Chinese student is business PZC Primafoorï Direct ADSL van KPN Dit najaar in de zithoek: Veilig draadloos internet woensdag 26 oktober 2005 bezoektijden Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19 30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14 30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen, tel. (0115) 688000 Afd. A1, A2, B1, B2, C1, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117)459000 afd.2:14,30-16.00/18.30-20.00 uur; afd.4:09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel.10032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel.(0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag, 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 PZC De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche,Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - ïs een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron- Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel veen. Buitenlandse ervaring is in China een pré door René Schrier VLISSINGEN - Chinese va ders en moeders willen ook ge woon weten waar hun kinde ren terechtkomen als ze in Vlis singen gaan studeren. Die wil len weten waar hun zonen en dochters naar toe kunnen als ze ziek zijn. En of er een beetje toezicht op de jongelui is in het liberale Nederland. Zeker om dat ze het Chinese systeem ge wend zijn, waar iedere vorm van losbandigheid en wange drag onmiddellijk wordt afge straft. Op dergelijke vragen kan Frank Audenaerde van de Ho geschool Zeeland de Chinese ouders antwoord geven. Dat doet hij in China op speciale ouderavonden, bedoeld als voorbereiding op de komst van groepen Chinese studenten naar de HZ in Vlissingen. De HZ heeft inmiddels een goe de band met China. De eerste contacten dateren van zes jaar geleden en vanaf die tijd is Au denaerde al bij de uitwisseling betrokken, als international re lations manager van de Vlis- singse school. Voor iemand die helemaal niets van het Chinees begrijpt, speekt hij zelfs al een aardig woordje van die taal. De Chinese studenten zijn in feite gewoon business voor de HZ. Ze brengen geld in het laa tje en mede daarom zijn ze van harte welkom. Iedere Chinese student die onderwijs volgt aan de HZ moet collegegeld be talen. Normaal is dat bedrag dit jaar 1496 euro. Voor Chine se studenten schommelt dat rond de 3000 euro, omdat er voor hen nog allerlei extra din gen geregeld moeten worden. In de praktijk betalen de Chine se studenten zelf het college geld. Dat betekent dat de Chi nezen die hier komen goed in de slappe was zitten, want er heerst nog steeds veel armoede in het land. De relatie tussen de HZ en bui tenlandse studenten is een beet je besmet na het onderzoek van de commissie Schutte naar ver meende HBO-fraude. De uit wisseling met de Chinezen is echter altijd buiten dat onder zoek gebleven, juist omdat ze altijd alles zelf betaalden. Audenaerde weet wel waarom Chinezen best in Vlissingen wil len komen studeren: „Sinds de Chinese oveiiieid een blik over de landsgrenzen heeft gewor pen en voor de handel niet meer afhankelijk wil zijn van Hong Kong, is het een pré voor Chinese studenten dat ze En gels kunnen spreken en buiten landse ervaring hebben." In het tweede jaar van de uit wisseling liepen er op zeker mo ment wel honderd Chinese stu denten op de HZ rond. Dat aan tal zakte in, overigens in heel Nederland, toen de Nederland se overheid bepaalde dat Chine se studenten wat de Engelse taal betreft een zeker mini mum niveau moesten kunnen halen. Dat was nogal pittig. En aangezien er genoeg Engelstali ge landen zijn waar ze zonder die strenge eis ook terecht kun nen, daalde de belangstelling voor Nederland. De boer op Dat is een van de redenen waar om de HZ zelf de boer op is ge gaan. In China zijn ongeveer 235 agenten die op zoek zijn naar scholen of instituten in het buitenland waar Chinezen onderwijs kunnen volgen. Dat doen ze vrij grondig, tot en met bezoeken aan Vlissingen. Want het is al eens voorgekomen dat dat ze geld voor studenten over maakten naar een school in Au stralië, die niet meer dan een postbus bleek te zijn. In princi pe worden alle Chinese studen ten die naar Vlissingen komen eerst geïnterviewd, om te zien of ze de Engelse taal inderdaad voldoende beheersen. De mees te belangstelling hebben de Chinezen voor de business-op- leidingen, maar de interesse voor andere opleidingen zoals mechatronics neemt toe. Omgekeerd is er vanuit Vlissin gen belangstelling om in China aan de slag te gaan. Daar heeft een delegatie van de Hoge school Zeeland tijdens een re cente reis naar China ook af spraken over gemaakt. Zo zijn er overeenkomsten aan gegaan met universiteiten en in stituten in Nanking, Nan- chang, Luoyang en Sjanghai. Het instituut in Nanking neemt het leerplan van de HZ VVHjjjjHV De Hogeschool Zeeland heeft tijdens een recente reis naar China overeenkomsten gesloten met uni versiteiten en instituten in Nanking, Nanchang, Luoyang en Sjanghai. foto Hogeschool Zeeland over (tegen betaling) van de lo gistieke opleiding. De school gaat dezelfde logistieke oplei ding geven als Vlissingen, on der begeleiding van mensen van de HZ. De opleiding elek trotechniek en werktuigbouw van de universiteit van Nan chang gaat vakken geven die ook in Vlissingen gegeven wor den. Datzelfde gebeurt op een identieke opleiding in Luoyang. Met de maritieme universiteit van Sjanghai gaat de HZ een samenwerkingsver band aan. Gedacht wordt aan gezamenlijke afstudeer- en sta geprojecten. Audenaerde: „We hebben in Nederland wel eens de opvat ting dat het bij ons allemaal het beste is, maar als je dan eens in China komt, zie je dat het ook anders kan. Een voor beeld: wij hebben hier docen ten die twee of drie verschillen de vakken geven. Daar hebben ze zoveel studenten dat docen ten zich binnen hun vakgebied enorm kunnen specialiseren." Partijbons Hij heeft inmiddels leren zaken doen met de Chinezen: „Bij de besprekingen is altijd een par tijbons aanwezig. Die moet er op toezien dat de school wel de koers van Peking volgt. Als je dus in een bespreking zit weet je nooit wat die partijbons er graag door wil drukken en of wij daar iets mee kunnen. Ver der hebben ze sterk de neiging om zich afwachtend op te stel len. Eerst de kat uit de boom te kijken, maar dat zijn we in Zee land ook wel gewend." Audenaerde had eigenlijk ver wacht dat het Zeeuwse bedrijfs leven wat meer interesse zou to nen in de band die de HZ, maar ook het ROC Westerschelde, met China heeft opgebouwd. Vanuit die hoek zijn echter nog niet veel signalen ontvangen. Wel is Zeeland Seaports met een delegatie naar dat land ge weest. „Misschien dat we in het kader van het Zeeuws ken nisakkoord elkaar kunnen ver sterken", is zijn suggestie. agenda lezers schrijven Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Zorg II Zorg "Grote onrust over zorgwet", kopt de PZC op 22-10. Volgens een onderzoek van de GPD, de persdienst voor regionale dag bladen, is tweederde van alle Ne derlanders bang er door de nieu we zorgwet financiëel op achter uit te gaan. Volgens mij volko men terecht. Minister Hooger- vorst volhardt in zijn stelling dat marktwerking de kwaliteit van de zorg zal verbeteren. Hij gaat ervan uit, dat Nederlan ders massaal kiezen voor verze keraars die inzetten op betere behandelingen. Maar hoe kun nen wij, gewone mensen, die keuze maken? Wij zijn helemaal niet van plan om van verzeke raar te veranderen. Het ministe rie heeft 16 miljoen euro uitge trokken voor reclamecampag nes. Bovendien hebben de zorg verzekeraars 35 miljoen euro be stemd voor campagnes om zo veel mogelijk nieuwe klanten binnen te halen. Hoe moeten wij ons wapenen tegen dit zorgoffen- sief? Hoe kunnen wij weten, met welke ziekenhuizen, voor welke behandelingen, voor welke medi cijnen contracten zijn afgeslo ten? Afgezien van de premiekos- ten van het basispakket( 1100 tot 1300 euro) ligt het voor de hand, dat zorgverzekeraars zul len aandringen op aanvullende verzekeringen. Hun monopolie positie op de markt doet het erg ste wezen: afgemeten zorg voor zorgbehoevenden tegen bodem prijzen voor zorgverleners op ba sis van hogere ziektekostenpre mies. Volgens de heer Wiegel, al tien jaar voorzitter van Zorgver zekeraars Nederland, loopt het zo'n vaart niet en komt het alle maal wel goed. Wellicht keert hij terug in de landelijke poli tiek en laat hij deze operatie over aan zijn opvolger. Dit zal toch niet de huidige minister Hoogervorst zijn, die dan zijn ei gen omstreden wet kan uitvoe ren? Ton Overbeek Voltastraat 10 Terneuzen Volgens Hoogervorst moet het nieuwe zorgstelsel er komen om het kostenbewustzijn te vergro ten, maar ik vraag me af van wie. Van de ziekenhuizen die 70% van het budget opslorpen Van de verzekeraars die hun top mannen ruim belonen zoals de VGZ directeur die 360.000 euro krijgt? Krijgt, want laten we wel zijn, verdienen doet ie het niet. Vorig jaar werd er per ver zekerde gemiddeld 1636 euro aan premies geïnd, 59 euro meer dan in 2003. De uitgaven aan zorg stegen per verzekerde met maar 5 euro naar 1513 euro. Op een bestand van circa 16 mil joen verzekerden komt dat neer op een winst van ruim 800 mil joen euro, maar ze gaven deze korting niet door aan de premie betalers. De verzekeraars gaan het premiegeld vooral gebrui ken voor het reclameoffensief rond het nieuwe zorgstelsel, maar dat hebben we dus niet eens nodig. Laat alle voormalige particuliere patiënten toe in het ziekenfonds en klaar is Kees. Het nieuwe stelsel levert de pre miebetaler niks op, enkel hoofd pijn en pijn in de beurs en met beide kan ie niet eens naar de huisarts. De zorg is van ons pre miebetalers allemaal en niet van de verzekeraars of het kabinet. - Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud- Vossemeer Tol Het voornemen van de Tunneldi rectie om de tarieven te verho gen is weer zo'n dom initatief. Wanneer de tarieven omhoog gaan zal het verkeer in de toe komst zeker gaan afnemen. Men sen die nu even een terrasje gaan pakken of wat gaan winke len, zullen dat zeker minder vaak of minder snel doen. Als je nu vier keer door de tunnel gaat, breng je dat terug tot mischien maar twee keer. Het vooruitzicht op meer werk in Zeeuws-Vlaanderen kun je ver geten. Het bedrijfsleven betaalt ook niet tot in het oneindige. Zeeuws-Vlaanderen loopt nu al leeg wat arbeidsplaatsen be treft. Zelf maakte ik gemiddeld drie keer per week gebruik van de tunnel, nu al rijden we samen om kosten te verlagen of te de len. Dat moet dan maar terug naar twee keer per week en blij ven we gewoon langer aan de overkant. Nu is het vaak één duik in de Oosterschelde per rit, dan doen we er in de toekomst twee per rit. Op die manier kun- (Advertentie) le maand geen abonnementskosten Gratis draadloos modem t.w.v. 159,-* Geen aansluitkosten t.w.v. 74,95 Geen datalimiet Ook verkrijgbaar zonder vaste telefoonaansluiting Met uitzondering van Direct Al 0. OaarbiJ krijgt u een grat EVENEMENTEN GOES - Ambachtscentrum, 15.00 uur: Poppentheater Sim Bolus speelt 'Wat een schat'; De Mythe, 20.00 uur: Ode aan Ramses Shaffy met Vera Mann, Frans van Deur- sen en Mylene d'Anjou; FILMS nen bij een volgend tekort weer de tarieven omhoog. Net zo lang todat niemand meer gebruik van de tunnel maakt. Mensen met een camper rijden nu al rond via de Liefkenshoektun- nel. Vrachtverkeer kan dat ook gaan doen. Harmen van den Heuvel Hugevlietstraat 14 Biervliet Waterschap Eén Zeeuws Waterschap dat voorbereid is op de toekomst en dat burgers niet met te hoge kos ten opzadelt, zoals voorgesteld in het artikel 'Waterschap bena deelt burger' (2'l-10), is niet te realiseren. Ook de opmerking dat schaalvergroting nodig is om de stijgende uitgaven - en daarmee de lasten voor de bur ger - binnen de perken te hou den, is niet juist. Er is een cen tralisatietrend bij de water schappen, die de burger steeds meer geld kost. Van 1998 tot 2002 is landelijk het aantal wa terschappen gecentraliseerd van 65 naar 52. De waterschapshef fingen stegen van 1,5 miljard naar 2,1 miljard euro. De burger betaalde 40% meer, ruim boven het inflatiepercentage dus. Zeeuws-Vlaanderen heeft er goed aan gedaan om verdere fu sie tegen te houden. Eén Zeeuws waterschap had de Zeeuws- Vlaamse burger veel meer geld gekost. Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk Pech Als reactie op de ingezonden brief van Honoré Reuling over Route Mobiel het volgende. Ik wilde steeds als ik een adverten tie zag van Route Mobiel, eigen lijk al langer schrijven maar het kwam er niet van. Route Mobiel vergelijkt zich steeds met de ANWB, maar dat is minstens zo mank als appels met peren ver gelijken. Als je lid bent van de ANWB en dan dus ook van de Wegenwacht, krijg je gewoon hulp. Of je nou met je auto grijs of geel kenteken, caravan of camper, bij pech kun je de we genwacht bellen. Die komen je dan wel helpen. Bij Route Mo biel hoef je met je camper niet aan te bellen, want die bieden al leen hulp aan je auto. Voor een camper en caravan ben je voor hen niet interessant. Ik ver wacht dan ook dat veel mensen na een jaar terug zullen keren naar de ANWB. Kwaliteit ver loochent zich niet. Rob Ossewaarde Prins Bemhardstraat 25 Oud Sabbinge BERGEN OP ZOOM Cinemactueel, Legend of Zorro: 13.45 en 20.00 uur; Het Schnitzelparadijs: 16.00 uur; Walla ce Gromit (nl); 13.45uur; Goal kick off: 13.45 en 20.00 uur; Zoop in Afrika: 13.45uur; Het paard van Sinterklaas: 16,00 uur; The brothers Grimm: 16.00 uur; Four brothers: 20.00 uur; GOES - 't Beest, My architect: a son's journey: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, Le gend of Zorro: 14.30 en 20.00 uur; Goal kick off: 20.00 uur; Transporter 2: 20.00 uur; Four Brothers: 20.00 uur; Johan: 14.30 uur; Wallace Gromit (nl): 14.30 uur; Laura's ster: 14.30 uur; Sjakie en de chocoladefabriek: 14.30 uur; De kame leon 2: 14.30 uur; Le consequenze dell' amore: 20.00 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Erik of het klein insektenboek: 14.00 uur; My ar chitect: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Just like hea ven: 20.00 uur; Legend of Zorro: 13.30, 16.00, 19.00 en 21.45 uur; Bewitched: 19.30 uur; Crash: 19.00 en 21.45 uur; Four Brothers: 16.15, 18.45 en 21.30 uur; Goal kick off: 13.30 en 22.00 uur; Het paard van sinterklaas: 13.45 en 16.15 uur; Het Schnitzelparadijs: 22.00 uur; Ice Princess: 16.15 uur; Laura's ster; 14.00 uur; Pride Prejudice: 19.15 uur; Red Eye: 13.30 uur; The 40 Year Old Virgin: 16.00 en 21.30 uur; The Brothers Grimm: 13.30 en 19.00 uur; The Long Weekend: 16.45 uur; Wallace Gromit (nl): 13.45 en 16.15 uur; Walla ce Gromit (ov): 22.00 uur; ZIERIKZEE - Fizitheater, Piet Piraat: 14.00 uur; TENTOONSTELLINGEN ARNEMUIDEN - Museum, 13.30-16.30 uur: Erremuenaers schilderen Erremu (t/m 30/10); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Tentoonstelling Gronin ger kunstkring De Ploeg (t/m 24/10); BORSSELE Covra, 8.30-17.00 uur:de rest zijn details Einstein 1905-2005 tentoonstelling door de KU Leuven(t/m 3/11); BURGH-HAAMSTEDE - De Burghse schoole, 13.30-16.00 uur: Kastelen op Schouwen-Duiveland, ringwalburgen en oude schoolklas; DOMBURG Galerie Art Aurum, 10.30-18.30 uur: Tien internationale sie- radenontwerpers, sculpturale sieraden van Annette Clay, stillevens in acryl van Sabine Tusche en beelden van Michael Gebauer (t/m 6/11); Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Wim Mi- davaine, sculpturen in abstracte vor men (t/m 9/12); Marie-Tak van Poortvliet museum, 13.00-17.00 uur: Verstilde wereld, olie verfschilderijen en aquarellen van Hans Heeren (t/m 6/11); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Communicatie, bericht geving in vroeger tijden; GOES - Grote of Maria Magdalenakerk, 10.00-17.00 uur: Overzichtstentoonstel ling kunstschilder Gerard Menken (t/m 28/10); Kunstuitleen De Bevelan- den,13.00-17.00 uur: Mirjam van Bent- hem, schilderijen (t/m 29/10); Stadhuis Lunchcafé, 9.00-18.00 uur: Werk van kalligraaf Bram van Hamburg (29/10); GRIJPSKERKE De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Wandkleden len van den Berg, keramiek Femke van den Berg, beelden Stijn Eijsbroek en Corry van Rees (t/m 5/11); HEINKENSZAND - Binnenuit, Foto's John Moest en Jac, Thjssen (t/m 2/12); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Ineke V.d. Berg. schilderijen in acryl, Joeke Schuurman, beelden (t/m 29/10); HULST - Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Zeeuwen in In- dië, Zeeuwse militairen uitgezonden tussen 1946 en 1950 (t/m 5/11); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Isengrimus, een onvervuld verlan gen van Louis Paul Boon (t/m 28/10); Bibliotheek, 10.00-12.00 uur: Onderwa terleven van de Noordzee, kleurenfo to's (t/m 30/10); MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00-17.00 uur: Werk van couturier Car- gelli (t/m 23/11); MIDDELBURG - Borneo, 9.00-17.00 uur; Op de proppen, eigen werk; Centrum Beeldende Kunst, 9.00-17.00 uur: Portret van een zelf, Giel Louws, te keningen, schilderijen, fotos, video (11/11); De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: Prenten en illustraties kinderboekenweek(t/m 29/10)Wonderlijke stoelen, Anneke Treurniet (t/m 30/10) Van Vader op zoon, werk van Zeeuwse kunstenaarsfa milies Schütz en Vaarzon Morel (t/m 31/10); Kabinetten van de vleeshal, 13.00-17.00 uur: Fire House, werk van Chiara Banfi (t/m 27/11); Gallery Maritime, 12.00-17.00 uur: Le vende sporen van de zee, schilderijen Ina Fekken, schetsen van Prichard en keramiek van Edit de Gooijer (t/m 30/10); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Nieuwe symbolen voor Nederland, werken van o.a. Jos de Putter, Marjolein Rothman en Annelys de Vet (t/m27/11 Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: My ge neration, '50 jaar jong in Zeeland' Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Dreams and false alarms, Hans Over- vliet (t/m 5/11); My GenerationI deel 1, 50 jaar Jong in Zeeland (t/m 29/10); Be kroonde kinderboeken en magische voorwerpen (t/m 15/10) Divers, Elly lezingen Petra Sloof, vrijwilligster bij Het Zeeuws Landschap, houdt morgena vond in Goes een lezing over het leven in en om de Oosterschelde. De bij eenkomst, opgezet door de afdeling Goes, Noord- en Zuid-Beveland van Groei en Bloei, wordt gehouden in het Groen College aan de Fruitlaan in Goes en begint om 19.30 uur. Stichting De Vier Windrichtingen in Hulst organiseert donderdag 3 novem ber een lezing gehouden van het Naropa Instituut. De lezing onder de ti tel Kennismaking met het Boeddhis- megeeft antwoord op vragen over het leven van Boeddha, meditatie en wat deze godsdienst het westen te bieden heeft. De voordracht wordt gevolgd door een vraag- en antwoordsessie waarbij kan worden ingegaan op pun ten die tijdens de voordracht niet wer den besproken. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 22.30 uur in gemeen schapscentrum Den Dullaert te Hulst. Meer inlichtingen via 0114-319399. Het Nederlands Klassiek Verbond houdt woensdag 9 november in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een lezing onder de titel Hoe zagen zij Han nibal? Spreker is W. Kassies, oud-do cent klassieke talen, die werkt aan een vertaling van het geschiedwerk van de Griekse geschiedschrijver Polybius. De lezing begint om 19.30 uur. Brinkman (t/m 15/10); ZeeuwsM (dependance Bogardstrasi"5 13.00-17.00 uur: Wim Hofman bv van Zeldzaamheden (t/m 30/ini OOSTKAPELLE Natuu-gL Manteling, zonsopgang tot !0r», gang: Verborgen lanen, kunsten objecten van natuurlijke maJ (t/m 30/10); Zeeuws biologisch 10.00-17.00 uur: Klapperend;'u Wilde Beestenboel, olieverfscte van Inge Caljouw (t/m 30/10) OUWERKERK - Watersnood^ 13.00-17.00 uur: Het koninklijk hui de watersnoodramp (t/m 6/111^ ken dorpen op Schouwen-oL, (t/m 6/11); - RENESSE - De Blikvanger, 1400-17 uur: De Slipjacht belicht,'o.a, m met paarden; RETRANCHEMENT - Bezo^ trum 't Zwin, 12.00-17,00 uiinS heimzinnige wereld van de pad*c SINT ANNALAND - De IU 14.00 - 17.00 uur: Om de beuu, schippers op Tholen en Smirk, land; SLUIS - Raadskelder, 14.00m Leo Crul, schilderijen, glasses en glasramen (t/m 4/12); TERNEUZEN - Echo Audio. 13ta uur: Werk van Janneke Neele,5®, len en acrylschilderijen(t/m 31/101; VEERE - Museum De Schotse Hó 13.00-17.00 uur: Oeuvre tentoon?» Dirkjan Koets (t/m 30/10) en In'n zwart, rouwkleding en rouwgebn op Walcheren eind 19e en beqa eeuw (t/m 31/10); VLISSINGEN - deWillem3,12,„ uur: Micha Klein, fotowerken,fiirri sign (t/m 6/11); Gemeente-archief, 9.00-16.30uur., in de Scheldestad, foto's(t/m|7/m KSG-terrein (zware plaats 12.00-17.00 uur: Mijn domein 1 -bi is niet buiten, visies van beeldends stenaars op het KSG-terreinIt/m»! Zeeuws Maritiem Mu£& 10.00-17.00 uur: Maritieme alf«t^ vervlogen tijden; Hedendaagse (j vanTobago van Lex de Meester WESTKAPELLE Poldert 10.00-18.00 uur: Dijkdichtingencpl cheren 1945 IJZENDIJKE Streekmusea 13.00-17.00 uur; Foto's zwartimh West-Zws Vlaanderen, Oscar de Uil no (t/m 30/10); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 9.»l uur: Een hommage aan Guillemot Ier, grafiek, visuele poëzie ei (t/m 21/12); Stadhuismuseum, 10.00-17.00 w Jaar Zeelandbrug, verleden en verbonden; ZOUTELANDE Bunkerm® (duinovergang 10 torens), 13.0M) uur: Maritieme aspecten strijd r Scheldemonding in '44; HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachiet! land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zsa tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'r land, tel. 0118-467003 (ma 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0! (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermist® ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgS kers (LSOVD), tel. 0900-515224! t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mer ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbeschermr (24 uur bereikbaar), tel. 0900-767343 Zorginfo Klaverblad Zeeland, 0113-212783 (ma t/m vr9.00-13.00ui Herdenking vai bevrijding bij Baarland BAARLAND - Het begin van bevrijding van de Zak vanZd Beveland wordt vanmiddag de Westerscheldedijk bij Baj land herdacht. De aanvang van de plechtigii is 14.30 uur bij recreatiebed Scheldeoord. Vandaar g naar het herdenkingsmonunn op de dijk. Inmiddels 61 jaar) leden, op 26 oktober 1944,lan den geallieerde militairen va uit Zeeuws-Vlaancteren hier de Zak van Zuid-Beveland leb vrijden én om een tweede fn tegen het Duitse leger te op nen. Hét doel was Walcheren het vrijmaken van de V schelde om de haven van Ai werpen te kunnen voor de bevoorrading van deg allieerden. cursussen GOES Kookcursus, Voorgerechten en da serts, speciaal voor de feestdagen.W avonden dinsdag 8 en 22 novembl van 19.00 - 22.00 uur; informatie enej melden bij ZVU vóór 31 oktote 0118-63400. Roofvogelcursus, MilieueducatïeCé trum Goes, cursusavonden woensdaj november, 7 december, 11 januari; 3 cursies zaterdag 12 november, 10 a cember, 14 januari. Informatie en opgl ven IVN-secretariaat 0113-301883. collecte marktberichtei GOES i Aardappelen: frites geschikt droogj de schuur 10,00 - 11,00; export dn* uit de schuur 9,00- 10,00; I Uien: droog uit de schuur 30% 9| 6,50 - 7,00; droog uit de schuur grof 7,25 -8,00; I Granen, zaden en peulvruchten wij 102,00; brouwgerst 111,-1 blauw maa zaad 875,-; karwij 600,-; bruine bom geen handel. J Hooi, stro per ton: roodzwenkgroteW ken gesneden 35 tot 38 uit de sc veldbeemd 40 tot 45 uit de schuu% gels raai geen handel; tarwestro g pakken 35 - 40 per ton; kleine pa^ 42,50 - 50 per ton; gerstestro grote m ken 35 - 40 per ton; kleine pakKen j 40 per ton;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 16