Tunnel biedt op termijn kansen PZC 16 bezoektijden agenda PZC Synagoge Beelden lezers schrijven KNVB II KNVB III Waterschap collecte lezingen Waterschap II geslaagd cursussen Najaarsconcert woensdag 17 november 2004 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88. 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag.. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14 00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag. 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11 00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Hortte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) Afd. A1, A2. Bi, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur. afd. Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19 00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 afd.2:14.30-16.00/18.30-20.00 uur; afd.4: 09.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur Imuv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur. weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. BI (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19,30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- door Conny van Gremberghe en Wout Bareman De toekomst van Zeeuws-Vlaan- deren baart zorgen. De Wester- scheldetunnel brengt niet enkel heil, maar vormt ook een bedrei ging. Instellingen dreigen te cen traliseren, maar niet in de regio bezuiden de Wester schelde. Het bankwezen moet na fiscale maat regelen omzien naar alternatie ve klandizie, de industrie lonkt naar goedkopere landen', de landbouw moet herstructureren en de middenstand is ook al toe aan drastische investeringen. Kortom, tijd voor een indrin gend gesprek met opinieleiders aan een rijkgevulde stamtafel in paviljoen Westkant in Terneu- zen. Vandaag de eerste afleve ring: heden en toekomst. Bij het eerste kopje koffie zegt projectontwikkelaar Ni co Boussen: „Alles heeft natuur lijk tijd nodig, ook de tunnel. We moeten oppassen dat we ons geen negativisme aanpraten." Directeur Toine Huijsmans van het ROC Westerschelde: „Ik zie negatieve tendensen, maar die zag ik ook al voor de ingebruik name van de tunnel. Maar er zijn kansen en daarbij hoeven we niet alleen naar het noorden kijken, ook naar het zuiden." Voorzitter Adrie Paauwe van De 'Steltkluut: „Je dreigt toch een opschaling te krijgen van in stanties, die verhuizen naar het noorden. Je zag het bij de discus sie over de waterschappen. Dan komen de emoties los en vinden mensen dat de regio z'n eigen heid en z'n specifieke waarden moet houden en die ook benut ten. Toine heeft gelijk; we moe ten ook naar het zuiden kijken, ook als het gaat om de water schappen. Naar het hele stroom gebied van de Schelde." Landbouwvoorman Joris van Waes van de ZLTO; „Ik ben niet zo pessimistisch. Er zijn kansen. Vanuit de landbouw biedt de tunnel best voordelen, vooral op het vlak van de logistiek. Dat is een voordeel vergeleken met de ponten, waar we in het najaar - als de meeste agrarische produc ten getransporteerd worden - veel meer problemen mee had den. In het begin ging het even mis met het vervoer van produc ten en machines, maar daar hoor ik nu weinig meer over." Dynamiek Burgemeester Jan Lonink van Temeuzen laat z'n koffie koud worden. Een niet te stuiten mo noloog; „Elke infrastructuur voegt dynamiek toe aan een ge bied. Maar dan moeten we de kansen ook oppakken. Vooral de detailhandel heeft proble men. Men wordt nu plotseling heel actief, maar dat zit 'm toch in het feit dat men niet voorbe reid was. Je moet nu al kijken naar hoe het over dertig jaar moet zijn. In dat toekomstper spectief zal die tunnel absoluut een grote rol spelen. Dat lande lijke instanties, die elders al lang aan schaalvergroting heb ben gedaan, nu over fuseren pra ten, tja... Dat kun je enkel met stille diplomatie proberen te ke ren. De tunnel zal onze positie als haven- en industriestad in de toekomst ongetwijfeld steu nen. En door de tunnel ontwik kelt zich ook een outside-in-den- ken. De gedachten van de bui tenwereld dringen ook hier door. En dat is niet slecht." Directeur Marc van 't Westein de van Outokumpu is optimis tisch: „De potenties van de Ka naalzone - niet alleen van mijn eigen bedrijf - schat ik positief in. Wel is daarbij bestuurlijke ondersteuning onontbeerlijk. Met name de procedures zullen moeten worden bekort." Voorzitter Cees Kostense van het Zeeuws Landschap: „Ik wil me beperken tot West-Zeeuws- Vlaanderen. Daar zie ik een toe komst van wonen en recreëren. Veel gras en water en dergelij ke. En alle windmolens eruit. Kust in Kleuren is een goede aanzet." De broodjes zijn luxe; de witte wijn is klasse. De een nipt, de ander toont zich gulzig. Meer Topman Ed de Graaf van Dow Benelux: „Zeeuws-Vlaanderen heeft kansen, mits we de juiste keuzes maken. Als je industrie op een bepaalde plaats wilt heb ben, moet je daar ook de ruimte voor creëren. Er zijn veel moge lijkheden voor verdere keten-in tegratie. De afgelopen jaren heb ben we als Dow enorm geïnves teerd. De mogelijkheden die ge creëerd worden door de Mossel- banken, waar we partners aan trekken, is zo'n kans. Verder moet je in de Kanaalzone zoe ken naar bijvoorbeeld plastic verwerkers voor de auto-indus trie. Je zult ze niet trekken om dat Dow hier zit, want dan kun nen ze net zo goed naar elders Het moet meer zijn. En dat 'meer' bereik je door het gebied aantrekkelijk te maken voor wo nen, werken, onderwijs....mis schien ook de technische onder steuning van kleinere bedrijven, die kunnen aanleunen tegen an deren." Ex-campingexploitant Arno Boomert, lid van de Gebiedscom- missie West-Zeeuws-Vlaande- ren tussen twee nipjes door: „We moeten een goed recreatief product ontwikkelen. Jaren gele den kozen we voor groen omdat we wisten dat we een toegevoeg de waarde aan het toeristisch product moesten geven. Zes we ken zon, zee en strand in het hoogseizoen is absoluut onvol doende om de mega-investerin- gen, die we nu moeten maken om een hoogwaardig, concurre rend product te creëren, terug te verdienen. Eén van de elemen ten is je landschappelijke aan kleding. Daar kun je de overige 46 weken je voordeel mee doen. Daarnaast is je culturele achter grond met historische steden als Brugge en Gent enorm belang rijk ter onderbouwing van je toe ristisch product." Havenbaron Ron Barbé van Ter- neuzen neemt een slok: „Cluster vorming is een grote potentie, dat de industrieën gebruikma ken van eikaars technologie en producten. De voorwaarden, denk maar aan de Mosselban- ken, zijn er al. Maar er is inder daad, wat Mare zegt, één grote bedreiging en dat zijn de proce dures. Denk maar aan de vogel en habitatrichtlijnen. De tunnel biedt potenties, maar dan voor al op langere termijn. Het is een geweldige basis, maar dat moet In het artikel 'Joodse Gemeente viert opbloei synagoge' (PZC 13-11) staat'totdat een chirurg er in 1986 werk van maakte'. Voor de onbaatzuchtige, niet af latende inzet van de heer Aad Vos vind ik deze zin een grove te kortkoming. Ik begrijp ook niet helemaal wat zijn beroep ermee te maken heeft en nog minder van 'er werk van maakte'. We hebben het hier over een niet-joodse man die voor de joodse gemeenschap praktisch alleen, jaren en jaren - van 1986 tot en met 1994 - alle plaatselij ke. provinciale en landelijke overheden heeft benaderd en en thousiast heeft gekregen voor de herbouw van de bijna totaal ver woeste synagoge uit 1705. Hij heeft ook bijna in zijn eentje al le fondsen voor de herbouw bij elkaar gesponsord (lees: gebe deld). Hij heeft gezorgd dat de joodse gemeenschap weer een 'tehuis' kreeg. Vos heeft dan ook zeer terecht in 1998 van koningin Beatrix voor zijn enorme inspanning ge daan voor de joodse gemeente Zeeland en het joods cultureel erfgoed de Zilveren Anjer gekre gen. Zoals koningin Beatrix het ook dit jaar weer verwoordde: 'het behoud van cultuur, van na tuur, van onze hele aarde, vraagt niet alleen toewijding, maar tevens lenigheid van geest'. Ik stel vast dat het be stuur van de joodse gemeente Zeeland tekort geschoten is in deze lenigheid van geest, geluk kig dat hun leden dat wel heb ben. Jacques de Hond K. Hasselaarstraan 161 Vlissingen T>e Vlissingers zullen opkijken', schrijft de heer Rozendaal in de PZC van 13-11 over de zes beel- Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC verschenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet lan ger zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. den die de komende week op het Stadhuisplein te Vlissingen wor- den geplaatst. Dit alles als een 'fraaie' afronding van het reeds gerestaureerde stadhuis. Hij noemt de omvangrijke beelden onder meer kleurrijk en compro mitterend. Dit klinkt nog enigs zins vergoelijkend, want de ma ker ervan voegt eraan toe dat het, hoe fijntjes bedacht, een 'punch in the face' zal zijn. En daar moeten wij Vlissingers het dan maar mee doen. In deze tijd kloppen de Vlissingse harten reeds vol verwachting, maar dat heeft niets te maken met de 'ba dende beelden' van de badine rende moderne kunstmaniak Ba- de. Deze ons plotsklaps opge drongen en vloekend tot stand gekomen wangedrochten zullen onze harten wellicht doen over slaan, met alle gevolgen van dien. Er zullen lezers zijn die vinden dat een ietwat genuanceerder oordeel op zijn plaats zou zijn. Ik kan er echter, zelfs ongezien, niets anders van maken en is voor mij het aspect 'opgedron gen' wel het meest storend. De vraag kan immers worden ge steld: 'Wie zijn de opdrachtge vers van dit meer dan 100.000 euro kostende kunstproject? Er waren toch goede afspraken dat kunstuitingen geplaatst in de openbare ruimte eerst ter goed keuring aan de 'goegemeente' werden voorgelegd? Hoe dan ook, mochten we het met zijn allen niet mooi vinden, dan kan een en ander nog altijd worden afgevoerd naar speelplaatsjes voor kinderen. Maar het zijn dan wel dure speeltjes. Doeke D. Roos Rossinilaan 16 Vlissingen W Oostburg heeft zich afge meld voor de wedstrijd tegen de Noormannen omdat één van haar leden op sterven lag, en nog dezelfde middag is overle den (PZC 13-11). Ondanks het aanvankelijke begrip bij Wil van de Booren, portefeuillehou der wedstrijdzaken van de KN VB, heeft de bond toch gemeend de W Oostburg een brief te moe ten schrijven waarin wordt aan gekondigd dat een tuchtzaak wordt ingesteld wegens het niet opkomen voor de wedstrijd van vorige week zondag. Hier past volgens mij maar één reactie: Hosternokke, wat een gevoel loze eikels bie die KNVB! Jan Dominicus Boomwei 4 Biggelcerke Een straf voor het niet komen opdagen bij de wedstrijd op 7 november in deze omstandighe den vind ik ongepast (PZC 13-11). Ruben de Ridder is be gonnen bij de jeugd van SV Oost burg en heeft door de jaren heen veel mensen leren kennen en veel harten voor zich gewonnen. Dit was dan ook duidelijk te merken op de begrafenis waar honderden mensen naar toe wa ren gekomen om Ruben de laat ste eer te bewijzen. Ik hoop dat de KNVB deze actie niet verder doorzet en haar medeleven toont aan de spelers. Mocht dit niet gebeuren, dan kan ik niets anders zeggen dan dat ik mij schaam lid te zijn van de KNVB. Juanita Kiburg Uilenstede 102A-2008A Amstelveen De gemeenteraad van Middel burg schaadt het imago van het waterschap. De ene overheid protesteert bij de andere (PZC 13-11). Bij het waterschap heeft men kennelijk nog steeds niet in de gaten dat men - uiteindelijk - nog slechts bezig is met een ach terhoedegevecht. Het water schap heeft zichzelf overleefd als zelfstandig instituut uit een tijd dat Nederland een agra risch land was en kleinschalig bestuurd werd. De legitimatie van het waterschap als 'over heid' is ver te zoeken getuige ook de steeds meer gekunstelde verkiezingen. Daarom is het ook logisch dat het waterschap er niet in slaagt geloofwaardig te zijn als het over kosten gaat. Be heer en beheersing van water zijn in ons land weliswaar be langrijke zaken, maar niet meer dan allerlei andere aspecten van onze complexe samenleving. Sa menhang in bestuur is voor de burger belangrijk. Het instand houden van koninkrijkjes niet. EVENEMENTEN GOES - Podium 't Beest, 20.00 uur: We derzijds speelt 'Wild Kind' en Lieber Go rilla danst de Tangomorfose; Ambachtscentrum, 15.00 uur: Poppen theater Sim Bolus speelt 'Feestboom'; Maria Magdalenakerk, 20,00 uur: Con cert Peter Wildeman (vleugel) en Martin Weststrate (orgel); MIDDELBURG Stadsschouwburg, 20.00 uur: Introdans Gala; Stadhuis (Burgerzaal), 20.00 uur: Con cert Romeo Kwartet; Jazzcafé Desafinado, 21.00 uur: Optre den Searing Quartet; TERNEUZEN - Scheldetheater, 20.00 uur: NUHR speelt 'Over de top'. FILMS Toine Huijsmans, Adrie Paauwe en Joris van Waes luisteren naar burgemeester Jan Lonink (vlnr): „De gedachten van de buitenwereld dringen ook hier door. En dat is niet slecht." foto Peter Nicolai zich wel in de hoofden van de ondernemers zetten." Directeur Cees Reinhoudt van Woongoed: „Als de kansen niet gegrepen worden, dan bouwen we straks inderdaad voor leeg stand. We zien een terugloop van de bevolking, terwijl het schitterend is om hier te wonen. We zouden met een promotie campagne als Welkom in Zee land niet zozeer op de Randstad moeten mikken, maar veel meer nog richting België." Lef Rabobankdirecteur George Ler- nout: „We moeten veel meer lef tonen, voor onszelf op komen en ons niet in een hoek laten druk ken. Natuurlijk kan het ook te gen gaan. We hebben hier jaren kunnen profiteren - ook als bankwezen - van de instroom van Belgisch kapitaal. Laten we nu nuchter zijn, die tijd is voor bij. Ik kom wel eens op andere plekken in het land en dan is de situatie hier best nog redelijk. Je mag ook niet te snel besluiten van dit kan niet of dat mag niet, het is vaak een stukje medewer king van twee kanten. Maar dan moet je wel een beetje vertrou wen in elkaar hebben." Er wordt gelepeld: soep met bal len. Even is het stil. Het zou het waterschap sieren daar rekening mee te houden. Wellicht komt er dan nog een moment dat men de moed op brengt om zich als zelfstandig orgaan op te heffen en verder te gaan als beheerorganisatie on der de paraplu van de provincie als een meer gelegitimeerd over heidsorgaan. J. Wierda Gargonstraat 1 Serooskerke Het schap is woedend op Middel burg omdat ze daar niet kunnen rekenen (PZC 13-11). Terecht wijst het schap erop dat een WOZ-waardestijging van 40 pro cent gecompenseerd kan wor den door een tariefdaling voor de waterschapslasten van 28,6 procent (tot 71,4 procent; 1,40x0,714=1,00). Het schap heeft er echter voor gekozen om de tarieven met min 20 procent (in plaats van min 28,6 procent) te laten dalen en suggereert nu dat de huiseige naar uiteindelijk slechts met een 'luttele' stijging van plus 8 procent aan waterschapslasten wordt geconfronteerd. Dit is echter geenszins het ge val. In de situatie van Middel burg (plus 40 procent WOZ-stij- ging) leidt het lagere tarief toch nog tot een stijging van de wa terschapslasten met een factor 1,40x0,8=1,12 (plus 12 procent). In de gemeente Veere zijn de ge volgen waarschijnlijk nog ingrij pender. Daar zijn volgens het college van b en w de huizenprij zen tusen 1999 en 2003 met 55 procent gestegen en mag men dus een stijging van de water schapslasten verwachten met een factor 1,55x0,8=1,24 (plus 24 procent). Het is zeer de vraag of dit alles nog 'schappelijk' is H. Ton Vlasstraat 11 Serooskerke (W) BERGEN OP ZOOM - Roxy, Bridget Jo nes 2: 20.00 uur; Yu-Gï-Oh: 13.45 uur; Alien vs Predator: 20.00 uur; Haaien- snaaier (nl): 13.45 uur; Cinemactueel, Haaiensnaaier: 13.45 uur; Pluk van de Petteflet: 13.45 en 15.30 uur; Anacondas: 20.00 uur; Bridget Jones 2:15.30 en 20.00 uur; K3: 13.45 uur; Snowfever: 15.30 uur; Alien vs Predator: 20.00 uur; GOES - 't Beest, Fahrenheit 9/11: 20.30 HULST - De Koning van Engeland, La Mala Educacion: 20.30 uur; Bridget Jo nes 2:13.00,15.15 en 20.00 uur; Anacon das: 18.30 en 20.30 uur; Cellular: 18.30 en 20.30 uur; Wimbledon: 19.30 uur; Alien vs Predator: 20.00 uur; Ellis in Gla mourland: 13.00, 15.00 en 18.30 uur; White Chicks: 21.30 uur; Shark Tale: 13.00 en 15.00 uur; Pluk van de Pet teflet: 13.00, 15.00 en 18.00 uur; Haaien snaaier: 13.00 en 15.00 uur; K3:13.00 en 15.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Shrek 2 (nl): 14.00 uur; Les Choristes: 20.00 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, K3: 14.00 uur; Yu-Gi-Oh: 15.30 uur; Ellis in Gla mourland: 20.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Pluk van de Petteflet: 13.45 en 16.15 uur; Bridget Jo nes 2, The edge of reason:13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Anacondas: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Cellular. 13.45, 6.15, 19.00 en 21.45 uur; The Manchurian can didate: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Alien vs predator: 19.00 en 21.4 5uur; Snowfe ver: 13.45 uur; Shark tale: 16.15 en 19.00 uur; Haaiensnaaier: 13.45 en 16.15 uur; Ellis in Glamourland: 13.45 uur; Collateral: 19.00 en 21.45 uur; K3: 13.45 uur; White chicks: 21.45 uur; 5x2: 19.00 uur; ZIERIKZEE - Fizi theater, Garfield, de film: 14.00 uur. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Archeologisch mu seum, 10.00 -12.00 en 13.30 -17.00 uur: Glas van vissers, kooplui, monniken en heren (t/m 18/11); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00 - 17.00 uur: Nederlands-lndië in de Tweede Wereldoorlog, foto's (t/m 8/1); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer schole, 13.30 - 16.30 uur. Anne-M-- van Sprang, tekeningen (t/m27,Ti| Galerie/atelier Jan Eikenaar jA I 17.00 uur: Francien van Ponne'i rijen (t/m 27/11); GOES - Ashot Safyan Art Mi»-1 9.00 - 17.00 uur Olie- en acry^l rijen en grafische kunst (Vm 31/12) Kunstuitleen, 13.00 - 17 00 uur van Reynier de Muynck (t/m 30/ni Lunchcafé, 9.00 - 18,00 uur CoenV1 man, 'Goese koppen', schilderijen ft! GRIJPSKERKE - De Osseberg, 14m 17.00 uur: 'Kunst van 4 toMOOeum'1 met 40 kunstenaars t/m 22/12' HEINKENSZAND 't Kunstu'us, 13,og 18.00 uur: Tekeningen en schilderij? van Marli Koeman (t/m 11/12); HULST - Galerie labyrinth, 11.00-17v. j uur: Werk van de schildersgroep w, ting Tragel (t/m 11/12); I KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13„ 17.00 uur: Bacchus, wijngaarden in land; MELISKERKE - Zijdemuseum, rog). 17.00 uur. Ontwerpen van decousi^ Peter George d'AngelinoTaplt/mSv MIDDELBURG - De Burg, 9.00 - lig uur: 'Sluimerend in Slik' (t/m 17/12); Centrum Beeldende Kunst, 9.00-173 uur: 'Who loves the Sun', wert Kees de Valk (t/m 30/11); De Drukkerij, 9.00 - 18.00 uur 'Plen:yË go on' (4e serie), werk van Ludmilafó maeva; Peter van Straaten, scenes a een literair leven (t/m 5/12);Cordete ge, een selectie (t/m 5/12); 'Varenenrij den', Zeeuwse historische prenten ft 5/12); Een boog tussen tweewereld foto's (t/m 5/12); Kabinetten van de Vleeshal, 13.00. 17.00 uur: Pieter Slagboom, tekemnc-- 2001 -2004 (t/m 21/11 Revolution 1053 Gallery, 13.00-Di; uur: 'Editons' van Damien Hirst its 21/11); Onder de toren, 8.30 - 17.00 ul leen Stevense, olieverf op houtd 30/11); Zeeuws Archief. 9.00 - 17.00 uur/Ge- boeid door het Zeeuwse slavemijwi den' (t/m 8/1); 'Suriname in beeltfd 31/12); j Zeeuwse Bibiliotheek, 10.00 -21.00c.- Inge Caljouw, 'Universe', olieverfidi derijen (t/m 5/12), 'Militaire linies s stellingen' (t/m 26/11) 'Het verjaajs water', foto's van A. den Doolaard ft 20/11) Tekeningen van Peer van Ms Notities uit Eden (t/m 20/11); OOSTKAPELLE - Zeeuws B museum, 12.00 - 17.00 uur Wonderland' (t/m 21/11); RENESSE - De Blikvanger, 14.00 - 17.00 uur: 'Gezond de kerst rond meté wybertjestrein' (t/m 5/1); SLUIS - Raadskelder, 14.00 - 17.0öu.c Tien Heestermans, installaties lts 21/11); TERNEUZEN - Galerie Contrasten,Dr Blokken, 14.00 - 17.00 uur: Droomsdl- derijen van Pavel (t/m 18/11), Echo-Audio, 13.00 - 18.00 uurScfcte rijen van Olga Gasparian (t/m3>1); VEERE - Gemeentehuis, 9 00 -'tl uur: Werk van Anne-Marie van Spz-g (t/m 21/1); Grote Kerk, 13.30-16.30 uur: Frits Til, schilderijen (t/m 20/11); VLISSINGEN Zeeuws Maritiem Muzeeum, 1003 17.00 uur: Noordzeekusten 1830 IS gezien door de ogen van schildeisui Denemarken, Nederland, Duitsland s Noorwegen (t/m 9/1); 'Het dichten vs de dijken', tekeningen van CeesBan® ger(t/m 6/3); ZIERIKZEE - Galerie Galerii, 90) 16.00 uur: 'Visions d'un jardin orafe re', foto's en poëzie van Josianeenlt cien Suel (t/m 15/12). I HULPCENTRA Rabbijn Mira Raz geeft op morgen om 20.00 uur en vrijdag om 10.30 uur een lezing naar aanleiding van haar boek De Tora als een pad voor de liefde. Dit vindt plaats in boederijgalerie De Os seberg te Grijpskerke. De voertaal is En gels, ma ar er zal zonodig vertaald wor den. Aanwezigen worden verzocht een bijbel mee te nemen. De toegang be draagt 10 euro. De KVO, afdeling Vogelwaarde, houdt morgen een lezing in het dorpscentrum in Vogelwaarde over kruiden en hun toepassing in de keuken en bij klei ne kwaaltjes. De lezing wordt ver zorgd door Winnefred van Killegem, be kend van de Vlaamse televisie. De le zing begint om 19.45 uur. De Vier Windrichtingen hebben Ro nald van Peppel uitgenodigd om een le zing te geven over bewust leven in een onbewuste wereld. De lezing, waarin onderwerpen als graancirkels. Indigokinderen en veranderingen in de ze tijd behandeld worden, is op dinsdag 23 november in Den Dullaert in Hulst, aanvang 19.30 uur. Karei Scholten houdt zondag 21 no vember een lezing voor de Spirituele Sociëteit Zeeland over het onderwerp psychosynthese, de wonderen van het zuivere land. De bijeenkomst be gint om 10.30 uur in de Stadsschouw burg te Middelburg. Scholten is als trai ner verbonden aan het Centrum Psy chosynthese Holland in Amersfoort. Revalidatiearts dr. Hagedoorn geeft dinsdag 23 november een lezing over fi- bromialgie. De bijeenkomst vindt plaats in verpleeghuis Ter Schorre aan de Churchillaan in Terneuzen en duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur. De openbare bibliotheek houdt sa men met Stichting Welzijn Ouderen een lezing over natuurgeneeswijzen. Het onderwerp is 'zorg goed voor jezelf. De lezing wordt verzorgd door natuurge neeskundige Wil Gloudemans. Ze geeft uitleg over voeding en het gebruik van kruiden. De lezing is morgen in dien stencentrum de Lieve aan de Brood- markt in Hulst van 14.00 tot 16.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Christelijke feestdagen, introductie cursus met achtergrondinformatie over het kerkelijk jaar in de gereformeerde kerk in Haamstede. Organisatie wind kracht 8, inlichtingen en opgave 0111-461923 OOSTBURG Werken met metaal, voor meisjes tus sen tien en twaalf jaar. Het initiatief is van de Stichting Welzijn West- Zeeuws-Vlaanderen. Aan de orde ko men de basisvaardigheden die bij het bewerken van metaal horen, zoals knip pen, buigen en solderen. Start is maan dag 6 december een cursus. De cursus bestaat uit zes lessen, die wekelijks op maandag tussen 18.30 en 20.00 uur wor den gegeven. Opgeven kan bij de Stich ting Welzijn West-Zeeuws-Vlaanderen in Oostburg. Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land. tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Is tel. 0118-615551 of 0900-0767 (degs nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland:; 0118-469869 (dag en nacht bereikbasj Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma t/mvr 9.03 17.00 uur). Kindertelefoon Zeeland,S 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00 20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermistend; ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeelarc tel. 0118-623817 (dag. 10.00 - M uur); Palazzoli Huis, Voor mensen m ker,tel.0118-413932 Dierenambulance Dierenbeschermrj afd. Noord- en Midden-Zeeland, 'i 0900-7673437. I marktbericht GOES Aardappelen: frites 2,35-€ 3,50,exper 2,50-€ 3,50; uien: droog uitdeschw 30 procent grof 2,00-€ 2,50;zestig cent grof 2,00; granen, zaden en p.- vruchten: tarwe 100,00; brouwga* 106,00, blauw maanzaad €925,00; e- wijzaad 700,00; bruine bonen geen handel; hooi en stroo oogst 20W P* ton: weidehooi 1e kwaliteit f75,ft- 85,00; roodzwenk grote pakken ira® schuur 35,00-€ 40,00 gesneden;:" gels raaigras 40,00-€ 45,00 gesned?, veldbeemd 40,00-€ 47,50, gerstt® (grote/kleine pakken) 37,50-f 4/a tarwestro donker 30,00-€ 35,00; 7 westro blank 45,00-€ 55,00. SrAS VAN GENT - Harm®* De Vereenigde Vrienden hout zondag 21 november het klassie ke najaarsconcert in De Vlaan deren. Het concert begint® 14.30 uur. Er worden werkenf speeld door de sla„ groep, het opleidingsorkest, de harmonie zelf. Cornelleke Blok uit Heinkenszand, oud-leerling van het Buys Ballot Colle ge, is afgestudeerd in Bedrijfscommuni catie aan de Radboud Universiteit in Nij megen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 16