Metamorfose Stationsweg Hulst blokkade stoep beu PZC SGP wil koffieshops laten meebetalen Overheid ergert regionale bouwers Het is tijd voor de jaarlijkse Braderie in Aardenburg. Leuaert Appartementen en winkelruimte bij entree stad GroenLinks is weekenddiensten wonen huub maes VERZEKERINGEN FINANCIERINGEN VERZILVERING COUPONS HYPOTHEKEN De badkamer renoveren zonder zorgen? vrijdag 9 juli 2004 door Sheila van Doorsselaer HULST - Met het vaststellen van stedenbouwkundige uit gangspunten maakt de gemeen te Hulst de weg vrij voor een in grijpende metamorfose van de hoek Stationsplein-Stations weg. Het bouwblok aan de zuidweste lijke entree van Hulst zal in de toekomst plaats maken voor ap partementencomplexen en win kelruimte. De geruchten dat het bouwblok plaats zou maken voor apparte menten, deden al lange tijd de ronde. Steeds meer panden ko men leeg te staan en diverse pro jectontwikkelaars proberen ge bouwen in het blok in handen te krijgen. Leeg Het begon enige tijd met de ves tiging van de Fortisbank aan de Stationweg. Dit pand staat nu al lang leeg. Een klein jaar gele den sloot restaurant De Statie de deuren en onlangs heeft de brouwer het huurcontract opge zegd van de uitbater van restau rant-zalencentrum Reynaerts- hof. Ook dit horecapand staat nu leeg. In dezelfde rij is nu nog een kapperszaak gevestigd en een woning. De gemeente heeft in het licht van de toekomstige ontwikkelin gen een eisenpakket en richtlij nen vastgesteld. Een van"de uit gangspunten is de bouwhoogte. Hulst wil niet verder gaan dan maximaal vier bouwlagen (inclu sief de begane grond). Het dagelijks bestuur van Hulst merkt daarbij op dat er voor de toekomstige bebouwing op de hoeken sprake moet zijn van een zogenaamde 'verbijzonde ring.' De hoeken van de nieuwe complexen op de hoeken moeten in het oog springen) Nu is het hoekpand (Reynaertshof) ook beeldbepalend. Het is een ge bouw ontworpen door de Huls ter stadsarchitect Frans Peter door Frank van Cooten SLUIS - De eisen die Zeeuws-Vlaamse gemeenten en instellingen als havenschap Zee land Seaports bij de bouw van grote projecten aan bouwbedrij ven stellen zijn dermate hoog dat regionale aannemers prak tisch niet meer aan de bak ko men. Directeur Stijn Guilliet van Leenhouts' Aannemings-Bedrijf uit Sluis maakt zich grote zor gen over de steeds strenger wordende selectieleidraad die gemeenten en instellingen hante ren. Als concrete voorbeelden noemt hij de rondweg Terhole, het nieu we kantoor van Zeeland Seaports in Temeuzen en de ver bouwing van het gemeentehuis in Oostburg. De rondweg Terho le wordt aangelegd door een Bra bantse bouwer, het kantoor van Zeeland Seaports is gebouwd door een Belgische bouwgroep en deze bouwgroep gaat ook aan de slag met het gemeente huis in Oostburg. Onbegrijpelijk „Ik vind het onbegrijpelijk dat Zeeland Seaports niet voor re gionale bedrijven heeft gekozen. Het havenschap en ook gemeen ten hebben de mond vol over be houd van regionale werkgelegen heid maar in de praktijk mer ken we daar weinig van. Het kantoor van Zeeland Seaports hadden wij ook makkelijk kun nen bouwen. Door deze ontwik keling komt de werkgelegen heid in Zeeuws-Vlaanderen in gevaar." Om de concurrentie met de gro- zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaande ren (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluis kil, Sas van Gent. Axel, Zaamslag, Kloosterzande, Hulst, Koewacht, St, Jan steen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08,00 uur: Voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken. Huisartsenpost De Hon- te, Wielingenlaan 2, Terneuzen in zie kenhuis De Honte), tel. 0115 643000 (al tijd eerst bellen). West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Groe- de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: Voor dringen de huisartsenzorg en huisbezoeken Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, teL0115 643000 (altijd eerst bellen). Tandartsen West-Zeeuws-Vlaanderen: Tandartsenpraktijk Sluis, Lange Wol straat 9, tel. (0117)420828 Spreekuur zat. en zon.12-12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Tandartsenpraktijk Tivoli, Tivoliweg 49, Hulst, tel (0114) 314075. Spreekuren zat. 10.30-11 en 18-18.30 uur, zon. 12-12.30 uur. Apotheken Gemeente Terneuzen: Dienstapotheek Terneuzen, Van Steen bergenlaan 27, Terneuzen, tel. 0115 326010. Voor spoedrecepten 24 uur be- 'eikbaar. Hulst: Apotheek Reynaert, Steenstraat 7, tel. (0114)311156, zat. 10 00-17.00. ton. 12.00-17.00 uur. Voor spoedrecep- en 24 uur bereikbaar Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. 0114) 314255, zat. 10.00-17.00, zon 12.00 17.00 uur. Voor spoedrecepten 24 jur bereikbaar. Ook voor recepten van -luisartsenpost Terneuzen/Hulst. Dostburg en Zuidzande: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel 0117) 452170, zat 10-12.30 en 13-16.30, :on. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag: Jierenkliniek J Kop, Bastionstraat 3, Axel, tel. 0115-561488, Spreekuur, zat. 1.00-12.00 uur Joseph Rouleau (1887-1961). daken zijn uit den boze. Op de specifieke invulling is nog niet Hulst nog geen definitieve bouw- Daamaast moeten de gebouwen begane grond moeten commer- nader bepaald. Volgens een ge- aanvragen binnen voor het blok een schuin dak krijgen; platte ciële ruimtes komen, maar de meentewoordvoerster heeft Stationsplein-Stationsweg. door Euqène Verstraeten wordt gemaakt tegen stand. door Euqène Verstraeten TERNEUZEN - De exploitan ten van de legale koffieshops in Terneuzen moeten meebetalen aan de beperking van overlast, zoals de actie Houdgreep. Dat idee lanceert de SGP-frac- tie in de algemene beschouwin gen bij het beleidsplan 2005-2008. De SGP vindt dat de financiële bijdrage moet wor den betrokken bij de evaluatie van het drugs gedoogbeleid en het herzien van de gedoogver gunningen. Het is een van de suggesties die de SGP doet om de financiële positie van de ge meente te verbeteren. De fractie pleit voor een plan van aanpak, een herstelplan, om te komen tot mogelijkheden voor structurele ombuigingen. Een onderdeel daarvan is een kemtakendiscussie. „Wat zijn de taken die wettelijk verplicht zijn uit te voeren; waar is politiek draagvlak om wijziging in beleid te realise ren?" Die vragen moeten vol gens de fractie centraal staan in die discussie. Subsidies De SGP oppert ook om binnen de gemeente organisatorische expertise op te bouwen voor het binnenhalen van Europese en rijkssubsidies. „Nu het eerste deel van de parkeergarage Thea terplein geopend is vindt de frac tie dat betaald parkeren moet worden ingevoerd op de tijdelij ke parkeerplaats langs de Bin- nenvaartweg. De terugloop van het aantal in woners en de economie baren de SGP zorgen. De fractie vindt dat er geld beschikbaar moet ko men om een economische be drijfsplan op te stellen. TERNEUZEN - De opslag van bouwmaterialen op de stoep van de Grenulaan in Terneuzen heeft nu lang genoeg geduurd. GroenLinks wil dat de gemeene actie onderneemt. In schriftelijke vragen wijst raadslid P. Clijsen er op dat op de Hoek van de Grenulaan /Jozinastraat al een jaartje of vijf wordt gebouwd aan een ap partementencomplex. „Al die tijd wordt het trottoir voor dit bouwwerk effectief geblokkeerd met ene bouwhek en de opslag van allerhande bouwmateria len", betoogt Clijsen. Het raadslid wijst er ook op dat er vanuit de directe omgeving en vanuit het bewonersplatform binnenstad al jaren bewaar „Hoe lang mag een bouwer dienste van een particiA bouwproject formeel en in redelijkheid hinderlijk beu leggen op de openbare ruimtf vraagt GroenLinks zich af. „Wij vinden dat een bouwpr-, ject als dit niet langer eenb roep mag doen op de coulau van buurtbewoners en de meente dan binnen redelij! grenzen nodig is voor het reau> ren van een dergelijk bouwpr ject." Bouwhekken De fractie wil dat de gemeens nu actie onderneemt om het nu teriaal en de bouwhekken n het trottoir te krijgen. „Fijn zs zijn als een en ander nog g jaar tot afronding kan komen' tere bedrijven aan te gaan heeft Leenhouts samen met De Bliek en Vos Temeuzen en Lensen in Axel Bouwcombinatie Zeeuws- Vlaanderen opgericht. Dit con sortium doet alleen de grote wer ken met een bodemprijs van 2,5 miljoen euro. „Zo starten we na de bouwvak met de bouw van nieuwe huizen in Sluiskil. Ge meenten en instellingen hebben de selectieleidraad echter de laatste tijd zo hoog opge schroefd dat Zeeuws-Vlaamse aannemers daar niet meer aan kunnen voldoen. De grote bedrijven van buiten de regio kunnen daar aan vol doen omdat hun mogelijkheden om referenties op te bouwen gro ter is. Maar dat wil zeker niet zeggen dat wij een dergelijke klus niet zouden kunnen doen. Zeker wel." Guilliet wil daarom dat Zeeuws-Vlaamse gemeenten en instellingen de 'mooie woor den' over behoud van regionale werkgelegenheid eens in de praktijk brengen. Dat gebeurt nu met name bij de grote projecten niet of nauwe lijks. Ook in de restauratie wordt regelmatig gewerkt met een van de grotere aannemers, terwijl Leenhouts gecertificeerd is als erkend restauratiebedrijf „Wij moeten toch de kans krij gen onze referenties op te bou wen. Ik vrees ook dat een grote landelijk opererende projectont wikkelaar straks het hele Plan Perkpolder van de gemeente Hulst koopt. Dat is het gedaan met de regionale werkgelegen heid. Ik gun het collega's uit het oosten juist van harte als zij daar huizen mogen bouwen. We vissen in Zeeuws-Vlaanderen immers toch in dezelfde vijver." Hulst en Hengstdijk: R. T. Versol en J.C. Versol-ten Hoopen, Hengstdijk, tel. (0114) 682365. Spreek uur 13-14 uur. Plevierstraat 18, Hengst dijk. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel. (0117) 301388 bgg. (0117) 348424. Spreekuur zat. 13 en zon. 12 uur in de dierenkli niek, Terneuzen: J. P. de Vos en A. Burm, dierenkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemenstraat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 'De Steenberghe', Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. Dierenarts P de Vos. Zat. en zon uitsluitend behandeling van spoed- patiënten na telefonische afspraak, tel. 0115(696425) Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: Dierenartsencentrum West, G.A.M. de Bruijckere en E.G. van Bruinessen-Kap- senberg. Afspraken via telefoonnr. 0117 454484. Oostburg: J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel.(0117)452103. Sas van Gent: E. O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800, spreekuur zat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o. A.E de Bruyn, Brouwerijstraat 92. Ka- pellebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11.00 -12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115) 442161. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaan deren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar: West-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoon- nummer (0117) 456500, Kanaalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoon nummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, kraamcentrum Zeeuws-Vlaan deren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0113) 224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen: zon. 12 - ma. 24 uur. Bereikbaar via mobielnum mer 06 22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen: 10.00-13.00 en 16.00-19.00 uur. Bereik baar via mobielnummer 06 20403610. Midden-Zeeuws-Vlaanderen: Bereik baar via mobiel nummer 06 53997850. Voor uw complete woninginrichting Kom tijdens de braderie bij ons binnen Ruime collectie in: Bankstellen, eethoeken, wandmeubelen, senioren fauteuils, slaapkamers, vloerbedekking, gordijnen, zonwering. Weststraat 14-18 - 4527 BT Aardenburg Telefoon 0117-49 13 09 Fax 0117-49 24 75 ■fcfeo-.A--—r- financieel adviesburo Met persoonlijke aandacht REGKT^BANK DE BANKIER DIE JE KENT Ruiterkwartier 3 - 4527 CR Aardenburg Tel. 0117 - 492520 Fax 0117-492249 e-mail huubmaes@zeelandnet.nl website huubmaes.nl Uw adres voor verse snijbloemen planten en gelegenheidsbloemwerk S. en J. Galadi Weststraat 21 - 4527 BR Aardenburg Telefoon 0117 - 491847 L INSTALLATIES JLt BS Regelt de gehele renovatie voor u, vanaf de sloop t/m het tegelwerk. Bel voor gratis informatie, of een afspraak. (0117) 491698 Bogaardstraat 3a Aardenburg, fax. (0117) 492141 internet http://www.janderidder.nl/ e-mail: info@janderidder.nl "waarborg installateur Het is tijd voor de Rabobank.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 40