-Jan Gjeltema Op het ogenblik wordt samen met energie-instituut ECN en een Duits bedrijf gewerkt aan een nieuwe methode om zonne panelen te maken die zo goed koop zijn dat de aanschaf ook zonder grote overheidssubsidies aantrekkelijk wordt. Luteijn: „We streven naar duurzame pro jecten die weliswaar geen super rendementen opleveren maar wel zichzelf kunnen terugverdie nen." Het zonne-energieproject moet leiden tot de oprichting van een bedrijf dat onder meer een fa briek in Zeeland zal neerzetten. Daarmee zijn vele tientallen mil joenen euro's gemoeid, aldus Lu teijn. „Dat levert hoogwaardige banen op in de Zeeuwse regio.'' Verder stoppen Delta en Essent ieder 25 miljoen euro in een fonds voor projecten op het ge bied van duurzame energie. (Advertentie) Vrees voor glazen wietstad Actiegroep De Groene Parel in Westdorpe is bang dat met de komst van kassen ook de illegale teelt van hennep wordt binnengehaald. Berichten over de kweek van hen nepplantjes in het Westland hebben bij de Zeeuws-Vla mingen onrust gewekt. De actiegroep verzet zich al langer tegen de komst van 240 hectare glastuinbouw in de Koe- gors-, Autriche- en Schmidschorrepolder. Dubbel goud voor Marleen Veldhuis Zwemster Marleen Veld huis heeft gisteren bij de Europese kampioenschap pen kortebaan in Triëst goud op de 100 meter vrije slag veroverd. Samen met Hinkelien Schreuder, Inge Dekker en Chantal Groot won ze ook goud op de esta fette in een nieuwe wereld recordtijd. Inge Dekker pakte het zil ver op de 50 meter vlinder. I Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten en Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 7; Radio en Televisie: 8 en 9; Zeeland: 11, 13, 15, 16 en 17; Sport: 18, 19 en 20; Reportage: 21 22, 23, 25 en 27; Wonen: W1, W3 en W5; Trends: W9 en Wil; Jong: W12 en W13; Reizen: W15, W16 en W17 (Advertentie) via de allernieuwste reisgidsen uw (winter)- zon vakantie en laat uw vakantie al een beetje beginnen! Elke week in de zaterdagkrant Reizen I Daar moetje naar toe. (Advertentie) het alfabet van Zeeland mm piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8 "711688l,55554711 O Noteert u mij voor een proefabonnement van 5 weken voor 14,95 Ik geel daarbij eenmalig toestemming voor autcmatische incasso van dit berkag van m„n rekeningnummer Ik heb de laatste les maanden geen O Noteert u mij voor een vast abonnement De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: CD pet maand met automatische incasso l€ 20.55)' CU per kwartaal met automatische incasso l€ 59,75)" per jaar met automatische incasso 229.20)' mei giBhs PZC-paraplu

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 1