Nederlandse bijdrage aan EU mogelijk lager SPRINT PHOTO PZC ER ZOHÜORiKH n IT PHOTO Stoere 4x4 krijgt het zwaar in Europa Moordenaar Lindh ontloopt levenslang Sharon wil Israël pas kernwapenvrij maken bij vrede Voorstel levert 360 miljoen euro per jaar op Kustvaart moet gelijkgesteld aan wegvervoer Al Qaeda zou aanslag willen plegen in VS Armlastig spoorbedrijf Frankrijk verpatst stations Separatisten ontwapenen Georgische militairen Cel geëist tegen generaal Indonesië Topless zonnen in Turkije Geen andere EU-status Antillen Colombia doet rebellen aanbod Van den Ende wil theater in België vrijdag 9 juli 2004 van onze redactie buitenland BRUSSEL - Nederland hoeft binnenkort wellicht minder af te dragen aan 'Brussel' dan tot nu toe. Volgens bronnen giste ren circuleert in de Europese Commissie een plan om landen die relatief veel aan de EU beta- ROTTERDAM - Voor de kust vaart in Europa (de zogenoemde short sea) moeten dezelfde voor waarden gaan gelden als voor het wegvervoer en de andere middelen van transport zoals binnenvaart en spoor. is volgens het Voorlichtings bureau Shortsea Shipping in Rhoon de voornaamste inzet het overleg dat de EU-minis- ters van Verkeer morgen voeren tijdens hun Informele Transport- De 25 bewindslieden van Verkeer in de Europese Unie praten in Amsterdam onder over de toekomst van de kustvaart. ,Wij vinden dat er een gelijk waardig speelveld moet ko men", onderstreept woordvoer- van Gelderen van het shortsea-bureau. „Het gaat de goede kant op, maar is nog veel te doen." Van Gelderen stelt dat de kustvaart in Europa vaak met andere hobbels te ma- heeft dan het wegverkeer. „Binnen de EU bijvoorbeeld zijn zeehavens gebonden aan buitengrenzen. Daar heeft een vrachtwagen die op weg is naar Spanje geen enkele last van. De bestuurder heeft waarschijnlijk meer letterlijke belemmeringen te nemen. Bij de kustvaart zijn vooral van administratieve aard." GPD WASHINGTON - Het Al Qae- da-terreurnetwerk van Osama bin Laden wil door middel van lagen het democratische proces in de Verenigde Staten verstoren. De organisatie bereidt een 'grootschalige aanslag' voor op ^Amerikaanse grondgebied, zo jmaakte de Amerikaanse minis ter van Binnenlandse Veiligheid Tom Ridge gisteren bekend. De Amerikaanse autoriteiten maakten zich de afgelopen da gen al in toenemende mate zor- over de komende campagne voor de presidentsverkiezingen van 2 november. Mogelijk zou den zelfs de kandidaten Kerry en Bush doelwit zijn. ANP/AFP len, zoals Nederland, een kor ting te geven op de bijdrage. De regeling was al eerder aange kondigd, maar in het voorstel van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, worden voor het eerst cijfers genoemd. In de nieuwe regeling zou Nederland vanaf 2008 gemiddeld 0,48 pro cent van het bruto binnenlands product (bbp) moeten betalen aan Brussel, terwijl dat onder de oude regeling 0,56 procent zou zijn. Dat scheelt de schat kist jaarlijks 360 miljoen euro (op basis van het huidige bbp). Nederland dringt sterk aan op zo'n kortingsregeling, omdat het veruit de grootste nettobeta ler is van de hele EU. De netto betaling is het saldo van af drachten aan Brussel en ont vangsten. Het ontwerpvoorstel van de Commissie stelt dat alle landen die netto meer dan 0,35 procent bbp afdragen, over het meerde re een korting van tweederde moeten krijgen. Het Nederland se ministerie van Financiën vindt het nog te vroeg om te rea geren, omdat er nog geen offici eel voorstel ligt, aldus een woordvoerder. Handtasje Het voorstel, dat volgende week in de Europese Commissie wordt besproken, kan op flinke tegenstand rekenen. De regeling geldt namelijk voor alle landen, dus ook voor Groot-Brittannië. Dat land heeft een extreem gun stige kortingsregeling, die des tijds in 1984 was bedongen door een woedende premier Thatcher. Bij die gelegenheid sloeg de 'iron lady' met haar handtasje op tafel, terwijl ze riep: „I want my money back." Voor Londen betekent de nieu we regeling een verslechtering van miljarden euro's per jaar. Een hoge ambtenaar van de Commissie stelt echter dat de Britse kortingsregeling niet meer van deze tijd is. In 1984 was Groot-Brittannië relatief arm, maar nu juist relatief rijk. Bovendien eisen de overige EU-landen dat er iets gedaan wordt aan de korting. ANP door Henk Glimmerveen PARIJS - De schuld van de Franse spoorwegen is zo ko lossaal geworden dat alleen onorthodoxe maatregelen nog voor oplossingen kunnen zor gen, zoals het privatiseren van stations. Dat zei gisteren UMP-parle- mentariër Hervé Mariton, woordvoerder van de Franse parlementscommissie voor fi nanciën die onderzoek heeft gedaan naar de financiële si tuatie bij de SNCF. De schuld bij de spoorwegmaatschappij bedroeg anderhalf jaar gele den al 7,1 miljard euro en is inmiddels verder opgelopen. De financiële toestand bij RFF (Réseau Ferré de France, het Franse equivalent van Rail Beheer in Nederland) was nog dramatischer: 25,4 miljard euro in het rood. Mariton noemde privatise ring van de spoorstations een mogelijkheid oRn het Franse spoorwegverkeer uit de pro blemen te helpen. De nieuw op te richten onderneming zou wel weer onder staatscon trole moeten komen 'teneinde de economische eenheid tus sen infrastructuur, reizen en stationsexploitatie te garande ren'. Franse gemeenten die door de aanleg van nieuwe lijnen aan sluiting krijgen op het Franse spoorwegnet zouden daar vol gens het parlementsrapport voor moeten gaan betalen. Mariton stelt voor dat de loka le overheid eventuele tekor ten voor zijn rekening neemt wanneer de nieuwe lijn in eer ste instantie verliesgevend blijkt. Maar ook de reiziger blijft als het aan de UMP-par- lementariër ligt, niet buiten schot. Voor nieuwe investerin gen in het Franse spoorweg net zou een 'specifieke tarief stelling' moeten worden inge voerd. GPD TBILISI - Separatisten in de opstandige Georgische provincie Zuid-Ossetië hebben gisteren veertig Georgische militairen ontwapend en gevangengenomen. De Georgi sche militairen maken deel uit van een vredesmacht die met Russische collega's moet toezien op het handhaven van de rust in de opstandige provincie Zuid-Ossetië. Die provincie heeft zich ruim tien jaar geleden met steun van de Russen na een korte oor log eenzijdig onafhankelijk verklaard. foto Eduard Korniyenko/RTR MEER FOTOPLEZIER MET SPRINT PHOTO SUPER VOORDEEL Koop 3 Fuji kleurenfilms voor 4,95 en ontvang óók noa 750 aan waardebonnen m SUPER VOORDEEL Koop een TOPKLASSE geheugenkaart voor een absolute NETTOprijs en ontvang óók nog een waardebon voor 10 GRATIS digitale fotoafdrukken. ENKELE PRIJSVOORBEELDEN: 64 Mb compact flosh W$ 16,95 64 Mb SD cord 33,-95 24,95 128 Mb compact flash -37,95 28,95 128 Mb SO cord 54,?5 39,95 64 Mb memorystick 42,95 29,95 64 Mb XD cord 35,95 26,95 128 Mb memor/ stick -57;95' 39,95 128 Mb XD cord 69,95 49,95 Ook 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb en 2 Gh kaarten mrobsétebodenip^ r«i ,t«! ob«. I m BBH mm HO HE HH CHtT mm HH bhi mm UBK EM oS KLEINBEEID APS FIIMS ALIE DIGITALE CARDS STICKS jölaj CD-ROM INTERNET Vlissingen, Scheldeplein 158 Middelburg, Markt 29 Goes, Lange Vorststraat 36 Bergen op Zoom, v.d. Rijtstraat 1 door Bob Kroon GENÈVE - De uit Amerika over gewaaide SUV, het benzineslur- pende 4x4 'Sport Utility Vehi cle', botst in Europa op weer stand. De burgervader van Lon den bestempelt SUV-rijders als 'idioten', en wil paal en perk stellen aan de overlast van 'ter reinwagens' in het stadsverkeer. Het Parijse gemeentebestuur noemt SUV eigenaren 'onverant woordelijk' en de Franse rege ring beraamt maatregelen tegen de 4x4 rage - zoals het invoeren van een fiscaal bonus/malus sys teem en een rijverbod voor de milieuvervuilende 'mastodon ten' als het ozongehalte in Pa rijs en andere grote steden bo-, ven de rode streep stijgt. Maar ook Zwitserland neemt de in dit bergland steeds talrijker zwaargewichten op de korrel - met name 4x4 topmodellen als de Range Rover, Jeep Cherokee, BMW X5 en de peperdure VW Touareg of Porsche Cayenne. Roosendaal, Nieuwe Markt 64 Etten-Leur, Hof van den Houte 115 Oosterhout, Nieuwstraat 20 www.sorintDhoto.nl mm door Windy Kester STOCKHOLM - De man die in september vorig jaar de Zweed se minister van Buitenlandse Za ken Anna Lindh doodstak, gaat niet levenslang achter de tralies. In hoger beroep is hij veroor deeld tot psychiatrische behan deling van onbepaalde duur in een gesloten inrichting. Eerder had de rechtbank hem een levenslange gevangenisstraf opgèlegd. Het Hof in Stockholm meent echter dat Mijailo Mijailo- vic lijdt aan persoonlijkheids stoornissen en daarom dwang verpleging moet krijgen. In theo rie kan de Zweed, indien hij genezen wordt verklaard, over een paar jaar weer op vrije voe ten zijn. Gemiddeld duurt dwangverpleging in Zweden vier jaar. Lindh was op het mo ment van haar dood een ex treem populaire politicus. Ze was waarschijnlijk de volgende premier van Zweden geworden. Mijailovic zelf heeft altijd ver klaard dat hij stemmen hoort en in een impuls handelde. GPD Om maar niet te spreken van de tonnen wegende Hummer, een civiele versie van de Humvee, de mega-jeep van het Amerikaanse leger in Irak. Motie Linkse partijen hebben bij de kantonale regering van Genève een motie ingediend om zware SUV's uit de stad te verbannen. Zwitserse regeringsinstanties overwegen een hogere belasting voor de krachtpatsers en een evenredig lagere heffing op klei nere en schonere auto's. Die zou den in het gunstigste geval zelfs duizend euro goedkoper kunnen worden. De uit de pan gerezen benzine prijs schrikt de doorsnee 4x4 fan absoluut niet af, zo blijkt uit verkoopcijfers. Maar het gaat niet alleen om brandstofver bruik. De zwaarste SUV's sto ten bijna drie maal zoveel CO, uit als een bescheiden midden klasser. In Zwitserse bergstre ken is vierwielaandrijving voor al 's Winters vaak noodzaak, zo weten ook de autoriteiten. „Maar er zijn ook lichtere 4x4 versies, zoals de RAV van Toyo ta of de Honda CRV, die nauwe lijks meer gebruiken dan een ge wone auto", aldus Andreas Burgener van de Zwitserse orga nisatie van autoimporteurs. Die lichtgewichten blijven buiten schot. GPD JAKARTA - Het Openbaar Ministerie in Indonesië heeft gisteren voor een mensenrechtentribunaal in Jakarta tien jaar cel geëist tegen generaal Sriyanto. Volgens de openbaar aanklager was Sriyanto verantwoor delijk voor een bloedbad in 1984 toen 32 betogers werden doodgeschoten. De driehonderd moslimbetogers eisten van de toenmalige president Suharto de vrijlating van een aantal arrestanten. Ook wordt de generaal beschul digd van martelingen van burgers. ANP/AFP ANKARA - Vrouwelijk zonaanbidders die het liefst met ontbloot bovenlichaam aan hun teint werken, kunnen dat binnenkort ook in Turkije ongestraft doen. De regering van het overwegend islamitische land wil een bepaling die topless zonnebaden verbiedt, schrappen uit het Wetboek voor Strafrecht. Dat berichtte het persbu reau Anatolië gisteren. Het tonen van blote borsten op straat blijft verboden, maar op het strand mag het straks wel. Het Turkse parlement zal de gewijzigde wet naar ver wachting later dit jaar goedkeuren. ANP/DPA ORANJESTAD - Toetreding tot de Europese Unie als zo geheten ultraperifeer gebied levert de Nederlandse Antil len en Aruba in financieel en economisch opzicht niets op. Het saldo zal op termijn eerder negatief zijn, conclu deert de Commissie Europese Unie die dit heeft onder zocht gisteren in haar eindrapport. De Antillen en Aruba hebben nu de zogeheten LGO-sta- tus, waardoor de landen niet worden beschouwd als der de landen, maar ook geen deel uitmaken van de interne markt. Ultraperifeer gebieden worden gezien als onder deel van een lidstaat van de EU. Hierdoor zouden zij toe gang krijgen tot de interne markt. ANP BOGOTA - De regering van Colombia is bereid alle mili taire operaties tegen rebellen van de linkse ELN op te schorten. Het aanbod is bedoeld om nieuwe vredesbespre kingen mogelijk te maken. De ELN, een van de twee rebellengroepen waartegen de regering al vele jaren strijdt, had zich eerder al bereid ge toond ook de wapens voorlopig te willen neerleggen. Met de veel grotere Fare wordt zover bekend niet onderhan deld. ANP/EFE AMSTERDAM - Joop van den Ende bestudeert de plan nen voor de vestiging van een eigen musicaltheater in Ant werpen. Daar kunnen dan voorstellingen heen die in Ne derland uitgespeeld zijn. Voorwaarde is wel dat voor de hoofdrollen Vlaamse acteurs te vinden zijn. Van den Ende bestiert in eigen land al twee musicalthea ters: in Scheveningen en in Utrecht. De plannen voor een soortgelijk theater in Amsterdam zijn al in een vergevor derd stadium. Daarmee is de markt hier volgens Van den Ende verzadigd. Met een theater in Antwerpen wil hij zich op Vlaanderen en een deel van Zuid-Nederland richten. GPD door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Israël wil meewer ken aan het scheppen van een kernwapenvrije zone in het Mid den-Oosten, zodra in het gebied stabiele vrede heerst. Premier Sharon heeft dat laten weten aan El Baradei, het hoofd van het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). Baradei, die een driedaags be zoek aan Israël afrondde, noem de het standpunt bekend. „Maar het is voor het eerst dat ik het uit de mond van een pre mier heb gehoord, en dat is een positieve ontwikkeling." Een van de belangrijkste taken van Baradei is ervoor te zorgen dat alle. landen het internationale verdrag tegen de verspreiding van kernwapens onderschrij ven. Israël, dat waarschijnlijk al kernwapens had voor het ver drag bestond, heeft het nooit ge tekend. Israël blijft vasthouden aan zijn politiek van 'nucleaire dubbelzinnigheid Het bevestigt noch ontkent dat het over kernwapens beschikt, ook al gaat de internationale ge meenschap ervan uit dat het er ongeveer tweehonderd heeft. Israëls kerncentrale bij Dimona, volgens insiders voorzien van een ondergrondse atoomwapen fabriek, blijft verboden gebied, ook voor Baradei. Het hoofd van het IAEA heeft in Tel Aviv en Jeruzalem gesprek ken gevoerd met Gideon Frank, het hoofd van de Israëlische Commissie voor Atoomenergie, en een reeks regeringsvertegen woordigers. Hij heeft ook een vlucht per heli kopter gemaakt, waarbij zijn gastheren hem lieten zien hoe klein en kwetsbaar Israël is. De Israëliërs hebben in hun ge sprekken met Baradei vooral hun ongerustheid geuit over wat ze zien als pogingen van Iran kernwapens te ontwikkelen. Iran heeft het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens ondertekend, maar ook het IAEA lijkt er niet helemaal van overtuigd dat het zich eraan zal houden. In een vraaggesprek met het dag blad Ha'aretz erkende Baradei dat Teheran probeert zoveel mo gelijk nucleaire kennis te verza melen, al zei hij niet te weten of het die kennis wil gebruiken voor het fabriceren van de bom. Iran heeft zijn project voor ura niumverrijking voorlopig stopge zet. Baradei zei gisteren te hopen dat later deze maand, in overleg met de Europeanen, Iran de no dige garanties kunnen worden geboden. GPD Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 5