PZC Mosselsector geen Don Quichotte Met meer mensen strandjutten vergroot de zoekcapaciteit HE Stralende miss boegbeeld vlootschouw 11 Boontje Valpartij slaat droom Transalp aan diggelen Voorzitter bepleit realistischer zelfbeeld Opjaagstation komt vooral 's zomers goed van pas factie: 0113-315649 «vvw;Pzc'nl Postbus 31.4460 AA Goes rivertentie-exploitatie: ZÏ en Midden-Zeeland: 0113-315520; Juws-Vlaanderen: 0114-372770; Snaai: 020-4562500. maandag 18 juli 2005 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 Eerste bewoners verhuizen naar De Vronenburg editie Schouwen-Duiveland Zes toeken lang verschijnt deze zomer in de PZC de vakantierubriek. Elke zes dagen schrijft de redactie over een ander thema. Daarnaast laat de PZC elke dag het licht schijnen op een bijzonder element in het Zeeuwse landschap. zeeuwse almanak 'Soort zoekt soort' luidt het gezegde en deze waarheid als een koe wordt eens in de zo veel tijd weer door een prak tijkvoorbeeld bevestigd. Zoals onlangs op dat Noord-Bevelandse strand, waar een man zich nogal irri tant gedroeg. Hij was luid ruchtig, schudde zijn hand doek temidden van andere badgasten uit en liet zijn hond over het zand rennen alsof zij de enige aamoezigen waren. Toen de man ging zwemmen was de opluchting dan ook hoorbaar. Helaas kwam hij al snel weer terug. Gebeten. Door een kwal. Tunnelbuis dicht na ongeval TERNEUZEN - De oostbuis van de Westerscheldetunnel tussen Temeuzen en Ellewoutsdijk is zaterdagmiddag een flinke poos afgesloten geweest, nadat er een paarden trailer was gekanteld. De trailer is vermoedelijk gekanteld omdat één van de twee paarden die erin zaten, nogal hard tegen de wand aan schuurde. De trailer raakte los van de auto en viel op zijn kant. De politie, een takelwagen en een dierenarts wa ren snel ter plaatse. Zowel de bestuurder van de auto als zijn paarden kwamen met de schrik vrij. Bekeuringen bij controles BURGH-HAAMSTEDE - Bij twee politiecontroles op Schouwen-Duiveland zijn zaterdag in totaal 36 automobi listen bekeurd. Op de Klooster-weg bij Burgh-Haamstede werd van half drie tot zes uur een gordelcontrole gehou den. Van de 335 passanten werden er 33 bekeurd voor het niet dragen van de gordel. Van vijf uur tot kwart voor tien werd alcoholcontrole ge houden op de Kuijerdamseweg, de Elkerzeeseweg/ Kloos ter-weg en de Elkerzeeseweg/Boutlaan in Scharendijke. In totaal moesten 209 bestuurders blazen; drie hadden er te veel gedronken. Jongetje (5) gevonden in Poortvliet POORTVLIET - De politie van Tholen is zaterdagmiddag op zoek geweest naar de ouders of verzorgers van een on geveer vijfjarig jongetje. Plet jongetje liep 's middags rond half één langs de Provin ciale Weg bij Poortvliet. Plet gezin dat zich over hem ont fermde, belde meteen de politie. Omdat het jongetje nau welijks praatte, duurde het even voordat de dienstdoende agenten erachter waren, waar hij vandaan kwam. Uitein delijk konden de ouders, afkomstig uit de gemeente Tho len, hun zoontje rond een uur of vier in Poortvliet gaan op halen. Strandje kampt met rottend wier YERSEKE - Yersekenaar, waterschapsmedewerker en raadslid A. Jumelet (ChristenUnie) vraagt burgemeester en wethouders van de gemeente Reimei-swaal om snel iets aan het Damse strandje bij Yerseke te doen. Volgens Ju melet ligt het strandje er 'allerberoerdst en schandalig' bij. Wier en ander rottend afval stinkt enorm, waardoor Yer- sekenaren en gasten van de plaatselijke camping het strandje mijden. Jumelet vraagt het college om vorig jaar gemaakte afspraken over onderhoud en schoonmaak van de Reimerswaalsde strandjes, met spoed na te komen. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Een stevige val partij in de Transalp Challenge zaterdag in het Oostenrijkse Mayerhofen heeft op de eerste dag van deelname al de droom van het mountainbike-duo Ton- ny Bruin en zijn levenspartner Jolanda Kastelein uit Ooster- land aan diggelen geslagen. Bruin heeft bij de val enkele rib ben gebroken en Kastelein heeft een gebroken schouder. Daarmee stopt hun fanatiek be vochten deelname aan deze zwaarste mountainbikerace) ter wereld. De Transalp Challenge betekent 740 kilometer in acht dagen over overwegend moeilijk berijdbare wegen en negentien forse bergpassen. Een startbewijs voor deze race wordt door mountainbikers net zo fel begeerd als deelname aan de Elfstedentocht bij schaat sers. Bruin en Kastelein waren ver guld met hun startnummer 93 en waren na een intensieve trai ning vol goede moed deze uitda ging te kunnen volbrengen. „Het ging zaterdag eerst ook ge weldig goed ondanks onweer, wind en keiharde regen, We had den al twee bergen gehad. Toen is het op 17 kilometer voor de fi nish op een vlakke weg misge gaan", vertelt Tonny Bruin zon dag vanaf de camping in Mayer hofen. Hij heeft de nacht hier voor in het ziekenhuis doorge bracht. Gekneusde ribben luid de de diagnose, maar met het ri sico op bijvoorbeeld een scheur tje in zijn milt moest hij toch maar een nachtje blijven. Kaste lein loopt met haar gebroken schouder de komende vier we ken in een mitella. Fietsen is er voor beiden even niet meer bij. Bruin vat de toedracht van de valpartij kort samen: „Het re gende, we reden over een fiets pad met een groepje, waarin ie dereen om de beurt aan kop reed. Er stonden paaltjes op de weg, maar de koprijders op dat moment gaven dat niet door in de groep. Ik ben met mijn buik op zo'n paaltje terechtgekomen en Jolanda is over mij heen ge vlogen en op haar schouder ge vallen." Het duo is na de valpartij nog wel doorgereden naar de finish en is daarna pas haar het zieken huis gegaan, „Het is eigenlijk al lemaal nog goed afgelopen, maar voor ons is het ook een ver schrikkelijke teleurstelling dat we de transalp niet verder kun nen rijden", meldt Tonny Bruin. Autobekrasser betrapt BURGH-HAAMSTEDE - Op de parkeerplaats aan de Krieke- meet in Burgh-Haamstede is za terdag tussen half tien en en kwart over tien 's avonds een personenauto bekrast. Toen de eigenaar naar zijn auto liep, zagen hij en zijn vrienden dat er een onbekende man met een scherp voorwerp in zijn hand langs de auto liep en deze bekraste. Toen de onbekende de mannen aan zag komen, ging hij er van door in een auto. De politie heeft de zaak in on derzoek. xnnrAli Pankow 8RUÏNISSE - Voorzitter W. van den Berg van de Bruse Visserij- weniging Algemeen Vissersbe- hiig en specifiek pleitbezorger m de mosselsector volgt een aieuwe strategie. Na jarenlange juridische strijd tegen bestuur ders en milieubeschermers pleit lij nu voor het traject van de on derhandeling. Van den Berg ge- Imikt het vermaarde epos over Bun Quichot van Cervantes als metafoor voor de noodzaak van die ommezwaai. Hij hield zijn betoog zaterdag lij de jaarlijkse reünie van de mosselsector tijdens de Visserij- dagen in Bruinisse. eigens Van den Berg is het loog tijd voor een realistischer relfbeeld om te voorkomen dat de 'mosselridders' evenals de leid in genoemd epos te laat tot mlreer komen, windmolens blij- ;ven bevechten en de werkelijk- leid uit het oog verliezen. De voorzitter pleit voor een rea listischer zelfbeeld van de mos- slsector. „Ik wil niet zeggen j jat wij geen uniek product heb- ;ien,maar het is geen automati- jsche vanzelfsprekendheid dat anderen dat ook vinden", zegt Van den Berg. foor de natuurbeschermers be treft het een economische sector ineen ecologisch waardevol ge- lied en voor anderen is de mos selmaar gewoon etenswaar dat rerkocht moet worden, hield hij rijn gehoor voor. Door talrijke gesprekken met na tuurbeschermers en bestuurders regt de mosselvoorman tot zijn ommekeer te zijn gekomen. .Wij hebben de neiging om kri tiek te bestrijden in plaats van dat we proberen die te beginj- pen", zegt Van den Berg. Hij pleit voor verandering daar in, maar zegt te beseffen zelf in die nieuwe strategie al wat ver der te zijn dan veel branchegeno ten kunnen accepteren. Ten be hoeve van een vruchtbare toe komst voor de mosselsector deed hij toch de dringende op roep de nieuwe missie te volgen. Respect Wethouder G. Houtekamer, die als Bruenaar in hart en nieren voor deze gelegenheid even de honneurs waarnam voor colle ga-wethouder Renden van Ha venzaken, legde ook de nadruk op het belang van overleg en we derzijds respect. Op basis daar van ziet hij mogelijkheden voor een duurzaam beleid voor de schelpdiervisserij Technische ontwikkelingen om de sector economische rendabel en ecologisch verantwoord te maken, moeten vanuit de branche zelf komen, volgens de wethouder. Het Ministerie wil van de visse rijgemeenten horen welke be stuurlijke dilemma's er liggen bij de Natuurbeschermingswet. Houtekamer nodigt de Bruse mosselvisserij naar aanleiding daarvan uit met een concreet praktijkvoorbeeld te komen. Hij laat er geen twijfel over be staan dat het gemeentebestuur zich inzet de mosselsector te be houden en memoreert in dit ver band ook de duidelijke stelling- name van de voltallige gemeen teraad. Voordat de dampende mosselen zelf op tafel komen, verricht C. van Liere ten slotte de aftrap van de Stichting Vrienden van de Mossel. Een sierlijk huisje zorgt voor drinkwater foto Willem Mieras Het opvallend vormgegeven opjaagstation aan de Prin- sendijk in Kortgene is vorige zo mer in ere hersteld. Een pompin- stallatie in het gebouwtje zorgt voor voldoende druk op het wa terleidingnet. Dat komt vooral 's zomers goed van pas. Dan wordt het rond de zevenduizend zielen tellende ei land overspoeld door zo'n dertig duizend toeristen, waardoor de waterbehoefte enorm toeneemt. De 'opjager' met de ronde ven sters en het opvallende siermet- selwerk werd in 1955 gebouwd. Zoet water kwam uit de - bijna veertig jaar eerder opgetrokken - stalen watertoren in Goes. De pompinstallatie in Kortgene zorgde ervoor dat het water alle uithoeken van Noord-Beveland bereikte. Zeeuwen waren voor hun drink water tot ver in de negentiende eeuw aangewezen op welputten, regenbakken of water dat uit de grond werd opgepompt. Het pro bleem van grondwaterverzil- ting, of erger: ziektekiemen, lag echter altijd op de loer. Maar pas na de cholera-epide- mie van 1866 werd er haast ge maakt met de aanleg van water leidingen. Vanaf 1883 werd er op grote schaal duinwater gewonnen en via pompstations, watertorens (de eerste verrees in 1891 in Mid delburg) en een uitgebreid lei dingennetwerk door de provin cie verspreid. Hoewel grote de len, van Zeeland begin twintig ste eeuw op de waterleiding wa ren aangesloten, duurde het op 'Noord-Beveland tot 1954 voor dat er een leidingennetwerk werd aangelegd. Het opjaagsta tion werd in 1995 overbodig door de komst van moderne ma chines elders. Maar in 2004 kreeg het station weer een func tie tijdens de zomerpiek. Ingrid Huibers Miss Visserijdagen Marleen Klink zwaait bij het uitvaren van de vloot naar de toeschouwers op de kade. foto Mechteld Jansen door Ali Pankow BRUINISSE - Komen tijdens de reünie in het dorpshuis' de zorgen van de mosselsec tor aan de orde, in de straten en de haven van Bruinisse overheerst zaterdag toch weer de euforie over het 'zwarte goud' tij dens de laatste van de drie Visserijdagen. Miss Visserij 2005 Marleen Klink fungeert in beide sferen als stralend middelpunt. Voorzitter T. Ketting van de Stichting Festi viteiten Bruinisse (SFB) schat het totaal aantal bezoekers tussen de 45 en 50 dui zend. Hij is uiterst tevreden over het ver loop van het festijn. Even dreigde er grim migheid toen het gemeentebestuur donder dag bij een kort geding in het gelijk werd ge steld over de weigering van een muziekvere niging aan de uitbater van Café Storm. Overschrijding van het toegestane aantal de cibel tijdens eerdere edities van de Visserij dagen ligt daar ten grondslag a'an. Ketting voorzag dat de Bruse jeugd dit niet zomaar zou slikken. „Gelukkig is de boel niet geës caleerd. Er is gekozen voor een ludiek pro test", zegt de voorzitter. Hij doelt op het muziekfestijn dat in de nacht van vrijdag op zaterdag spontaan werd aangericht op het parkeerterrein aan de Nieuwstraat. Hoe langer je jut, hoe moeilij ker het is om er weer mee ■op Ie houden. Vooropgesteld dat jewatvindt natuurlijk. Want jasna de eerste 'schat', krijg ik Jf smaak te pakken. Zee, vogels n blauwe lucht verliezen lang- aamhun bekoring. Ik zie al- tan nog maar zand en schelpen m. wat blikkert daar? Een aaientand? mflaas, het blijkt een stukje van ^mosselschelp te zijn. Hele lemepige schelpen trouwens, iemosselschelpen. Ze weten, erleidelijk glinsterend, zo veel begeerte op te wekken, dat ik sleeds weer buk. En elke keer wt ik het zeker: nu heb ik iets bijzonders. Maar nee, toch weer jewoon een afgetrapt stuk mos selschelp. En daar liggen er veel son op De Kaloot, het stukje shand naast de EPZ in Borssele ;ijal ik voor mijn strandjutexpe- itieheb uitgekozen. Hikt motto: 'Hoe meer zielen, ioemeer vreugd', bli jkt voor ■Strandjutten zeker op te gaan. zijn vieren - ik heb twee rouwen (50 en 9) en één man (nijna 4) versterking meegeno men-heb je vier keer zo veel zoekcapaciteit en dat komt de ®erbeslist ten goede. 'Mer aanvoering van de expedi- belader ('bijna vijftig jaar erva- tof!) klauteren we ergens tus- |®iMe kerncentrale en Hoechst j 'jk over. Het is laag water, fjiser.ligt een flink stuk strand loot. ^doorgewinterde jutter toont ^gezelschap hoe een haaien- ™d eruit ziet, op welke manier ^nfossiel in het zand steekt en jSpreekt in lyrische bewoordin- 8® over de speciale glans. We ons best, maar missen toch jSrs'aring, doorzettingsvermogen fjalcnt. Wie zal het zeggen, oublijft dat wij meer oog blij- te hebben voor lege bierfles- s® en grote stukken ijzer. De.jongsten onder ons beleven ook een hoop lol aan een aange spoelde vrachtwagenband, die fantastisch als draaimolen dienst blijkt te kunnen doen. Maar dan vind ik een interessan te, bruine potscherf. Op slag ver andert mijn ietwat lacherige houding. Toch wel geweldig ei genlijk, als je echt iets vindt. Nog leuker wordt het, wanneer de aanvoerder van het gelegen heidsteam vertelt over het in 1532 verdronken dorp Monster. Het zou dus best eens een heel oude potscherf kunnen zijn. Mijn nieuwsgierigheid is ge wekt en ook mijn jachtinstinct komt boven. Met hernieuwde in zet buig ik me over het zand. Ook de mini-jutters worden nu enthousiast en lopen af en aan met lege flessen, schelpen, ron de kleikiezels en wrakhout. On ze uitstalling groeit. Van een verdronken boerderij tje uit de vorige eeuw vinden we stukken metselwerk en brokjes graniet. Ook ligger er 'kloos termoppen', rode bakstenen uit een lang vervlogen tijd en van een formaat dat al lang niet meer gebakken wordt. De kleintjes komen aanlopen met een doorzichtig, plastic bui deltje. Is dat zand wat erin zit, of misschien een kilootje gele li- banon dat een paar jaar in de zee gedobberd heeft? Nu krijgt het strandjutten in eens iets magisch en maakt het niets meer uit of ik ooit echt te weten kom, of het zakje vol zand, of bedorven drugs zit. Dat bepaal ik trouwens zelf wel. Tijdens het jutten komt vanzelf mijn fantasie op gang. Ik zie bij voorbeeld een boerenwuufje over een granieten aanrechtblad gebogen staan en bedenk er met een een stel grote, witte, aan een lijn wapperende onderbroeken bij. Ook zie ik smokkelaars in het bleke maanlicht hun ijzeren sloepen het strand op trekken en hoor ik in gedachten het woeste brullen van wind en wa ter. Bij een lege fles 'ketjap asin' hoort de zwijgzame bemanning van een groot containerschip, die zich op de wekelijkse 'blau we hap' stort. En een smalle reep, verroest en met schelpen overdekt stuk ijzer, doet mij den ken aan een houten vat vol ster ke drank, dat met zwaar weer van een scheepsdek rolt. En de kleinste van de club? Die is in zijn nopjes met een plastic fles waar nog 'echt water' in zit. Ingrid Huibers Het is verbazingwekkend wat je in een uurtje bij elkaar jut foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 9