Onderhoud kerken zorgelijk PZC J bezoektijden Katholieke godshuizen staan er slechter voor dan protestantse PZC lezers schrijven Theater Theater II Theater III Theater IV Station Katrina Katrina II Wateroverlast Nevenfuncties Huurwanbeleid Ongeluk agenda Fotocursus over natuur gaat 25e seizoen in lezingen donderdag 8 september 2005 I Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koude kerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Afdeling F (neurologie): 14.00-20.00 uur. Max. 2 personen per patiënt. Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14 00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) Afd. A1, A2, BI, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur. woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2:14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. BI (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19,00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke 1 en politieke opvattingen, stromin- gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reu ters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). door Rinus Antonisse GOES - De onderhoudstoestand van de katholieke kerken in Zeeuws-Vlaanderen is zeer zor gelijk. Op Zuid-Beveland lijkt die redelijk. Op Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn de kerken in het algemeen goed on derhouden. Katholieke kerken staan er slechter voor dan pro testantse. Dit beeld komt naar voren uit het onderzoek Historische ker ken in Zeeland, dat gedeputeer de H. van Waveren (CDA, cul tuur) gisteren in Goes in ont vangst nam. In Zeeland staan nog 280 historische kerken (ge bouwd vóór 1970), waarvan iets meer dan de helft beschermd monument is. Het onderzoek beperkt zich tot de 135 kerken en -torens die re gelmatig door de Monumenten- wacht geïnspecteerd worden. De provincie komt volgend jaar met een plan voor de instand houding van de historische kerk gebouwen. In het onderzoek van een projectgroep van de Stich ting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) worden hiervoor bouw stenen aangereikt. Sluiting van kerken wordt on vermijdelijk genoemd. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in de provincie circa 25 his torische kerken aan de eredienst onttrokken. De overtollige ker ken rest een andere bestemming of sloop. Ook is hergebruik - door een andere geloofsgemeen schap - nog een mogelijkheid, al ligt dat soms gevoelig. Het instandhouden van de kerk gebouwen is gewenst; ze zijn van belang voor het Zeeuwse landschap en voor de identiteit van steden en dorpen. Ze vor men van oudsher het hart van de samenleving, stelt de project groep. „Maar de grootte van de kerkgebouwen verhoudt zich niet langer meer tot de grootte en draagkracht van de kerkge meenschappen die er komen." De voornaamste oorzaak is de ontkerkelijking. De fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerken in Nederland versnelt de afstoting van kerkgebouwen. Daar waar nog drie gebouwen aanwezig zijn, kan nu volstaan worden met één. Kerken zijn complexe en lastige gebouwen om te onderhouden. Eigendom en onderhoud van de toren zorgt voor verwarring: die van voor de Franse tijd (tot 1813) zijn van de gemeenten. Er zijn situaties waarin de burger lijke gemeenten de klokken be zit en de kerkelijke de toren. Om de hoge onderhoudskosten het hoofd te kunnen bieden, is nevengebruik een van de weini ge mogelijkheden om meer geld te vergaren. Gangbare andere functies zijn: lezingen, tentoon stellingen, concerten, vergade ringen. Bij herbestemming is in zet van vrijwilligers onmisbaar. Gezamenlijk gebruik door meei- dere kerkgenootschappen is ook een optie. Als een kerk niet meer gebruikt wordt voor de eredienst, geeft de projectgroep aan een herbe stemming de voorkeur boven sloop. „Met sloop wordt het hart uit de samenleving verwijderd. Het brengt ook vaak emotionele schade met zich mee." In Zee land zijn afgelopen tijd vier ker ken gesloopt. Gebouwen uit de wederopbouwtijd (na 1945) en kerken die niet zijn aangewezen als monument, lopen het groot ste gevaar. De projectgroep erkent dat het vinden van een nieuwe bestem ming een ingewikkelde zaak is. Medewerking van de burgerlij ke gemeente is onontbeerlijk. Een gemeenschapsfunctie in de sociaal-culturele hoek (mu seum, concertzaal, bibliotheek) is het ideaalst. Wooneenheden of een commerciële functie zijn met het oog op de monumentale waarde minder aantrekkelijk. De projectgroep tekent aan dat het niet altijd makkelijk zal zijn tot een goede herbestemming van de kerk te komen. Overigens kan het toerisme ook een bijdrage leveren aan de in standhouding van kerken. Als toeristenkerk voor de eredienst, maar ook als onderdeel van stads- of dorpswandelingen en Kerkgebouwen krijgen naast de eredienst steeds meer andere functies. Voor de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes is dat al het geval. Daar vond gisteren de Zeeuwse opening van Open Monumentendag 2005 plaats. foto Willem Mieras Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- De tegenstanders van de bouw van het theater aan de zuidsin gel hebben een overwinning ge boekt (PZC 6-9). Het is echter een Pyrrusoverwinning. Het zal niet lang duren voordat de ver koopbrochures klaar liggen voor 80 luxe appartementen, su perluxe penthouses op de negen de etage met fraaie balkons en prachtig uitzicht op de histori sche binnenstad en binnentui nen, met een eigen parkeer plaats in de ondergelegen kel der! Met dank aan de SGP en de PvdA! Rien Zandee Kinderdijk 80 Middelburg Ik feliciteer heel Middelburg met de uitkomst van de stem mingen van de gemeenteraad op maandag 5 september. En voor al de omwonenden van de Zuid singel. Ik wist alleen niet dat de moeder-overste van de raad zó arrogant kon zijn. Thijs Schipper Breeweg 8 Middelburg Enige tijd geleden, toen ik mijn auto ging parkeren bij Minia tuur Walcheren, dacht ik: Hier zouden ze naast de schouwburg mooi kunnen uitbreiden. Maar natuurlijk dat is wel een heel eenvoudige oplossing. Nu staan er huizen. Als de middenstand slecht beleid voert, is dat hun verantwoording. Maar ambtena ren kunnen over de rug van de hardwerkende mensen hun be lastinggelden verkwanselen. De gemeente Middelburg onder toe ziend oog van de provincie? Geen slecht idee. Iedereen in Ne derland is verantwoordelijk voor zijn financiële zaken, behal ve ambtenaren en aanverwan ten. Als ze onze belastinggelden waar wij krom voor moeten lig gen wegdonderen, zou dit uit hun eigen zak moeten betaald worden. R Brasser Steengrachtstr 39 Vlissingen Op voorhand voelde ik al de spa gaat: enerzijds zou het bestuur lijk en financieel beter zijn vol waardig door te bouwen aan de Zuidsingel, maar na de enquête van de PZC op woensdag 31 au gustus kon een volksvertegen woordiger haast niet anders dan de wens van ruim 80 procent van de ondervraagden volgen en kiezen voor een andere locatie (of je moet over de uitzonderlij ke kwaliteitscombinatie van kennis, visie en moed beschik ken en dat weten te communice ren). Nee, de adder onder het gras zit hem niet in de uitkomst van de stemming over de huidige bouwlocatie maar in de uit spraak dat eventuele nieuw bouw vooruitgeschoven wordt. Zonder enige tijdsindicatie, zon der enige uitspraak over hoe aan- of uitgekleed dat theater dan wordt. Het zal toch weder om niet bewaarheid worden dat van uitstel afstel komt. Middel burg heeft daar nare ervaring mee, het zou beter moeten we ten. Daarom, respecteer nu ook die enquête-uitspraak dat 76 procent een volwaardig theater wenst, en kies als de bliksem voor een goede locatie, liefst voor de kerst, want anders zie ik mijn theatergeest al kruipen. En als inwoner van Middelburg wil ik een stad van hoogwaardige culturele allure, dat is goed voor de mens, dat is goed voor de eco nomie, het imago, het onder wijs, de amateurkunst, de socia le ontwikkeling. Willem Huijbreghs Veersesingel 132 Middelburg Vlissingen is in onderhandelng met de NS om het station over aan afstand van wel honderd meter te verplaatsen (PZC 2-9). De gemeente Vlissingen zit bijna zonder geld, heb ik begre pen, dus hoe moet dat betaald worden? Het komt dan bijna te gen het station van Oost-Sou burg aan te staan, met een stuk trein op de overgangen. Bouw gewoon het Oost-Souburg-sta- tion om, dan ligt het dichterbij dan het huidige mailboat-sta- tion. Een betere oplossing is na tuurlijk een tunneltje met een ondergronds station in het Spui- komgebied met een ruime par kergarage. Een goede fundatie voor een winkelcentrum met veel flats. Het fietvoetveer zit de PIZ uiteraard ook dwars, dat kan gewoon naar het Roeiers- hoofd. N.A. Blomme Ruys de Beerenbrouckstraat 32 Vlissingen Amerika is te beklagen. Eerst door terrorisme recht in het hart geraakt op de beruchte Ni ne-Eleven. Dat onder een presi dent die onder bedenkelijke ar gumenten een oorlog begint waarvan het einde nog steeds niet te overzien is. Die ondanks zijn herhaaldelijke pleidooien voor 'Liberty and Democracy' dezelfde democratie aan zijn laars lapt door twee maal zijn ei gen Senaat te passeren door het op eigen houtje benoemen van ambassadeurs. Die nu wéér aan de Senaat dreigt voorbij te gaan door rechter John Roberts naar voren te schuiven voordat de Se naat haar goedkeuring heeft ge geven (PZC 6-9). Ook werd de natie afgelopen week in de on derbuik getroffen door de moe der natuur. De reus wankelt, maar het hoofd houdt zijn on werkelijke grijns. Arm New Or leans, arm Amerika. 'God bless America', pleegt George W. nog al eens te zeggen. Dat is te ho pen. Wim van Gilst Boogerdlaan 23 Kortgene Een van de (vele) slechte eigen schappen van Bush is, dat hij de onzin, die hij regelmatig uit kraamt, zelf gelooft. Hij zegt on der meer: „Wij kunnen Irak én Katrina aan". Dat het eerste niet echt lukt, zijn we dagelijks, via het nieuws, getuige van en de manier waarop de slachtoffer hulp in de zuidelijke staten op gang kwam, is te gek voor woor den. Misschien bedoelde hij Ka- trien Duck. Een land dat miljar den besteedt aan shuttle-pro gramma's en in de toekomst naar Mars wil, maar niet in staat is 'thuis' orde op zaken te stellen. Of is het onwil om te hel pen, aangezien het rampgebied voor een groot deel bevolkt wordt door werkloze, verslaafde en criminele Afro-Amerikanen? Maar Bush beschouwt zichzelf, als zovele landgenoten, als een goed (lees fanatiek) christen, dus dat gaat niet samen, of toch? Als Californië in de toe komst wordt getroffen door een zware aardbeving, krijgen we, hoe cynisch het ook is, het be wijs. John Deguelle Paul Krugerstraat 326 Vlissingen Donderdag 1 september meldt de PZC dat de gemeente fouten toegeeft aangaande de watero verlast aan de Middenhofsingel in Oost-Souburg. Daar ik in mijn leven twee maal een over stroming heb meegemaakt, kan ik me goed verplaatsen in de be woners aldaar. Hoewel die bij de gemeente al lang bekend was, werd er niets gedaan of on dernomen. Omdat men waar schijnlijk geen kennis in huis had, werd een extern bureau in geschakeld, door het water schap gecontroleerd. De bewo ners schijnen ook niet erg tevre den te zijn met de communica tie, maar dat is vermoedelijk niet meer van deze tijd. In plaats van dit ernstige probleem op te lossen had men de priori teiten ergens anders, maar waar wordt niet vermeld, er was geld gebrek op het stadhuis. Zij zul len toch niet bedoelen die troep die voor het stadhuis staat opge steld wat ze kunst noemen, waar ze wel kennis van in huis hadden? Het is natuurlijk hoe je er tegenaan kijkt maar ik zie het nog altijd als een vlag op een strontschuit en met die onkos ten was het probleem Midden hofsingel waarschijnlijk groten deels opgelost. Th.J. Izeboud Falckstraat 96 Vlissingen Overheidscampagnes tegen on verdraagzaamheid, hufterigheid en agressie worden gelanceerd terwijl bewindslieden Balkenen de weigeren hun niet opgegeven nevenfuncties neer te leggen (PZC 3-9). Minister Remkes, on vindbaar tijdens de crisis in het Laakkwartier Den Haag, on zichtbaar gedurende zijn vakan tie in Thailand tijdens de tsuna mi, niet op de hoogte van een imam die moslims oproept te ge tuigen tegen de Hofstadgroep, is ambassadeur van het jeneverge nootschap. Minister Veerman, de boel belazerend met zijn land bouwbedrijven, moest ook bij Balkenende op het matje komen en krijgt, zo lees ik in de PZC van 3-9 nog een fles jenever ook. Balkenende had die namelijk van ambassadeur Remkes ont vangen maar doorgesluisd naar Veerman omdat-ie zich in het debat (over die nevenfuncties) staande had gehouden. Te zot voor woorden. Dat zulke poli tiek onverdraagzaamheid, hufte righeid en agressie in de hand werkt snappen ze in Den Haag kennelijk niet. Richard Snoep Menno van Coehoorngracht 51 Vlissingen Gedwongen door Europa om so ciale huurwoningen te verkopen (PZC 6-9)? Dat verhaal lijkt meer een opzetje van Kroes en minister Dekkers om een groot deel van de huurwoningen te kunnen verkopen, want inder daad zitten er nu in woningen van 300 euro tweeverdieners ter wijl in woningen van 500 euro bejaarden zitten met maximale huursubsidie. Dat schijnt dan nodig te zijn om de buurt meer leefbaar te maken alsof minima per definitie een onderklasse vormen en crimineler zouden zijn. Armoede en criminaliteit zijn geen synoniem, armoede en voedselbanken onder dit kabi net wel. Veel beter is het het hui dige huurssysteem te vervangen door 20 procent te vragen van het inkomen. Vroeger werkte men tenslotte maar een dag per week voor de huur, nu dikwijls meer dan de helft! Maar ja, we kennen de Haagse politiek: Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan? Volksverlakkerij noem ik dat. Maar ze gaven zich zelf wel een riante loonsverho ging van 30 procent en de subsi dies aan allerhande bobo-insti tuten zijn sinds 1997 gestegen van 6 miljard euro naar 22 mil jard euro. Blijkbaar is er geen geldtekort? Voor hen dan... voor ons blijft er aan het einde van het geld te veel maand over. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer Met verwondering heb ik het ar tikel over het liftongeluk in Oos tenrijk gelezen. Dat de helikop terpiloot een bak beton laat val len waardoor negen mensen om komen, is een ongeluk. Dat de man vervolgens hevig gecho queerd is (geërgerd, pijnlijk ge troffen), lijkt mij niet waar schijnlijk. Of wilden de verslag gevers misschien op een deftige manier zeggen, dat de man in shock is (medische toestand)? L d'Hondt Verdilaan 62 Vlissingen fietsroutes. De projectgroep noemt het opstellen van een Zeeuws kerkenpad en herstel van oude kerkenpaden. De kerkelijke gemeentes modde ren veelal op eigen houtje voort. De burgerlijke gemeenten zijn zich te weinig bewust van wat er bij de kerken speelt. De pro jectgroep wil betere contacten. „Ook zal er dan bij de gemeen ten meer begrip ontstaan voor de kwetsbaarheid van de in standhouding van kerken." De problemen zijn door de pro jectgroep in kaart gebracht op basis van twee voorbeelden: de toekomst van de hervormde kerk in Hoofdplaat en de rooms-katholieke dorpskerken van de gemeente Hulst. EVENEMENTEN KORTGENE - Dorpshuis De Pomp- weie, 20.30 uur: Ons Koninkrijk, histo risch geïnspireerd theater van Kester Freriks (ZNF); MIDDELBURG - Kasteel Ter Hooge, 20.30 uut: Tasso' toneelklassieker van Goethe; Tent aan de Groenmarkt, 19.00 uur: De Koers, theatervoorstelling (ZNF); Abdijplein, 20.00 uur: Optreden Yentl Schieman met de ZNF festivalband; 21.00 uur; Sioen, Engelstalige poprock (ZNF); 22.30 uur: Pleinmuseum, beel dende kunst van Piet Rogie (ZNF); NIEUW EN ST JOOSLAND Theater De Wegwijzer, 20.30 uur: Claudia de Breij, try-out 'Hallo lieve mensen'; VLISSINGEN - Zware plaatwerkerij Scheldewerf, 20.15 en 22.30 uur: The Ferryman, dans, muziek, film en video van Paul en Menno de Nooijer (ZNF); ZIERIKZEE - Nieuwe Kerk, 20.30 uur: Phaedra, Grieks drama van Hugo Claus (ZNF). FILMS BERGEN OP ZOOM - Cinemactueel. Sjakie en de chocoladefabriek: 20.00 uur; The wedding crashers: 20.00 uur; Sneak: 20.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, Joy- ride: 20.00 uur; The Dukes of Hazard: 20.00 uur; A sound of thunder: 20.00 ur; The wedding crashers: 20.00 uur; The skeleton key: 20.00 uur; Les temps qui changent: 20.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, La vida que te Espera: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Roads to Koktebel: 20.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, De Kameleon 2: 13.45 en 16.00 uur; Deuce Bigalow: 19.00 en 21.45 uur; Het Snitzelparadijs: 13.45, 16.00, 19.00 en 21.45 uur; Kraak: 9.00, 10.30 en 14.00 uur; Mr Mrs Smith: 16.00,19.00 en 21.45 uur; Piet Pi raat: 13.45 uur; Prop en Berta: 9.00, 10.30 en 14.00 uur; Sjakie en de chocola defabriek: 16.00 uur; The Dukes of Ha zard: 16.00, 19.00 en 21.45 uur; The is land: 16.00,19.00 en 21.45 uur; The ske leton key: 16.00, 10.00 en 21.45 uur; The wedding crashers: 13.45,19.00 en 21.45 uur. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Galerichel, 13.00-18.00 uur: Waardig en normaal, beelden en schilderijen (t/m 11/9); BERGEN OP ZOOM Galerie Stuart, 12.00-17.00 uur: Guy Janssen, beelden en Maud Quaedvlieg, schilderijen (t/m 9/10); BORSSELE - Covra, 8.30-17.00 uur: Piet Meeuwse, schilderijen en beelden (t/m 15/9); BROUWERSHAVEN - Grote Kerk. 13.30-16.30 uur: Schilderijen van Frans je v.d. Swan (t/m 8/9); BRUINISSE - De Bruse Oudheidkamer, 14.00-17.00 uur: Kinderkleding uit 1900; Visserijmuseum, 14.00-17.00 uur: Werk van kunstschilder Piet Hoek; BURGH-HAAMSTEDE De Burghse schoole, 13.30-16.00 uur: Kastelen op Schouwen-Duiveland, ringwalburgen en oude schoolklas; DOMBURG Galerie Art Aurum, 10.30-18.30 uur: Tien internationale sie- radenontwerpers, sculpturale sieraden van Annette Clay, stillevens in acryl van Sabine Tusche en beelden van Michael Gebauer (t/m 6/11); Badhotel Domburg, 10.00-22.00 uur: Schilderijen Schildersweek Domburg (t/m 30/9); Hotel De Burg, 8.30-23.00 uur: Schilde rijen Schildersweek Domburg (t/m 30/9); Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Armen Olga Gasparian, schilderijen en Nico van Rijsbergen, beelden; Schilderijen Schildersweek Domburg (t/m 30/9); Marie-Tak van Poortvliet museum, 13.00-17.00 uur: Verstilde wereld, olie verfschilderijen en aquarellen van Hans Heeren (t/m 6/11); Restaurant Mondriaan, 14.00-18.00 uur: Schilderijen schildersweek Domburg (t/m 30/9); Galerie Het Noorderlicht, 13.00-17.00 uur: Jan Toorop (1858-1928). Sporen van een leven (t/m 2/10); Zomer-Salon met diverse kunstenaars (t/m 18/9); Voormalig Stadhuis, 13.00-17.00 uur: 15 jaar Jazz by the Sea (t/m 18/9); Jan Toorop, Sporen van een leven (t/m 2/10), schilderijen Schildersweek Dom burg (t/m 30/9); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Communicatie, bericht geving in vroeger tijden; GOES Galerie Van de Berge, BURGH-HAAMSTEDE - Het is al het vijfentwintigste seizoen dat Jan Midavaine zijn fotoca mera pakt om liefhebbers in cur- susvorm de fijne kneepjes van natuurfotografie bij te brengen. En hoewel het dit jaar niet over loopt van de belangstelling, is de vraag naar deze kunstvorm onverminderd aanwezig, aldus de docent. Vandaag wordt vanaf half twee in dorpshuis De Schutse in Burgh-Haamstede een introduc tiebijeenkomst gehouden. „En er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers", benadrukt Mida vaine. „Tot dusver hebben zich zes mensen ingeschreven, stuk voor stuk liefhebbers die er de vorige keer ook bij waren. Wat nieuw vlees in de kuip is dus ze ker welkom." De seizoensopening wordt beslo ten met een bezoek aan het Slot bos van Haamstede, in de hoop iets te zien van 'het befaamde Zeeuwse septemberzonlicht door het bladerdak van de zomereiken'. De nieuwe cursus beslaat verder zes wekelijkse uitstapjes naar fo togenieke plekjes in Zeeland en Zuid-Holland. Op het program ma staat het Verdronken Land van Saeftinghe, de Slikken van de Heen op Goeree-Overflak kee, het krekengebied bij Ouwer- kerk, het Gadrabos in de Kop van Schouwen, het natuurge bied in de Kop van Goeree en de verrassende stadsnatuur van Middelburg. De cursus wordt gehouden on der de paraplu van de Zeeuwse Volksuniversiteit. Belangstellen den kunnen zich aanmelden op nummer 0118-634800. 12.00-17.00 uur: Frank Halmann tekeningen en ruimetelijk werk i' Zalme, (sketches of) Forest IW 8/10); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: fif ties van oude ansichtkaarten (fa 30 jaar persfotografie in Goesvj- lem Mieras (t/m 10/9); Reiig^, goed, banieren met historie Historisch Museum, 13.00-17.05 Loods en mensenredder Franti bout (t/m 30/9); GRIJPSKERKE Galerie De O* 14.00-17.00 uur: Stof- en pap,*, ten en tekeningen van EtusckaE den en sieraden in hout van Sur* vy (t/m 17/9); HEINKENSZAND 5v, 9.30-17.30 uur: Vrouwen in beft; van Tonny Thijssen en Jan Doncb 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur 3 rommens, schilderijen en Willy ft keramiek (t/m 1/10); HULST - Streekmuseum De V( bachten, 14.00-17.00 uur:Zeeu% dië, Zeeuwse militairen uitga tussen 1946 en 1950 (t/m 5/11); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 17.00 uur: Zomer op Zuid-Bsj aquarellen, Nico van Welze-* 8/10); Gemeentehuis, 9.00-18.00 uur:u fie Bram van Hamburg (t/m30* MELISKERKE Zijdij 10.00-17.30 uur: Werk van cout -. gelli (t/m23/11); MIDDELBURG Borneo, 9.7, uur: Op de proppen, eigenwerk' Centrum Beeldende Kunst, 9& uur: Bert Frijns exposeert glaze:; ten en werkatelier goud- en i'o Barbara Voit (t/m 4/9); De Cleene Houttuyn, 13.00-17a Grafische technieken van SasLal - de Burck (t/m 24/9); De Drukkerij, 9.00-21.00 uunVr. op zoon, werk van Zeeuwse t, naarsfamilies Schütz en Vaarzccl (t/m 31/10); Biografiek Kraut v=-: Pontiac(t/m 1/10); Moderne vab- stemmingen in oude kaarten (t- Zomer in Zeeland, keramiek W, se; No Magazine 05 (t/m 18/9); Kabinetten van de Vleeshal, 134 uur: Ensemble, werk van diversei naars (t/m 11/9); Gallery Maritime, 12.00-17,00.; i vende sporen van de zee, sctïd Ina Fekken, schetsen van Pncrz keramiek van Edit de Goot? 30/10); Revolution 10" 13.00-17.00 uur; tijdigheid bestaat niet (t/m17/9); Galerie T, 11.00-16.00 uur: LilyC; etsen en Hank Kruidhof, insta'a schilderijen (t/m24/9); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uu-J» neration, '50 jaar jong in Zeelard Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.0C Ankers en identiteit. Abraham R» kers kasteeltekeningen (t/m 1/10; we Hope, sieraden van AnneP» Kam (t/m 24/9); My Generation!) 50 jaar Jong in Zeeland (t/m 291 vers, Elly Brinkman (t/m 15/10); Zeeuws museum, dependancefo straat, 13.00-17.00 uur: Cinerair* gramma met films, kostuums,'ft en verkleedpartijen (t/ml 1/9); OOSTKAPELLE Natuurgebï Manteling, zonsopgang tot zons gang: Verborgen lanen, kunstrou objecten van natuurlijke ma» (t/m 30/10); Zeeuws biologisch mu 10.00-17.00 uur: Klapperende! Wilde Beestenboel, olieverfsc)# van Inge Caljouw (t/m 30/10); OUWERKERK - Watersnoodmu 13.00-17.00 uur: Het koninklijk de watersnood (t/m 3/10); Verdij dorpen op Schouwen-Duivenlai» 6/11); RETRANCHEMENT Bezoekt» trum 't Zwin, 12.00-17.00 uur: ft heimzinnige wereld van de padds RITTHEM Fort Ramm 13.00-17.00 uur: Eilandbeeldenenk caties van Anneke de Witte, bed i van Iris Bouwmeester (t/m 16/10); SINT ANNALAND De Me;; 14.00 - 17.00 uur: Om de beurt) schippers op Tholen en Sint PV land; TERNEUZEN Geira huis(hal/passarelle), 9.00-17.00w to's van jonge kunstenaars (t/m7/ VEERE - Museum De Schotse H 13.00-17.00 uur: Oeuvre tentoon? DirkJan Koets (t/m 30/10) en In':; zwart, rouwkleding en rouwgetr op Walcheren eind 19e en begr eeuw (t/m 31/10); Stadhuismuseum De Viers: 13.00-17.00 uur: Bourgondië enO 450 jaar markizaat Veere (t/m 309 VLISSINGEN - deWillem3,12.K-1 uur: Micha Klein, fotowerken,filrt sign (t/m 6/11): Zeeuws Maritiem MuZc 10.00-17.00 uur: Werk in uitvoer keningen van Jan Sanders; WESTKAPELLE 10.00-18.00 uur: Foto's van Evsfe en W.F. Heemskerkck-Dükeren? toonstelling Op z'n boers'; WISSENKERKE - Galerie De Fn 13.00-17.00 uur: Monique Polcii rellen en keramiek (t/m 17/9); IJZENDIJKE Streekn»*ï 13.00-17.00 uur: Foto's van ft t Vlaanderen en de expositie ke:- buitenplaatsen (t/m 30/9); zwart/wit van West-Zws Vlaandrrfpi) car de Milliano (t/m 30/10); YERSEKE - Oosterscheldena y. 9.00-12.30 en 13.00-16.00 uu: ken dorpen in Zeeland; ZIERIKZEE - Galerie Kos, 11» uur: Zomer Kos, wisselende tens ling (t/m18/9). HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachr vai land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst ft tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf 0118-469869. Hulp- en advieslijn Blijf van m'ni land, tel. 0118-467003 (ma' 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kind" ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van dr kers (LSOVD), tel. 0900-51! t/m vr 10.00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen ker, tel.0118-413932. Dierenambulance/Dierenbescte' (24 uur bereikbaar), tel. 090JW® Zorginfo Klaverblad Zeela" 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13 Va 3-'-" r, h -iw gen Anke Polak spreekt op zonda; j|| tember voor het Humanistisch^ M over het onderwerp Vredesad^ een methode om oorlog te1 men? De lezing in de kantine stroom (Breestraat 15) in f' begint om 10.30 uur. Een met alternatieven voor geweaj gens Polak de stap naar een der geweld. Harry Nihom, oud-directeuf Nederlandse Zionisten Boft woensdag 14 september, i' 19.45 uur, een lezing over IsrX" ontruiming van de 1 Plaats van samenkomst ^■''Tr aan de Herenstraat 14 in Mw*ïjl>0l Meer informatie bij stichting t de j 06-20490425.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 18