?zc Kruitdamp op boerenland PZC 19 PZC woensdag 27 juli 2005 bezoektijden Zeeland Ziekenhuis Walcheren judekerkseweg 88, 582 EE Vlissingen tf (0118) 425000 Sg.-15.00-20.00 uur jjioek Kinderafd. ouders gehele m overig bezoek 14.00-19.00 uur. y,Psychiatrie dag. 19.00-20,00 uur nwoe, za en zo 14.00-16.30 uur, JC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 00-16,00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis iGravenpolderseweg 114, ji52 RA Goes, tel. (0113)234000 ag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Üdeling A/B (kinder/kraamafdeling): ja, 14,30-19.30 uur ïdeüng H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, tOO-14.30 en19.00-19.30 uur l'deling F (neurologie): 14.00-20.00 „i.Max. 2 personen per patiënt. ündenhof revalidatie jGravenpolderseweg 114, Ï52RA Goes, tel. (0113)236236 -jt/m vrij- 14.00-21.00 uur sten zon: 12.00-21.00 uur imergis tystmolenweg 101 ast PM Kloetinge, tel. (0113) 57000 we,zat en zon: 14.00-21.00 uur adi.doen vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Welingenlaan 2 ©PATerneuzen, tel. (0115) (88000 5d A1, A2, B1, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 8.30-20.00 uur; afd. Psychiatrie ma, S.do en vrij 18.00-20.00uur, woe, wekeinde, feestdagen 14.00-16.30 ,wen 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU jjg.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Gnderafd14.00-19.00 uur locatie Antonius isloorvan Genklaan 6 G01AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 m 14.30-16.00 /18.30-20.00 uur; sfd.4,09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee üokenhuis Dirksland blionsweg 22 1247 BW Dirksland, tel. (0187) 97300 lag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u sidem tot 20.00 uur Bergen op Zoom ilekenhuis Lievensberg ioerhaaveplein 1 1624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 1)8000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur aen zo 14.30-16,00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Wdlaan 8 1661 AA Halsteren, tel. (0164) Botterdam UR-Dijkzigt Di Molewaterplein 40 SJI5GD Rotterdam, tel. (010) I839222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) JZRSophia ik.Molewaterplein 60 915 GJ Rotterdam, tel. (010) IS36363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 lid Verloskunde: dag. 11.00-12.00 m 18.00-20.00 uur (oor partner/echtgenoot: 8,00-12,00 en 15.00-21.00 uur. tZR-Daniël den Hoed Hilledijk 301 875 EA Rotterdam, tel. Jgemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Mdershovelaan 10 êL (0032) 50 4 52111 !sg. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- ewakfng) ilgemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge ïint Lucaslaan 29 (0032) 50 369111 lag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- kwaking) Universitair Ziekenhuis Gent fePintelaan 185 El (0032) 9 2402111 lig. 14.30-20.00 uur Iniversitair Ziekenhuis Antwerpen wijkstraat 10 SOEdegem El (0032 3 821 30 00 dg. bezoekuren: werkdagen 100-20.00 uur, weekeinde en feest een 14.00-20.00 uur W- Bi (cardiologie) dag. '3.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. 'dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 Provinciale Zeeuwse Courant «aarin opgenomen de Middelburg- te, Vlissingsche.Goesche en Bres- snsche Courant, Vrije Stemmen en Zierikzeesche Nieuwsbode - is onafhankelijk dagblad, dat zich et bindt aan levensbeschouwelijke politieke opvattingen, stromin- iof partijen. BRONVERMELDING «redactie van de Provinciale aeuwse Courant maakt- «sst de eigen nieuwsgaring Sbruik van de volgende bron- associeerde Pers Diensten SPD), Algemeen Nederlands '«bureau (ANP), Bridge, jButsche Presse Agentur DPS, üence France Presse (AFP), Reu- ,s (RTR), Belga en European 'ass-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT publicatierechten van werken beeldende kunstenaars aange ven bij een CISAC-organisatie zijn Gegeid met Beeldrecht te Amstel- door Henk Postma Ooit spraken boeren en tuinders met één grote, invloedrijke mond. Nu ru ziën hun vertegenwoordigers over de vraag wie het best de belangen van uit eenlopende groene beroepsgroepen vei lig stelt. LTO Nederland, de landelijke koepelorganisatie, dreigt leeg te lopen. Voorzitter P. de Koeijer van de ZLTO- raad Zeeland maant zijn achterban tot kalmte: „Ik hoop dat iedereen het ver stand en de rust bewaart totdat de kruit dampen zijn opgetrokken." Het groene front wankelt. Glastuinders gaan eigen weg na ruzie bij LTO, blok- letteren de kranten. Als de tekenen niet bedriegen, zullen zij niet de enigen zijn. Ook andere beroepsgroepen overwegen de landelijke land- en tuinbouwkoepel de rug toe te keren. Akkerbouwers en rundveehouders, biologische boeren en pluimveehouders, fruittelers en varkens houders, vollegrondtuinders of boomte lers. - allemaal vragen ze zich af of ze Belangenclubs niet beter af zijn met een eigen club. In steeds meer vakgroepen binnen de LTO wordt daar openlijk over gesproken. Prominente LTO'ers binden zelf de kat de bel aan. Bij de regionaal opererende takken van de LTO ziet men die ontwikkeling met lede ogen aan. Vooral de boeren- en tuindersorganisatie voor Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland (ZLTO) wenst eenheid en samenhang te bewaren. Maar de hoop om binnen de landelijke koepel nog iets te kunnen on dernemen teneinde afscheidingsbewe gingen en hokjesgeest te bezweren, werd twee maanden terug al opgege ven. De zuidelijken besloten toen zelf als eerste uit de landelijke koepel te stappen, en zelfstandig als ZLTO ver der te gaan. Voorzitter P. de Koeijer van de Zeeuw se ZLTO-raad hoopt dat de zusterorga- Grote, vernieuwende kasbedrijven, zoals tomatenkweker Ves-Agro in Rilland (hier tijdens de manifestatie Kom in de Kas in april dit jaar), ijveren voor een eigen belangenorganisatie, die Glaskracht moet gaan heten. foto Willem Mieras nisaties (LLTB uit Limburg en NLTO (rest van het land) eenzelfde stap ne men, waarna vanuit de regio's een nieuw samenwerkingsverband kan wor den gevormd dat de land- en tuinbouw weer één stem kan geven. Daarover von den al verkennende besprekingen plaats, Na de vakantieperiode worden die hervat. Ondertussen maken de afscheidingsbe wegingen zich sterk. LTO'er F. Hooger- vorst, bekend als de voorman van de glastuinbouw, liep afgelopen week over naar de Stichting Glaskracht, opgericht door acht tuinders, voornamelijk afkom stig van grote, op vernieuwende technie ken gerichte bedrijven. Glaskracht moet de nieuwe landelijke belangenor ganisatie worden voor de kasteelt. Initiatiefnemer is L. van der Lans, direc teur van een grootgegroeid familiebe drijf met kassencomplexen in het West- land, en sinds enkele jaren ook in het Zeeuwse Rilland. Daar, in de Bathpol- der, past zijn bedrijf, opererend onder de naam Ves-Agro de nieuwste technie ken toe voor het kweken van massa's to maten. De meer dan 13 hectare metende vestiging in Rilland wordt binnenkort uitgebreid met Nederlands eerste volle dig van de buitenwereld afgesloten kas. Onderbelicht Van der Lans ziet geen heil meer in een landelijke organisatie die namens de he le land- en tuinbouw spreekt. „Als uit eenlopende beroepsgroepen, van cham pignontelers tot varkenshouders samen over een jaarplan beslissen, dan worden compromissen gesloten. De belangen van de glastuinbouw bleven steeds zwaar onderbelicht. De minister noemt de glastuinbouw het paradepaardje van de agrarische sector. Maar dan moeten er wel goede ontwikkelingsmogelijkhe den zijn. Daar gaan we nu zelf aan trek ken." Dat hoeft wat betreft Glaskracht niet het einde te betekenen van de LTO. Die zou in stand kunnen blijven als 'uitge kleed' orgaan dat zich louter met so ciaal-economische aangelegenheden be zighoudt, zoals het lidmaatschap van de SER en het sluiten van collectieve ar beidsovereenkomsten. Ook samenwer king met de regionale organisaties be hoort tot de mogelijkheden. Hoe pre cies? Dat moet, zegt Van der Lans, nog uitkristalliseren. Of Glaskracht erin slaagt voldoende le den te werven om als serieuze spreek buis voor de hele glastuinbouw te kun nen fungeren, moet nog blijken. Zee land telt 114 glastuinbouwbedrijven. Daar zitten enkele groten bij, zoals Ves-Agro, maar vooral middelgrote en kleine arbeidsintensieve bedrijven die specialismen beoefenen als de teelt van potplanten, aardbeien, bladgroenten of kruiden. De ZLTO heeft van die Zeeuwse glas tuinders nog geen opzeggingen binnen gekregen. „De leden", zegt De Koeijer, „nemen een afwachtende houding aan. Maar er moet nu wel snel wat gebeuren. Ik begrijp heel goed dat men niet eeu wig contributie blijft betalen om ande ren te laten kibbelen." agenda lezers schrijven Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Boulevard V Het is niet nodig dat we elkaar het balletje toe gooien als het gaat om de lawaaihinder op de boulevard. Ik geloof niet dat het de bedoeling is om het verkeer volledig te weren. Inderdaad, de boulevard is voor iedereen. Zo zou het moeten zijn. Nu is hij ge durende een groot deel van de dag en avond en zeker tijdens het weekend het bezit van notoi re hardrijders en lawaaimakers die met hun opgewonden ma nier van rijden ook nog veel stank veroorzaken, om nog maar niet te spreken van het op waaiende fijnstof. Mensen die geen balkon of terras hebben, zullen daar weinig last van heb ben. Maar de balkonbezitters des te meer. Het merendeel van de boulevardbewoners en toeris ten is het lawaai en de stank meer dan zat. We telden onlangs op een uur tijd dezelfde brom fietser die veertien maal voorbij- stoof en een kerel die boven op zijn opengeschoven dak zat en zijn auto met zijn voeten be stuurde. En dan nog de brom- mers die op een wiel elkaar ach ter na zitten. Meer dan tien jaar komen meerdere boulevardbe woners, onder wie ikzelf, bij de wethouder in vergadering, soms met de politie erbij, om maatre gelen te vragen in de vorm van verkeersremmers en meer snel heidscontroles. Tevergeefs. Het enige resultaat is dat we zelfs de vier uurtjes verkeersvrij op zon dagmiddag kwijt zijn, zonder op gave van reden. Ik vrees dat er pas actie ondernomen wordt wanneer er een ernstig ongeluk gebeurt met slachtoffers. L. Lenzini Bouevard de Ruyter 144 Vlissingen Stof Er zou een meetnet voor fijnstof in havens nodig, maar waar zou dat goed voor zijn? Misschien lu cratief voor de leveranciers van zulke apparatuur. Er is tegen woordig geen enkel bedrijf meer dat zomaar grote hoeveelheden stof laat ontsnappen, want dat is ook grondstof. Gewoon met neusademhaling is er tegenwoor dig in West-Europa niets aan de hand. Vroeger keek men niet zo nauw, goed te zien in Parijs, Londen en andere industrieste den. Alle gebouwen waren daar zwart geroet en de Londense smog was een bron van ziektes. In mijn geboortestad Vlissingen stond tot enkele jaren na de oor log de PZEM-centrale aan de Koningsweg/Aagje Deken straat. Wij woonden aan de op rit Coosje Buskenstraat, het geen hemelsbreed niet ver van de open kolenbergen af was. En kele keren per dag was het roet blazen uit de vlampijpen van de ketels. Hetzelfde deed De Schel de, die er vlakbij zijn stoompro- ductie had en kolen gebruikte. Dan had je nog de roetwolken van de klinknagelverhitter en de laswalm en niet te vergeten de uitstootjos van de locomotief jes. Op de hoek van de Schelde- straat stond de elektrische nood centrale van de Schelde. Die moest zo nu en dan proef draaien, waarbij de dieselmoto ren roetbrakend opstartten. In 1944 met de vele bombardemen ten was er bijna dagelijks brand in de stad. Gelukkig hadden we meestal wind, maar met mist was er ook in Vlissingen echte smog. Er zijn nog aardig wat mensen uit die tijd die ondanks walm en stof nog steeds gezond in leven zijn. N.A. Blomme Ruys de Beerenbrouckstraat 32 Vlissingen Omgevingsplan Met het nieuwe Omgevingsplan (PZC 26-7) legt de provincie Zee land de burger weer meer regels op. Het Omgevingsplan stag neert normale groei en stimu leert bureaucratische centralisti sche ontwikkelingen. Kenmer kend is de groen voor rood rege ling. De provincie geeft nieuwe ontwikkelingen de kleur rood. Een rood stoplicht! Bij nieuwe ontwikkelingen moet de burger ook geld stoppen in het opwaar deren van de omgeving. Dat heeft het groene licht. Oprich ting van lokale bedrijfsterrei nen legt men aan banden. Wie is de provincie dat ze de broodno dige nieuwe initiatieven de nek omdraait? De provincie ziet de noodzaak van bescherming te gen de stijgende zeespiegel en de toename van de neerslag. De provincie wil op een andere ma nier dan gebruikelijk de bescher ming vorm geven. Men wil de versterking van de zeewering meer inpassen in het landschap en combineren met natuur. Ont- polderen dus. Onvoldoende en ronduit schandalig. Aan de Duit se Noordkust wordt met man en macht gewerkt om de dijken te verhogen en in Zeeland zitten er enkele mensen achter hun bu reaus mooie plaatjes te tekenen. De burger wil minder regels, uit muntende bescherming tegen de zee en een goede economische ontwikkeling. In mijn ogen ho ren de mooie plaatjes en praat jes van het Omgevingsplan thuis in de prullenbak. Wirn Boogaart Erling Steenstraat 14 N ieuwerkerk Kerk In PZC van 22-07 vertelt Esther de Beer enthousiast over een Limburgse pastoor, een Evange lische voorganger en twee gere formeerde predikanten,die EO-regisseur Haan na lang zoe ken ontdekte voor zijn 'realityse- rie'. 'Alle vier zijn meer welzijns werker dan geestelijke', zegt Haan, 'doch de pastoor moet op passen niet verstrikt te raken in verstikkende uiterlijke rituelen, waarvan ik geen idee had'. Het werk van de evangelische voor ganger is zwaar, doordat zijn groep groeide van 80 naar 400 le den, doordat hij dichtbij de men sen staat, georganiseerd werkt, vrolijk is, en bovendien....jong. De Twentse dominee werkt de hele dag, brengt een condolean- cebezoek en gaat daarna snel in kopen doen om te koken voor zijn gezin. Het Rotterdamse do- mineespaar nodigt op zijn kope ren bruiloft geen bekenden, doch junks, daklozen, prosti tuees. Esthers aanvangszin luidt: 'Bij predikanten of pas toors denkt iedereen al snel aan stoffige, oude geestelijken,die met zware donderpreken een he le gemeente schuldgevoelens aanpraten. Verder dopen en be graven zij.' Blijkbaar hebben De Beer en Haan nooit een doodge wone dorps- of stadskerk be zocht, laat staan een stoffige pastoor of dominee onderzoeks vragen gesteld, bijvoorbeeld over hun jeugdwerk, catechisa ties, kringwerk, leidinggeving. Persoonlijk heb ik sedert 1930 van donderpreken in wel 5000 Hervormde en andere kerkdien sten nooit iets gemerkt. Hope lijk staan Haan en De Beer niet model voor geestelijk-leven-des- kundigen der LPD. Laten zij eens bij Minister Verdonk een Nederland-inburgeringscursus aanvragen. Of...gewoon mee doen in een plaatselijke kerkge meenschap. ds J.E.L.Brummelkamp Molenwater 111 Middelburg Huren Sociale huurwoningen moeten plaatsmaken voor duurdere koopwoningen, dankzij de in vloed van projectontwikkelaars bij de gemeenten, en de wens om zoveel mogelijk OZB te van gen. Als gevolg van de verar ming van de economie door dit kabinet staan er duizenden op de wachtlijst voor een goedkope huurwoning. Woningcorpora ties klagen steen en been over die wachtlijsten, maar ze zijn •stinkend rijk, met bezit, in het verleden opgebracht door de be lastingbetalers en toch bouwen ze geen woningen, maar beste den de huuropbrengsten vooral aan hun eigen kantoren en uit breiding personeel. Dat perso neel schijnt dan nodig te zijn om meer woningen te bouwen, maar die woningen zien we nog steeds niet. Zij zijn toch sociale verhuurders, gesticht om huur- ruimte aan te bieden tegen een lage prijs voor hen die niet meer kunnen betalen? In woningen van 300 euro zitten nu tweever dieners terwijl in woningen van 500 euro bejaarden zitten met maximale huursubsidie. Dat schijnt dan nodig te zijn om de buurt meer leefbaar te maken alsof minima per definitie een onderklasse vormen en crimine- ler zouden zijn. Achteruitgang van een buurt is meer te wijten aan onvoldoende investering door gemeentes, die hun geld lie ver besteden aan allerhande prestigeobjecten, die uiteraard zwaar verliesgevend worden. Cees Boogaart Willem van Beierenstraat 28 Oud-Vossemeer Rotonde Voor de zoveelste keer is er weer een auto op de omheining van de rotonde aan de Schroeweg in Middelburg geklapt. Verscheide ne vrienden van ons die niet uit Zeeland komen hebben ons di verse malen laten weten hoe ge vaarlijk en onoverzichtelijk men deze rotonde vindt. Rand stedelingen zijn toch heel wat gewend, zou je denken. Als Middelburger weet je onder tussen wel dat er een rotonde ligt. De verkeersborden zeggen echter iets anders en geven de hersenen geen belangrijk sig naal dat de snelheid moet wor den aangepast aan het komende verkeersobstakel. Nota bene; zowel Middelburg in als uit ontbreekt het aan duide lijkheid op de borden. Die geven namelijk van allebei de kanten geen rotonde aan, sterker nog; de weg gaat volgens de borden rechtuit en geven op geen enkele manier de komst van een rotonde aan. Bovendien staan de borden ook nog eens dicht op de naderende rotonde en gedeeltelijk in de bosschages. Een verkeerspsycholoog zal vol gens mij direct bevestigen dat, gezien de snelheid van ons brein en de automatismen waarmee wij aan het verkeer deelnemen, het aannemelijk is dat je mini maal of je snelheid vasthoudt of, de tweebaansweg en het ont breken van bebouwing in ogen schouw nemend, gas bijgeeft. Ik ben geen jurist maar advoca ten hebben volgens mij een ster ke zaak als de gemeente of weg- beheerder aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. Het is echter niet te hopen 'dat de gemeente of wegbeheerder pas in actie komt als er doden zijn gevallen. Rien Zandee Kinderdijk 80 Middelburg Kwartje Met de politiek is het af en toe best lachen. Zelfs tijdens het acht weken lange reces (wij ge wone burgers noemen dat vakan tie) komen ze tot hilarische uit spraken, zoals zaterdag 23 juli in de PZC. De woordvoerder ver keer Pieter Hofstra (WD) komt met het pleidooi voor een tijde lijke teruggave van het tijdelij ke kwartje (sinds 1991) van Kok. Dus hij wil het tijdelijke kwartje van Kok tijdelijk af schaffen om het dan weer tijde lijk in te voeren. Best een goed voorstel, als het tijdelijk afschaf fen dan ook weer eeuwig gaat duren. Wim Hoogerdijk Zangvogelstraat 29 Heinkenszand cursussen SAS VAN GENT EHBO, veertien lessen inclusief exa men. Van 12 oktober tot en met 22 fe bruari. De lessen worden gehouden in Cultureel Centrum De Speye en gege ven door een gediplomeerd instructeur, bijgestaan door een arts-docent en een cursusbegeleider. Inschrijven via het se cretariaat van de EHBO-vereniging Sas van Gent, tel. 0115-564812 of via de website van de vereniging: http://ehbo-sasvangent.tripod.com. markt EVENEMENTEN BURGH-HAAMSTEDE 11.30 uur Zo- merexcursie Natuurmonumenten door slotbos en Zeepeduinen, aanmelden via VVV Haamstede; CADZAND - N.H. Kerk, 20.00 uur: Op treden Boenox, muziek met jazz invloe den; GOES - Stoomtrein Goes-Borsele, Met de stoomtrein een dag uit in de Zak van Zuid Beveland, vertrek vanuit Goes om 11,00 en 14.00 uur; SCHUDDEBEURS Parkeerplaats Mon Plaisir, 19.30 uur: Start historische wandeling o.l.v. gids over drie buiten plaatsen; YERSEKE - VVV kantoor, Kerkplein, 13.30 uur: Vertrek historische rondwan deling door Yerseke en naar de oester cultuur; FILMS BERGEN OP ZOOM Cinemactueel, Piet Piraat: 13.45 uur; Herbie fully loaded(nl): 16.00 uur; Fantastic four: 18.45 en 21.15 uur; Zoop in Afrika: 13.45, 16.00 en 18.45 uur; War of the worlds:' 21.15 uur; Madagascar(nl): 13 45 uur; De Kameleon 2: 16.00 uur; Herbie fully loaded(ov): 18.45 uur; Ma- dagascar(ov): 21.15 uur; Elling: 20.30 HULST - De Koning van Engeland, Mr en Mrs Smith: 16.00 en 20.00 uur; Ami- tyville horror: 20.00 uur; Zoop in Afrika: 14.00 en 16.00 uur; Fantastic four: 20.00 uur; Sahara: 20.00 uur; Herbie fully loaded(ov); 20.00 uur; War of the worlds: 20.00 uur; Piet Piraat: 14.00 en 15.30 uur: Sjakie en de chocoladefa briek: 14.00 en 16.30 uur; Herbie fully loaded: 14.00 uur; De Kameleon 2: 14.00 en 16.15 uur; Madagascar(nl): 14.00 en 16.00 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Nobody knows: 20.00 uur; Zeeuws Museum, Dependance Bogard- straat, Mokoke: doorlopend 13.00-17.00 uur; Strip Show 1850: doorlopend 19.00-21.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Poeh's Lol- lifantenfilm: 14.00 uur: The pacifier: 15.30 uur;; VLISSINGEN Cine City, Mr en Mrs Smith: 13.30, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; Amityville horror: 19.15 en 21.45 uur; De Kameleon 2: 13.30, 16.15 en 19.00 uur; Fantastic four: 13.30, 16.15, 19.15 en 22.00 uur; Herbie fully loaded(nl): 16.45 uur; Herbie fully loaded(ov): 21.45 uur; Madagascar(nl): 13.45 en 16.15 uur, Madagascar(ov): 21.45 uur; Piet pi raat: 13.30 en 15.00 uur; Sahara: 19.15 en 22.00 uur; Sjakie en de chocoladefa briek: 13.30 en 16.15 uur; War of the worlds:18.45 en 21.30 uur; Zoop in Afri ka: 14.00,16.15 en 19.00 uur; I TENTOONSTELLINGEN I AARDENBURG - Galerichel, 13.00- 18.00 uur: Waardig en normaal, beel den en schilderijen (t/m 11/9); ARNEMUIDEN - Museum Arnemui- den, 13.30-16.30 uur: Verbanden tussen herinneringen van Japanse kunstena res aan haar geboortedorp en de herin neringen van Arnemuidse vissers (t/m 31/7); BORSSELE - Covra, 8.30-17.00 uur: Piet Meeuwse, schilderijen en beelden (t/m 15/9); BROUWERSHAVEN - Sint Nicolaas- kerk, 13.30-16.30 uur: In de wolken, wer ken van schildersclub Perspectief (t/m 28/7); BRUINISSE - De Bruse Oudheidkamer, 14.00-17.00 uur: Kinderkleding uit 1900; Visserijmuseum, 14.00-17,00 uur: Werk van kunstschilder Piet Hoek; BURGH - Hervormde kerk,13.30-16.30 uur foto's, Hanna Hirsch (t/m 30/7); BURGH-HAAMSTEDE - Bewaerscho- le, 13.30-16.30 uur: Botanica Hybrids, Frank Bruggeman (t/m 3/9); De Burghse schoole, 13.30-16.00 uur: Kennis der natuur en In- en rond het kasteel; DOMBURG - Galerie Art Aurum, 10.30- 18.30 uur: Tien internationale sieraden- ontwerpers, tekeningen van Wiez Glase- napp von Elverfeldt, beelden Etuschka B. en ringen van giethars van Stefanie von Scheven (t/m 27/8); Badhotel Domburg, 10.00-22.00 uur: Schilderijen Schildersweek Domburg (t/m 30/9); Hotel De Burg, 8.30-23.00 uur: Schilde rijen Schildersweek Domburg (t/m30/9); Duingalerie. 12.00-21.00 uur: Schilde rijen Schildersweek Domburg (t/m 30/9), Kunst aan de kust, schilderijen van Peter Smit, beelden van René Stof fels (t/m 7/8); Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur; Werk van Ollo Feenstra (t/m 29/7); Marie-Tak van Poortvliet museum, 13.00-17.00 uur: Verstilde wereld, olie verfschilderijen en aquarellen van Hans Heeren (t/m6/11); Restaurant Mondriaan, 14.00-18.00 uur: Schilderijen schildersweek Domburg (t/m 30/9); Galerie Het Noorderlicht, 13.00-17.00 uur: Jan Toorop (1858-1928). Sporen van een leven (t/m 2/10); Zomer-Salon met diverse kunstenaars (t/m 18/9); Voormalig Stadhuis, 13.00-17.00 uur: Jan Toorop, Sporen van een leven (t/m 2/10), schilderjen Schildersweek Dom burg (t/m 30/9); GOES - Centrum, Kunstwandelroute, 600 jaar handelsgeschiedenis, startpunt bij de Koperen Tuin(t/m 28/8); Galerie De Kaai, 9.00-16.00 uur: Els de Ruiter, Ester Verhoeven en Thea Boss, schilderijen(t/m 31/8); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Reproduc ties van oude ansichtkaarten (t/m 10/9) 30 jaar persfotografie in Goes van Wil lem Mieras (t/m 10/9); Lunchcafé Stadhuis, 9.00-18.00 uur: Die- neke Covens, tekeningen en schilde rijen; GRIJPSKERKE De Osseberg, 14.00- 17.00 uur: Keramiek, bronzen, sieraden en textiele schilderijen van F. Doele- man, J. Lobée, J. Naftanièl en S. Weis hut (t/m 13/8); HEINKENSZAND Binnenuit. 9.30-17.30 uur: Wim van den Berge, fo to's industrieel erfgoed (t/m 27/8); 't Kunstuus, 13.00-18.00 uur: Frederique Repko, gouaches en olieverven; HENGSTDIJK - Catharinakerk, 14.00 - 17.00 uur: Werk van Zeeuwse kunste naars (t/m 31/7); KAPELLE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Werk deelnemende kunstenaars kunst- en natuurroute Hemeldinge (t/m 5/8); Fruitteeltmuseum, 13.00 -17.00 uur: Zo mer op Zuid-Beveland, aquarellen, Nico van Welzenes (t/m8/10); KATS - Zeeuwse Rozentuin, 10.00- 17.00 uur: Werk van o.a. Helene Briels, Sjoerd Buisman, Mathilde Cuijpers en Nicolas Dings met als thema: Roos; KRABBENDIJKE - Bibliotheek, 14.00- 17.00 uur: Nationaal Park in Reimers- waal (t/m2/8); MELISKERKE - Odolphuskerk, 13.30- 16.30 uur: Wederopbouw van Walche ren na strijd en inundatie (t/m 10/9); Zijdemuseum, 10.00-17.30 uur: Jan de Boo, Chinese kleding anno 1870-1910 (t/m 31/8); MIDDELBURG Borneo(kuiperspoort) 9 00-17.00 uur: Creative natures, schil derijen Henk Schiffmacher (t/m 19/8); Centrum Beeldende Kunst, 9.00-17.00 uur: Bert Frijns exposeert glazen objec ten en werkatelier goud- en zilversmid Barbara Voit (4/9); De Drukkerij, 9.00-18.00 uur: Foto's uit No Magazine 05 (t/m31/8) Schilderijen van Hans Heeren (t/m 6/8) F\intje, teke ningen Sieb Posthuma (t/m28/8) Gra fiek zo (t/m 20/8); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Ensemble, werk van diverse kunste naars (t/m 11/9); Kunsthandel Laurentius, 10.00-17.00 uur: Schilderijen Jan van der Kooij (t/m 13/8); Lange Jan, Wandelkerk, 10.30-17.00 uur: Saskia Weishut, textiele schilde rijen (t/m 13/8); Gallery Maritime, 12.00-17.00 uur. De Kunst van passagieren, schilderijen en sculpturen van o.a. Tineke van de We- ijer en Caroline Ruizeveld (t/m 30/7); Nieuwe Kerk, 10.30 - 17.00 uur. Messa cum Populo, figuratieve kunst Janpeter Muilwijk (t/m 21/8); Rechtbank, 9.00-17.00 uur; len van den Berg, kunstweefwerk (t/m 19/8); St. Cultureel Erfgoed Zeeland, 9.00- 16.00 uur: Lichtheid van erfgoed over zee, foto's Maria Hogenes (t/m 12/8); Synagoge, 12.00-16.00 uur: Saskia Weis hut, textiele schilderijen (t/m 13/8); De Vleeshal, 13.00 - 17.00 uur: Ensem ble, werk van diverse kunstenaars (t/m 28/8); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Fototentoonstelling 50 jaar jong in Zee land (t/m 27/8), Ballustrada 'Aan ban den' (t/m 20/8) werk van Sebastiaan Spit (t/m 13/8); Zeeuws museum, dependance Bogard- straat, 13.00-17.00 en 19.00-21.00 uur: Cinerama, programma met films, kos tuums, klompen en verkleedpartijen (t/m11/9); OOSTKAPELLE - Natuurgebied De Manteling, zonsopgang tot zonsonder gang: Verborgen lanen, kunstroute met objecten van natuurlijke materialen (t/m 30/10); Zeeuws biologisch museum, 10.00- 17.00 uur; Klapperende kaken; OUWERKERK Watersnoodmuseum, 13.00-17.00 uur: Verdronken dorpen op Schouwen-Duïvenland (t/m 6/11); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Werken van Annie Smet-van Lanen (t/m 31/7); RENESSE - De Blikvanger, 14.00-17.00 uur Het zwarte goud van Zeeland en Zeeuwse blikken (t/m 18/9); Atelier Uit de kunst, 10.00-16.00 uur: Sieraden Marga Meijrink; RETRANCHEMENT Bezoekerscen trum 't Zwin, 12.00-17.00 uur: De ge heimzinnige wereld van de paddestoel; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00- 17.00 uur: Keramiek en foto's, van ver- schilende kunstenaars en de tentoon stelling 'Wachters' (t/m3/8); SINT ANNALAND - De Meestoof, 14.00 - 17.00 uur: Om de beurt, beurt schippers op Tholen en Sint Philips- land; SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Werk van Corneille (t/m 28/8); VEERE - Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Ollo Feenstra, sculpturen van natuurlij ke materialen(t/m 29/7); Grote Kerk. 11.00-16.30 uur: Gerard van Rooij, beelden (t/m 4/9); d'Oude Lantaarn, 11.00-17.30 uur: Wer ner Laumer, aquarellen (31/8); Museum De Schotse Huizen, 13.00- 17.00 uur: Oeuvre tentoonstelling Dirk Jan Koets (t/m 30/10) en In 't akelig zwart, rouwkleding en rouwgebruiken op Walcheren eind 19e en begin 20e eeuw (t/m 31/10); Stadhuismuseum De Vierschaar, 13.00- 17.00 uur: Benoemd en beroemd, beel den van Marie-Louise Kommers (t/m 27/8) Bourgondie en Oranje, 450 jaar markizaat Veere (t/m 30/10); VLISSINGEN - deWïllem3, 12.00-17.00 uur: Jeanne Golembiewski, schilderijen en Philippe José Tonnard, t-shirts met een boodschap (t/m 28/8); Zeeuws Maritiem MuZEEum, 10.00- 17.00 uur: Werk in uitvoering, tekenin gen van Jan Sanders; WEMELDINGE - 't Waskot, 10.00-17.00 uur: Open voor publiek; WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00- 18.00 uur: Foto's van Eva Besnyö en W.F. Heemskerkck-Düker en de tentoon stelling Op z'n boers'; IJZENDIJKE - Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Foto's van Zeeuws Vlaande ren en de expositie kastelen en buiten plaatsen; YERSEKE Oosterscheldemuseum, 9.00- 12.30 en 13.00-16.00 uur; Verdron ken dorpen in Zeeland; ZIERIKZEE - Burgerweeshuis, 11.00- 17.00 uur: 40e Zomertentoonstelling Ne derlandse plastiek (t/m 28/8); Nieuwe kerk, 10.30-16.30 uur: Geliefde plekjes op Schouwen-Duiveland, foto's en schilderijen (t/ml2/8); ZOUTELANDE Bunkermuseum (duinovergang 10 torens), 13.00-17.00 uur: Maritieme aspecten strijd rond Scheldemonding in '44; I HULPCENTRA I r: tel. 112, Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767. Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869. Hulp- en adviesiijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel 0800-0432 (gratis, dag. 14.00-20.00 uur). Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders en verwanten van drugsgebrui kers, tel. 0900-5152244 (ma t/m vr 16,00-22.00 uur). Palazzoli Huis, Voor mensen met kan ker, tel.0118-413932. Dierenambulance Bevelanden, tel. 0623466221 (24 uur bereikbaar). Dierenambulance/Dierenbescherming (24 uur bereikbaar), tel. 0900-7673437. Zorginfo Klaverblad Zeeland, tel. 0113-212783 (ma t/m vr 9.00-13.00 uur). geslaagd Rene Vermerris uit Rilland is aan de Technische Universiteit Eindhoven ge slaagd voor de afstudeerrichting Schei kundige Technologie. (Advertentie) mm Bezorgklachten en informatie over abonnementen 0800-0231 231 (gratis) GOES Uien: plant uien geen overkomst. Hooi, stro per ton: Roodzwenk grote pakken gesneden 35 tot 38; Veldbeemd 40 tot 45 het alfabet van Zeeland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 43