Cliënt delft altijd onderspit V PZC -J Selectie aan poor RA werkt goed Vrijspraak voor verkeersagressie bezoektijden PZC Zorginstituut grootste handicap voor ontplooiing gehandicapten lezers schrijven Ringrijden Offshore Tunnel Kerncentrale Democratie Bewegen Golfbrekers Lété agenda Mus III marktbericht lezingen cursussen collectes woensdag 23 november 2005 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118)425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel, (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, B1, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.OOuur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.214.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam Erasmus MC (Dijkzigt) Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. door Aector Dooms MIDDELBURG - Verkeersagres sie vormde gisteren in Middel burg de aanleiding tot een straf zaak tegen een 37-jarige inwo ner van Vlissingen. Politierechter A. Janssens-van Kampen achtte de man wel schuldig, maar vond dat er geen straf moest worden opgelegd. In de strafmaat woog ze in het voordeel van verdachte de rol van het slachtoffer en haar moe der mee. De bestuurster van een auto had zich 24 januari dit jaar in Vlissingen geërgerd aan het rijgedrag van de man, die met trage snelheid voor haar reed. Het lukte haar niet om de voor ligger te passeren. Op een gege ven moment stopte de man zijn auto op de rijbaan. De vrouw stapte uit en liep naar de be stuurder. De verdachte zou haar een duw hebben gegeven, waar door ze op haar achterhoofd op straat viel. Haar moeder bemoei de zich daarna ermee en gaf de man een klap in zijn gezicht. De aangifte van de Vlissinger werd geseponeerd, terwijl de aan klacht van de vrouw werd geho noreerd. Officier van justitie R. Rammeloo hield in zijn eis van twintig uur voorwaardelijke werkstraf er wel rekening mee dat verdachte wellicht de situa tie niet zo had gecreëerd. De man vertelde dat hij met zijn handen de wouw wilde tegen houden. door Claudia Sondervan GOES - Mensen zijn gelukkiger als zij naar eigen wens wonen, werken en bezigheden hebben, zelfs als zij ernstige verstandelij ke en lichamelijke handicaps hebben. Het zorginstituut zelf is de voornaamste handicap bij het bereiken van die status. Orthopedagoog en lid van het managementteam van Arduin Jos van Loon promoveerde kort geleden in Gent tot doctor in de pedagogie op deze bevindingen. Zijn promotor is professor dr. Geert van Hove, lid van de raad van toezicht van Arduin en sinds 1994 betrokken bij de in stelling als onderzoeker. In dat jaar constateerde Van Ho ve dat een derde van de 280 cliënten van de toenmalige in stelling Vijvervreugd 'door de bodem van de zorg waren ge zakt'. Voor hen was er niet of nauwelijks een dagbesteding en door de huisvesting op slaapza len was er geen privacy. Van Ho ve constateerde dat slechts één op de vijf cliënten een voldoen de mate van welzijn ervoer. In de jaren daarna werd Vijver vreugd Arduin en werd het in stellingsterrein in Middelburg verruild voor een conglomeraat van 122 woningen in 25 plaat sen in Zeeland met 21 dag- en werkcentra. Van Loon volgde die verandering met een actieon derzoek: „Het onderzoek was be doeld om de verandering te on dersteunen en daar voeding aan te geven." Bijzondere aandacht gaf Van Loon aan de scepsis die er be staat over het verhuizen van mensen naar een woning buiten een instelling. Scepsis, vanwege de intensieve zorg die ze nodig hebben vanwege bijvoorbeeld meervoudige ernstige handicaps of ernstige gedragsstoornissen. Hoe belastend is het om die men sen elke dag buitenshuis te bren gen voor een activiteit en afwis seling van omgeving? Van Loon zette daar literatuuronderzoek bij in en enquêtes onder de huis artsen die cliënten van Arduin als patiënt hebben, cliënten zelf, ouders en medewerkers. Van Loon is stellig: het belang van de cliënt legt het altijd af te gen het belang van de instelling. Een instelling heeft altijd een te gengesteld belang aan de wen sen van het individu en hindert deelname aan de samenleving en in de vrijheid zelf keuzes ma ken. Een instelling heeft altijd het eigen belang van het voort bestaan en doelmatig functione ren voorop staan, betoogt hij. Sleutel volgens Van Loon is langdurige persoonlijke onder steuning van cliënten. Ook me disch is het loslaten van het in stituut verantwoord, vindt Van Loon. Arduin heeft nog een arts in dienst die gespecialiseerd is in de lichamelijke gesteldheden van verstandelijk gehandicap ten, maar die is niet langer tege lijk huisarts voor veel cliënten. Arduin werkt amen met 63 plaatselijke huisartsen, die waar hun kennis op dit specifie ke gebied tekortschiet de avg-arts van Arduin raadple gen. Jos van Loon, orthopedagoog en lid van het managementteam van stichting Arduin. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Naar aanleiding van het artikel in de PZC van 15-11 van Rinus Antonisse over de folklore, wil ik het volgende onder uw aan dacht brengen. Niet alleen op Walcheren werd aan ringrijden gedaan. Ook op Zuid-Beveland hebben heel wat ringrijderij ver enigingen bestaan. Ringrijderij- vereniging Ons Genoegen te We- meldinge is opgericht in 1919 en is nog steeds actief. De Zuid-Be- velandse verenigingen gebrui ken een korte lans. In het on langs verschenen boek Wemel- dinge van Gerard Lepoeter en Johan de Groene wordt de ge schiedenis van de Wemeldingse Ringrijderijvereniging beschre ven. Rinus Mol Secretaris Ons Genoegen Marijkelaan 78 Yerseke Rob Bakker stelt in een artikel in de PZC dat werknemers op offshore installaties zich niet veilig voelen. Ik werk al twintig jaar offshore en heb me geen se conde onveilig gevoeld. Ik stel dat er nergens zoveel tijd en geld in veiligheid wordt gesto ken als in de offshore-industrie en de hoge leeftijd van een plat form is beslist geen criterium voor onveiligheid. Zolang een platform in bedrijf is, zit er vaak dezelfde crew op en ze ken nen daarom hun installatie als hun broekzak. Een veilige com binatie dus. Over de vliegveilig heid van de helikopters, waar Martin Neesen over rept, maak ik me zeker geen zorgen. De reis naar den Helder, ongeveer 250 kilometer, is gevaarlijker dan die 45 minuten in de chopper. Zelf gaat hij waarschijnlijk op vakantie met een Boeing 747 van dertig jaar. Dat is geen werk en mag wel goedkoper, Dus onveiliger. Waarschijnlijk nooit op een moderne motorfiets gereden. Trilt ook en je kunt niet zonder oordopjes. Maar dat is weer geen werk en dan mag het allemaal weer? Over het wel zijnsaspect, privacy en het ver meende slechte eten kan ik kort zijn. Een ieder is vrij in zijn keuze waar hij gaat werken en als het allemaal zo slecht zou zijn als dit artikel suggereert, begrijp ik niet dat al die klagers niet ge woon ergens anders gaan wer ken waar het veilig is, niet trilt, geen lawaai is en waar je van huis je boterham mee naar toe kan nemen. Jacob van Someren Sr. EU Technician op J6A. Orionstraat 39 Kapelle Al vanaf de opening van de Wes- terscheldetunnel worden motor rijders gediscrimineerd. Wij be talen het tarief dat ook voor au tomobilisten geldt. Nu moeten we zelfs langs de kassa. Wan neer je door de oostbuis komt, is daar regelmatig maar één kassa beschikbaar en moet je dus met je motor in de rij gaan staan. En dat terwijl je t-tag gewoon werkt. Ik zou niet weten wat het probleem is. Ik heb hem in een tanktas en hij heeft nog nooit ge weigerd. Het is dezelfde opstel ling als bij een auto. Het pro bleem ligt dus duidelijk bij de NV Westerscheldetunnel die dit niet echt wilt erkennen. Mis schien ligt het probleem in de grond, in plaats van erboven! H. Wondergem Middelburg Volgens een onderzoek staat 46 procent achter in bedrijf blijven van de kerncentrale Borsele tot 2033. Wat de ondervragers ech ter niet hebben verteld is dat jaarlijks 360 miljoen euro subsi die aan de afnemers gegeven wordt. Al sinds 1969 krijgen de afnemers van de kerncentrale- stroom (Pechiney Vlissingen) en hun concurrenten (Corus en Ak- zo alu Delzijl) 360 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid. Dat is 1 miljoen euro per dag. Opslag van afval is slechts voor 100 jaar betaald, niet voor de totaal gevaarlijke le vensduur. Met deze twee maatre gelen zorgt de Nederlandse over heid ervoor dat kernenergie stroom nog enigszins betaalbaar blijft. Maar wie betaalt de reke ning? Als gewoonlijk de Neder landse belastingbetaler, die ook mag opdraaien voor de kosten als er ooit een ramp zou gebeu ren met een kerncentrale in Ne derland, Het is ook niet voor niks dat de opruiming van Dode- waard (die ook leverde aan Pe chiney) veertig jaar is uitge steld. Dan kunnen on ze(klein)kinderen er voor op draaien. Met die 1 miljoen euro per dag hadden heel wat betere dingen gedaan kunnen worden. Met het totale bedrag tot 2033 hadden we de hele Noordzee al vol kunnen zetten met windmo lens, en hadden we ook geen af valprobleem gehad. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer In het artikel over Sharon in de krant van zaterdag 19-11, valt me op dat er nergens een kriti sche noot is over het zogenaam de democratische gehalte van de verkiezingen. Een land mag niet zeggen dat het democratisch is als het bepaalde bevolkingsgroe pen uitsluit van deelname aan de verkiezingen. Alleen op de volgende voorwaarden mogen partijen meedoen aan verkiezin gen: de staat Israël moet een Joodse staat zijn, de Joden in Is raël moeten de meerderheid uit maken. De Joden hebben recht op een voorkeursbehandeling, en willekeurig welke Jood van buiten Israël ki'ijgt automatisch het recht op staatsburgerschap. Dit houdt in dat dit geen demo cratische verkiezingen zijn. Corrie Akkermans Opaal 6 Middelburg De Wereldgezondheidsorganisa tie WHO verwacht dat in 2030 de helft van de wereldbevolking zal lijden aan overgewicht. Ge volgen: hart- en vaatziekten, dia betes, klachten aan het bewe gingsapparaat enzovoort. Waar in de politieke wandelgangen het nut van bewegen wordt bele den is de praktijk zwembaden dicht, schoolzwemmen geredu ceerd, lessen lichamelijke oefe ning facultatief. Schrijnende si tuatie: in Zeeland ontbreekt el ke mogelijkheid om te schaat sen. Waar het inwoneraantal in plaats van potentiële gebruikers (Zuid-Hollandse eilanden Zeeuws-Vlaanderen, België) als uitgangspunt dient, heerst een fatalistisch doemdenken dat on uitroeibaar lijkt. Vooral toer- schaatsen heeft als duuractivi- teit grote gezondheidswaarde. Niet alleen als cardio- maar ook als evenwichts- en coördinatie training wat, naarmate de jaren vorderen, tot toenemende pro blemen leidt. Opvoeden tot be wegen via schoolschaatsen en schaatslessen voor volwassenen is daartoe uitstekend mogelijk heid. Bovendien recreatieve en toeristische waarde: kunst- en schoonrijden, ijsdansen, ijshock ey, curling. Multifunctioneel ge bruik: skeeleren, tennisbanen op het middenterrein. En werk gelegenheid voor technisch, in structie- en horecapersoneel. In zijn promotieonderzoek Prevet- ien tegen hart- en vaatziekten kwam Franco Duran tot de op vallende conclusie dat bovenmo- dale inspanning preventief werkt. Dat bevestigt de stelling: beweging is de beste medicijn. De (politieke) keus: als preven tie of als revalidatie? Peter Rotte Touwbaan 65, Middelburg In de krant van 16 november lees ik dat Zeeland een ideaal waterlaboratorium is of moet worden. Als er in elke auto van Rijkswaterstaat of het Water schap één laborant zit, hoeven ze die alvast niet meer aan te trekken. Dagelijks kom je ze namelijk overal tegen. Nu wordt er ge schreven dat de paalhoofden, of op zijn Zeeuws gezegd de 'per- rekoenpalen' Zeeuws erfgoed moeten worden. Dit type golf brekers is alleen in Zeeland te vinden schijnbaar. Nou geloof ik niet dat ze vroeger helemaal gek waren om die paar rijen pa len in de berm van de dijk te zet ten; ze heten niet voor niets 'golf brekers', ze namen de ziel, de kracht, uit de aanrollende gol ven bij extreme weersomstandig heden en ik moet eerlijk zeggen, die mis ik nu, bij de overigens machtige zware dijk, die in Krui- ningen vorige maand klaar geko men is. Volgens mij had men heel gemakkelijk in het huidige systeem, dat als een legpuzzel in elkaar past, een paar rijen golf brekers kunnen maken, door om de drie stenen er één ongeveer 40 centimeter langer te maken. Bij extreem zwaar weer zouden ze beslist hun dienst bewijzen. Ik vind dat Rijkswaterstaat hier een steek laat vallen; de golven zullen niet gebroken worden op zo'n gladde berm. De tijd zal le ren of ik gelijk heb. J. Koeman Polderweg 5 Kruiningen Directeur J. Burgemeester van Lété is van mening dat Middel burgse raadsleden hun kritiek niet hardop hadden mogen ui ten. Hierdoor zouden medewer kers en klanten gedemotiveerd raken. Dat de heer Burgemees ter nu zelf voorspelt dat Lété binnen drie tot vijf jaar zal op houden te bestaan, als de rege EVENEMENTEN GOES - Ambachtscentrum, 15.00 uur: Poppentheater Sim Bolus; De Mythe, 20.00 uur: De Mexicaanse hond speelt 'De verschrikkelijke moe der'. Stuk van Alex van Warmerdam. FILMS foto Willem Mieras ring niets doet, is dat motive rend? De heer Burgemeester be weert dat Lété vóór 1998 men sen aannam, die ook een gewone baan konden krijgen. Dat is mijns inziens toch nooit de op zet van een sociale werkvoorzie ning geweest. Lété moet juist werk bieden aan mensen die geen andere mogelijkheden heb ben dan in een begripvolle omge ving te werken. Om de proble men op te lossen zou de reorgani satie niet beperkt moeten blij ven tot ontslaan van ambtena ren en opheffen dan wel inkrim pen van verschillende afdelin gen; de heer Burgemeester zou zich wat inventiever moeten to nen en op zoek gaan naar nieu we mogelijkheden, die aanslui ten bij het niveau van nieuw in gestroomde medewerkers. Willy Ales Spreeuwenhof 4 Domburg Er zijn wat mensen verstoord ge raakt in hun speeltje om een he leboel dominosteentjes overeind te zetten en als die steentjes dan allemaal staan, een tikje tegen het eerste steentje te geven en dan vallen alle andere steentjes ook om. Dat is kicken voor die mensen, natuurlijk. Maar nou is er een door God gezonden musje aan komen vliegen en dat heeft een heleboel van die steentjes omgegooid. Toen werd er een meneer zó boos, die heeft zijn buks gepakt en heeft dat musje doodgeschoten. Naarmate het mensdom uitdijt, krijgt het na tuurlijk leven wereldwijd, te land, ter zee en in de lucht, steeds groter klappen te verdu ren. Enkele jaren geleden werd het aantal verkeersslachtoffers onder de vogels op zeven mil joen geraamd, in Nederland. Daar zullen ongetwijfeld enkele duizenden mussen bij zijn. Waarom zeurt men dan zo over het doden van één mus en nau welijks over het massaal dood knuppelen van zeehondenba by's, de trekvogelmoord onder andere in Zuid-Europa, de ver nietiging van het zeeleven, me- ga-ontbossingen met alle drama tische gevolgen van dien? Het gaat mijns inziens om de uitver groting van onbelang; dat domi- nosteentjesgedoe is duizend keer niks, beangstigende klein heid. De mussenschutter heeft inmid dels zijn grenzen verlegd. Tij dens het WK Hoedjewip 2006 gaat hij voor een schot met een kanon op een mug. J.C. Brusselaars Molenweg 5 Oosterland BERGEN OP ZOOM - Cinemactueel, Het paard van Sinterklaas: 13.30 en 16.00 uur; Harry Potter en de vuurbe ker: 13.30 en 19.00 uur; Harry Potter and the goblet of fire: 15.00 en 19.30 uur; Chicken little(nl): 13.30 uur; Flightplan: 20.00 uur; Wallace Gro- mit(nl): 16.30 uur; GOES - 't Beest, Sjakie en de chocolade fabriek: 14,00 uur; Excils: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, En- during love: 20.00 uur; Chicken little(nl): 14.00 en 16.00 uur; Flightplan: 20.00 uur; Legend of Zorro: 16.00 en 20.00 uur; Madagascar(nl): 13.30 uur; Het paard van Sinterklaas: 13.30 uur; Walla ce Gromit(nl): 14.00 uur; Wallace Gromit(ov): 14.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Sjakie en de chocoladefabriek: 14.00 uur; Lem ming: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Goal kick off: 13.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, Harry Potter en de vuurbeker: 13.30, 15.00 en 19.00 uur; Harry Potter and the goblet of fire: 13.30, 15.45, 18.45, 19.30 en 22.00 uur; Exorcism of Emily Rose: 13.45, 19.15 en 21.45 uur; Flightplan: 16.15, 19.15 en 22.00 uur; Chicken little: 14.00 en 16.30 uur; Legend of Zorro: 13.30, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Lord of war: 19.00 en 21.45 uur; Het paard van Sinterklaas: 13.30 en 17.00 uur; ZIERIKZEE - Fizitheater, Valiant: 14.00 TENTOONSTELLINGEN BURGH-HAAMSTEDE De Bewaer schole, 13.30-16.30 uur: Presentaties en projecten van Lauran Schijvens en Kam- iel Verschuren (t/m 10/12); COLIJNSPLAAT - Dorpshuis De brug, 9.00-12.00 en 20.00-22.00 uur: Veertig jaar Zeelandbrug (t/m 25/11 DOMBURG Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Wim Midavaine, sculptu ren in abstracte vormen (t/m 9/12); GOES - Grote Kerk, 11.00-17.00 uur: Oorlogskinderen (t/m 25/11); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Droomwe reld van het Dordts Ontwerpers Contact en gastexposanten (t/m 22/12); HEINKENSZAND - Binnenuit, 9.30 - 17.30 uur: Foto's John Moest en Jac. Th- jssen (t/m 2/12); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Sieraden en schilde rijen van Gerjanne Wïersum-Huisman en Sandrien Wiersum (t/m 31/12); KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Fruitreclames door de jaren heen; Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Tekeningen en schilderijen Marlou Pluymaekers (t/m 25/11 MELISKERKE - Zijdemuseum, 12.00 -17.00 uur: Werk van couturier Cargelli (t/m 23/11 MIDDELBURG - Borneo, 9.00-17.00 uur: Liesbeth Labeur, foto- en video- werk (t/m 31/12); Galerie Caesuur, ven sterpresentatie: De Scheiding, installa tie van Ko de Jonge en Johan van Gel- uwe (t/m 20/12); De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: De econo mische geschiedenis van Zeeland 1800-2000, foto's (t/m 4/12) en Tuin van Walcheren in foto's de ven Skyline van Walcheren én t kunstvormen van Zeeuwse naars(t/m 4/12), De directiekarr^f St. Anna ter Muiden tot Zoi/W-' Zeeuwsche schilderijen (t/m 1^;i Kabinetten van de vleeshal, i3jrn uur: Fire House, werk van ChiaJ (t/m 27/11); J8I Gallery Maritime, 12.00-17,00 UUr sen, schilderijen en keramiekva^Pa! ne Vos, Oscar Verpoorten, u Straaten en Jaqueline TjiL, 30/11 Gallery Revolution 10", za 13^ uur: La Simultanéité n'existe pas J van diverse kunstenaars (t/m)/»! De Vleeshal, 13,00-17.00 uur. ffa symbolen voor Nederland, werfe, o.a. Jos de Putter, Marjolein ta en Annelys de Vet (t/m 27/11); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur:M neration, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, IO.OO-21.03, De omtrek van een antwoord-Jok, Kruit - Dertig jaar in beeld; 50 m, in Zeeland (t/m 31/12); Kunsti; backstage (t/m 26/11) Foto's bats inzameling Sri Lanka Stichtino hand tot hand (t/m 26/11); Zeeuws Museum, dependance Boa crraot nnn.nnn straat, 13.00-17.00 u inoog,, tretten uit Amerika (t/m 11/12), RENESSE - De Blikvanger, 14.031; uur: De Slipjacht belicht, o,a bill met paarden; SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.OOi_ Leo Crul, schilderijen, glasstulp en glasramen (t/m 4/12); VLISSINGEN - deWillem3,12.001? uur: Beroemd in Zeeland; Kwall^ welen van de Zee, fotografie Kesteloo 8/1 KSG-terrein (zware plaatv.ertj 12.00-17.00 uur: Mijn domeinl-fo is niet buiten, visies van beeldenieL stenaars op het KSG-terrein (t/m27| Zeeuws Maritiem Mina 10.00-17.00 uur: Maritieme affidèj vervlogen tijden; Hedendaagse vanTobago van Lex de Meester WESTKAPELLE p0id!!t| 13.00-17.00 uur: Dijkdichtingenop) cheren 1945 ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 9 00-li uur: Een hommage aan Guillermoi Ier, grafiek, visuele poëzie en (t/m 21/12); Gemeentehuis, 8.30 uur: Werk van Kalligraaf BramvanK burg (t/m 22/12). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachierj land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst tel. 0118-615551 of 0900-0767 Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland. 0118-469869. Hulp-en advieslijn Blijf van m'nlij'Z land, tel. 0118-467003 (me tn 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 080WI (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermisten ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van dru kers (LSOVD), tel. 0900-51522Ü t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen mtiii ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbescherraij (24 uur bereikbaar), tel. 0900-76731!? Zorginfo Klaverblad Zeelanf 3 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13ü)ii door René Schrier MIDDELBURG - De selectie aan de poort' die de Roosevelt Academy toepast, werpt vruch ten af. Dat blijkt uit de resulta ten tot nu toe. De eerste lichting RA-studenten presteert beter dan de studenten van andere op leidingen. Dat zegt P. Powell van de Roose velt Academy in reactie op uitla tingen van staatssecretaris M. Rutte. Rutte vindt dat studen ten niet voldoende studeren. Uit een onderzoek zou blijken dat studenten aan een universiteit gemiddeld slechts 29 uur per week studeren en rechtenstuden ten zelfs maar 24 uur. Dan gaat het er aan de Roose velt Academy wel anders aan toe, geeft Powell aan. Met 16 col leges per week en 40 uur studie komen de studenten aan de Mid delburgse opleiding op een to taal van 56 uur per week. Dat verklaart ook het succes: 91 procent van de RA-studenten die in september 2004 begon nen, heeft het eerste jaar met succes afgerond en is nu bezig aan het tweede jaar. Volgens het landelijk gemiddelde echter rondt minder dan eenderde van GOES Aardappelen: frites geschikt droog uit de schuur: 8,50 - 11,50; export droog uit de schuur 9,00 - 10,50. Uien: droog uit de schuur30% grof: 6,50 - 7,00; droog uit de schuur 60% grof €7,00-7,25. Granen, zaden en peulvruchten: tarwe €105,00; brouwgerst 111,-; blauw maanzaad 850,-; karwij 550,-; bruine bonen: geen handel. Hooi, stro per ton: roodzwenk grote pak ken gesneden: 35 tot 38; veldbeemd 40 tot 45; Engels raai: geen handel; tarwestro grote pakken: 37,50 - 42,50 per ton: kleine pakken€ 42,50 - 50 per ton; gerstestro grote pakken; 35 - 40 per ton; kleine pakken 35 - 40 per ton. de studenten de propedeus één jaai' af. Zelfs de beste univi siteit scoort maar 41 proce Na drie jaar is nog niet procent van alle studenten Nederlandse universiteiten de eerstejaarsexamens geslaa Naar verwachting zullen meeste studenten die op RAI ginnen na drie jaar al hun; nors bachelor hebben gehai blijkt uit informatie van school. Volgens Powell isert aantal factoren waarom R' goed scoort, vooral de zogenaa de "selectie aan de poort". Studenten moeten bij hun al melding een motivatie!)! schrijven waarin ze i waarom ze zo graag aan RAï len studeren daarna vol selectiegesprek in het Enga Ze moeten daarin kunnen aaö nen dat ze ambitieus, leergie intelligent, vastberaden en inle nationaal georiënteerd zijn J meeste Nederlandse universiti ten willen niet aan selectie 2 de poort", zegt Powell, "iw dat zullen ze toch moeten als de kwaliteit van het ondefli en de ervaring van de student! willen verbeteren." In de Zeeuwse Volksuniversiteit de Spanjaardstraat in Middell houdt I. Spaander dinsdag eennM over art nouveau keramiek inNtw land tussen 1885 en 1915, van tot 16.00 u Oscar Huiskamp spreekt dondfrf over zijn werk als molenaar, opa® diging van de Thoolse heemkunde Stad en Lande. Huiskamp "S vnjvw molenaar op De Hoop in Tnoiai avond vindt plaats in de kofW van streekmuseum De Sint-Annaland en begint om 19.»» Pieter Steinz praat donderdag 20.15 uur in Porgy en B ZIERIKZEE De Lichtboei in Zierikzee organiseert twee workshops Franse keuken. Op 8 december komt de keuken uit de Pro vence aan de orde. Een maand later (19 januari) komt de keuken uit de Elzas aan de orde De workshops worden ge geven in het MFC in Zierikzee. Opgeven via De Lichtboei in Zierikzee. ir in ruisv '"'S zen over topwerken uit de werel ratuur. De NRC-recensenl neem door hemzelf geschreven van de wereldliteratuur als leidraa't de pauze wordt met het publieks™ een literatuur-schema gemaakt I In wijkcentrum CasAllijn in V**J houdt deskundige de heer Har y dag 9 december een informati over dyslexie. Hardy praat tot 22.00 uur. Diabetesfonds: Clinge 48... terzande, Ossenisse, Walsoo Hengstdijk 1272,65.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 16