pzc Steun in de rug werkzoekenden PZC Kleurrijke zomervriendjes c Supersonische step als nieuwe attractie Voorzichtigheid bij schrappen preventie logopedie van GGD ,15 legeling loonkostensubsidie wordt breed in de markt gezet woensdag 27 juli 2005 tarAli Pankow [lERlKZEE - De gemeente Sthouwen-Duiveland heeft dc- i week driehonderd brieven ■rstuurd aan bedrijven en on- memersorganisaties om be- ndheid te geven aan de rege- g voor loonkostensubsidie, erkgevers die bereid zijn uitke- pgsgerechtigden in dienst te inien, kunnen rekenen op een nanciële bijdrage van de ge- eente. De ondernemers moe- n dan wel aan verschillende orwaarden voldoen. moet de werkgever kunnen giltonen dat hij extra investe- jngen moet doen voor begelei- van de betreffende kandi- |jat. Verder wordt de loonkos- nsubsidie niet verleend indien le werkgever in een periode van tg maanden voorafgaand aan i dienstverband, een ontslag- gunning heeft verkregen mor een reguliere werknemer, fethouder G. Houtekamer be nadrukt in dit verband dat er jrgvnldig moet worden omge- laan met de concurrentiepositie ian kandidaat-werknemers. [otale beleid j)eze loonkostensubsidie is on- erdeel van ons totale beleid om joveel mogelijk uitkeringsge- Khtigden aan een baan te hel- !H. Daartoe behoren ook de integratieprojecten en de so- aaleactivering", zegt Houteka- Kr.De wethouder zegt persoon- ijk veel moeite te hebben met Ie term 'fase-4-cliënten' als aan- voor mensen die door al lerlei omstandigheden niet of nauwelijks aan een betaalde laan kunnen komen. „Ik weiger §nmensen volledig af te schrij- geeft de wethouder als mo- livatie voor de maatregelen ten iehoeve van uitkeringsgerech- den, [betreurt de vooroordelen die itaan over mensen met een kering. Zij zouden minderge- |kt of minder gemotiveerd jn om te werken. Bij de ge teute is de ervaring anders. 3gens Houtekamer hebben de- s mensen echter wel een extra ioze chauffeur ernielt litsapparatuur SCHORE - Een twintigjarige aan uit Hendrik Ido Ambacht gistermiddag aangehouden nadat hij radarapparatuur voor snelheidsmeting had vernield. De man reed over de A58 in de ichting van Vlissingen en werd vlak na de Vlaketunnel geflitst. Hij werd hierover zo kwaad dat lij naar de parallelweg reed taai1 de radar stond en de appa ratuur vernielde. Dat bleef echter niet onopge merkt. :en agent noteerde het kente- van de auto van de W-Hollander zodat hij even iter in 's-Gravenpolder dpor «n motoragent kon worden aan gehouden. Bezorgklachten: 1-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 AB ZIERIKZEE Tel: 0111-454647 Fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) PietKleemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting Rudy Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 jE-mail: redactie@pzc.nl INTERNET Www.pzc.nl |E-mail: web@pzc.nl steuntje nodig bij het vinden van werk. Wat dat betreft kun nen zij rekenen op hulp van de gemeente en de wethouder hoopt dat veel werkgevers die bereidheid ook zullen tonen. De gemeente is met een aantal partners al geruime tijd bezig uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. Door middel van intensieve begeleiding, wer kervaringsplaatsen en opleidin gen worden ze voorbereid op de arbeidsmarkt. Hoewel deze aan pak al tot positieve resultaten heeft geleid, zijn er volgens de wethouder nog te veel mensen zonder werk of met een baan voor slechts enkele uren. Met het steuntje in de rug van loon kostensubsidie tracht de ge meente werk voor hen te creë ren. Het wordt de werkgevers, die be reid zijn met een financiële bij drage van maximaal 10.000 eu ro een uitkeringsgerechtigde in dienst te nemen, vrij gemakke lijk gemaakt. De ondernemer be hoeft maar één formulier in te vullen, waarna een snelle afhan deling van de aanvraag volgt. „Met uw medewerking willen wij de werkloosheid binnen on ze gemeente terugdringen", al dus wordt de brief aan werkge vers en ondernemersverenigin gen besloten. Houtekamer laat weten al twee concrete reacties te hebben ge- RENESSE - Ad Meetlat, Mitsie Blitsie, Daantje Haantje en Madelief Harte- dief. Elke avond treft een koppel kleur rijke types elkaar op het grasveld van de Renesser Jacobuskerk. Zit het weer een beetje mee, dan zitten ze daar nooit lang alleen. De 'zomervriendjes' van Renesse hebben na twee weken draaien een grote schare jeugdige fans. En niet alleen jeugdige, laten diverse en thousiast meedansende en -zingende ouders tijdens het zogenaamde Meeleef theater zien. Sterker nog: onder het elf personen tellende team van Schouwen- land Eventures - dat gedurende de zo mermaanden voor vermaak in de West hoek zorgt - is dit programma-onder deel eveneens favoriet. Omdat je dit met z'n allen doet en het altijd een vro lijke boel is, lichten de recreatie-enter tainers vanuit hun 'tentenkamp' op Camping Julianahoeve toe. De Anima tiecompagnie - het uitzendbureau voor de recreatiewerkers - werkt met vaste typetjes en zelfontwikkelde dansen en liedjes. Zeven avonden in de week wordt er met de kinderen gezongen en gedanst, ook als het slecht weer is. Want voor de twee kinderen die tijdens dat druilweer de moeite nemen tóch te komen kijken, wordt dan alsnog een dansje en een liedje gedaan. Is het ech ter een beetje lekker weer, dan lopen er al snel tientallen kinderen rond. Die populariteit verklaart waarom de Renesser zomervriendjes nu zelfs een ei gen e-mailadres hebben gekregen, waar door ook lang na de vakantie nog con tact kan worden gelegd. Het is hetzelfde idee dat ook schuilt achter het publiceren van vakantiekiek jes op de eigen website [www.maakhet- meeaanzee.nl). Foto's gemaakt tijdens één van de activiteiten van Schouwen- land Eventures. Want er is in de zomer in het Renesser dorp en op strand van alles gaande. Onder kreten als 'Zomerse Zaken' en 'Caribische Capriolen' wordt er - al naar gelang temperatuur en droogte - gesport, geknutseld en ge speeld. Vakantiegevoel „Het vakantiegevoel verlengen", ver klaart coördinator Jeroen Roose het principe achter de website met alle mo gelijkheden. De entertainers merken daar regelmatig de effecten van. Ze ver halen van toeristen die hen een jaar la ter gelijk weer herkennen. Maar ook on der de Schouwen-Duivelandse bevol king heeft het team trouw publiek. Zo als die twee meiden uit Eüemeet die met enige regelmaat bij activiteiten op strand en in dorp aanwezig zijn. Die trouwheid is ook het team van Schouwenland Eventures niet helemaal vreemd. Van de in totaal veertien men sen die het publiek in Renesse deze zo mer komen vei'maken, is ongeveer de helft al eens vaker naar de Schou wen-Duivelandse badplaats geweest. De komende twee weken draait het team - met elf personen - op volle sterk te. De overige weken wordt met een klei ner team gewerkt. En ja, ze hebben het goed met elkaar - knikken de in een le gertent ontbijtende recreatie-entertai ners. Het is toch een bepaald slag men sen dat voor dit werk kiest, geven ze zelf aan. „We zijn allemaal gestoord", oordeelt één van hen. Gestoord of niet, de entertainers vervullen in de visie van Roose zomers een belangrijke rol in Re nesse. „Met de kracht en enthousiasme van deze mensen staat of valt het hele project." door Melita lanting RENESSE - Een soort superso nische step als nieuwe attractie voor de toerist. Schouwen-Dui velandse ondernemers zien er wel wat in. Het elektronisch aan gedreven vervoermiddel - de Segway - kan gebruikt worden voor rondritten door duinen of de stad. Gisterochtend verzamelden enkele recreatieondernemers zich bij camping Julianahoeve in Renesse. Daar stonden drie apparaten klaar om getest te worden. E. Troost (Recron) stap te als eerste op. Na enkele minu ten reed hij rond op de camping alsof hij het al jaren doet. Met één hand nonchalant aan het stuur en in de andere hand een telefoon. Gemakkelijk „Je kunt er ook op bellen", lach te hij breeduit. Het rijden op een Segway leek moeilijker dan het is. Gasgeven en remmen doe je met het lichaam. Een beetje voorover leunen betekent voor uit, een tikje achterover en het remt weer af. „Dit is heel gemak kelijk", zei D. Kersten, voorzit ter van ondernemersvereniging Neptunus uit Zierikzee. Hij reed met een brede grijns op het ge zicht rond en zag gelijk moge lijkheden. „Dit is best leuk voor in de stad en er kan ook reclame op. Ik denk dat er wel onderne mers zijn die daar wat in zien", E. Troost (1) en D. Kersten proberen de Segway uit. Treinen vertraagd kregen naar aanleiding van deze circulaire en meerdere verzoe ken om nadere informatie. De wethouder ontvangt; vandaag een degelatie van het FNV voor een toetsing van de zogeheten Sociale Agenda op Schou- wen-Duiveland. Hij zegt die be oordeling met vertrouwen tege moet te zien. GOES - Het treinverkeer in Zeeland is gisteren tussen vier en acht uur vertraagd als gevolg van een defecte trein tussen Kruiningen en Goes. De NS reed met een beperkte dienstregeling totdat de problemen verholpen waren. Te gen achten kon het normale treinverkeer weer worclen hervat. Rechter gunt drankrijder rijbewijs MIDDELBURG - Een 30-jarige man uit Terneuzen kreeg 850 euro boete en zes maanden voorwaardelijke rijontzeg ging voor een drankrit met 690 microgram achter cle kie zen, op 29 mei. De verdachte kwam in aanmerking voor een onvoorwaar delijke rijontzegging, maar omdat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor het werk, kwam de Middelburgse politierech ter hem tegemoet. Autokraker aan het werk gezet MIDDELBURG - Een 32-jarige man uit Sprundel is giste ren door de Middelburgse politierechter veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur voor het plegen van een au tokraak op 29 december vorig jaar in Goes. Daarbij had de verdachte een autoradio gestolen en uit baldadigheid een autoband lek gestoken. De advocaat van de verdachte wees op de psychiatrische problematiek van haar cliënt. Volgens de raadsvrouw was haar cliënt wakkergeschud door het incident. ,,Een rare stunt, op een raar moment van uw leven", concludeerde de rechter. In dat verband legde ze de man een lagere straf op dan de geëiste 110 uur dienstverlening. Taakstraf voor wietkweker MIDDELBURG - Om zijn schulden weg te werken was de 44-jarige man uit Middelburg een wietkwekerij begon nen. Die daad bracht hem van de regen in de drup. Op 1 juni dit jaar werd hij betrapt en gisteren zat hij te genover de Middelburgse politierechter om zich te verant woorden. ,,Ik hoopte met de opbrengst mijn schulden af te lossen", vertelde de man. Hij benadrukte dat hij niet veel had verdiend aan de hennep. ,,Het is een dure hob by", zei hij doelend op de energierekening. In totaal had hij zo'n 3200 euro verdiend aan zijn planten. Dat bedrag moet hij aan de staat terug betalen, verder kreeg hij een taakstraf van 150 uur en een maand cel voor waardelijk opgelegd. Vijf keer te veel drank op MIDDELBURG - De Middelburgse politierechter heeft gisteren een veertig]arige Belg veroordeeld tot 42 uur taakstraf en 18 maanden rijontzegging. In zijn dossier stond te lezen dat hij op 26 mei dit jaar in Axel achter het stuur was gekropen met een alcoholgehal te van 1175 microgram. Dat is ruim vijf keer zoveel als toegestaan. „Je moet een zware drinker zijn om met zo'n gehalte nog op de been te zijn", concludeerde politierech ter A. Gaakeer. Toch hield de man vol dat hij die dag 'maar' vier halve liters bier had gedronken. Uit zijn dossier bleek dat de Belg al vaker was veroor deeld voor rijden onder invloed. Daar hield de rechter re kening mee bij de veroordeling. door Ali Pankow ZIERIKZEE - De raadsfractie van de ChristenUnie is veront rust over de berichten dat de ge meente zou willen bezuinigen op logopedie binnen het onder wijs. Volgens fractielid M. de Pagter gaat het om inkrimping van de preventieve logopedische activi teiten van de Gemeenschappelij ke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland op scholen. Van de 5,6 volledige banen voor deze activi teiten, zou slechts anderhalve baan overblijven. De taak zou in de toekomst dan door regulie re leerkrachten binnen het on derwijs overgenomen moeten worden. Volgens De Pagter bete kent dat een taakverzwaring voor deze mensen en zijn ze daar ook niet professioneel voor toegerust. Het CU-raadslid vindt de voor genomen bezuiniging ook haaks staan op het beleid van de ge meente betreffende voor- en vroegschoolse educatie (WE). Doel daarvan is immers taalach terstanden op latere leeftijd te voorkomen. De CU krijgt een uitgebreid antwoord van het col lege van B en W op de vraag naar de motivatie voor de voor genomen bezuiniging. Dat voornemen heeft alles te ma ken met de richtlijn van de Vere niging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) dat de begroting voor al le gemeenschappelijke regelin gen voor 2006 niet meer dan een half procent mag stijgen ten op zichte van dit jaar. Op grond van die richtlijn dient de ge meenschappelijke regeling GGD Zeeland voor de preventie ve taken 208.000 euro te bezuini gen. Verder moet de GGD Zee land financiële ruimte creëren voor nieuw beleid zoals 96.000 euro voor jeugdgezondheids zorg. Eén van de bezuinigings voorstellen betreft inkrimping van het budget voor preventieve logopedie. Verder ziet de GGD zich genoodzaakt te bezuinigen op onder meer bestrijding van Seksueel Overdraagbare Aan doeningen (SOA's) en op deelna me aan beurzen. Het algemeen bestuur van de GGD heeft de voorstellen tot be zuinigen voorshands echter niet overgenomen, maar de directeur opdracht gegeven een nieuw voorstel te formuleren. Daarin dient een samenhangende afwe ging te worden gemaakt tussen tussen het totale productenpak ket en de kosten. Het algemeen bestuur zal in een extra vergade ring op 6 oktober een definitief besluit moeten nemen. agenda filosofeerde hij hardop. Rijden op een Segway is vooral een hip pe manier van voortbewegen en kost ook nog eens weinig ener gie, vertelt ondernemer F. Min- derop. Hij organiseert in Amster dam rondritten door de stad op het ding. Vakantiegangers van camping Julianahoeve krijgen de pri meur voor Schouwen-Duive- land. Vanaf zes augustus kun- foto Marijke Folkertsma nen ze het apparaat uitprobe ren. Daarna wordt bekeken of de Segway daadwerkelijk ge schikt is als nieuwe attractie. STREEKACTIVITEITEN ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 9,30 uur: Kinderochtend; Nieuwe Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert Wim Diepenhorst. Bettewaarde krijgt gelijk van RvS DEN HAAG - De Raad van Sta te vindt dat het Zierikzeese sier- bestratingbedrijf Bettewaarde geen onaanvaardbare stofover- last ondervindt van de naburige bedrijven Van Gansewinkel en Delta Milieu-Recycling. Van Gansewinkel, dat een deel van het terrein en een loods van het naburige afvalbedrijf Delta Milieu-Recycling, heeft overge nomen, kreeg een nieuwe milieu vergunning van de de provincie Zeeland. De Raad van State ziet in ieder geval geen reden om die vergunning van tafel te vegen, zo blijkt uit een gisteren gepubli ceerde tussenuitspraak. Ook de nieuwe vergunning van Delta blijft overeind. Het sierbestra- tingbedrijf hoopte dat het rechtscollege de nieuwe milieu vergunningen voor Delta-Recy cling en Van Gansewinkel bui ten werking wilde stellen. Van Ganswinkel wil de bedrijfsloods en een deel van het terrein van Delta aan de Deltastraat overne men en in gebruik nemen en heeft daarvoor een vergunning nodig. Delta wil zijn terrein aan de andere zijde uitbreiden en de puinbreker verplaatsen. Van Gansewinkel wil alleen in de loods bouw en sloopafval over slaan, terwijl de puinbreker van Delta verder van het terrein van Bettewaarde komt af te liggen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 35