Op bedevaart met je verzekeraar PZC Belangstelling Lourdesreizen blijft groot ondanks eigen bijdrage Zondag puzzel Heer Bommel en de Grote Onthaler Casper Hobbes MRM!/ .fi recept Kipfilets met sinaasappels O weer door Chris van Alem Van alle kanten wordt er op de kosten van de gezond heidszorg bezuinigd. Maar ziek- tenkostenverzekeraar VGZ pie kert er niet over de bedevaarten naar Lourdes te schrappen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De agenda's vullen zich met afspraken, vrijwilligers la den zich op. De VGZ-bedevaart naar Lourdes staat voor eind september op het progamma. In weerwil van het snoeimes dat de uitgaven in de zorgsector kortwiekt, organiseert zorgkos- tenverzekeraar VGZ uit Nijme gen tweemaal per jaar bedevaar ten naar Lourdes. „En ik ben ervan overtuigd dat het aan de zorgkant meer be spaart dan dat het ons kost", zegt Trudy van Helmond, sinds 1991 coördinator van de trips naar het Zuid-Franse katholie ke bedevaartsoord waar Ma ria volgens gelovigen in 1858 achttien maal zou zijn 1 verschenen aan Bernadette Sou- birous. Wonder De ruim 450 VGZ-verzekerden die in mei en september meerei zen, zijn niet per se ultra gods dienstig. De hoop op een wonder hebben ze allang laten varen. Het gaat niet alleen om mensen die ziek of gehandicapt zijn. Daarnaast hebben ze vaak ook te kampen met problemen in familie of naaste omgeving. En hebben ve len het geduld om hen aan te ho ren al verloren. Trudy van Helmond: „Dan krij gen ze te horen: je moet eens op houden met je geklaag, terwijl het van binnen pijn blijft doen. De dokter schrijft ze een pilletje voor en luistert ook al niet. Dat leidt er weer toe dat ze van aller lei klachten krijgen en in een me disch circuit terechtkomen. Als ze naar Lourdes gaan, wordt er weer naar hen geluisterd. Ik zeg altijd maar: die kont wassen dat kunnen we allemaal, maar luis teren, dat is niet iedereen gege ven." VGZ is niet de enige zorgziek- tenkostenverzekeraar die bede vaarten organiseert en betaalt. Andere verzekeraars doen dat ook, maar opereren onder de vlag van NLZ-bedevaarten. „Wij vinden het helderder als we onder onze eigen naam wer ken", zegt Van Helmond. Sinds 1995 maakt VGZ gebruik van vliegtuigen voor het vervoer van de pelgrims. Per jaar gaat het om circa zes honderd mensen, van wie onge veer 150 vrijwilligers. Voor een groot deel worden die onder het VGZ-personeel gerekruteerd. „Dan leren de mensen die mach tigingen afgeven voor bijvoor beeld incontinentieluiers ook eens wat daar voor gezichten bij horen", zegt Van Helmond. Ook directievoorzitter B. Dessing van VGZ gaat, als het even kan, mee. „Als brancardier", verdui- Op bedevaart met de zorgverzekeraar. VGZ piekert er niet over de bedevaarten naar Lourdes te schrap pen. foto Chris van Alem/GPD delijkt de coördinator. Behalve pastores weet ze ook elk jaar artsen, specialisten, ver pleegkundigen en fysiotherapeu ten enthousiast te maken voor de bedevaart. De belangstelling is overweldigend. Per jaar mel den zich zo'n 1500 verzekerden aan. Als Van Helmond de keuze moet maken tussen iemand met een geamputeerd been of een zie ke in psychische nood, kiest ze voor de laatste. „Want dat zijn de mensen die het keihard nodig hebben." Afwijzingen Afwijzingen, weet ze uit erva ring, vallen niet goed. „Dan krijg je reacties van mensen die vinden dat ze recht hebben op deelname. We hebben meestal een wachtlijst van zo'n honderd mensen. Gemiddeld vallen er zestig tot zeventig mensen uit wegens ziekenhuisopname of sterfte." VGZ nam aanvankelijk alle kos ten voor zijn rekening, maar vraagt de laatste jaren een eigen bijdrage van 115 euro per pel grim. „Dat doen we uit oopgpunt van solidariteit. En zo kunnen we ook meer mensen meenemen. Ik ga u niet vertellen wat ons bud get is, want dan zeggen ze je weer: kan VGZ dat geld niet be ter besteden." GPD Zondag. De kinderen zijn uit spelen. De hond ligt uitgeteld op het tapijt en mijn man hangt al uren op de bank in de spiegel te kijken. De spiegel der zeilvaart wel te verstaan. De zwarte kat ligt opgekruld op een kussentje op de bank. De regen klettert gestaag op het serredak. De zondag is in volle glorie gearriveerd. Voor de ouderen onder ons was donderdag dé dag. 'Donderdag, schoonste dag der dagen, 's ochtends nog een halve week en 's avonds nog twee dagen.' Persoonlijk heb ik meer met de donderdag dan met de zondag. De donderdag biedt hoop en mo gelijkheid, terwijl de zondag het einde is. Zeker als het i'egent zoals nu is een zondag traag en lan derig. Het gevoel dat ik niet genoeg gedaan heb bekruipt me dan ook bij voorkeur op zondag. Al le rekeningen, vergeten afspraken, vuile was sta pelen zich in mijn hoofd op tot een enorme berg Marleen Blommaert achterstallig onderhoud. Door de week zijn die zaken natuurlijk ook aanwezig, maar dan wor den ze door alle activiteiten verdrongen naar de achtergrond. Op zondag hebben ze echter alle ruimte. Alleen het tikken van een mooie grote klok ont breekt nu nog. De grijsheid van de lucht kleurt goed bij mijn stemming. De stilte van de polder wordt alleen doorbroken door auto's die oma's, moeders en kleindochters bij elkaar brengen. Zondag bij oma was vroeger de enige vlucht voor mijn grijsstemming. Daar zaten opa en oma en mijn oom aan tafel, te kaarten: 'biejen'. Oma was een klein vrouwtje, dat als gevolg van een beroerte eenzijdig verlamd was. Maar dat weer hield haar er niet van om te kaarten alsof haar leven er vanaf hing. Met één hand en een plank je kon ze de wereld aan. Ze kaartten om centen en aangezien ze in haar leven vaker géén dan wel centen had gehad, was de inzet hoog en het spel serieus. Opa was een grote man. Om zijn indrukwek kende buik spande het ondervestje van zijn zon dagse pak. Halverwege het spei ging opa koffie zetten. Hij stond rustig op van tafel veegde de centen bijeen en deed die in zijn binnenzakje. Eerst ging hij koffiebonen malen en nadat de fluitketel had geklonken dreef de geur van vers gezette koffie langzaam de kamer in. Ze dron ken zwijgend koffie en kreeg ik één glaasje limo nade. De limonade was groen en zat in een span nende fles met dito dop. Na veel gezeur kreeg.ik één pepermuntje van opa. En dan werd het spel weer hervat. Als oma won steeg mijn toch al gro te bewondering voor haar nog verder. Ik be greep niet hoe je met een half lijf kon leven en bovendien ook nog kon winnen van twee grote kerels. De (veer)kracht van mijn oma was bin nen onze familie legendarisch. De wijze waarop ze haar laatste troefkracht met de uitroep: 'Nim!' op tafel legde was symbolisch voor de wij ze waarop ze alle tegenslagen in het leven tege moet trad. Mijn moeder was haar oudste dochter en ook zij ging de strijd aan met iedere tegenslag die het leven haar toewierp. Sterke vrouwen zijn een zegen als voorbeeld, maar soms op zondagmiddag zou je wensen dat het maandag werd. Of dat je nog een keer tegen ze aan zou kunnen leunen en hun lach zou mo gen horen. Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende let ters vormen van boven naar bene den en van links naar rechts een citaat. 1. Kledingstuk; 2. houtafval; 3. deel van een boom; 4. bedeesd; 5. schoei sel; 6. vergelding; 7. hemelgeest; 8. vruchtje; 9. landbouwwerktuig; 10. zuil; 11. voornemen; 12. afnemer; 13. kandelaar; 14. zotskolf. Voeg telkens een letter toe aan de gegeven letters en maak zo 9 juiste woorden van 4 letters. De toegevoeg de letters dienen samen op de hori zontale balk een woord te vormen. 1 H B R E O E T K 2 S B P A E L A N 3 S A T N A G M R 4 IJ B K L S O D E 5 K T L E O M I P 6 W R N A D A E K 7 E M N U G z E L 8 B R I A E A M K 9 s P L T O A E G 10 K A O L T O M N 11 P L I A E N T I 12 K N L D A E N T 13 B L N A K O E R 14 M T A E R N O T HORIZONTAAL: 1Vrucht van een zanger zonder haar (7); 5. Iets goedmaken kost meer dan u denkt (8); 6. Een heel erg lange fuif (9); 9. Verkleinde verdieping voor een filmheld (2); 10. Met zulke bees ten moet je geluk hebben (6); 11. Een idioot houdt op met vechten nadat hij het gedaan heeft (7). VERTICAAL: 1. Dit spelletje kreeg u gratis (9); 2. De ellende van kinderen zon der ouders (9); 3. In Engeland is dit dier altijd groot (3); 4. Zonder zonde in resp. Spanje en Engeland (3); 7. Serieuze jongen (5); 8. Over deze vis wordt gepraat (4). Zoek de zescijferige code met behulp van de onderstaande aanwijzingen. De cijfers kunnen variëren van 0 t/m 6. Er komt dus nooit een 7, 8 of 9 in de code voor. Heer Bommel en de heer Dorknoper hadden zich in het af- washok ontdaan van hun lijmlaag. Nu waren ze wel weer vrij in hun doen en laten, maar ze waren erg nat en ze betra den dan ook klappertandend het tochtige perron. Ze verga ten dit ongemak echter toen ze Tom Poes zagen. „Jonge vriend!", riep heer Ollie uit. „Wat is er met jou ge beurd?" „Niets", verklaarde de ambtenaar. „Hij heeft het masker op, dat die treinbeambte pleegt te dragen tijdens zijn dienst uren. Ik heb dat gisteren kunnen vaststellen..." „Ik vraag u niets", zei heer Bommel geprikkeld, maar op dat moment schoof Tom Poes gelukkig het masker omhoog. „Er zitten koptelefoons in", zei hij. „Kijk maar. Er wordt TERWIJL JIJ PAT SAAIE SOEK LEEST, KA !K IETS LEUKS POEN. IK ZAL HET KEWELPIK NAAK MIJN ZIN HEB3EH, TERWIJL JIJ PAAR ZIT TE KAfEHEH WOU PAT JE... I IK LEES HEE.KA MAAK MEE OVER JE IETS LEUKS SCHOUPER, I POEH. OKÉ? A B F 5 Oplossing van gisteren: Anagram: 1. arak-draak-kamrad 2. snee-seine-ineens 3. paar-apart-paraat 4. plat-palet-pallet 5. deel-deels-elders 6. pens-pasen-naspel 7. leer-aleer-dealer 8eren-keren-inkeer 9. flat-tafel-elftal 10. mare-frame-farmer Gevraagd woord: KIPPENDIEF Cryptogram: Horizontaal: 5. Loofboom; 6. wenk; 7. uit; 8. namiddag; 10. outcast. Verticaal: 1. Bleekneus; 2. vork; 3. absurdist; 4. softbal; 9. mica. Pretpark: 115 5 Puzzelland.com Het gerecht is een verwesterde kopie van een Perzisch gerecht, dat ruim dui zend jaar geleden voor het eerst werd op getekend. Varianten zijn ook bekend in China, Thailand, India en in sommige Ara bische landen. Hoofdgerecht voor 2 personen: 2 borstfilets van kip, samen ca. 250 gr.; zout; witte peper uit molen; 1 flin ke mespunt pittige kerriepoeder (Ma dras); 35 gr. boter; 1,5 eetl. (zonne- bloem)olie; 1 dl gevogeltefond, uit potje; 3 sinaasappels, waarvan 1 uit geperst; 1 kaneelpijpje (ca. 7 cm.); 2 theel. allesbinder; 1/2 theel. honing; 1/2 theel. limoen- of citroensap; 1 theel. fijngesneden citroenmelisse. Boen een sinaasappel schoon onder stro mend water. Rasp de hoeveelheid van 1 theel. van de schil. Schil twee sinaasap pels tot op het vruchtvlees. Snijd de par tjes tussen de vliezen uit. Verwijder pit ten. Leg de partjes in een kommetje en houd ze apart. Vang bij deze handelingen het sap op en voeg dat toe aan het sap van de uitgeperste sinaasappel. Maak het kippenvlees droog met keukenpapier. Wrijf de filets in met een mengsel van zout, peper en kerriepoeder. Verhit een (braad)pan met dikke bodem. Laat boter en olie heet worden. Bak de filets er snel rondom lichtbruin in. Temper het vuur, voeg 1 eetl. koud water toe en leg het dek sel op de pan. Laat het vlees in 10 min. zachtjes gaar smoren. Neem het daarna Met de zogenaamde hondsdagen op Door: Reinier van den Ben de kalender hebben we de rest van de week onstandvastig maar wel warmer weer. De buien keren weldra terug en kunnen later in de week ook zwaar worden. Ditts karakteristiek weer voor de hondsdagen, de periode die ruwweg loopt van 20 juli tot 20 augustus. De term heeft te maken met de ster Sirius in het sterrenbeeld de Grote Hond. Vandaag trekt een warmtefront weg naar het noorden. In de ochtend is het bewolkt, nevelig en wellicht ook regenachtig. In de middag begint het wat op te klaren. Het is dan goed merkbaar dat we in warmere luchtzit- ten. De temperatuur stijgt tot een graad of 23 en de warmte voeli door de hoge luchtvochtigheid nogal klam aan. Mogelijk ontstaate in de namiddag of avond een regen- of onweersbui. De wind ruimt in de loop van de dag van oost naar zuid tot zuidoost en is matig. Donderdag probeert nog warmere lucht tot onze omgeving door te dringen. In de middag wordt het al gauw 25 graden,' West-Brabant kan het nog een paar graden warmer worden. Ook dan voelt het klam aan. Het is onder zulke omstandig heden vaak wachten op het onweer. De kans is vrij groot dat het donderdag inderdaad gaat onweren. Maar of dat pas in de loop van de middag gebeurt of bijvoorbeeld al 's morgens is nog de vraag. Ook vrijdag is de lucht nog erg onstabiel. Ook dan zijn zware buien mogelijk. Met 23 graden is het ook dan vrij warm. In het weekend wordt het iets frisser en vooral zaterdag vallen er nog enkele buien. Misschien breekt na het weekeinde een drogere periode aan met meer verwachting voor 2QP WOENSDAG 27 JULI H Wat regen Vooruitzichten weer donderdag vrijdag zaterdag zondag max. 25° 23° 21° 21° min. 17° 17° 15° 13° wind ZW 3 W 3 NW4 NW 4 Zon vandaag op 6.00 onder 21.401 Maan vandaag op onder 13.531 ©Toonder Studio's Nautisch bericht Zwakke tot matige naar zuidoost ruimende wind. Matig, I goed zicht. Temperatuur kustwater 19 graden. door gepraat in een taal die ik niet versta. Ik denk dat het aanwijzingen zijn voor de conducteur, want toen ik dit ding goed en wel op had, klonk er een zoemtoon, en toen was het ineens stil." „Maar hoe wisten ze dan, dat jij het masker had opgezet?", vroeg heer Ollie. Het was een verstandige vraag, maar de ambtenaar eerste klasse wuifde hem weg. „Camera's", zei hij droogjes. „Verborgen camera's. Wij overwegen de aanschaffing reeds geruime tijd ten departe- mente." „Dat zou best kunnen", gaf Tom Poes toe. „Want dat verklaart ook, dat die conducteur door de deur heen kon kijken. Hij werd gewoon door zijn koptelefoons gewaar schuwd." Waterstanden woensdag Hoog water Laag water 27 juli uur cm uur cm uur cm uur en Vlissingen 7.16 234 19.38 215 1.20 229 13.30 161 Terneuzen 7.37 257 19.58 238 1.45 241 13.55 17 Cadzand 6.51 221 19.15 201 0.56 223 13.05 157 Roompot Buiten 7.19 171 19.45 154 1.15 168 13.24 107 Roompot Binnen 8.40 147 20.46 133 2.30 155 14.50 98 Zierikzee 9.02 172 21.05 154 2.42 173 14.55 11S Krammersl. West 9.10 190 21.21 169 2.38 182 14.56 120 Hansweert 8.15 275 20.36 253 2.10 259 14.20 19! Stavenisse/Yers. 9.06 178 21.10 160 2.40 176 14.56 11! donderdag Hoog water Laag water 28 juli LK uur cm uur cm uur cm uur Vlissingen 8.15 212 20.32 197 2.08 214 14.15 1 Terneuzen 8.35 235 20.51 220 2.36 225 14.46 16 Cadzand 7.50 199 20.05 183 1.46 207 13.55 14 Roompot Buiten 8.25 157 20.39 145 2.16 161 14.24 10 Roompot Binnen 9.31 136 21.29 127 3.15 150 15,35 9 Zierikzee 9.45 160 21.55 147 3.25 167 15.45 11 Krammersl. West 9.52 176 22.06 160 3.22 176 15.46 11 Hansweert 9.05 254 21.26 236 2.55 242 15.05 17 Stavenisse/Yers. 9.46 165 22.01 152 3.25 170 15.39 11 door Bill Watterson L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied O A A Kouliont Warmtetronl Samengesteld Iront <4ê. n z p - lichle regen matige regen Europa: Warm tot heet Hans Belterman uit de pan en houd het warm. Verwijder braadvet en blus de pan met 2 dl. warm water. Roer aanzetsels van de panbodem los. Laat alles even flink doorkoken. Schenk kokend vocht door een zeefje in tweede pan met dikke bodem. Laat alles zolang koken tot door het indampen niet veel meer dan 2 eetl. vocht resteert. Voeg gevogeltefond, sinaasappelsap en het ka neelpijpje toe en breng alles, onder voort durend roeren, aan de kook. Strooi er al lesbinder over en roer de sinaasappel rasp er door. Proef de saus en voeg eventueel zout en/of peper, honing en limoen- of citroen sap toe. Verwijder het kaneelpijpje. Warm het vlees en de sinaasappelpartjes hierna nog even in de saus op. In Duitsland, in de Alpen en in het midden en oosten van Frankrijk wordt het de komende dagen een stuk warmer met temperaturen oplopend naar 30 tot 35 graden. In de Alpen kan lokaal een forse onweersbui ontstaan. Meer buien vallen in Bretagne, Normandië, in de Benelux, in het zuiden van Engeland en in het noordenen midden van Portugal. In Spanje blijft het vrijwel overal zonnig en droog en wordt het lokaal weer 40 graden. Veertigers zien we ook in het zuidwesten van Turkije. In Polen, Tsjechië en Slowakije if het prima vakantieweer met zon en maxima tussen 25 en 30 gra den. In de zuidelijke Balkanlanden wordt het nog warmer met maxima tot 35 graden. In Scandinavië en op de Britse eilanden blijft het wisselvallig en koel. woensdag 27 juli 2005 Zeeland: Warmer VERWACHTING VOOR WOENSDAGMIDDAG 27 JUU 2005

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 2