Aanpak fraude loopt achter Het moet schoner en veiliger langs de Nederlandse snelweg Haagse tramtunnel bijna klaar Levenslang geëist tegen moordende marinier Kerkrade lospikken liet voorbereid ,p hulp aan achtoffers tuisverbod ioor pleger luiselijk geweld isieladvocaat pleit voor ipheffing IND Gemeenten kunnen opsporing gesjoemel met uitkeringen niet aan Zwols antwoord op wachtlijsten Cola light neutraliseert ziektekiemen NK scootmobiel in Zandvoort Bende vrachtwagendieven opgerold Zwaluw krijgt voorrang op A30 Soja helpt niet tegen opvliegers Manifest voor patiëntendossier Dakloze steekt pater (59) dood vrijdag 9 juli 2004 EN HAAG - Militaire hulpver- ®êrs zijn nauwelijks getraind i, de verzorging van slachtof- ers van bijvoorbeeld een aan- ag tijdens een vredesmissie. is het niet zeker dat er jldoende bloed aanwezig is als ederlandse militairen verwik- eid raken in een gewelddadig inflict. at blijkt uit het jaarverslag de Inspecteur Militaire Ge- ïdheidszorg over het jaar 103, Het verslag wordt binnen st aan de Tweede Kamer aan- aboden. De militaire hulpverle- I is binnen de krijgsmacht echts opgeleid voor de verzor- ng van patiënten. De soldaten ikorporaals mogen niet zon- ir toezicht gewonden behande- i. „Zij zijn opgeleid op het ni- van EHBO plus", lichtte jn woordvoerster van de Land- eachttoe.ANP EN HAAG - Plegers van huise- ijk geweld kunnen binnenkort «n tijdelijk huisverbod krijgen. nieuwe wet, die de minister- aad vandaag zal bespreken, het mogelijk om ook da lers die nog geen strafbare fei- hebben gepleegd uit huis te itten. meldden bronnen rond de linisterraad gisteren. (u kan de politie ingrijpen als al geweld is gepleegd, maar iet als dat dreigt. Met het pre- entief huisverbod verandert at. et is de bedoeling dat het huis- ad in eerste instantie tien n duurt. Dat kan oplopen der weken, als de rechter aanleiding toe ziet. Iemand ie het huisverbod overtreedt, egaat een strafbaar feit en kan voorlopige hechtenis worden enomen. Ie verwachting is dat per jaar lissen duizend en 2000 perso- len uit huis worden geplaatst, cara de wet is ingevoerd. ANP EN HAAG - De Immigratie- Naturalisatiedienst (IND) ieft bij de Orde van Advocaten m klacht ingediend tegen asiel- dvocaat Pieter Bogaers uit leuwegein. IND vindt dat Bogaers de fat- lensgrenzen heeft overschre- en door stickers te verspreiden net de tekst: 'IND brengt u en nderen rondom u ernstige scha- 'oe' en 'IND kan leiden tot langzame, pijnlijke dood', e lijken op de waarschuwingen van onze redactie binnenland DEN HAAG - Gemeenten stui ten door een betere controle op zoveel 'signalen' van uitkerings fraude, dat de opsporing ze bo ven het hoofd groeit. Met name de grote gemeenten kampen met achterstanden in de aanpak van fraude, concludeert de Inspectie Werk en Inkomeh (IWI). Volgens de gemeenten ligt de oorzaak bij het bureau dat de meldingen doet en teveel loze meldingen doorgeeft. De drie grote steden ontkennen achter standen te hebben. De gemeenten krijgen de meldin gen over mogelijke fraude van een speciaal daarvoor opgericht Inlichtingenbureau. Tot maart vorig jaar hadden de gemeenten alleen gegevens van de belasting dienst. Het nieuwe bureau kop pelt de gegevens van gemeenten aan bestanden van de belasting dienst, de Informatie Beheer Groep en uitkeringsinstantie UWV. Als blijkt dat iemand die een uit kering krijgt ook een salaris ver dient, geeft het Inlichtingenbu reau de naam van die persoon door aan de gemeente. Dat le vert een toevloed van meldingen op, die tweederde van de ge meenten een achterstand heeft bezorgd. De nieuwe meldingen stromen binnen, terwijl de amb tenaren nog druk zijn met het uitzoeken van de gegevens van voor 2002. Meer dan tweederde van de gemeenten (zeventig pro cent) is nog niet eens toe aan meldingen over 2002. De gemeenten moeten zelf uit zoeken of er in zo'n geval echt sprake is van fraude. Door de achterstanden wordt uitkerings fraude minder snel opgespoord. Dat kost de gemeenten veel geld: ze betalen langer een uitke ring aan iemand die daar geen recht op heeft. Hoeveel geld de gemeenten mislopen kan de IWI niet zeggen. Onderschat Volgens de inspectie hebben de gemeenten het aantal signalen dat ze van het Inlichtingenbu reau konden verwachten onder schat en er te weinig ambtena ren voor vrijgemaakt. De grootste drie steden herken nen zich helemaal niet in de con clusies van de IWI. Den Haag zegt geen achterstand te hebben in de opsporing van uitkerings fraude. Om het groeiend aantal meldingen van het Inlichtingen bureau op te vangen heeft vier extra ambtenaren aan het werk gezet. Amsterdam is strenger gaan con troleren voordat de uitkering wordt verstrekt. Daardoor is er minder sprake van fraude, aldus een woordvoerder, en dus ook niet van een grote achterstand in de opsporing achteraf. Ook Rotterdam heeft door de in zet van extra ambtenaren geen achterstand in het opsporen van misbruik van uitkeringen, zegt een woordvoerster: „We zijn zelfs erg tevreden over de signa len die we binnenkrijgen via het Inlichtingenbureau." GPD DEN HAAG - Een kijkje in de Haagse tramtunnel. Grappenmakers in Den Haag ver liezen over drie maanden een van hun meest geliefde inspiratiebronnen. De tramtun nel, dankzij de lekkages en de bijbehorende enorme kostenstijging in de volksmond ook bekend als Zwemtunnel of Tramtanic, is bijna klaar. Dè eerste testrit staat gepland voor 19 juli, waarna minister Peijs van Verkeer het in het centrum van Den Haag gelegen bouwwerk op 16 oktober opent. De 1250 meter lange tunnel is voorzien van twee lagen met parkeerruimte voor honderden auto's en een derde laag die ruimte biedt aan twee tramsporen. Dankzij de tunnel hebben trams vanaf het Centraal Station een vrije doorgang tot de rand van het stadscen trum. foto Juan Vrijdag/ANP trekt zich niets van de lacht aan. 'Pure wanhoop' Irijft hern tot deze campagne, pgthij, „Ik sta er nog steeds vol- ïdig achter. Die teksten zijn uit iet leven gegrepen. De methode ran de IND is erger dan Srebr- nca, Dat duurde een paar da len; dit blijft maar doorgaan net slachtoffers maken." Bo- Jaers helpt sinds achttien jaar sielzoekers in hun pogingen len verblijfsvergunning te krij- len. Daarvoor werkte hij bij Am- lestv International. Hij betitelt ichzelf als 'IND-watcher'. Het Wam twee keer eerder tot een Poising, in 2001 en 2002. Bo- [aers noemde de organisatie oen 'racistisch' en 'maffioos'. Je IND stapte toen ook naar de Me van Advocaten, maar trok 'e klachten in nadat Bogaers de ermen terugnam. „Nu zetten 'e wel door", zegt een woord eerder. n zijn verweer pleit Bogaerts er door dat 'de IND als instituut zo ®el mogelijk verdwijnt'. „Het antal asielzoekers met psychi- oke problemen is extreem 'oog. Ze zijn al getraumatiseerd 'oor de oorlogservaringen. Ver- 'olgens wordt ze in Nederland 1611 identiteit ontzegd. Ze mo- en niet rustig hun hele geschie- 'enis vertellen." Volgens Bogae- 's de hele procedure bij de D erop gericht asielzoekers te faPPen °P hiaten, tegenstrij- goeden of onverwachte wen ingen in hun verhaal. „Het net- ■- Is dat mensen ziek wor gen. Soms plegen ze zelfmoord. ,°Pen tienduizenden op raatdle terug moeten. Als die ru§ gaan worden ze afge- hpm iiid laat de over- Gp£Ze h1 de goot creperen." Peter van Straaten 's met vakantie van onze redactie binnenland DELFT - Als we pakweg de helft van de weggebruikers in Nederland mogen geloven, dan is het met de zogenoemde verzor gingsplaatsen langs de snelwe gen niet best gesteld. De jaarlijk se peiling onder autobestuur ders heeft duidelijk gemaakt dat de circa 320 parkeer- en rustplaatsen bij de rijkswegen niet schoon zijn, onveilig zijn en dat deugdelijke (sanitaire) voor zieningen ontbreken. De situatie wordt er niet beter op, erkent Rijkswaterstaat, dat werkt aan betere stopplekken. Wegen naar de Toekomst, het in novatieprogramma van de dienst, heeft zelfs een prijsvraag uitgeschreven die de impuls vorm moet geven. Bedrijven kun nen meewerken aan het ontwer pen van wat wordt genoemd de verzorgingsplaats van de toe komst. „De weggebruikers hebben een duidelijk signaal gegeven", zei Evert Baarspul van Wegen naar de Toekomst gisteren op een in formatiemiddag in Delft. „Ook minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, met wie we hierover pas nog hebben gesproken, vindt het een goed idee. De tijd is dus rijp om iets te doen." Er is echter één beperking, stelde Baai'spul vast: „De aanpassin gen kosten veel geld en het bud get is beperkt." Daarom heeft Rijkswaterstaat marktpartijen gevraagd mee te doen. De ontmoeting waar de ontwerp wedstrijd werd gepresenteerd, trok gisteren bijna honderd men sen. Wegen naar de Toekomst was blij met de hoge opkomst. Volgens Martij n Koster van het innovatieprogramma zijn ook ar chitectenbureaus, adverteerders en andere reclamemensen geïn teresseerd. Er wordt onder meer gedacht aan abri-achtige voor zieningen waarop bedrijven zichzelf kunnen verkopen. Het imago van de vaderlandse par keerplaatsen langs snelwegen, al dan niet met benzinestation of wegrestaurant, moet veel be ter. Het zijn geen plekken waar het 's avonds of 's nachts aange naam toeven is. Zo geldt de stop plaats langs rijksweg 16 op de grens van H.I. Ambacht en Zwijndrecht als een voorname plek waar drugsrunners posten. Ook is het tankstation aldaar be kend vanwege het grote aantal benzinediefstallen. De steek woorden van Rijkswaterstaat voor de fikse opknapbeurt zijn dan ook 'schoon, heel en veilig'. Eerste stap „Denk niet dat we in twintig jaar tijd alle verzorgingsplaat sen op orde hebben. Het zal lang zaam gaan. We willen hiermee een eerste stap zetten", lichtte Martijn Koster van Wegen naar de Toekomst toe. In oktober maakt Rijkswater staat bekend welke twee inzen ders hun idee verder mogen uit werken tot een volwaardig ont werp. Deze winnaars ontvangen elk een bedrag van dertigdui zend euro. Een maand later wordt duide lijk wie van de twee het voorstel uiteindelijk in de praktijk mag maken. Het is immers de bedoe ling dat het winnende plan in 2005 ergens in Noord-Brabant daadwerkelijk wordt uitge voerd. GPD Meer informatie: www.verzor- gingsplaats.nl. ZWOLLE - Pufspreekuur voor patiëntjes met ziekten aan de luchtwegen. De kinderartsen in Zwolle hebben de wachtlijst weten te verkorten door de inzet van verpleegkundigen. In de Isalaklinieken, loca tie Weezelanden werd de vijfjarige Wesley Mengerink gisteren geholpen door verpleegkundige Anne- miek Overgoor. foto Tom van Dijke/GPD WAGENINGEN - Cola light kan ziektekiemen als salmonel la en shigella doden. Deze ziek tekiemen zijn beruchte veroorza kers van voedselvergiftiging. Ge wone cola werkt niet vanwege de suiker die die frisdrank be vat. Dat meldt dr. R. Beumer van de leerstoelgroep Levensmiddelen- microbiologie van de Wagening- se universiteit in het universi tair huisorgaan Wb. Beumer denkt dat het fosforzuur in cola light de tjacteriën te lijf gaat. Suiker in gewone cola be schermt de ziektekiemen tegen het fosforzuur. Er is overigens wel een hele fles cola nodig om 'een hap besmet voedsel te neu traliseren, aldus de wetenschap per. De zomervakantie laat elk jaar een fikse stijging van het aantal gevallen van voedselvergiftiging zien. Beumer noemt een aantal onverwachte oorzaken van da genlange diarree en misselijk heid in het universiteitsblad. „Gesteriliseerde melk is bijvoor beeld een bekende boosdoener. Mensen denken dat dat geen kwaad kan, omdat alle bacteri ën in die melk zijn gedood. Maar ieder mens heeft staphylo coccus aureus op zijn handen. Bij het openen van het pak breng je die bacteriën in de melk." Omdat de staphylokok het goed naar de zin heeft in een eiwitrijke omgeving is een geo pend pak houdbare melk na een dag al flink toxisch, aldus Beu mer. En koken helpt niet meer, omdat de gifstof bestand is te gen hitte. Vakantiegangers moeten ook be ducht zijn voor vliegen. Beumer: „Vliegen braken hun maagin houd uit als ze op voedsel gaan zitten. Daarna zuigen ze het vloeibare hapje weer op, maar de ziekteverwekkers blijven ach ter. Daar komt nog bij dat vlie gen graag op uitwerpselen zit ten en dus met vieze pootjes op menseneten landen." ANP UTRECHT - Bewoners van elf verzorgingshuizen racen eind deze maand tegen elkaar op het circuit van Zand voort tijdens de eerste Nederlandse kampioenschappen scootmobiel. De organisator van de race op 27 juli, het Nationaal Fonds Ouderenhulp, wil met het kampioenschap laten zien hoe belangrijk de elektrische karretjes voor ouderen zijn. Volgens het fonds kunnen de scootmobiels een belangrij ke rol spelen om de eenzaamheid van ouderen in verzor gingshuizen terug te dringen. ANP ZWOLLE - Met de aanhouding van zes mannen uit Venlo en Helden heeft justitie naar eigen zeggen een bende vrachtwagendieven opgerold. Dat heeft het Openbaar Mi nisterie in Zwolle gisteren bekendgemaakt. De verdachten zijn dinsdag aangehouden bij huiszoekin gen in zes woningen in Helden, Venlo en Gouda. Ook zijn opslagloodsen doorzocht in Helmond,en het Limburgse dorp Lomm. Volgens het OM was de bende vooral actief in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De buit bestond on der meer uit ladingen kopieerapparaten, tuinmeubelen, wijn, speelgoed, tandpasta en een speedboot. ANP EDE - De nieuwe snelweg A30 tussen Barneveld en Ede gaat maandag maar gedeeltelijk open, omdat in het talud van de weg bij Ede een kolonie oeverzwaluwen nestelt. Eén rijstrook van Ede richting Utrecht blijft wegens de nestelende vogels tot eind september gesloten. Dat heeft Rijkswaterstaat gisteren laten weten. ANP UTRECHT - Het plantaardige middel dat apotheken, dro gisten en natuurwinkels verkopen aan vrouwen met over gangsklachten, helpt niet. Het gaat om isoflavonen, op het vrouwelijk hormoon oestrogeen gelijkende stoffen die vooral in soja zitten. Veel vrouwen kopen het middel, omdat langdurig gebruik van de officiële medicijnen tegen opvliegers en botontkal- king de kans op borstkanker vergroot. Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, dat gis teren is gepubliceerd in het toonaangevende Amerikaanse Journal of the American Medical Association (JAMA), blijkt echter dat het voedingssupplement geen enkel ef fect heeft. GPD DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is ervan overtuigd dat iedere Nederlander op 1 januari 2006 een elektronisch patiëntendossier heeft. Hij gaat alle zorg verleners dwingen om van het dossier gebruik te maken, eventueel met 'financiële prikkels'. Dit benadrukte de mi nister gisteren toen hij een manifest in ontvangst nam dat pleit voor snelle invoering van een dergelijk dossier. Het manifest is ondertekend door negen koepelorganisa ties in de gezondheidszorg zoals het Nederlands Huisart sen Genootschap en de Vereniging Academische Zieken huizen. ANP van onze redactie binnenland MAASTRICHT - Heeft de 38-ja- rige ex-marinier uit Kerkrade op 24 oktober 2003 zijn voorma lige schoonfamilie met voorbe dachte rade doodgeschoten, of was hij sterk verminderd toere keningsvatbaar? Het Openbaar Ministerie is van mening dat de man heel goed wist wat hij deed en eiste daarom gisteren voor de rechtbank van Maastricht le venslang. De man schoot vorig jaar zijn schoonvader Lei Vromen, diens vrouw José, dochter Daniëla en zoon Patrick dood. De verdediging pleitte daarente gen dat van planmatig handelen geen sprake was en dat de ver dachte moet worden behandeld. Zij wil gevangenisstraf met tbs. Volgens de strafpleiters was er geen sprake van opzet en dus niet van moord. De verdediging baseert zich op de rapportage van het Pieter Baan Centrum (PBC) waarin de verdachte wordt omschreven als een 'narcistische, rigide man met een groot opgeblazen zelf beeld', die op 24 oktober buiten zinnen raakte van woede en in een acute crisis belandde. Daar door was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar toen hij in een tijdsbestek van amper een kwartier zijn voormalige schoon familie doodschoot. Aanleiding was een langlopend zakelijk en persoonlijk conflict tussen de ex-marinier en zijn voormalige schoonfamilie, die samen eigenaar waren van een sportschool. Bovendien was de relatie tussen de verdachte en Daniëla een half jaar eerder defi nitief verbroken. Dat kon de ver dachte, die inmiddels een nieu we vriendin had, nog steeds moeilijk verkroppen. Toen bleek dat Daniëla stiekem kle ding, meubels en apparatuur uit hun nog gezamenlijk huis had gehaald en de sloten had verwis seld, sloegen bij hem de stoppen door. Hij voelde zich vernederd en raakte buiten zinnen van woede. Het PBC adviseert in zijn rapportage tbs. Een conclu sie waarin de verdachte zich vol ledig kon vinden. „Ik moet be handeld worden, zodat ik mijn eigen persoonlijkheid beter leer kennen en dit nooit meer kan ge beuren." Het OM veegde het ad vies van het PBC echter van ta fel. Uit de houding en het ge drag van de verdachte op 24 ok tober kan worden afgeleid dat hij niet in een opwelling handel de, maar doelbewust de familie vermoordde. De officier sprak van een bewuste liquidatie. De man bracht voor het inci dent zijn neefjes weg die bij hem in de auto zaten, hulde zich vervolgens in gevechtskleren, nam een pistool en geweer mee en vermoordde volgens het OM daarna weloverwogen de vier ge zinsleden. Dat er sprake zou zijn van een posttraumatische stresstoornis naar aanleiding van zijn loopbaan als marinier verwees het OM naar het rijk der fabelen. De rechtbank doet op 22 juli uit spraak. ANP BERG EN DAL - De 59-jarige pater André Laurier is in de nacht van woensdag op donder dag in een klooster in het Gel derse Berg en Dal doodgesto ken. Een 21-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats is gister middag als verdachte van de moord aangehouden. De verdachte bevond zich vol gens de politie in een pand nabij het klooster. Een arrestatie-een heid heeft hem aangehouden. De politie had volgens een woordvoerster op basis van on derzoek en een aantal tips al vrij snel een idee waar de ver dachte zou kunnen zijn. De politie kan nog niets zeggen over het motief voor de steekpar tij. Ook over de relatie tussen beide mannen is pas meer be kend als de 21-jarige is ver hoord. De verdachte stak kort voor mid dernacht de pater neer in het klooster van de paters Montfor- tanen. Deze religieuze congrega tie stelt zich ten doel mensen on derdak te geven die nergens an ders terecht kunnen. De ver dachte van de moord had al lan ger contact met Laurier. Aan de steekpartij zou een woordenwis seling vooraf zijn gegaan. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 3