Orgaandonatie blijft vrije keuze uitgemond in een debacle PZC Kinderen vanaf Staatshandel in mediwiet is 7 jaar zitten in Amerikaanse cel imm pook mm.. Nieuwe president van Oostenrijk is vooral onpartijdig rix, Mensen dwingen tot invullen wilsbeschikking is geen oplossing te gast Wtf Mij 'N mik w,, mvfc er£N.. 9 juli 1954 vrijdag 9 juli 2004 Het kabinet heeft de beslissing over de invoering van een geen-bezwaarsysteem voor org aandonatie uitgesteld. Aanvul lend onderzoek moet duidelijk heid geven over de voors en te- gens. De vrije keuze van de bur ger om te doneren moet hoe dan ook overeind blijven. door Ger Lodewick De regering laat onderzoe ken of het 'Actief Donorre gistratiesysteem' (ADS), dat voorgesteld is door het Neder lands Instituut voor Gezond heidsbevordering en Ziektepre ventie (NIGZ) meer orgaandono ren oplevert dan het huidige. Het NIGZ suggereert dat de bur ger meer verantwoordelijkheid krijgt in een ADS. Maar is dat zo? Het ADS houdt in: sta je niet geregistreerd dan krijg je een brief thuis met het verzoek een keuze kenbaar te maken. Doe je dit niet dan krijg je een aantal weken later de me dedeling dat je geregistreerd bent als orgaandonor. Dit is niets anders dan een ver kapt geen-bezwaarsysteem, waarin iedereen automatisch do nor is tenzij hij/zij aangeeft daar bezwaar tegen te hebben. Er wordt slechts een tussenstap ingebracht. Dat is niet meer ver antwoordelijkheid, maar meer dwang in vergelijking met de huidige wet. Die gaat uit van een positieve wilsbeschikking. Je bent donor als je hebt aange geven dit te willen; vrije keuze dus. Informeren De overheid moet de burger goed informeren en niet met de misleidende term 'meer verant woordelijkheid' een ander sys teem afdwingen. Daarvoor is dit thema, dat alles te maken heeft met sterven en dood, te persoon lijk. Het huidige beslissysteem gunt de burger alle wijheid. Dit moet vooral zo blijven. Het gaat tenslotte niet om een zakelijke afweging maar om een emotionele, spirituele, levensbe schouwelijke beslissing waar veel mensen het moeilijk mee hebben. Keuzevrijheid zonder dwang hoort hier de basis te zijn. Het is onbehoorlijk om - zoals het NIGZ doet - donorschap als norm te stellen ('Dat de burger positief ten aanzien van post mortale donatie staat vanaf diens achttiende verjaardag en dat donorschap de norm is'). De praktijk logenstraft deze opvat ting: de burger laat via registra tie nadrukkelijk zien niet posi tief te staan ten opzichte van postmortale donatie. Donor schap is met de norm, allerlei mooie enquêtes ten spijt. Bezinning De NIGZ-opvatting mag ons nooit als fundament voor een nieuw systeem worden opge drongen. Verantwoordelijkheid stimuleren is niet een kwestie van een norm stellen, maar op roepen tot bezinning. Meer niet. Het NIGZ-voorstel om de posi tieve wilsbeschikking op te hef fen, druist in tegen het zelfbe schikkingsrecht en dient daar om te worden verworpen. Een mens dient erop te kunnen ver trouwen dat zijn grondwettelij ke rechten vanzelfsprekend wor den gewaarborgd, zonder dat hij zelf in actie hoeft te komen. Een positieve wilsbeschikking dient het enige fundament te zijn onder elke wet op orgaando natie. De wijze waarop het NIGZ daar mee manipuleert, is verbazing wekkend. 'De wettelijke ver plichting dat voor registratie als postmortale donor in het donor- register altijd een positieve wils beschikking moet worden gete kend, moet worden opgeheven'. En tegelijkertijd: 'Er moet een termijn worden gesteld waarbin nen aangeschrevenen moeten reageren. Na deze periode krij gen degenen die niet hebben ge reageerd de standaardbevesti ging van het Donorregister waarin vermeld wordt dat men met een positieve wilsbeschik king ten aanzien van donatie is geregistreerd.' Dit is manipulatie. Enerzijds wil men expliciet van een posi tieve wilsbeschikking af en an derzijds haalt men deze als ei gen legitimatie ten opzichte van diegenen die niet (tijdig) reage ren door de achterdeur weer naar binnen. Dit is zeer onfatsoenlijk, want wie niet reageert, heeft geen po sitieve wilsbeschikking afgege ven en dat mag dan ook niet als zodanig worden uitgelegd. Onzekerheid Waarom hebben zoveel mensen zich niet laten registreren? Het al dan niet orgaandonor willen zijn, hangt af van je mensbeeld, van je levensbeschouwing, van je kijk op het stervensproces en van de waag wat daarna komt. Wat opvalt, is dat mensen die grote moeite hebben met orgaan donatie en transplantatie zich juist met deze vragen bezighou den, maar niet weten hoe ze hun twijfel en onzekerheid moeten venvoorden, noch in zichzelf noch naar anderen. Ze weten echt niet wat ze moeten doen. Er is veel begrip voor de situatie van de potentiële ontvanger - en terecht - maar vrijwel geen oog voor de potentiële donor en dat is niet terecht. Bij donorschap is dwang of manipulatie uit den boze. Elk mens is zelf verantwoorde lijk voor zijn/haar keuze en al leen een positieve wilsbeschik king. in-vrijheid tot stand geko men. mag als fundament dienen. GPD Ger Lodewick is voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandona- door Aad Luijmes Heinz Fischer, die gisteren is beëdigd als de nieuwe president van Oostenrijk, werd in april al gekozen tot dit hoogste staatsambt. Voor de Oostenrijkse kiezers was hij de man die de 71-jarige president Thomas Klestil moest opvolgen, nadat deze zich na twee termijnen als staatshoofd niet meer verkies baar mocht stellen. Klestil, die twaalf jaar presi dent was, overleed dinsdag, twee dagen voordat zijn ambtstermijn afliep. Door het overlijden van Klestil, hij wordt zaterdag begraven, zijn de feestelijkheden rond de inauguratie van Fischer ge schrapt. De 65-jarige Fischer van de sociaal-democratische SPÖ won drie maanden geleden de presidentsverkiezingen met ruim 52 procent van de stemmen. Zijn rivaal was Be nito Ferrero-Waldner van de behoudende Volkspartij (ÖVP). Ferrero-Waldner, die minister van Buitenlandse Zaken is, had de steun van de nationalistische politicus Jorg Haider van de Oosten rijkse Vrijheidspartij (FPÖ). Met de benoeming van Fi scher wordt voor het eerst in achttien jaar een lid van de SPÖ staatshoofd. Tijdens zijn verkiezingscampagne be loofde de sociaal-democraat zich vooral te richten op bin nenlandse kwesties, zoals de verzorgingsstaat, oude renzorg en projecten voor jon geren. Ook zei hij te willen blijven vasthouden aan de neutraliteit van Oostenrijk. De als bescheiden bekend staande Fischer zei toen ook dat hij het presidentieel cere monieel in het presidentieel paleis de Hofburg wil verso beren. Zelfs gaf hij aan niet naar de Hofburg te willen verhuizen, maar in zijn flat te blijveni nen met zijn echtgenote. Hofburg was eeuwenlang keizerlijke residentie van Habsburgers. De als ietwat kleurloos,® als bekwaam bekendstaat Fischer heeft al een las staat van dienst als politii achter de rug. Hij maakte gedurende ve tig jaar carrière binnen SPÖ, waarbij oud-bondsk; selier Bruno Kreisky zijn pc tieke mentor was. Al in 15 werd hij secretaris van fractie van de SPO in deï tionalrat, de Tweede Kan van het Oostenrijkse par ment. In 1971 werd hij 2 tot volksvertegenwooixii| gekozen en hij zat ruiind decennia in de parlemeu bankjes. Van 1990 tot 2002 was hij volgens voorzitter van volksvertegenwoordiging, deze periode werd Fisch ook bij een breder publieke kend. In zijn functie als pad mentsvoorzitter aarzelde! niet tegen de belangen vj zijn eigen SPÖ te handelen Zijn onpartijdigheid werds lom geprezen door zots vriend als vijand. Zijn onpa tijdigheid en bemiddeling kunst leverde hem in dien de bijnaam 'Onkel Salon (oom Salomo) op, verwijza naar de bijbelse koning Sal mo. Deze onpartijdighe maakte hem uitstekend g schikt voor het ambt va staatshoofd, vooral een een moniële functie. Tijdens zij campagne zei Fischer ooka staatshoofd boven de pai tijen te willen staan. Fischer werd in oktober 193 geboren in een sociaal-demi cratisch gezin in Graz, Zij vader, Rudolf Fischer, wasi de jaren '50 staatssecretam Heinz Fischer besloot na zij rechtenstudie ook de polite! in te gaan en begon daarna aan de lange mars naar bi hoogste ambt. ANP door Joanne Kenen Duizenden Amerikaanse kin deren met een psychische stoornis, sommigen niet ouder dan zeven jaar, zitten vast in jeugdgevangenissen omdat er nergens anders plaats voor ze is. Dit kwam afgelopen woens dag naar voren uit een rapport van de Senaat. Het rapport schetste een verontrustend beeld van kinderen met een psy chische aandoening - waarvan sommigen ook nog eens mis bruikt zijn - die in een jeugdge vangenis vastzitten, waardoor hun geestelijke gezondheid nog verder achteruit gaat. Zo'n 160 van de 524 centra die onderzocht werden, meldden zelfmoordpogingen door kinde ren die er onterecht geplaatst waren. „Dit is wel de laatste plek waar deze kinderen zou den moeten zijn", aldus een me dewerker van een jeugdgevange nis in Tennessee. ..Kinderen die lijden aan een de pressie worden in een cel alleen opgesloten om zelfmoord te overwegen. Ik denk dat u zo wel een goed beeld krijgt van de si tuatie. Het rapport was een ini tiatief van de Republikeinse se nator Susan Collins en de Demo cratische afgevaardigde uit Cali- fomie Henry Waxman. Het werd woensdag behandeld dooi de Senaatscommissie voor be stuurszaken, waarvan Collins de voorzitter is. Geen vergoeding Veel families kunnen de kosten voor psychiatrische zorg nauwe lijks opbrengen. Een ziektekos tenverzekering geeft in de mees te gevallen een minieme of zelfs geen vergoeding. De openbare klinieken zitten overvol en kunnen de grote vraag niet aan. Uit het onder zoek kwam verder naar voren dat 33 staten kinderen vasthou den in jeugdgevangenissen, hoe wel tegen deze kinderen geen enkele aanklacht is ingediend. Op elke willekeurige dag wor den er zo'n 2000 van deze jonge ren opgesloten. „Te vaak wor den kinderen gewoon aan hun lot overgelaten in een jeugdge vangenis die totaal niet is inge steld op hun behoeften, terwijl ze wachten op de schaars aan wezige psychische hulp", zegt Collins. Diverse wetgevers, waaronder Collins en Waxman, steunen wetsvoorstellen die de kloof tus sen de geestelijke gezondheids zorg en wat de verzekering daar van dekt, zouden moeten dich ten. Maar het is nog onduidelijk wanneer deze nieuwe regels in de wetgeving opgenomen wor den. Tijdens de zitting vertelden ver scheidene experts uit diverse staten over het gebrek aan hulp voor kinderen met een psychi sche aandoening en de tol die dit eist van henzelf en de rest van de familie. „Niemand zou er zelfs maar aan denken om kinderen met een andere ernsti ge aandoening als bijvoorbeeld kanker te plaatsen in een jeugd gevangenis tot er een plek vrij komt in het ziekenhuis of tot een andere vorm van hulp voor handen is", zegt Carol Ca- rothers. die aan het hoofd staat van de afdeling Nationale Vere niging voor Geestelijk Gehandi capten van Maine. Leonard Dixon, baas van een jeugdgevangenis in Detroit en de huidige directeur van de Na tionale Vereniging voor Jeugd detentie, citeerde tijdens de zit ting een vader: „Met eigen ogen heb ik de wanhoop gezien van de kinderen die ten onrechte in een jeugdgevangenis waren ge plaatst om hun gedrag onder controle te houden. Je kunt niet een kind kreupel maken en ver volgens de manier waarop het loopt bekritiseren." Het panel heeft echter ook enke le hoopgevende feiten gehoord. In Bernalillo Country in Nieuw Mexico bijvoorbeeld, hebben be tere gezondheidsonderzoeken en een toegenomen samenwer king tussen de diverse sociale in stanties, de wetgevers en de ge zondheidsdiensten tot betere re sultaten geleid in de jeugdge vangenis. Er worden minder jon geren geplaatst, ze verblijven er korter en ze maken minder kans in de toekomst weer in de problemen te komen. Boven dien denkt Dr. Ken Martinez, een topambtenaar en deskundi ge op het gebied van jeugdge- drags'wetenschappen, dat ze de staat minder geld kosten. RTR Het staatsmonopolie op medicinale canna bis is tien maanden na de start uitgemond in een fiasco. De overheid zit met een iviet- overschot, de legale kwekers dreigen met ju ridische stappen wegens gederfde omzet en het illegale mediwiet-circuit floreert. door Ferdi Schrooten Met een 'cannabispas' en speciale 'wiet- cheques' kunnen patiënten binnenkort bij de koffieshop fikse korting krijgen op medicinale wiet. Het is een initiatief van cannabisondememer Wernard Bruining van Mediwiet. Wie lid wil worden van het kof fieshopnetwerk (25 euro per jaar) moet een kopie van zijn paspoort opsturen, plus een verklaring, medeondertekend door de huis arts. Maar dan kost de wiet per gram ook maar drie of vier euro. een derde van de prijs van staatswiet. Bruining weet dat wat hij doet verboden is, want sinds september mag medicinale wiet alleen maar via de apotheker worden ver kocht. Dat moest de illegale handel en het apothekertje-spelen door koffieshops juist uitbannen. „De overheid heeft een schofterig systeem neergezet", zegt Bruining. „Die cannabis is veel te duur, het spul is niet te roken en er is veel te weinig keus in variëteit. Wie zwaar ziek is, moet zich met staatswiet suf gebrui ken om het gewenste effect te hebben." Zijn Mediwiet-koffieshops vragen de inkoop prijs. „We hebben een ideële doelstelling." En de vijftig eurocent per wietcheque? „Wij hebben ook onze kosten." De twee ondernemers in Veendam en het Westland die officieel door de overheid zijn aangewezen om cannabis te kweken, zien initiatieven als Mediwiet met lede ogen aan. „Ze snoepen illegaal onze omzet af", zegt Tjalling Erkelens in Veendam. De kwekers kregen bij aanvang 10.000 tot 15.000 gebrui kers voorgespiegeld, goed voor honderden kilo's per jaar. Het zijn er maar 1000 a 2000 geworden die slechts 85 kilo afnemen. Prijs De overheid heeft het helemaal verkeerd aangepakt, vindt James Burton van de staatskwekerij in het Westland. Te begin nen met de prijs. „Ik reken iets meer dan twee euro per gram. Bij de apotheek kost mijn wiet negen euro. Hoe dat kan?" Volgens Fagron, verpakker en distributeur van de mediwiet, is de prijs in de apotheek eerlijk. „Het product voldoet aan alle eisen die je aan een geneesmiddel mag stellen. In de koffieshop moet je maar afwachten of er geen bestrijdingsmiddelen of zware metalen in zitten", zegt Hans Waals van Fagron. „Bo vendien wordt onze cannabis in zeventig procent van de gevallen vergoed door de ver zekeraar." Menig patiënt kan echter niet uit de voeten Medewerkers van Fagron wegen de potjes met 5 gram medicinale canabis. foto Roland de Bruin/GPD met de staatswiet. Die wordt immers' alleen geleverd in onbewerkte, gedroogde vorm. Burton: „Voorheen leverde ik allerlei wiet- producten. Speciale cannabisolie, voorver- pakte theezakjes. Ik rolde joints voor een jongen met een geamputeerde arm die leed aan fantoompijn. Allemaal spul dat je niet in de apotheek krijgt. Vind je het gek dat slimme jongens nu joints leveren aan men sen in verzorgingshuizen?" Wim Scholten, hoofd van het cannabisbu- reau van de overheid (BMC), benadrukt dat verkoop via de apotheek een extra waar borg is voor de patiënt. Maar volgens Brui ning van Mediwiet weten koffieshopverko pers meer van cannabis dan apothekers. „Bij vragen over het gebruik verwijzen die patiënten vaak door naar de koffieshop." Daar is de kwaliteit 'prima', meent Brui ning. „Groente en fruit in de supermarkt be vatten meer bestrijdingsmiddelen," Economisch delict Volgens de staats'kwekers is het mediwiet- project van de overheid mislukt door falend optreden van diezelfde overheid. Die doet niets om de illegale handel te bestrijden. Verkoop buiten de apotheek om is een eco nomisch delict, goed voor maximaal zes jaar cel. stelt de inspectie voor de volksge zondheid. Toch gebeurt er niks. „We zijn be zig", is alles wat inspecteur Wim Best wil zeggen. „De overtreders zitten in het hele land. Dat maakt optreden er niet eenvoudi ger op." Lokaal wordt ook weinig actie on dernomen. De stichting PMM in Rotterdam zegt nog steeds mediwiet aan zeker 1800 pa tiënten te leveren. Volgens de inspectie zit PMM in ieder geval 'niet in het legale cir cuit'. Maar de Rotterdamse politiek wil PMM niet aanpakken en het OM is bereid de stichting te gedogen als die zijn activitei ten onderbrengt bij een plaatselijke koffie shop. „Cannabis is cannabis", zegt een OM-woordvoerder. De staatskwekers hebben al advocaten inge schakeld om een claim tegen de overheid in te dienen wegens nalatigheid. „Ik moet aan de strengste eisen voldoen. Maar wie zonder vergunning opereert mag blijkbaar alles", zegt staatskweker Erkelens in Veendam. GPD WEDEROPBOUW - De weder opbouw van Kruiningen na dert zijn einde. Steeds meer landbouwgrond is ontdaan van de zandlaag die na de wa tersnood was achtergebleven en steeds meer woningen zijn weer bewoonbaar. Nog 130 ge zinnen zijn geëvacueerd, maar het overgrote deel heeft zich weer in de eigen omgeving kun nen vestigen. STRAF - De vier Portoricanen die op 1 maart vijf afgevaardig den in het Amerikaanse Huis verwondden door revolverscho ten, zijn veroordeeld tot gevan genisstraffen tussen de 16 en 75 jaar. Die vier zeiden alles maar te hebben willen demo streren en voelden zich n schuldig. De rechter noemt de aanslag 'lafhartig, en meedogenloos'.' BROEDVAL - Het Nederlan Instituut voor Visserijonds zoek twijfelt ernstig aan dew terbroedval. Door de lage tea peratuur van het water,zuli de aanwezige larven niet ontwikkeling komen. De ho; is nu gevestigd op debroedn ■len eind juli en half august Bij het geheel mislukkens de broedval moeten zaaien ters worden geïmporteerd. Hoofdredactie: A. L. Oosthoek D. Bosscher (adjunct) A. L. Kroon (adjunct) Centrale redactie: Stationpark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl Middelburg: Buitenruststraat18 Postbus 8070 4330 EB Middelburg Tel: (0118)493000 Fax:(0118)493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Goes: Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA Goes Tel. (0113)315670 Fax. (0113)315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Terneuzen: Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC Terneuzen Tel. (0115)645769 Fax. (0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Hulst: Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB Hulst Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Zierikzee: Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB Zierikzee Tel: (0111)454647 Fax. (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur Zierikzee en Hulst: 8.30 tot 17.00 uur Internet: www.pzc.nl Internetredactie: Postbus 31 4460 AA Goes E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag gedurende de openingstijden: zaterdags tot 12.00 uur Abonnementen: 0800-0231231 (bij acceptgirobetaling geldt een toeslag) per maand: 19.45 per kwartaal- 56,60 per jaar: €217.00 Voor toezending per post geldt S" toeslag. E-mail: lezersservice@pzc.nl Beëindiging van abonnementen uitsluitend schriftelijk, 1 maand het einde van de betaalperiode PZC, t.a.v lezersservice, Postbus 314460 AA Goes Losse nummers per stuk: maandag t/m vrijdag: 1,20 zaterdag: 1,70 Alle bedragen zijn inclusief 6": t Bankrelaties: ABN AMRO 47 70.65.597 Postbank 35.93.00 Advertenties: Alle advertentie-orders worden uitgevoerd overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van Wegener NV en volgens de Regs voor het Advertentiewezen. Overlijdensadvertenties: maandag t/m vrijdag: tijdens kantooruren zondag: van 16.00 tot 18.00 uur Tel. (0113) 315555 Fax. (0113)315549 Personeelsadvertenties: Tel: (0113)315540 Fax:(0113)315549 Rubrieksadvertenties (kleintje Tel. (0113)315550 Fax. (0113)315549 Voor gewone advertenties: Noord- en Midden-Zeeland Tel. (0113)315520 Fax. (0113)315529 Zeeuws-Vlaanderen Tel: (0114)372770 Fax: (0114)372771 Internet: www.pzc.nl/advertersi1 Auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV Is een onderdeel van het Wegener concern K* aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand dat wordt gebruiktw» (abonnementen)administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante dienster^' ducten van de titels en de werkmaatschappiien van Wegener of door ons zorgvuldig do derden Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bif" 1. Postbus 31, 4460 AA Goes Behoort tot WGGGNGR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 4