Taxidiploma geen probleem PZC Q Vrij buitenkamp ANWB nog steeds populair Meeste Zeeuwse chauffeurs zijn al geslaagd Puntjes moeten nog op de i bij Bruse rotonde woensdag 27 juli 2005 swblf) van een onzer verslaggevers GOES - Het verplichte examen is in juli vorig jaar ingevoerd voor taxichauffeurs die slechts een paar jaar in de branche wer ken. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening in taxiland op te krikken. Vanaf 1 januari moet iedere chauffeur zijn certi ficaat hebben behaald, anders mag hij of zij geen taxi meer be sturen. Landelijk hebben slechts zesduizend chauffeurs het examen afgelegd, veertien duizend nog niet. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat roept hen op alsnog het certifi caat te halen. Taxibedrijven op de Bevelanden en Tholen voldoen aan het ver plichte examen voor chauffeurs. Bijna al het personeel bezit in middels het certificaat of doet binnenkort examen. Bij taxibedrijf Van Hoek in Ril land hebben inmiddels 25 van de 30 chauffeurs het certificaat op zak. De rest moet nog exa men doen of stopt ermee, omdat zij het niet zien zitten het exa men af te leggen. „We hebben enkele deeltijdwerkers die eind dit jaar vertrekken", zegt me de-eigenaar C. van Hoek. Hij juicht het verplichte examen op zich toe. „Ik moest eens per taxi van Den Haag naar Scheveningen. De chauffeur kon geen woord Ne derlands en kende de stad even min. Ik heb heel Den Haag ge zien. Het was een duur ritje. Dat §oort uitwassen kun je via dit examen uitbannen. Voor het groepsvervoer heeft dit certifi caat echter totaal geen zin." Ontheffing Vanaf 1 januari moet elke taxichauffeur zijn examen met goed gevolg hebben afgelegd. Doel is de kwaliteit van de dienstverlening op te krikken. Bij Connexxion Taxi Services in Goes moet de helft van de 140 chauffeurs nog op examen. Dat gebeurt binnenkort. De andere helft bezit het papiertje al of heeft een ontheffing. Ook bij New York Taxi in Renes- se heeft een flink aantal van de chauffeurs nog geen diploma op zak. Dat zegt B. van der Hoek van het taxibedrijf. „Ik heb in het voorjaar even de kat uit de boom gekeken want toen moes ten de chauffeurs nog vijftig straten in Middelburg kennen maar inmiddels is er ook een lijst voor Schouwen-Duive- land." Van der Hoek verwacht dat de vaste chauffeurs die in de wintermaanden rijden wel op tijd hun pas halen. „Maar voor de seizoenkrachten is het een an der verhaal. Die moeten ook een diploma hebben en ik weet niet of ze dat gaan doen. Misschien gaan ze liever tomaten pluk ken." Bij Taxi Centrale Renesse heeft de helft van de taxichauffeurs inmiddels het felbegeerde pa piertje. „De andere helft begint na de vakantie met de afron ding. We hebben een eigen in structeur, dus ik verwacht dat het goed komt", zegt directeur C. Hage. „Soms levert de theo rie nog een probleem op, maar het slagingspercentage is tach tig procent. Dus af en toe een he rexamentje." Uitbesteden Taxibedrijf Blaakman uit Vlis- singen besteedt de opleidingen uit aan Martine van Veenendaal van Start Uitzendbureau. Vol gens haar zijn alle chauffeurs van Êlaakman geslaagd voor het examen. „Uiteindelijk wel, want vier van de twintig moes ten eerst nog op herexamen. Dat is ze gelukt. Nu zijn er nog vijf bezig, cüe in elk geval hun prak tij kexamen glansrijk achter de rug hebben. Met die theorie zit het ook wel snor, vermoed ik. Bij Blaakman doet gewoon ie dereen mee. Niemand wil zijn certificaat verliezen." Zo denken ze ook bij Taxi Ju nior, eveneens in Vlissingen. Chauffeuse Diana Louwerse deed haar examen in juni. „De theorie vond ik nog best zwaar. Je kon echt merken dat de vra gen niet zijn opgesteld door men sen die zelf achter het stuur van een taxi zitten. Zo was er de vraag wat je moet doen als je klanten elkaar op de achterbank beginnen uit te kle den. Spiegeltje verstellen en doorlijden maar, zeggen wij al tijd. Maar bij het CBR vonden ze dat je de auto aan de kant moest zetten voor een kort over leg." Kennis van bijvoorbeeld de rijtijdenwetten schoot bij Louwerse niet tekort. „Die moet je gewoon kennen. Ook de praktijk was niet moei lijk. Onze acht chauffeurs zijn allemaal geslaagd, twee ervan moesten twee keer op examen. Eigenlijk is het belachelijk, vin den we, dat je je na drie jaar chauffeuren ineens weer moet bewijzen. Geldklopperij, dat is het." Zeeuws-Vlaamse taxi chauffeurs maken zich niet al te druk over de oproep van het mi nisterie. Bij Taxicom, waar ruim twintig Zeeuws-Vlaamse taxibedrijven zijn aangesloten, heeft zo'n negentig procent van de chauffeurs het diploma al in zijn bezit, schat woordvoerster J. Hiemstra. „Een klein aantal chauffeurs is bezig met het behalen van het di ploma en de overigen hebben het getuigschrift niet nodig, om dat ze jarenlange ervaring heb ben. Ik heb zelf bijvoorbeeld al tien jaar een chauffeurspas en dan hoef je geen nieuw diploma te halen. Nieuwe chauffeurs ha len bij ons altijd direct een diplo ma." Cineri in Philippine is vori ge maand gestart als 24-uurs taxi en koeriersbedrijf. Het echt paar Cintha en Eric Sturms, de twee chauffeurs van Cineri, is bezig het diploma taxichauffeur te halen. Het stel twijfelt er niet aan dat het in 2006 gediplo meerd is. door Piet Kleemans BURGH-HAAMSTEDE - Lek ker buiten bezig zijn en kampe ren op een unieke plek waar je normaliter je tentje niet zou mo gen opzetten. Dat is nog steeds de - vrijwel ongewijzigde - for mule van het ANWB Vrijbuiten- kamp. Het Vrij buitenkamp bij Slot Haamstede trok dit jaar 50 deelnemers. De Vrijbuitenkampen - voor heen bekend als Landgoedkam peren - bestaan al ruim veertig jaar. Op Landgoed Slot Haam stede worden al meer dan 25 jaar Vrijbuitenkampen gehou den en ze zijn, stelt coördinator J. van den Boomgaard, nog steeds populair. Dit jaar meld den zich vijftig deelnemers voor een actieve kampeervakantie op het landgoed. De deelnemers vormen samen een gemêleerd gezelschap. De jongste moet de eerste vei'jaar dag nog vieren, de oudste telt 72 lentes en er zijn heel wat beroe pen vertegenwoordigd. Van den Boomgaard; „Er zitten onderne- i mers bij, maar ook onderwijzers en gepensioneerden. Het is echt van alles wat." Onder hen meerdere vaste klan- i ten. Van den Boomgaard: „En: het aardige is dat mensen ook fa milie zover weten te krijgen dal I ze meedoen met een Vrijbuiten- kamp. Van de kampeerders wordt ver wacht dat zij in ruil voor het mo gen kamperen op het lan onderhoudswerk aan het Slot bos word verrichten. Klein or derhoudswerk, zoals het wegha len van zogeheten waterloten (ong wenste zij scheuten) van de bomen. Van den Boomgaard: „We zijn nu bezig in de Slotlaan mei snoei- en zaagwerk, maar we gaan ook nog in de Zeepeduinen aan het werk. Het werk blijft beperkt tot de ochtenduren. De middagen mo gen door de deelnemers van hel Vrijbuitenkamp naar eigen in zicht besteed worden. foto Ruben Oreel boei in het midden zéér duide lijk gemarkeerd is. Dat feno meen heeft nog niet tot ongre- lukken geleid, maar het wordt door zowel omwonenden als weggebruikers wel als onge wenst verkeersgedrag ervaren, zo is gebleken uit enquetes. Ander manco van de rotonde is dat de invoegstrokken voor ver. keer dat vanaf zijwegen de N59 op wil rijden vrij kort zijn. Over de vraag hoe de problemen opgelost dienen te worden buigt Rijkswaterstaat zich na de zo mer. Jager gaat er vanuit dat nog dit najaar passende maatre gelen kunnen worden getroffen. Jager benadrukt dat de rotonde - zeker in combinatie met de tweede brug bij de Grevelingem sluis - vergeleken met de oude verkeerssituatie een belangrijke verbetering is. door Piet Kleemans BRUINISSE - De rotonde bij Bruinisse wordt mogelijk aange past. Er wordt nu vaak te hard gereden. Ook zijn de invoegstro- ken aan de korte kant. Van echt gevaarlijke situaties is volgens hoofd wegendienst Zee land van wegbeheerder Rijkswa terstaat H. Jager geen sprake. „Maar de rotonde is nog wel voor verbetering vatbaar. We zit ten nu zeg maar op een zesje als rapportcijfer en dat moet een acht worden." In de tijd dat de rotonde nu in gebruik is bleek dat deze nog niet helemaal is wat het zou moeten zijn. Er wordt volgens Jager vaak onvoldoende afge remd voor de rotonde. Terwijl deze toch met een felgele brul- NIERSTICHTING Ze kennen elkaar door en door. Toch weten ze iets niet van elkaar. NIERDONOR JA/NEE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 36