Taxidiploma geen probleem PZC Opvoeden van hond vergt tijd Experiment Galileï vanaf de Lange Jan Hulster cafébazen willen snel grotere terasssen Markt Sanering vervuilde grond benzinepomp Hoek mislukt Meeste Zeeuwse chauffeurs zijn al geslaagd Muziek op de Markt George Baker zingt op Dijkfeesten Westkapelle woensdag 27 juli 2005 z!6 van een onzer verslaggevers GOES - Het verplichte examen is in juli vorig jaar ingevoerd voor taxichauffeurs die slechts een paar jaar in de branche wer ken. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening in taxiland op te krikken. Vanaf 1 januari moet iedere chauffeur zijn certi ficaat hebben behaald, anders mag hij of zij geen taxi meer be sturen. Landelijk hebben slechts zesduizend chauffeurs het examen afgelegd, veertien duizend nog niet. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat roept hen op alsnog het certifi caat te halen. Taxibedrijven op de Bevelanden en Tholen voldoen aan het ver plichte examen voor chauffeurs. Bijna al het personeel bezit in middels het certificaat of doet binnenkort examen. Bij taxibedrijf Van Hoek in Ril land hebben inmiddels 25 van de 30 chauffeurs het certificaat op zak. De rest moet nog exa men doen of stopt ermee, omdat zij het niet zien zitten het exa men af te leggen. „We hebben enkele deeltijdwerkers die eind dit jaar vertrekken", zegt me de-eigenaar C. van Hoek. Hij juicht het verplichte examen op zich toe. „Ik moest eens per taxi van Den Haag naar Scheveningen. De chauffeur kon geen woord Ne derlands en kende de stad even min. Ik heb heel Den Haag ge zien. Het was een duur ritje. Dat soort uitwassen kun je via dit examen uitbannen. Voor het groepsvervoer heeft dit certifi caat echter totaal geen zin." Ontheffing Bij Connexxion Taxi Services in Goes moet de helft van de 140 chauffeurs nog op examen. Dat gebeurt binnenkort. De andere helft bezit het papiertje al of heeft een ontheffing. Ook bij New York Taxi in Renes- se heeft een flink aantal van de chauffeurs nog geen diploma op zak. Dat zegt B. van der Hoek van het taxibedrijf. „Ik heb in het voorjaar even de kat uit de Vanaf 1 januari moet elke taxichauffeur zijn examen met goed gevolg hebben afgelegd. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening op te krikken. foto Ruben Oreel boom gekeken want toen moes ten de chauffeurs nog vijftig straten in Middelburg kennen maar inmiddels is er ook een lijst voor Schouwen-Duive- land." Van der Hoek verwacht dat de vaste chauffeurs die in de wintermaanden rijden wel op tijd hun pas halen. „Maar voor de seizoenkrachten is het een an der verhaal. Die moeten ook een diploma hebben en ik weet niet of ze dat gaan doen. Misschien gaan ze liever tomaten pluk ken." Bij Taxi Centrale Renesse heeft de helft van de taxichauffeurs inmiddels het felbegeerde pa piertje. „De andere helft begint na de vakantie met de afron ding. We hebben een eigen in structeur, dus ik verwacht dat het goed komt", zegt directeur C. Hage. „Soms levert de theo rie nog een probleem op, maar het slagingspercentage is tach tig procent. Dus af en toe een he rexamentje." Uitbesteden Taxibedrijf Blaakman uit Vlis- singen besteedt de opleidingen uit aan Martine van Veenendaal van Start Uitzendbureau. Vol gens haar zijn alle chauffeurs van Blaakman geslaagd voor het examen. „Uiteindelijk wel, want vier van de twintig moes ten eerst nog op herexamen. Dat is ze gelukt. Nu zijn er nog vijf bezig, die in elk geval hun prak tij kexamen glansrijk achter de rug hebben. Met die theorie zit het ook wel snor, vermoed ik. Bij Blaakman doet gewoon ie dereen mee. Niemand wil zijn certificaat verliezen." Zo denken ze ook bij Taxi Ju nior, eveneens in Vlissïngen. Chauffeuse Diana Louwerse deed haar examen in juni. „De theorie vond ik nog best zwaar. Je kon echt merken dat de vra gen niet zijn opgesteld doormen sen die zelf achter het stuur van een taxi zitten. Zo was er de vraag wat je moet doen als je klanten elkaar op de achterbank beginnen uit te kle den. Spiegeltje verstellen en doorrijden maar, zeggen wij al tijd. Maar bij het CBR vonden ze dat je de auto aan de kant moest zetten voor een kort over leg." Kennis van bijvoorbeeld de rij tij den wetten schoot bij Louwerse niet tekort. „Die moet je gewoon kennen. Ook de praktijk was niet moei lijk. Onze acht chauffeurs zijn allemaal geslaagd, twee ervan moesten twee keer op examen. Eigenlijk is het belachelijk, vin den we, dat je je na drie jaar chauffeuren ineens weer moet bewijzen. Geldklopperij, dat is het." Zeeuws-Vlaamse taxi chauffeurs maken zich niet al te druk over de oproep van het mi nisterie. Bij Taxicom, waar ruim twintig Zeeuws-Vlaamse taxibedrijven zijn aangesloten, heeft zo'n negentig procent van de chauffeurs het diploma al in zijn bezit, schat woordvoerster J. Hiemstra. „Een klein aantal chauffeurs is bezig met het behalen van het di ploma en de overigen hebben het getuigschrift niet nodig, om dat ze jarenlange ervaring heb ben. Ik heb zelf bijvoorbeeld al tien jaar een chauffeurspas en dan hoef je geen nieuw diploma te halen. Nieuwe chauffeurs ha len bij ons altijd direct een diplo ma." Cineri in Philippine is vori ge maand gestart als 24-uurs taxi en koeriersbedrijf. Plet echt paar Cintha en Eric Sturms, de twee chauffeurs van Cineri, is bezig het diploma taxichauffeur te halen. Het stel twijfelt er niet aan dat het in 2006 gediplo meerd is. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De Lange Jan in Middelburg is op 26 novem ber het middelpunt van een bij zonder experiment. Het Natuur kundig gezelschap Middelburg laat dan bollen van de toren val len. Het natuurkundig gezelschap bestaat dit jaar 225 jaar.. Ge noeg aanleiding om één van de beroemdste experimenten uit de geschiedenis te herhalen. Het verhaal gaat dat Galileo Galileï kogels van de toren van Pisa liet vallen om te bewijzen dat het gewicht van een voor werp niet van invloed is op de snelheid waarmee dat voorwerp valt. Vanaf de Lange Jan zullen hou ten en metalen bollen van ver schillend gewicht worden losge laten. De aankomsttijd van de bollen wordt gemeten. TERNEUZEN - Op de Markt in Terneuzen wordt vrijdagavond het tweede Marktconcert gehou den. In de zomerperiode staat de Markt vier vrijdagavonden in het teken van muziek. Komende wij dag is het de beurt aan de Zeeuws-Vlaamse zanger Jacco de Braai en zangeres Ellen Min- derhoudt. Zij brengen gezellige meezingers en dansmuziek. Het optreden begint om 20.30 uur. Krulbolling OOSTBURG - Op de banen van bolclub Raak tegen Staak in Oostburg wordt zaterdag vanaf 13.30 uur een keizer- en keize- rinnenbolling gehouden. De bolclub heeft zijn honk aan de Transportweg 19 in Oost burg. Bij de boiling strijden de twee beste mannen en wouwen •van elke Nederlandse krulbol- vereniging om de titel keizer en keizerin. Overigens is het onduidelijk of Galileï het experiment ooit wer kelijk uitgevoerd heeft. Simon Stevin deed dat wel. Hij deed in 1586 een vergelijkbaar experi ment in Delft. Ringrijden voor tractoren HEILLE - In Heille wordt zon dag 4 september ringgestoken met open tractoren. Het ringsteken begint om 13.30 uur en wordt gehouden naast het dorpshuis in Heille. Diezelf de middag is er een c tie met trekpaarden. Schelde Country in Terneuzen TERNEUZEN - I.iefhebbers van countrymuziek kunnen za terdag hun hart ophalen in de Nieuwstraat in Terneuzen. Tijdens de eerste editie van Schelde Country zijn er muziek- optredens en demonstraties line- dancing. Artiesten en groepen die optreden zijn Diederik Ben- jaminz, Linda en de Tram, De mo Country Coast, Country DJ, Demo Lovenhoekers en Max and Friends. Schelde Country! duurt van 14.00 tot 19.00 uur. Activiteiten voor de jeugd OOSTBURG - De jaarlijkse kin dervakantieweek in Oostburg voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar wordt gehouden van maandag 15 tot en met donder dag 18 augustus. Het thema van deze week is ma gie. Er zijn twee leeftijdsgroep! pen, een groep van 6 tot 9 jaarj en een groep van 9 tot en met 12 jaar. In de programma's zitten! een optreden, workshops, sport en spel en timmeren. Inschrij-; ven kan tot 1 augustus bij stich ting Welzijn West-Zeeuw-j sch-Vlaanderen in Oostburg, te lefoonnummer 0117-455349. door Frank van Cooten AARDENBURG - Het oefen- veld van de Hondenclub Aarden burg ligt er altijd kraakhelder bij. Geen hondendrol te beken nen. „Ook tijdens onze honden- driedaagse heeft iedere deelne mer een poepzakje bij zich. Dat is vanzelfsprekend", zegt hoofd instructeur Erwin de Poorter. Hij kan dan ook geen begrip op brengen voor al die mensen die de uitwerpselen van hun trouwe viervoeter niet zelf opruimen. Zoals bekend staat overlast van hondenpoep op straat steevast in de ergernis top tien. „In Knókke is het beleid, heel streng. Iemand die de poep van zijn hond niet zelf opruimt, krijgt een boete van duizend eu ro. Het moet echter vanzelfspre kend zijn zelf de hondenpoep op te ruimen. Bij onze vereniging is dat zo." Uitwerpselen De Poorter heeft een tip om de uitwerpselen gemakkelijk zelf op te ruimen. „Geef je hond vooral droog voer. Niet alleen goed voor de tanden, maar ook voor een stevige ontlasting. En dat ruimt makkelijk op." Ei-win de Poorter is zestien jaar hoofdinstructeur van de Hon den Club Aardenburg. De vere niging bestaat twintig jaar. Ba- Ontmoeting in Palazzoli-huis TERNEUZEN - Het Palazzoli Huis in Terneuzen, steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten, houdt maandag 8 au gustus een ontmoetingsmiddag voor nabestaanden en lotgeno ten. Gesproken wordt onder meer over belevingen rondom het ziekteproces van degene die is overleden, en hoe de nabestaan den proberen met het verlies om te gaan. Reacties en medeleven van de omgeving kunnen aan bod ko men, zowel positieve als negatie ve ervaringen daarmee. De ont moetingsmiddag is van 14.00 tot 15.30 uur in het Palazzoli Huis in verpleeghuis Ter Schorre aan deBachlaan 90. sislegger is Huib Rijk. Hij train de bij de Belgische zustervereni ging Rijkevelde en vond het in 1985 tijd zelf een vereniging op te lichten. In het bos werd getraind. Dat was geen ideale situatie. De ver eniging kreeg van de gemeente een veldje bij De Elderschans. Het clubhuis was in de voormali ge paardenstal van het kasteel. „Dit gebouw moest worden ver bouwd. We hadden echter geen geld. Gelukkig kregen we van de gemeente dertigduizend gul den. Met hulp van een aanne mer hebben we de voormalige stal veertien jaar geleden zelf verbouwd. We genieten er nog steeds van." Rassen De Hondenclub Aardenburg telt dit jaar honderdtwintig leden en veertig verschillende honden rassen. „Mensen met verschillen de rassen komen naar de hon denclub. Waar vroeger de werk honden de overhand hadden, ko men de mensen vandaag de dag met gezelschapshonden. Wij zijn daarom een gezelschapsver eniging. Alle hondenrassen en kruisingen die voldoen aan de Nederlandse wetgeving zijn wel kom. Ons doel is plezier tussen baas en hond." De honden van de leden krijgen een gefaseerde gedrag- en ge hoorzaamheidstraining. Ook is Geen hondendrol ontsiert het oefenveld van Hondenclub Aardenburg. Alle leden van de jubilerende club dragen als vanzelfsprekend altijd een poepzakje bij zich. foto Wim Kooyman het mogelijk in twee gradaties behendigheidstraining te vol gen. „Hondentrainers zijn eigen lijk mensentrainers", zegt Er- win de Poorter. „Ook de mens moet immers leren hoe met de hond om te gaan. De Poorter raadt mensen daar om ook aan eerst eens wat boe ken over honden te lezen en/of een hondenvereniging te bezoe ken alvorens tot aanschaf over te gaan. Voorbereiding „Met een gedegen voorbereiding kan iemand aan de weet komen welke hond het beste bij hem of haar past. Je moet ook geen hond aanschaffen omdat alleen je kind dat wilt. De ouders moe ten het echt willen. Een hond vergt tijd." De Hondenclub Aar denburg overweegt weer aan wedstrijden mee te doen. Het topjaar was twaalf jaar geleden. Bij wedstrijden in België bezet te de Aardenburgse vereniging in categorie 1 cle eerste drie plaatsen en in categorie 2 de eer ste twee plaatsen. „Maar dat was vrij uitzonderlijk." Het twintigjarig jubileum van de Hondenclub Aardenburg wordt zaterdag 27 augustus gevierd. Vanaf 13.00 uur zijn diverse de monstraties. Rond het veld staan diverse kraampjes en van af 21.00 uur is een 'bal' met mu ziek van 'The Bats'. door Harold de Puysseleijr HULST - De gemeente moet nu eindelijk de wens van drie café bazen aan de Markt eens inwilli gen en regelen dal die hun ter ras uit kunnen breiden. Dat zegt horeca-exploitant B. Picavet ('t Raedthuijs). „We zijn nu al drie jaar bezig en nog is er niets geregeld. We gaan plan Perkpolder en de Nieuwe Bierkaai realiseren, maai- een rijtje stoelen op de markt erbij schijnt te hoog ge grepen te zijn", zegt Picavet cy nisch. Hij reageert daarmee op de uit spraak van wethouder E. de Deckere (Verkeer), die verklaar de dat de gemeente nog altijd studeert op mogelijkheden voor een andere verkeersafwikkeling in het centrum van Hulst. De Deckere deed begin dit jaar de belofte dat zo'n verkeerscir culatieplan er voor de zomer zou liggen. Nu durft hij echter geen datum meer te noemen, om dat het volgens hem niet zo sim pel is tot een sluitend plan te ko men. Vrachtverkeer Een van de mogelijkheden die volgens de wethouder wordt bekeken, is het vrachtverkeer helemaal uit de binnenstad te weren en de bevoorrading van de winkels te laten gebeuren met bestelbusjes vanaf een overslaggebouw dat aan de rand van het centrum zou moeten komen te staan. Picavet beweert echter, dat die mogelijkheid al lang weer van de baan is. „We hebben daar vorig jaar op ver zoek van de gemeente al naar ge keken. MKB Hulst heeft het plan om praktische en kosten verhogende redenen afgewe zen", legt hij uit. „Je kunt wel zo'n gebouw neerzetten, maar dan zal er toch ook bewaking moeten zijn van alle goederen die daarin opgesla gen liggen, om maar een voor beeld te noemen van de hoge kosten die dat met zich mee brengt." Picavet diende samen met de uit baters van cafés De Boy en 't An ker vorig jaar al een verzoek in voor uitbreiding van hun terras- „Het siert de wethouder dat hij in een groter verband denkt, maar hij gaat wel voorbij aan het gegeven dat wij al tevreden zijn met een uitbreiding van één rijtje tafels en stoelen. Voor ons betekent dat dan toch al een uit breiding van het terras met vijf tig procent." Eenvoudig Die uitbreiding is volgens de kastelein van 't Raedthuijs al met enkele eenvoudige verkeers- ingrepen te verwezenlijken. Fietsverkeer niet langer toe staan vanaf de Markt door de Gentsestraat, bijvoorbeeld. „Of je haalt een meter van het toch al brede trottoir aan onze over kant af. Een asverschuiving aan brengen is een andere mogelijk heid. Als ik door de 's Graven straat in Clinge rijd, tel ik wel tien asverschuivingen. Op de Steensedijk zijn het er niet veel minder. Waarom zou dat dan in de binnenstad niet kunnen? Dat komt de verkeersveiligheid ook nog eens ten goede omdat je er op die manier de snelheid van het autoverkeer uithaalt." Picavet wil De Deckere aan zijn belofte in de aanloop naar de vo rige gemeenteraadsverkiezingen houden. De Deckeres partij Groot Hulst voerde in haar ver kiezingsprogramma het verkeersluw maken van de Huls ter binnenstad op als speerpunt. „Het wordt zo zoetjes aan tijd dat er dus iets geregeld wordt, want in maart volgend jaar zijn er opnieuw verkiezingen." door René van Stee HOEK - De sanering van ver vuilde grond onder en rond de voormalige benzinepomp aan de Molendijk in Hoek is mislukt. De werkzaamheden zijn al lan ger dan vijf jaar aan de gang. De Terneuzense wethouder P. Hamelink (milieu) hoopt dat een nieuw saneringsplan soelaas biedt. Raadslid P. Clijsen (Groen- Links) heeft al wagen over de sa nering gesteld. De trage voort gang zorgt voor ergernis onder omwonenden. Hoewel zij het schoonmaken van de bodem en het grondwater toejuichen, kla gen zij onder meer over stank en geluidsoverlast. Ook vrezen zij dat eventuele waardevermin dering van hun panden volledig op hun bordje terechtkomt. „Er is waardering voor de in spanningen van de gemeente Terneuzen om tot een aanvaard bare oplossing komen. Maar het moet niet te lang meer duren. De mensen zijn het meer dan zat", zegt N. Hendrikse, be stuurslid van Dorpsbelangen Hoek. De sanering wordt uitgevoerd door de Stichting Uitvoering Bo demsanering Amovering Tankstations (Subat). De Subat wordt gefinancierd door de olie branche en is opgericht na af spraken tussen het bedrijfsleven en het ministerie van VROM. Door die afspraken kunnen ge-j meenten nauwelijks iets afdwin gen. Een ander probleem is dat' de Subat beperkte finandële| armslag heeft. „Ook wat ons betreft is het pro-; bleem vandaag nog opgelost,! maar blijkt de praktijk weerbar stiger. In samenwerking met de provincie, de aannemer en de Subat is een nieuwe sanerings-' wijze overeengekomen. Zodra er groen licht is, willen we om wonenden zo snel mogelijk infor meren", aldus Hamelink. In het nieuwe saneringsplan; wordt veel meer verontreinigde; grond weggegraven. Die werk wijze zou een beter resultaat moeten opleveren dan de tot dus ver toegepaste methode van het spoelen en het zuiveren van de grond. De ervaring leert dat die werkwijze in zware Zeeuwse klei vaak niet goed werkt. Zodra alle informatie bekendis over de sanering, komt er een in- formatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden. Uitgangs punt is dat er een aanvaardbaar saneringsresultaat komt zonder onaanvaardbare overlast voor de omgeving. Hamelink: „Want dat is iets waarin wij wel een rol kunnen spelen. In de praktijk be tekent dit het beperken van dej geluids- en stankoverlast tot een minimum. Mocht er een; nieuwe zuiveringsinstallatie ko-j men, dan zorgen wij er voor dat; die zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken." WESTKAPELLE - In Westka pelle worden van 11 tot en met 13 augustus de Westkapelse Dijkfeesten gehouden. Bands die zullen optreden zijn onder andere George Baker, Jovink en de voederbietels, Surrender en de Lamakettas. De Dijkfeesten vinden plaats in een tent achter café Kasteel van Batavia. Donderdag 11 augus tus staat in het teken van dia lect. De Zeeuwse band Surren der staat dan in het voorpro gramma van Jovink en de voe derbietels. Belangrijke man in deze Achterhoekse groep is Gijs Joling, zoon van Benny Joling i van Normaal. Andere jaren was Normaal een vaste gast op de Dijkfeesten, maar die band treedt tegenwoordig minder j vaak op. Vrijdag 12 augustus is het de beurt aan George Baker en de zanger Alex. Zaterdag ko men de Lamaketta's en The Old Firm naar Westkapelle. De op tredens beginnen om 20 uur. De tent is open vanaf 18.30 uur. Al leen het concert op zaterdag is gratis. Kaarten voor de concer ten op donderdag en vrijdag kunnen worden gereserveerd en gekocht bij café Het Kasteel van Batavia in Westkapelle.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 42