Protest tegen reclamebelasting PZC Wij hebben de zee, maar Turkije ook De provinciecenten zijn alvast binnen Hij gaat door tot hij dood is 13 Nieuwe burgemeester Veere volgende week bekend flissingse ondernemer noemt voorstel van college een gruwel adies Night 1 Vlissingen E agenda Werkstraf voor diefstal met pinpas Winkeldiefstal in Vlissingen Celstraf voor Yersekenaar Man zoek na aanrijden jongen Processen-verbaal voor vuurwerk 5 JAAV. QNGSt.Snism. Logs w- dinsdag 29 november 2005 hnrMiriam van den Broek lOMBURG - Op 6 december iordt bekendgemaakt wie de jeuwe burgemeester van Veere [ordt. Tijdens een extra raads- jrgadering maakt de raad ach- gesloten deuren een keuze it twee kandidaten. [eertig kandidaten hebben ge- jgeerd op de vacature die ont- tond toen burgemeester A. de juijn op 1 oktober met ver- vroegd pensioen ging. Commis saris van de koningin W. van Gelder maakte samen met de vertrouwenscommissie een eer ste selectie uit de sollicitanten. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit alle fractievoorzit ters van de gemeente Veere, heeft vervolgens de sollicitatie gesprekken afgenomen. „We hebben nu twee personen op het oog", zegt J. Wisse-Fran- cke, de voorzitter van de ver trouwenscommissie. Over de identiteit van de gegadigden wil ze nog niks zeggen. „Zij moeten eerst nog een assessment onder gaan en we maken de naam pas bekend als de raad een aanbeve ling heeft gedaan." Als de raad een voorkeur heeft uitgesproken, zal Van Gelder een advies opstellen voor de mi nister. In bijna alle gevallen wordt de aanbeveling van de ge meenteraad gevolgd. Vanaf het moment dat De Bruijn haar vertrek aankondig de, heeft de gemeenteraad de hoop uitgesproken dat de nieu we burgemeester op 1 januari 2006 aan de slag kan gaan. „We gaan nog steeds van die datum uit", zegt Wisse-Francke. „Of het ook echt die dag wordt, weet ik niet, maar ik verwacht dat hij of zij in de eerste weken van ja nuari geïnstalleerd kan worden. Ruim voor de gemeenteraadsver kiezingen dus." De gemeenteraad heeft eerder vastgesteld dat de nieuwe burge meester een ervaren bestuurder moet zijn die zich staande weet te houden naast Middelburg en Vlissingen. Verder moet hij of zij de economie van de gemeen te en met name de agrarische en toeristische sector, promoten en stimuleren. Van de veertig sollicitanten heb ben er vierentwintig een poli- tiek-bestuurlijke functie. Vier kandidaten zijn al burgemeester en zes komen uit het bedrijfsle ven. Vier kandidaten zijn vrouw en zeventien zijn net zoals De Bruijn, lid van het CDA. iorEdith Ramakers LISSINGEN - De gemeente lissingen wil reclamebelasting noeren en tegelijkertijd de toe- den- en woonforensenbelas- ng verhogen. Volgens de ge- ecnte levert dat een extra op- rengst van circa 250.000 euro Het voorstel leidt tot bezwa- bij ondernemers, die werk- iam zijn in de toeristische sec- Ondernemer J. Lust noemt reclamebelasting een gruwel. :t college van B en W vindt de jhoging te verdedigen omdat n deel van de meeropbrengst tstemd is voor de sector kunst cultuur. Evenementen, zoals tfestival Film by the Sea, dra- nbij aan de promotie van Vlis- igen en daar profiteren ook de idernemers van. Een reken- oi'beeld: de sector kunst hoeft geen 176.000 euro meer te be- inigen - zoals het college nog de voorjaarsnota voorstelde - aar 88.000 euro. ieuw fenomeen it is het niet eens met de ver ging. En zeker niet met de in- ering van het nieuwe feno- in, de reclamebelasting. Hij orziet problemen met de hand- ving en de bepaling van de van de belasting. „Onder clamebelasting vallen name- talle boodschappen die uitno- ;en tot kopen", zegt hij. „Dat n borden, vignetten, merken, ckers, markiezen, lichtrecla- vlaggen met opschrift, rij- nde voertuigen en aanplakbil- ten", stelt Lust. ilSSINGEN - In de Vlissingse oscoop CineCity wordt irgenavond opnieuw een idies Night gehouden. De ond, alleen toegankelijk voor ouwen, staat in het teken van trstmis. halve dat er demonstraties a visagistes en een kapsalon n, wordt vanaf 19.45 uur de m In her shoes vertoond. Deze aait vanaf donderdag officieel de Nederlandse bioscopen, film gaat over twee zussen, ipeeld door Cameron Diaz en ai Collette, die niets met aar gemeen hebben. Na een iie zoekt een van hen hun sotmoeder (Shirley Maclaine) die het leven van de zussen andere wending weet te ge- P Bezorgklachten: 10-0231231 maandag t/m vrijdag ge- I lurende de openingstijden; f aterdags tot 12.00 uur i iedactie walcheren luitenruststraat 18 ostbus 8070 1330 EB middelburg 'el: 0118-493000 ax: 0118-493009 •mail: redwalch@pzc.nl laurits Sep (chef) ladia Berkelder dith Ramakers liriam van den Broek elma Osman 'endy van den Hurk oen de Vries (sport) ieimtrale redactie itationspark 28 ?ostbus 31 ■460 AA goes ■el: (0113)315500 Bx: (0113)315669 ■mail: redactie@pzc.nl 'ernet pzc.nl ;J E-mail: web@pzc.nl Ambtenaren zijn te veel tijd kwijt aan de inventarisatie van de reclameboodschappen en de verwerking van de gegevens. „Dit leidt tot bureaucratie. We zullen wellicht vijf ton moeten uitgeven om anderhalve ton bin nen te krijgen." Lust, die ook raadslid van de WD is, zegt op persoonlijke ti tel te spreken. „Ik heb onderne mers opgeroepen om zwaar te protesteren tegen het voorstel om reclamebelasting in te voe ren." Ook het idee om in Vlissin gen de toeristenbelasting te ver hogen van 50 naar 83 eurocent per overnachting is Lust in het verkeerde keelgat geschoten. Hij wordt gesteund door Horeca Nederland, de organisatie die wil dat de toeristenbelasting vol ledig wordt afgeschaft. Rotter dam en Amersfoort hebben dat advies inmiddels overgenomen. Vlissingen verhoogt juist de toe ristenbelasting. De gemeente kampt met een tekort van ruim vijf miljoen euro. Redenering F. Meijer, ondernemer en voor zitter van Horeca Nederland, af deling Vlissingen: „De redene ring van Horeca Nederland is dat toeristen die juist trouw zijn aan een plaats en daar ook over nachten door deze heffing wor den getroffen. De dagjesmensen die commercieel vaak minder aantrekkelijk zijn, betalen niets." Het huidige tarief van de toeristenbelasting van 50 euro cent levert de gemeente 80.000 euro op. Door de verhoging komt het totaal op 130.000 ëuro. Meijer: „Je kunt je afvragen of het de moeite waard is om toeris tenbelasting te heffen, omdat het administratieve rompslomp met zich meebrengt en weinig winst." Bezoekers worden bo vendien op kosten gejaagd. De woonforensenbelasting wordt opgetrokken van 431 euro per jaar naar 711 euro, een verho ging van 65 procent. Die toeslag krijgen eigenaren van tweede woningen, die meer dan negen tig dagen in hun tweede woning verblijven. In de commissiever gadering van donderdag 1 sep tember (aanvang 19.30 uur, stad huis) komen de begrotingsvoor stellen van het college aan bod. De heer Appeldoorn van Pension Marijke in Vlissingen moet de verhoging van de toeristenbelasting doorberekenen in de prijs van een kamer. foto Ruben Oreel door Edith Ramakers VLISSINGEN - Kleine ondernemers zien de toekomst somber in door de 'zo veelste lastenverzwaring of onverwach te kostenpost die hen treft'. Familie Ap peldoorn, die Pension Marijke in Vlissin gen runt, kan niet anders dan de verho ging van de toeristenbelasting door be rekenen in de prijs van een kamer. „En dat is tegen onze zin, want wij wil len het pension aantrekkelijk houden voor mensen die niet zoveel te besteden hebben. Maar dat lukt niet meer." D. Tesselaar van camping De Nolle zegt dat ondernemers al spekkoper zijn als ze het komend jaar evenveel gasten ont vangen als afgelopen jaar. „Over stij ging praat ik al niet meer. Voor toeris ten geldt dat elke cent telt." De campingeigenaar zegt dat de toeris tenbelasting helaas niet de enige lasten verzwaring is. „Dan was het niet zo'n ramp. Maar het is een opeenstapeling", zegt hij. Antireclame Tesselaar reageert op het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen van 50 naar 83 eurocent. „Dat is antirecla me", zegt hij. „We hadden ons als ge meente positief kunnen onderscheiden door net als Amersfoort en Rotterdam de toeristenbelasting af te schaffen." Het leven is duur geworden en de con currentie met andere goedkope vakan tieoorden is groot. Dat voelen de onder nemers. „Wij hebben de zee, maar Tur kije ook. Probeer maar eens van die zon nige oorden te winnen. Dan moet je al les uit de kast halen." Appeldoorn geeft aan waarmee een klei ne ondernemer te maken heeft. Pension Marijke verhuurt twaalf kamers. Een tweepersoonskamer met gemeenschap pelijk sanitair kost 44 euro per nacht, inclusief ontbijt. Een kamer met een ei gen sanitaire voorziening kost 57 euro. De brandweer heeft onlangs gecontro leerd of het pension aan de veiligheidsei sen voldoet voor de verlenging van de vergunning. „De eisen zijn zwaarder ge worden. We moeten bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie aanschaffen, die in directe verbinding staat met de kazer ne." Met nog enkele aanpassingen moet de zelfstandige daarvoor 16.000 euro op hoesten. „Dit kunnen we, met de huidi ge aangekondigde verhoging erbij van de toeristenbelasting niet betalen zon der de pensionprijs te verhogen." Ook de aangekondige reclamebelasting van de gemeente baart hem zorgen. „Ik heb een uithangbord, Moet ik daar ook be lasting over gaan betalen?" Hij zegt dat er al veel toeristen zijn die klagen dat Vlissingen duur is. „Wij kun nen niet blijven verhogen, want dan blij ven de gasten vanzelf weg en hebben we geen bestaansmogelijkheden meer." De ondernemer vindt dat het hem en zijn collega's moeilijk gemaakt wordt. „Het is niet gemakkelijk om te sparen voor onderhoud of een reserve op te bou wen." Dat maakt het ondernemerschap tot een risicovol bestaan. „We hebben nog armslag, maar dat is niet veel." door Wendy van den Hurk VLISSINGEN - De HZ-campus is er nog bij lange na niet, maar die mag zeker niet zonder aange paste huizen voor studenten met een lichamelijke handicap zijn. De eerste cheque is binnen. Het is hun al eens beloofd, bena drukt B. Simons, die de zaak gis teravond nog eens aanzwengel de met een bijeenkomst. Ook stu denten met een lichamelijke han dicap zouden terechtkunnen op de campus, die op het HZ-ter- rein moet komen. „Maar daarna is de aandacht verslapt. Er ge beurde niks meer. En dat willen wij zien te voorkomen." Hard geroepen werd er om aan gepaste studentenhuizen. En op- nieuwd werden beloftes gedaan. Zo zei A. de Buck, van het colle ge van bestuur van de Hoge school Zeeland, te streven naar de aangepaste studentenhuizen. Ook gedeputeerde G. van Heuke- lom, aangekondigd als geldschie ter, zei in Vlissingen aangepaste huizen te willen zien. „Jaren lang zijn mensen met een fysie ke handicap weggestopt en nu komt daar verandering in. Ik ga daarin mee, als jullie geld nodig hebben. Eén financier hebben jullie." En toen wethouder T. Verhage. Die kon zich niet zo ge nereus opstellen als haar voor ganger. „Iedereen zal begrijpen dat de gemeente Vlissingen een moeilij ke tijd doormaakt. De financier zal ik nu dus niet kunnen zijn. Wel kunt u alles verwachten van de gemeente, als het om faci liteiten en stimulering gaat." Met andere woorden: de gemeen te wil best praten met andere geldschieters. En daar is Simons ook tevreden mee. „We hadden al ingeschat dat de gemeente geen geld zou geven. Maar helpen met haar netwerk vind ik al een hele toezegging. Het draait immers niet alleen om het geld, maar ook om steun." Onrendabel Die steun kwam ook uit de hoek van de volkshuisvesting. J. van Beekhuizen van woningcorpora tie l'Escaut, die voor de studen tenhuizen moet gaan zorgen, zei best te willen helpen met het on derzoek naar de aangepaste stu dentenwoningen. „Voor een woningcorporatie is het bouwen van studentenhui zen eigenlijk heel onrendabel. Het is duur, en je krijgt er wei nig huur voor terug. Zeker bij aangepaste woningen, want die zijn nóg duurder. Daarom is de steun van de provincie zo wel kom. En zover we kunnen sprin gen, springen we daarin mee." STREEKACTIVITEITEN MIDDELBURG - Wijkcentrum Palet: 13.30-16.30: Seniorenclub, met oa biljar ten, kaarten, koersbal en sjoelen; Ontmoetingskerk, 9.15 uur: Ontmoe tingsochtend voor vrouwen; OOST-SOUBURG Palazzoli Huis, 10.00 -11.00 uur: Yoga; MIDDELBURG - Een 53-jarige inwoner van Vlissingen is gisteren veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur wegens diefstal. De Vlissinger kreeg vorig jaar toestem ming van de man bij wie hij inwoonde, om geld te pinnen. De verdachte, die verslaafd is aan verdovende middelen, nam tussen 23 juli en eind december 2800 euro meer op dan was afgesproken. Het slachtoffer was in die periode opgenomen op de psychiatrieafdeling van ziekenhuis Wal cheren. Raadsman E. Smit vond het een compliment waard dat zijn cliënt de laatste tien jaar niet in aanraking is geweest met justitie. „Hij beseft fout te zijn geweest. Het pasje brandde in zijn handen." De strafpleiter vroeg om een lagere werkstraf, maar politierechter M. Klarenbeek nam de eis over. VLISSINGEN - Een vijftienjarige jongen uit Vlissingen is gistermiddag rond half vier in de Lidl aan de Bonedij- kestraat in zijn woonplaats aangehouden wegens winkel diefstal. De jongen had een pakje sigaretten gestolen. Te gen hem is proces-verbaal opgemaakt. MIDDELBURG - Een 26-jarige inwoner van Yerseke is gisteren in Middelburg voor uitgaansgeweld conform de eis veroordeeld tot twee weken cel. De man viel op 12 maart dit jaar in het uitgaanscentrum van Goes een meis je lastig en gaf haar vriend een klap. De Yersekenaar maakte volgens getuigen een opgefokte indruk. Bij het in cident raakte een gsm van het slachtoffer beschadigd. Politierechter M. Klarenbeek hield in de strafmaat reke ning met het strafblad van de verdachte. GOES - De politie zoekt een bestuurder van een donker groene stationcar die verdwenen is nadat hij een twaalfja rige jongen uit Goes aangereden had. Dat gebeurde zater dagmiddag rond half zes op de Beukenstraat in zijn woon plaats. De man reed over de Beukenstraat vanuit de rich ting van Dirk van den Broek. Toen hij de kruising Beuken straat-Populierenstraat wilde oversteken, verzuimde hij de twaalfjarige fietser voor te laten gaan. De jongen werd aangereden en viel. Een buurtbewoner ving de jongen op en nam hem mee naar zijn huis. Ook de automobilist zou, na het wegzetten van zijn auto, naar de woning gaan, maar hij kwam niet opdagen. Uit onderzoek bij de huis artsenpost bleek dat de jongen een gekneusde pols had. Hij deed gisteren aangifte van de aanrijding. KRABBENDIJKE - De politie heeft gistermorgen om streeks elf uur op een school in Krabbendijke een veer tienjarige jongen en een vijftienjarige jongen (beiden uit Krabbendijke) aangehouden. Personeel van de school be trapte hen op het afsteken van vuurwerk. Een zeventienja rige jongen uit de gemeente Reimerswaal die hun het vuurwerk verkocht, is rond één uur die middag in zijn wo ning aangehouden. Daar werd een partijtje vuurwerk aan getroffen. De politie nam het vuurwerk in beslag en maak te tegen alle drie de jongens proces-verbaal op. door Nadia Berkelder VLISSINGEN - Uit protest te gen zijn uitzetting heeft Mehdi Hooshyar uit Vlissingen zijn mond en oren dichtgenaaid. Hij is in hongerstaking. Hooshyar wil niet terug naar Iran. De aanleiding voor zijn actie is een brief waarin hij wordt uitge nodigd voor een gesprek over zijn terugkeer, met onder meer vluchtelingenorganisatie Inlia. Terug gaan naar Iran is onmoge lijk, laat hij in een brief weten. Hij denkt dat zijn leven er in ge vaar is. „Ik heb besloten mijn mond en oren dicht te naaien en in hon gerstaking te gaan. Mijn mond omdat ik monddood ben ge maakt en zowel hier als in Iran niet mag zijn wie ik ben. Mijn oren omdat ik niet meer kan aan horen de besluiten en redenerin gen van mensen die het schijn baar beter weten." Zijn vriend Raiza Torabi vond hem zater dagavond bij de deur, met zijn oren en ogen dichtgenaaid, en heeft hem in huis genomen. „Hij gaat hiermee door tot hij dood is", vertelt hij. „Hij is de enige zoon van zijn moeder. Die heeft problemen in Iran. Dit is een reactie, hij voelt zich machteloos. Hij is geestelijk moe, ontzettend moe." Hoos hyar, die christen is, kwam in 1999 naar Nederland. Sinds twee jaar werkt hij als vrijwilli ger bij verzorgingshuis Ter Ree- de. Zijn asielverzoeken zijn afge wezen. In de huiskamer van Torabi ont ving Hooshyar (37) gisteravond de media, om zijn nek een bord: „Zes jaar angst, stilte en waarde loos. Is dit rechtvaardig?" Alex Soplantila, gemeenteraads lid voor GroenLinks in Vlissin gen was er, net als zijn partijge noot Newaf Yürdem uit Middel burg. Soplantila vindt dat de burgemeester in actie moet ko men. „Ik hoop dat ze bereid zijn om te onderzoeken hoe gevaar lijk het voor hem is om terug te keren." Gommert Burger van Inlia noemt de actie 'intriest', maar ook een 'chantagemiddel'. „Ik heb de minister na zo'n actie nog nooit een ander besluit zien nemen", zegt hij. Burger vindt dat Hoosyar mee moet werken aan zijn terugkeer. „Als dan blijkt dat hij van de ambassade geen papieren krijgt, dan zal mevrouw Verdonk een ander besluit moeten nemen. Ze heeft beloofd dat ze in die geval len een andere oplossing zal zoe ken. Van deze actie zal ze geen minuut minder slapen." De Immigratie- en Naturalisatie dienst (IND) was gisteravond niet bereikbaar voor commen taar. De directeur wil dus best geld in het project pompen. Dat doen ze bij sociale huisvesting ook, zegt hij erbij. En wanneer worden de wc-beugels en rolstoel vriendelij ke ingangen vernacht? „We hopen de studentenhuizen in de zomer van 2008 te ope- I /5 O/PRgcmiVAIAP- RITTHEM - Sportzaal Korfbalvereni ging Atlas, 19.30 - 20.30 uur: Gym en trimmen vanaf vijftig jaar. VLISSINGEN - Welzijnscentrum A. Coortelaan, 13.30 - 16.30 uur: Schaakso ciëteit schaakclub Vlissingen; Open Hof, 16.15 uur: Power yoga; Open Hof, 20.15 - 21.30 uur: Oerdansles- Mehdi Hooshyar uit Vlissingen heeft zijn mond en oren dichtge naaid. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 13