zc iVeer onderzoek jeugdcentrum laven Nieuwland onttrekt zich lan hectiek van zomers zeilen Hf* lil s Experiment Galileï vanaf de Lange Jan DIGIFOTO'S an voormalige discotheek Nighttrain Middelburg dit najaar klaar Een extra slot op de stad beschermt Middelburg Het onverkende, onbekende jachthaventje .pzc.nl il:redactie@pzc.nl jibus 31, 4460 AA Goes ertentie-exploitatie: j,j.en Midden-Zeeland: 0113-315520; NWs-Vlaanderen: 0114-372770; onaal: 020-4562500. jensdag 27 juli 2005 Perfecte kleurenafdrukken van alle digitale media. Ook KLEURENFOTO' S vanaf 4,95 per rolletje. nfrlrulr MEER FOTO VOORDEEL OP aiaruK www.sprintphoto.nl Treinen vertraagd ifNadia Berkelder DELBURG - Dit najaar er een plan liggen voor de sering van een jongerencen- in de voormalige disco- ek The Nighttrain in Middel- Voor het jongerencentrum werd een ambitieus plan gepresen teerd, compleet met een poppo dium, oefenruimtes voor band jes en een ruimte waar jongeren huiswerk konden maken. Het drie miljoen euro kostende plan sneuvelde krap een jaar later, toen Middelburg op een groot aantal projecten moest bezuini gen. Na protest van jongeren besloot de gemeenteraad echter dat er toch een jongerencentrum in de binnenstad moest komen. Aan vankelijk werd nog gesproken over samenwerking met de Blau we Ruis, een plan van horeca-on- dernemers en Blof-zanger Pas- kal Jakobsen voor een poppo dium in het Schuttershofcom plex. Ook die samenwerking ging niet door vanwege gebrek aan geld. Jongerencentrum Midgard is nu gevestigd aan de Bachtensteene. Vorig jaar beloofde wethouder A. de Vries dat Midgard nog mi nimaal drie jaar open zou blij ven. Op de Bachtensteene wor den daarna woningen voor oude ren gebouwd. Die woningen ko men in dg plaats van het verzor gingshuis Sint Willibrord aan dé Lange Noordstraat. GOES - Het treinverkeer in Zeeland is gisteren tussen vier en acht uur vertraagd als gevolg van een defecte trein tussen Kruiningen en Goes. De NS reed met een beperkte dienstregeling totdat de problemen verholpen waren. Te gen achten kon het normale treinverkeer weer worden hervat. ING sluit kantoor in Hulst en Sas HULST - De ING Bank sluit haar kantoren in Hulst en Sas van Gent. De sluiting betekent een verlies aan werk gelegenheid van in totaal twintig arbeidsplaatsen. Vol gens directievoorzitter Rinus van Hoepen van ING Bank Zuid-West-Nederland probeert het bankconcern het per soneel op basis van het sociaal plan dat hiervoor klaar ligt in eerste instantie elders binnen het bedrijf aan een nieuwe baan te helpen. De sluiting van de kantoren in Hulst en Sas van Gent is een direct gevolg van de terug loop van het banktoerisme. Door de fiscale harmonisatie tussen Nederland en België is het voor onze zuiderburen niet langer interessant (zwart) spaargeld op Nederlandse rekeningen te hebben. „Op de twee kantoren die dicht gaan, kwamen uitsluitend nog Belgische cliënten", aldus Van Hoepen. „Al onze Nederlandse klanten in Zeeuws-Vlaanderen werden al bediend vanuit het kan toor in Terneuzen. Door de veranderingen in de fiscale wetgeving is er heel wat werk weggevallen in de kantoren in Hulst en Sas van Gent. Het was voor ons bedrijfsecono misch gezien niet meer verantwoord ze langer in stand te houden. Superstep voor toeristen RENESSE - Een soort supersonische step als nieuwe at tractie voor de toerist. Schouwen-Duivelandse onderne mers zien er wel wat in. Het elektronisch aangedreven ver voermiddel, de Segway, kan gebruikt worden voor rond ritten door duinen of de stad. Gisterochtend verzamelden enkele recreatieondernemers zich bij camping Julianahoeve in Renesse. Daar stonden drie apparaten klaar om getest te worden. E. Troost (Re- cron) stapte als eerste op. Na enkele minuten reed hij rond op de camping alsof hij het al jaren doet. Met één hand nonchalant aan het stuur en in de andere hand een telefoon. „Je kunt er ook op bellen", lachte hij breeduit. Het rijden op een Segway leek moeilijker dan het is. Gas- geven en remmen doe je met het lichaam. Een beetje voor over leunen betekent vooruit, een tikje, achterover en het remt weer af. Vakantiegangers van camping Julianahoeve krijgen de primeur voor Schouwen-Duiveland. Vanaf zes' augustus kunnen ze het apparaat uitproberen. Daarna wordt beke ken of de Segway daadwerkelijk geschikt is als nieuwe at tractie. door Nadia Berkelder MIDDELBURG - De Lange Jan in Middelburg is op 26 novem ber het middelpunt van een bij zonder experiment. Het Natuur kundig gezelschap Middelburg laat dan bollen van de toren val len. Het natuurkundig gezelschap bestaat dit jaar 225 jaar. Ge noeg aanleiding om één van de Growshop in IJzendijke beschoten IJZENDIJKE - In IJzendijke is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten op growshop Alien. Niemand raakte gewond. Er was alleen schade aan de deur en een vitrine. Iets na half een zijn er volgens politiewoordvoerder A. Don een aantal geschoten gelost op de growshop. In een growshop worden spullen verkocht voor het aanleggen van een wietplantage. „Ik weet van geen schietpartij. Ik heb helemaal geen schade", zegt eigenaar E. de Clercq van de growshop. Geconfronteerd met het kogelgat in z'n deur, haalt hij de schouders op. „Oh dat. Dat zit er al veel langer. Ik weet ook niet hoe dat daar komt." Buurtbewoners bevestigen de woorden van de politie. „Ik lag net in bed toen ik hoorde schie ten", zegt een van hen. „Het leek wel een salvo uit een machi nepistool. Ik wist gelijk dat het bij de growshop was." beroemdste experimenten uit de geschiedenis te herhalen. Het verhaal gaat dat Galileo Galileï kogels van de toren van Pisa liet vallen om te bewijzen dat het ge wicht van een voorwerp niet van invloed is op de snelheid waarmee dat voorwerp valt. Middelburgers kunnen in no vember zelf gaan zien of dat klopt. Vanaf de Lange Jan zul len houten en metalen bollen van verschillend gewicht wor den losgelaten. De aankomsttijd van de bollen wordt gemeten. Overigens is het onduidelijk of Galileï het experiment ooit wer kelijk uitgevoerd heeft. Simon Stevin deed dat wel. Hij deed in 1586 een vergelijkbaar experi ment in Delft. Of de proef in Middelburg ook lukt, is maar de vraag. De luchtweerstand heeft namelijk wel invloed op vallen de objecten. Dat is de reden dat een veertje langzamer valt dan een metalen bal. In het luchtledi ge, op de maan bijvoorbeeld, val len ook die voorwerpen met de zelfde snelheid. zeeuwse almanak Geuren Nu hij vier is, wordt het Beve- landse bijdehandje in toene mende mate geboeid door geu ren en dan vooral het onder scheid tussen wat fris en min der fris riekt. Laatst meende hij in de direc te omgeving van zijn jongere broertje enige kwalijke dam pen te ruiken, waarop hij ter stond zijn vader informeerde. „Volgens mij heeft Merlijn een vieze stinkluier", meldde hij op besliste toon, om vervol gens nauwelijks hoorbaar toch maar een voorbehoud te maken. „Of misschien is het wel mijn eigen windje. Zes weken lang verschijnt deze zomer in de PZC de vakantierubriek. Elke zes dagen schrijft de redactie over een ander thema. Daarnaast laat de PZC ellce dag het licht schijnen op een bijzonder element in hét Zeeuwse landschap. erde bouw van een nieuw jon- Hicentrum in Middelburg dt al jaren gediscussieerd, heeft het college van burge ster en wethouders een stich- i de opdracht gegeven om nieuw plan te maken. Eer- fdit jaar stelde de gemeente- id al 35.000 euro beschikbaar onderzoek te doen naar de gelijkheden. De resultaten irvan zouden voor de zomer ar zijn. Nu ziet het er naar idat het plan in oktober aan gemeenteraad wordt gepre- teerd. Voor die tijd moet nog I jongeren worden overlegd i hun wensen. Bovendien èt er nog duidelijkheid ko- sover de kosten, het centrum zou een muziek- dium en een ontmoetingsruim- voor jongeren moeten komen. Keren was zowel bij de ge- ente als bij de stichting nie- iad aanwezig om een toelich tte geven op de plannen. icht Kotheek The Nighttrain ging gin 2003 dicht. De gemeente ét het pand toen met de be ding om er een jongerencen- m te beginnen. Een paar anden voor de verkoop was een schietpartij in de hal van discotheek tijdens een R&B st. De burgemeester verbood feesten vervolgens, een actie •voor veel opschudding zorg- Volkstuin voor ouderen in zicht KOUDEKERKE - Over een tijd je kunnen bewoners van verzor gingshuizen van de Stichting Werkt voor Ouderen hun eigen fruit telen in een volkstuin aan de Vlissingsestraat in Koudeker- ke. De tuin, met een grootte van tien bij dertig meter, moet aan het eind van de zomer klaar zijn. Vrijwilligers hebben afgelo pen weken onkruid gewied en deze week is de blokhut op het terras gezet. „Dat moet de plek worden waar bewoners gezellig een kopje koffie kunnen drin ken", vertelt Truus Verdaas donk van de stichting. „Er komt ook een klein keukenblokje, waar ze bijvoorbeeld pannen koeken kunnen bakken, met ver se aardbeien. Die plantjes ko men eind augustus. Net als die van frambozen, besjes, peren, appels en pruimen. Aan de ande re kant van het pad komen nog aardappelplantjes, wortels, kool, sla, boontjes en kruiden. En een.strook'bloemen. Een me vrouw die verleden week toeval lig op het complex aan het tui nieren was, bood ons al een hele lijst aan. Dit wordt echt een plek waar onze bewoners lekker kunnen genieten." foto Lex de Meester Coupure 83, Torenweg Middelburg. foto Lex de Meester De dikke deur aan het einde van de Torenweg in Mid delburg is een extra slot op de stad. Niet om ontsnapte gevan genen uit het naastgelegen huis van bewaring binnen te hou den, maar om water na een dijk doorbraak buiten te houden. Walcheren wordt tegen het wa ter beschermd door een ring dijk. Daarin zitten echter een paar onveilige stukken. Mocht een dijk bij Ritthem doorbre ken, dan moeten binnendijken de schade beperken. De Nieuw- landseweg bijvoorbeeld, die de woonwijken Dauwendaele en Mortiere scheidt van bedrijven terrein Amestein. Maar in die Nieuwlandseweg zit, ter hoogte van de Torenweg, een gapend gat. Een deur van gewapend be ton vult dat gat en keert het wa ter - mocht het nodig zijn. Wa terschap Zeeuwse Eilanden on derhoudt de coupure en test die eens per jaar, vlak voor aan vang van het stormseizoen. Nu is met KCP 83 - zoals het wa terschap de coupure aan de To renweg aanduidt - nog iets bij zonders aan de hand. De Toren weg is namelijk niet alleen een doorgang voor het water, maar ook een vluchtroute voor de mehsen die bij een dijkdoor braak geëvacueerd moeten wor den. De coupure mag daarom pas dicht wanneer iedereen weg is, of wanneer deze vluchtroute niet meer nodig is. Tof zover de zichtbare beveili ging in de Torenweg. Onder gronds zijn ook maatregelen ge troffen. Want onder de coupure door loopt een rioolbuis. Daar kan nog water doorheen als de deqr boven dicht is. Pas als een extra schuif het riool afsluit, is de waterkering hermetisch afge sloten en Middelburg veilig. Maurits Sep 0 Tolmaakte rust. Middenin het toeristenseizoen, ter- ijlde jachthavens vol liggen ide Zeeuwse wateren drukbe- irenzijn, onttrekt het haven- tvan Nieuwland zich aan de tliek van het zomerse zeilen, duid noch beweging in de ha- nvan Zeelands kleinste wa- rsportvereniging. Alleen Lau- kOlieman, die in stilte stug lonverkt aan de restauratie azijn klipper. «ven Nieuwland w.s.v. In de selvan de snelweg, afslag «re. Onzichtbaar vanaf de en de weg niet hoorbaar luit de haven. De wind staat listig vandaag. srtien schepen liggen er. Alle- ial vaste ligplaatsen. Liggeld: dig eurocent per meter teepslengte per dag in de zo- sr (april tot en met septem- r), vijftien cent in de zes win- ®aanden. Passanten die wa penstroom willen hebben, enen op het informatiebord toeven vinden: 23 cent voor 3kilowattuur elektriciteit, 11 euro voor een kubieke me iduizend liter) water, tersporters zijn er op een «rdeweekse dag niet of nau- lijks. Vaste banen houden aweg van hun schepen. Lau- sOlieman geniet intussen iderust. Hij is de enige die rijnboot aan het werk is. iuurblok in de hand. De mast «'opgeknapt worden. De pper moet er netjes uitzien 'eind augustus mee te kun- ipronken op Small Sail Vlis- gen. restauratie van het schip is nhobby en zo blijft Olieman 'ook maar zien. Anders is het Itvol te houden, glimlacht 1 Want een hobby die hem ds 2001 dag in dag uit in be- ?neemt, begint verdacht veel 'Werk te lijken. Vier jaar lang ïkthij al niet meer voor zijn baas. In september hervat hij zijn beroep: officier op de grote vaart. Twee weken op, twee we ken af. Dure hobby ja, maar wat die hem al heeft gekost? Olieman heeft geen idee. Vier jaar vol tijds werken is voor hem niet in geld uit te drukken. En het duurt nog wel drie, vier jaar eer hij helemaal klaar is, schat hij. Eigenlijk was niks meer goed aan het schip - bouwjaar 1896. Nieuwe motor, nieuwe schroef, zelfs het casco was slecht. Olie man woont met vrouw en twee kinderen op de boot. Het toilet is net klaar. Mensen die nog we ten hoe het schip er vroeger uit zag en tegen wie hij zegt dat hij erop woont, vinden hem of moe dig, of gek. Olieman oordeelt niet over zichzelf. De 32 meter lange klipper ligt eigenlijk net voor het haventje, in het Arnezijkanaal. Dat komt uit op de Arne, de vroegere toe gang vanaf open zee tot de ha ven van Middelburg. Nadat de Arne verzandde, kreeg de haven een nieuwe toegang, het kanaal van Welsinge. Dat is alweer lang geleden gedempt. Nu Walcheren, Nieuwland en Sint Joosland geen afzonderlij ke eilanden meer zijn, lij kt het haventje van Nieuwland vol strekt misplaatst. Toch heeft het nog lang een economische func tie gehad. Het deed dienst als landbouwhaven voor de over slag van suikerbieten, aardappe len, kunstmest en kolen. Bijna alle Nieuwlanders waren lid van de kolenvereniging. Zo had den ze in de winter voldoende brandstof voor de kachel. De weegbrug bestaat ook nog. Die ligt in de weg die naar het ha ventje leidt. De mooiste route om er te ko men is trouwens niet met de au to via de Nieuwlandseweg en de Oude Dijk, maar te voet, vanaf Arnemuiden langs het Arnezij kanaal. Een witgeel gemarkeer de wandelroute brengt wande laars over de vroegere rede van Middelburg, van Vrouwenpol der tot Vlissingen. De wande ling met dezelfde naam (29 kilo meter) volgt in feite de oude kust van het eiland Walcheren. Het schip van Laurens Olieman is, wandelend vanaf Arnemui den, het eerste dat er ligt. De ko mende twee jaar is hij verzekerd van die ligplaats. En daarna? Hij hoopt op verlenging van het contract met de Haven Nieuw land w.s.v. Maurits Sep Haven Nieuwland, de kleinste watersportvereniging van Zeeland. foto Lex de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 13