Aansturing politie zou niet van deze tijd zijn PZC Lastenverlichting laat op zich wachten Bot: Nederland kan bijdrage aan Europa verlagen onder Blair Oplossing lijkt nabij in huisartsenconflict Commissie-Leemhuis bepleit concernstructuur Gezakte leerling sleept school voor de rechter Bibliotheken verhuizen naar het strand Met botsauto de weg op vrijdag 1 juli 2005 door Marloes de Koning BUSSUM - Een leerling van het Goois Lyceum uit Bussum daagt zijn school voor de rech ter. Volgens de 18-jarige Do- tan Harpenau heeft het ly ceum toegegeven dat bij het nakijken van zijn examen ge schiedenis een fout is ge maakt, maar weigert de school een hoger cijfer te ge ven. Dat ene punt waarom het gaat, betekent voor de leerling het verschil tussen slagen of zakken. De zoon van schilderes en schrijfster Patty Harpenau haalde op drie van zijn zeven eindexamenvakken' een 5,4. Dat is één 5,4 te veel om te sla gen. Volgens Harpenau gaat zijn strijd echter niet om dat ene punt, maar om het princi pe. Hoewel de school heeft toegegeven dat bij het nakij ken van zijn vwo-examen ge schiedenis een fout is ge maakt, wil het Lyceum het cij fer niet verhogen. „Zij zeiden dat zij me op andere punten al gematst hadden. Op die ma nier geeft een leraar alleen maar zijn eigen subjectiviteit toe." Met zijn stiefvader en de geschiedenisleraar bekeek Dotan zijn examen. Hij legde zijn antwoorden naast de na- kijk-instructie, die op inter net stond. „Voor één stijlop dracht had ik meer punten moeten krijgen. De leraar gaf dat toe." Na ruggespraak met de tweede corrector bleef de school echter bij het cijfer. Onacceptabel, vinden Dotan en zijn ouders. Vandaag of maandag dient het kort ge ding bij de Amsterdamse rechtbank. Scholieren Aktiekomite Laks volgt de zaak met grote be langstelling. Hoewel de orga nisatie wel vaker hoort dat een school een fout niet wil herstellen, is het volgens voor zitter S. Steenman 'heel bij zonder' dat het tot een rechts zaak komt. De school was niet bereik baar voor commentaar. GPD KATWIJK - Strandgangers bekijken de strandbieb in Katwijk. Wie wel een boek wil lezen op het strand, maar geen zin heeft om daarmee te sjouwen, kan er deze zomer terecht. De provincie Zuid-Holland en enkele bibliotheken bieden tot eind augustus boeken te leen aan in Katwijk, Scheveningen en Hoek van Holland. Badgasten die een boek voor een dagje willen lenen, hoeven geen pasje te hebben, zij hoeven alleen Straf voor mishandelen lerares DORDRECHT - Een 14-jarige scholiere uit Dordrecht is gisteren door de kinderstrafkamer van de rechtbank in Dordrecht veroordeeld tot 200 uur werkstraf, zes weken jeugddetentie en zes maanden voorwaardelijke celstraf, omdat ze op 21 maart het kapsel van haar lerares in brand stak. De opgelegde celstraf heeft de scholiere al in voorarrest uitgezeten. De fechtbank achtte haar schuldig aan poging tot zware mishandeling. Twee weken geleden was een jaar jeugddetentie waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen de jonge Dordtse geëist. ANP Gemeente schrapt vergunningen IJLST - De Friese gemeente Wymbritseradiel heeft ge noeg van bureaucratie en schrapt daarom minimaal acht vergunningen. Voor onder meer het houden van dorpsfees ten, collectes en demonstraties is daardoor geen toestem ming van de gemeente meer nodig. Burgemeester J. Reitsma noemt Wymbritseradiel een trendsetter bij het afschaffen van vergunningen, zei hij gisteren. Reitsma wil de komenden maanden nog eens acht andere vergunningen afschaffen. „Ze zijn overbodig en boven dien is een goede gang van zaken gewaarborgd via andere regelgeving. We merken dat er erg veel irritatie is bij bur gers over de vergunningen", zegt Reitsma. ANP Fors meer mensen achter tralies DEN HAAG - Vorig jaar hebben flink meer mensen ach ter de tralies hun straf ondergaan. Het aantal ingeslote- nen steeg in vergelijking met 2003 met 20 procent van 60.385 naar 72.335. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Dienst Justitiële Inrichtingen, dat gisteren is verschenen. De celcapaciteit steeg vorig jaar met bijna 2200 naar 22.237 plaatsen, een stijging van 12 procent. ANP Kunstprijs voor Van Brummelen AMSTERDAM - Lonnie van Brummelen (1969) heeft de Prix de Rome in de categorie beeldende kunst (45.000 eu ro) gewonnen. Yael Bartana (1970) won de tweede prijs (20.000 euro). Esther Tielemans (1976) en Kan Xuan (1972) kregen elk een basisprijs (10.000 euro). Dat heeft de organisatie gisteren in Amsterdam bekendge maakt. De Prix de Rome is de oudste en grootste aanmoe digingsprijs voor jonge kunstenaars en architecten in Ne derland. ANP Fiscus stuurt wit-rode enveloppen DEN HAAG - Circa zes miljoen huishoudens krijgen in september van de Belastingdienst een wit-rode envelop in de bus. In maart besloot het kabinet dat de fiscus mensen actief moet benaderen als zij mogelijk recht hebben op huursub sidie, een zorgtoeslag of een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. „Normaal int de Belastingdienst geld, maar in deze geval len keren we geld uit. De meeste mensen associëren onze blauwe enveloppen met betalen. Daarom is het een witte envelop met rode opdruk geworden", aldus een woord voerster van de fiscus. ANP hun naam en adres te geven. In Scheveningen komt de strandbieb even ten zuiden van de Pier te staan, met behalve Nederlandse boeken ook werken in het Duits, om de Duitse strandbezoekers tegemoet te komen. In Katwijk is de bibliotheek op alle da gen behalve zondag te vinden op de parkeerplaats aan de zeekant van de Boulevard en in Hoek van Holland aan het einde van de Badweg. foto Arie van Dijk/ANP ioor Sander Kuypers j)EN HAAG - De Nederlandse (olitie moet als een concern vorden bestuurd. De huidige jtructuur die ruim tien jaar ge- eden werd ingevoerd, voldoet liet meer in deze tijd, waarin ieiligheid ook op bovenregio- laal en nationaal niveau moet vorden aangepakt. De organi- atie nu doet geen recht aan de jeranderingen in de maat- ichappij en de dreigingen die laarmee samenhangen. De Stuurgroep Evaluatie Politie- rganisatie concludeert dit in jen onderzoek dat gisteren aan |e ministers Remkes (Binnen- pndse Zaken) en Donner (Justi- ie) is aangeboden. Deze be windslieden hadden de commis- le gevraagd te kijken hoe de po- [tie functioneert. Commissievoorzitter Leem- uis-Stout zei dat haar stuur- (roep was 'geschrokken' van de ttechte aansturing van de poli- Se. Daar moet de voorgestelde oncern-structuur verandering ti brengen. De korpsbeheer- jers, die voor een belangrijk jeel verantwoordelijk waren foor deze 'gebrekkige aanstu- Peuter verdrinkt in kinderbadje AMSTERDAM - Een tweejarig heisje is gistermiddag in Am- terdam-Zuidoost verdronken li een kinderbadje. )e peuter zat in het badje op 'en balkon in de flat Kleiburg, oen zij vermoedelijk kopje on er raakte. De gealarmeerde iulpdiensten hebben het slacht- ffertje gereanimeerd, waarna ij in zorgwekkende toestand laar het ziekenhuis is overge- jracht. Daar overleed zij korte jjd later. ANP iVeer werkstraf /oor relschoppers tOTTERDAM - De politierech- er heeft gisteren aan deelne- ners van de voetbalrellen rond le wedstrijd Feyenoord-Ajax in ipril in Rotterdam overwegend voorwaardelijke cel- en daar- laast werkstraffen opgelegd. Dok kregen alle veertien man- len die zich voor de rechter hoesten verantwoorden een sta- iionverbod. jn totaal moesten zestien ver lachten voorkomen. Twee za ten werden aangehouden. Voor iet eerst moesten relschoppers an wie een foto op internet was ?eplaatst, voor de rechter ver- (chijnen. Tien van de zestien wa- jen op de site van de politie Rot- jerdam-Rijnmond te zien. De heesten hebben zichzelf ge- neld. al enkele keren eerder moesten felschoppers zich voor de rech- ier verantwoorden. Ook toen Verden vooral taakstraffen op- felegd. Rond de voetbalklassieker Feye- ioord-Ajax op 17 april raakten 12 politiemensen gewond bij rei en. ANP ring', verdwijnen als het aan Leemhuis ligt. Korpsbeheerders zijn burgemeesters van (mid delgrote steden, die de regiona le veiligheid coördineren. De huidige 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) moeten blij ven bestaan, vindt de onder zoekscommissie. Een nationale politie ziet de stuurgroep niet zitten. Die holt de lokale betrok kenheid van de politie te veel uit. Ook het huidige wetsvoor stel om de bevoegdheden van de minister van Binnenlandse Za ken te versterken, bestempelt de commissie-Leemhuis als 'onvol doende'. De commissie pleit voor de intro ductie van 'het concern Neder landse politie'. Daarin zijn alle bestaande regiokorpsen en het Het is afgelopen met de be zuinigingen, nu moet de bur ger weer extra geld in de portemonnee krijgen. Dat was de boodschap van de re geringspartijen begin deze week. Aan het einde van de week bleek het om een si gaar uit eigen doos te gaan. KLPD belangrijke onderdelen. Een concern-bestuur moet de politie aansturen en daarvoor de verantwoordelijkheid dra gen. Ook zal dit nieuwe orgaan met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie afspraken ma ken over de te leveren prestaties en voor de uitvoering daarvan aansprakelijk zijn. Reorganisatie Minister Remkes zei niets te voe len voor een grootschalige reor ganisatie bij de politie. Hij wil de goede elementen uit het hui dige politiebestel behouden en de zwakke punten waar nodig veranderen. Agenten mogen in hun dagelijks werk niets mer ken van die vooral bestuurlijke aanpassingen. door Peter Vogels DEN HAAG - De regeringspar tijen zetten hoog in voor het de bat met minister Zalm over de Voorjaarsnota. Dat debat is de laatste kans om nog dit jaar extra lastenverlichting te geven. C.DA, WD en D66 eisten af schaffing van het lesgeld, een ho gere rijksbijdrage aan de kinder opvang en ook nog een algeme ne lastenverlichting, bijvoor beeld door lagere premies voor WW en WAO. Toen het stof was neergedwarreld, bleek alleen voor een kleine groep middenin komens iets geregeld te zijn. De rest komt volgend jaar aan de beurt, was de boodschap. Alleen de ouders met school gaande kinderen van 16 of 17 jaar kunnen juichen. Zij bespa ren 936 euro aan lesgeld voor hun kinderen. De kosten, 75 mil joen euro dit jaar en het dubbele voor de volgende jaren, worden Remkes vindt ook dat de echte aansturing van de politie lokaal moet gebeuren. Wel moet het ka binet volgens de bewindsman de ruimte krijgen om de hoofdlij nen van het beleid vast te stel len. Het kabinet komt rond sep tember met een definitief stand punt over het rapport. Het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissaris sen zijn overwegend tevreden over de voorstellen van de com missie-Leemhuis. Ook de top van het Openbaar Ministerie liet gisteren tevredenheid blij ken. De politiebazen betreuren al leen het vervallen van de func tie van korpsbeheerder. Zij vin den een nauwe samenhang tus sen gezag en beheer van de poli tie essentieel. ANP waarschijnlijk betaald uit de aardgasbaten, die veel hoger zijn dan geraamd. „De mensen betalen meer voor hun aardgas, dus daar mogen ze best iets voor terug zien", vond D66-Kamer- lid Bakker. De middeninkomens met kleine- analyse re kinderen staan voorlopig met lege handen. De verlaging van de kosten van de kinderopvang sneuvelde op een gebrek aan geld. Zalm hoopt voor volgend jaar toch enkele tientallen mil joenen euro's te kunnen vinden. De algemene lastenverlichting voor alle werkenden stierf een stille dood. CDA'er De Nereé had bedacht dat de premies voor AOW en WW omlaag kun nen, omdat er jaarlijks meer geld mee wordt opgehaald dan er wordt uitgegeven. „De pre mies moeten kostendekkend worden. Dat kost de schatkist niets en zorgt toch voor lasten verlichting", zei De Nereé. Helaas bleek de praktijk anders. „Als we de premies verlagen, heeft dat direct invloed op het fi nancieringstekort. De premies tellen gewoon mee bij de inkom sten van het Rijk. Dus als we de premies verlagen moeten we de belastingen verhogen om het te kort niet op te laten lopen", hielp Zalm De Nerée uit de droom. Al met al bleef de teller dus op 75 miljoen euro staan, ten voor dele van een kleine groep mid deninkomens. Voor de rest wor den de mensen blij gemaakt met een sigaar uit eigen doos, het vrijgeven van het spaarloon. In totaal staat er 4,-5 miljard euro op geblokkeerde spaarrekenin gen en die mogen de mensen nu per 1 september opnemen. Het gaat dan om gemiddeld zo'n 1200 euro per persoon. Desondanks gaan de regerings partijen en Zalm opgeruimd op vakantie. „Het is een begin van meer moois", verzekerde Zalm. „Nu maken we een gebaar naar de middeninkomens met kinde ren die het zwaar voor de kiezen hebben gehad. Volgend jaar komt er per saldo een lastenver lichting van één miljard euro. En we herstellen de koppeling tussen de lonen en uitkeringen." Of dat miljard werkelijk terug komt moet nog blijken. Dat geld is eigenlijk een compensatie voor de stijgende ziektekosten premies. Of de mensen er iets aan overhouden zal pas blijken als bekend is hoeveel men kwijt is aan eventuele aanvullende verzekeringen. Zalm heeft er echter vertrouwen in. „2005 was een rot jaar, maar de burger kan nu met een beter gevoel op va kantie dan vorig jaar." GPD door Paul Koopman DEN HAAG - Nederland maakt onder het Britse EU-voorzitter- schap meer kans de jaarlijkse bijdrage aan de Europese Unie te verlagen. Dat heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken gis teren gezegd. Bot verwacht dat de Britse pre mier Blair, die deze maand de voorzittershamer overneemt van de Luxemburgse premier Juncker, met meer geld over de brug zal willen komen, als Frankrijk ook tot concessies be reid is. Tijdens het Luxemburgs voorzit terschap strandden de onderhan delingen daarover op het 'nee' van vijf lidstaten, waaronder Ne derland en Groot-Brittannië. Blair heeft aangekondigd het conflict over de financiering van de unie te willen oplossen. door Alex Boqers DEN HAAG - En oplossing voor het huisartsenconflict lijkt na bij. Een eindvoorstel van de on afhankelijke onderhandelings voorzitter E. Vogelaar is door de artsen positief ontvangen. Minis ter Hoogervorst van Volksge zondheid denkt dat het voorstel 'evenwichtig' is en de onderhan delaars van de zorgeverzeker- aars leggen het neutraal aan de leden voor. In het voorstel van Vogelaar is het grootste financiële struikel blok voor de huisartsen wegge haald. Zij hoeven niet meer 90 miljoen euro in te leveren. Een bedrag dat in eerdere voorstel len gebruikt zou worden voor modernisering van de huisart senzorg, uit te geven door de ver zekeraars. Omdat alle partijen het er over eens zijn dat die modernisering wel nodig is, wordt het plan an ders gefinancierd. Een deel komt uit een al bestaande, verge lijkbare pot van zo'n 50 miljoen euro. Een deel, 25 miljoen euro, „Juist tijdens het eigen voorzit terschap zal Groot-Brittannië bereid zijn een grotere stap te doen", zei Bot tijdens een lezing voor de Vereniging van Europe se Journalisten. „Al tijdens de laatste EU-top was Blair bereid aanzienlijke concessies te doen. Maar Frankrijk weigerde ook maar een millimeter te bewe gen." Bij de onderhandelingen over de Europese begroting na 2007 geldt de Britse korting op de EU-bijdrage - de 'rebate' - als één van de grote struikelblok ken. Sinds oud-premier Thatcher in de jaren tachtig met succes miljarden ponden van Brussel terugeiste, werd Neder land relatief een steeds grotere financier van de Europese uitga ven. Het kabinet eist nu onder druk van de Tweede Kamer dat die situatie wordt rechtgetrok ken. GPD moet door de partijen samen nog worden gevonden. Het res tant wordt bespaard door een voudige zorg die nu door specia listen wordt uitgevoerd, te laten uitvoeren door huisartsen of ver pleegkundigen. Bij dit laatste gaat Vogelaar er ook van uit dat de artsen goedkopere geneesmid delen gaan voorschrijven, zoals de verzekeraars willen. De veranderingen zijn nodig in voor de nieuwe zorgverzeke- ringswet die 1 januari moet in gaan, de basisverzekering. Zie kenfonds en particuliere verze kering verdwijnen in dat stelsel en daarmee verandert ook de manier van betaling aan de arts. Als het aan Vogelaar ligt, dan krijgen de huisartsen in het nieu we systeem een vergoeding van 9 euro per consult. Daarnaast krijgen zij een bedrag van 52 eu ro per ingeschreven patiënt. Ten slotte krijgen de huisartsen een bedrag van in totaal 45 miljoen euro voor praktij kkosten en extra administratieve lasten. In het oorspronkelijke voorstel kre gen de huisartsen 7 euro per con sult en 45 euro per patiënt. GPD JE. Wil- TüdH WE.L «IWDEREW 9 HARLINGEN - Dc tegemoetkomende vrachtwagenchauffeur claxonneert lachend, maar Bram Visser en Bart Mesken rijden on verstoorbaar verder. Zij zijn het gewend. In hun omgebouwd bots autootje laten de Harlingers een spoor van verbaasde gezichten ach ter. Mesken: „Toen we over de kermis reden, viel de kerel die de botsautomuntjes verkoopt haast uit zijn hokje!" De ondernemers kennen elkaar van het bedrijventerrein, waar zij buren zijn. Mes ken heeft een bouwbedrijf en Visser zit in de metaal. Af en toe pik ken zij samen een terrasje. „Zo hadden we het een keer over die re clame van Delta Lloyd", vertelt Mesken. Hij doelt op de commer cial waarin een malloot met zijn autoscooter in een klassieke Ameri kaanse achtervolging verzeild raakt. „Dat wil ik ook", riep Visser toen. Via internet wist hij zes botsauto's op de kop te tikken. Die maakte de hij geschikt voor de openbare weg. Het geheim? Onder het omhulsel gaal een elektrisch invalidenkarretje schuil. Een 110 volt accu levert stroom voor een hele dag toeren. Het duo regelde een verzekering voor de wagentjes en zij nodigden de politie uit voor een kijkje. Visser: „Het eerste wat de politie vroeg was: heb je hem ook opgevoerd?" Nou, nee dus. De karretjes gaan niet sneller dan 15 kilometer per uur. foto Catrinus van der Veen/GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2005 | | pagina 3