Onderzoek archeologen begonnen in Hulst PZC PZC Vijftig jaar strandkerk in Cadzand Handtekeningen tegen windpark ■HHHSI Door de ogen van de Duitse bezetter in Hulst Veiligheid gaat boven alles bij beheer van zeeweringen 13 bouwproject Onder de Toren uit impasse Ruildag in Kieldrecht Inzameling voor kinderen in Kenia Vragens LPF over tracékeuze N61 Verkeerslabel voor De Hille Vandalen gooien fiets tegen bus agenda vrijdag 9 juli 2004 iwtr Frank van Cooten Hl'LST - Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en AreheoMe- dimiit Nieuwerkerk zijn begon nen met archeologisch onder zoek achter de basiliek in de Hulster binnenstad. Dit onder zoek is nodig in verband met de louw van het project Onder de joren van projectontwikkelaar planoform. Opdrachtgevers van het onder zoek zijn Planoform en de ge- jeente Hulst. Ophet binnenterrein achter res taurant De Bruijn aan de Korte Kieuwstraat is een proefsleuf ge- teven. let diepste punt is 4,30 meter, lesten van onder meer een oude iterput en een fundering uit vermoedelijk de dertiende eeuw zjnblootgelegd. „Dat is uit de- periode als het kasteel VanMaelstede", zegt bedrijfslei der en archeoloog M. de Koning vanArcheoMedia. Ook zijn wat scherven en jene- vtrflessen uit de negentiende aangetroffen. „Maar dat is Diet zo bijzonder", aldus De Ko- Het proefsleuvenonderzoek moet aantonen of er voldoende is voor een vervolgonder- Onderde Toren behelst de bouw van winkels, daarboven acht tien appartementen en een par- .rage in het blok Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwst- het Basiliekstraatje en de Pierssensstraat. Een aantal ver pauperde panden wordt ten be- loeve van het nieuwbouw pro- Dames maal 4345 Heren 47/50 schoenen voor GROTE maten ST ADRIAANSTRAAT 5 GOES REDACTIE zeeuws-vlaanderen Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC terneuzen Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Raymond de Frel René Hoonhorst Rene van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB hulst Tel: (0114)372776 Fax: (0114)372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur ting Cultureel Erfgoed Zeeland liet dit onderzoek lang op zich wachten. Daarnaast kost archeologisch onderzoek veel geld. De gemeen te Hulst hoopt op subsidie en een versoepeling van de regels. Tot grote vreugde van wethou der B. Pauwels is deze week be gonnen met het archeologisch onderzoek. „Ik ben al anderhalf jaar bezig om dat voor elkaar te krijgen. Wat nu gebeurt, is een vooronderzoek. Bekeken wordt wat in de grond zit. Dit vooron derzoek kost slechts een paar duizend euro." De rapportage van ArcheoMe- dia is over anderhalve week be kend. „We wachten eerst de rap portage af", zegt Pauwels. Aan de hand van het rapport wordt besloten of verder wordt gegaan met het onderzoek. Dan wordt ook een kostenraming ge maakt." Pauwels is blij dat eindelijk schot in de zaak zit. „De patstel ling is een beetje doorbroken. Het financiële deel blijft echter een zorg. Ik hoop en verwacht ei genlijk ook wel dat daar een op lossing voor komt." 'door Harold de Puysseleijr TERNEUZEN - Tachtig pro cent van de bewoners van de Eendragtpolder zijn tegen de ge plande aanleg van een wind- park in die polder. Drie leden van de actiegroep De Eendragt overhandigden de handtekenin gen gisterochtend aan wethou der A. van Waes De actievoerders benaderden in totaal twëehonderd huishou dens in het buitengebied; 163 be woners verklaarden zich met hun handtekening tegen de komst van de vijftien windmo lens. Actiegroep De Eendragt voegde tijdens het bezoek aan de wethouder een nieuw argu ment toe tegen het windpark. De actiegroep spreekt bezorgd heid over de vogelstand in de Eendragtpolder als de windmo lens er komen. De actievoerders zijn van mening dat de gemeen te de protesten niet zomaar naast zich neer kan leggen, zo hield woordvoerster M. Sandri- ni de wethouder voor. Die bena drukte nogmaals, dat de gemeen te 'niet in een blanco situatie verkeert'. „De gemeenteraad heeft in 2000 een besluit geno men over de realisering van het windmolenpark." De gemeente raad spreekt zich donderdag de finitief uit over het windpark. De bouw van Onder de Toren at echter al een paar jaar in een ;e. Voordat immers de eer- testeen gemetseld kan worden, moet eerst archeologisch onder zoek worden gedaan. Vanwege onderbezetting op de iideling archeologie van Stich- K1ELDRECHT - De Kiel- drechtse Verzamelaarsvrienden houden zondag 18 juli de maan delijkse ruildag in feestzaal Sint Michiel aan de Beukenlaan. Van 8.30 tot 12.00 uur wordt een groot aanbod verzamelobjec- tentoongesteld. Verder hou den de Verzamelaarsvrienden diezelfde dag een grote rommel markt van 8.00 tot 17.00 uur. (Advertentie) Secretaris Joop Brekelmans: „Het is de moeite waard om hiervoor je best te blijven doen." door Ronald Verstraten CADZAND-BAD - Ze komen met bug gy's, ze brengen hun honden mee en tij dens de dienst mogen de kinderen bui ten spelen in het gras. „Een ontspannen sfeer, die hoort bij de vakantie. Dat kan nergens anders zoals hier", zegt Joop Brekelmans. Zij is se cretaris van de werkgroep die de Strandkerk in Cadzand bestuurt. Het strandpastoraat bestaat vijftig jaar en het kerkje werd veertig jaar geleden ge bouwd. Beide jubilea worden zondag ge vierd met een speciale dienst, gevolgd door een gezellige bijeenkomst. „Het is begonnen met mgr. De Vet, des tijds bisschop van Breda. Die vond dat de katholieke kerk aanwezig moest zijn bij de toeristen. Net zoals de bakker, de slager of de kruidenier er ook voor toe risten waren", vertelt de van oorsprong Brabantse Brekelmans. Zelf is ze sinds 28 jaar bij het kerkje betrokken, maar ze weet niettemin hoe het, lang daar voor, is begonnen. „De eerste acht jaar waren de diensten in de landbouw- schuur van Roger Faes. Dat was een heel gedoe, hoor. Iedere week moest de schuur worden opgeruimd, het erf wor den schoongemaakt". Gedurende twee jaar daarna huisde de kérk tijdelijk in een tent, die op dezelfde plek stond waar later de strandkerk zou verrijzen. „Dat is toen in gang gezet door oud-bur gemeester Lockefeer van Hulst, samen met Algra en Beel", zegt Brekelmans. De betrokkenheid van de laatste twee, destijds Eerste Kamerleden namens de KVP, kwam voort uit het feit dat bei den hun vakantieadres hadden in Cad zand. De kerk werd gebouwd en betaald door het bisdom Breda, maar heeft een ande re status dan 'gewone' kerken. „We heb ben immers geen parochie, daarom noe men we onszelf ook altijd werkgroep", legt Brekelmans uit. „De kerk is open van Palmzondag tot de laatste zondag van september. Van jong tot oud is iedereen er welkom. Er wordt trouwens elke week een eucharis tieviering gehouden. Dat is op zich al heel bijzonder. Het is de moeite waard om hiervoor je best te blijven doen," ver volgt zij. Het aantal kerkgangers schat ze op ge middeld 150 per keer. „In het hoogsei zoen is het natuurlijk drukker. Maar net als bij andere kerken is het in de loop der jaren wel teruggelopen. Toch foto Peter Nicolai komen er alles bij elkaar jaarlijks nog tussen de 5000 en 5500 mensen naar de Strandkerk". Ze weet precies waar die vandaan komen, want ze houdt de cij fers bij voor de provinciale VW: „De helft Nederlanders, een kwart Duitsers en een kwart Belgen". Soms, wanneer de kerkgangers louter Duitsers zijn, wordt de dienst in het Duits gehouden en wordt er ook in het Duits gezongen. De priesters die de diensten leiden, ko men steevast uit België. Mag de jubileumdienst aanstaande zon dag dan gevolgd worden door samen ge zellig koffiedrinken, uitzonderlijk is dat niet. „We doen dat ook bij andere diensten. Het is leuk voor mensen die hier lang verblijven. Het schept een band en geeft een zekere, extra uitstra ling. Dat werkt zo goed", zegt Brekel^ mans tevreden. De dienst begint zondag om 10.00 uur. De strandkerk staat aan de Noorddijk in Cadzand-Bad. door Frank van Cooten HULST - Luftwaffe-piloot Jo sef Prille is in de oorlogsjaren zeer actief geweest in Zeeuws-Vlaanderen. Hij schoot drie geallieerde toestellen neer waaronder een B17 boven Ter- neuzen. Zijn verhaal is onder deel van de tentoonstelling 'Door de ogen van de Duitse be zetter' in het streekmuseum aan de Steenstraat in Hulst. Dit jaar is het zestig jaar gele den dat Zeeuws-Vlaanderen is bevrijd. De museumcommissie van het Hulster streekmuseum schenkt in een drieluik aan dacht aan de bezetting en bevrij- ding. De eerste was 'Zestig jaar na de bezetting en bevrijding'. De ex positie 'Door de ogen van de Duitse bezetter' opent vandaag en duurt tot en met 4 september. „De tentoonstelling vertelt ver halen over Duitse soldaten die in Zeeuws-Vlaanderen zijn ge weest", zegt Eelco van Hoecke, voorzitter van de museumcom missie. „Josef Prille had bijvoor beeld een brouwerij in Beieren. Ik heb zijn zoon nog opgespoord in Duitsland." Van Hoecke speurde in militaire archieven van Freiburg, Ko blenz en Aken. „Ik kreeg alle me dewerking. Ik heb veel nieuwe feiten gevonden. Zo is altijd on duidelijk geweest of de aftocht van de Duitsers in september 1944 een wilde vlucht was of ge pland. Dat was dus gepland. Het bewijs hiervoor is in ons mu seum te zien en te lezen." De ten toonstelling toont foto's van Duitse soldaten en hun verhaal. Ook staat er een Duitse leger- fiets en zijn Duitse uniformen te zien. Een portret van de Duitse piloot Hans Ehlers hangt tussen de vele Duitse gezichten. Hij haalde op 4 mei 1943 een Spitfi re neer boven Lamswaarde. Ook zijn foto's te zien van neer gehaalde Britse bommenwer pers bij Philippine en de neerge haalde B17 Pistol Packing Man tussen Temeuzen en Driewegen. De kleding, wapens en de leger- fiets komen uit de collectie van Jos van Waes. „Hij was superen thousiast om aan onze collectie mee te doen. Onze collectie ST. JANSTEEN - Zuster Marie-José uit Sint Jansteen zet een actie op touw voor gehandicapte kinderen in Kenia. De zuster reageert op de noodkreet van een kennis van haar die werkt in een tehuis voor gehandicapte kinderen in Nyabondo.Ruim honderd kinderen uit vooral arme ge zinnen kunnen hier met fysiotherapie en indien nodig klei ne operaties een meer menswaardig bestaan krijgen. De staat zelf draagt niets bij aan deze behandelingen. Zo moeten ook het eten, verband en de medicijnen voor de kinderen uit giften worden betaald. Zuster Marie-José heeft inmiddels een grote voorraad kaartjes gemaakt, die ze te koop aanbiedt. Verder verkoopt ze onder meer hout snijwerk, lappen stof, mandjes en sleutelhangers uit Ke nia. In de kerken in Sint Jansteen, Heikant, Koewacht, Hulst en Clinge staan dozen waar mensen postzegels in kunnen doen. Ook basisschool Ter Doest in Graauw za melt postzegels in voor de zuster. De thuisverkoop ge- b.eurt in de Brouwerijstraat 25. Verder gaat zuster Ma rie-José met haar producten op pad. Zondag 18 juli staat ze in verzorgingshuis de Lange Akkers in Koewacht. TERNEUZEN - De zogenaamde Ecologische Hoofdstruc tuur (EHS) is geen argument voor de tracékeuze van de N61 bij de Braakman De Temeuzense LPF-fractie stelt dat in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethou ders. Raadslid C. Freeke wijst er op dat ondanks vele vra gen vanuit de politiek niemand de zogenoemde Ecologi sche Hoofdstructuur kon aanduiden. „Terwijl de EHS steeds als argument voor diverse beleidsbeslissingen ter. tonele wordt gevoerd. Zulks tot ergernis van individuele raadsleden en niet in de laatste plaats ondergetekende." Reden voor Freeke een zoektocht naar de EHS te begin nen. Hij vond de EHS uiteindelijk ingekleurd in het na tuurgebiedsplan van de provincie. „Uit de ligging van de EHS blijkt niet dat per se campinggrond moet worden aangekocht ten behoeve van de verlegging van de N61", concludeert Freeke. TERNEUZEN - Ook de christelijke basisschool De Hille in Terneuzen is sinds gisteren getooid met het nieuwe v0r- keersveiligheidslabel van het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland. Seef de Zebra prijkt al op een flink aantal Zeeuwse basisscholen. Vier Zeeuws-Vlaamse basis scholen gingen De Hille voor. Seef (wiens naam is geïnspi reerd op het Engelse safe: veilig) vervangt het oude em bleem van Peter de skater. Het muurschild laat zien dat scholen meer aandacht aan verkeersveiligheid besteden dan het wettelijk verplichte half uurtje. Aandacht voor veiligheid van huis naar school en het betrekken van ouders bij het verkeersonderricht staan bovenaan de lijst van aandachtspunten. Het ROVZ, dat scholen periodiek herkeurt om hen bij de les te houden, is blij dat steeds meer scholen het belang van extra verkeerslessen inzien. MIDDELBURG - Onbekenden hebben woensdagavond met een fiets een ruit van een bestelbus vernield in Mid delburg. De 37-jarige Middelburgse bestuurder reed over de weg toen plots een fiets tegen zijn bus werd gegooid. Een ruit werd daardoor vernield. Luftwaffe-piloot Josef Prille bij zijn BMW. toont veel nieuw materiaal." De tentoonstelling moet volgens Van Hoecke antwoord geven op de vraag wie die Duitsers nu ei genlijk waren. „Kijk, het wordt eens tijd dat een eerlijk beeld van de bezetting in Zeeuws-Vlaanderen wordt gege ven. In de Randstad was het af schuwelijk maar in Zeeuws- Vlaanderen viel het wel mee. Zelfs oud-verzetsmensen vertel len van de Wehrmacht geen last te hebben gehad. Met de Duitse troepen viel heel goed te leven. Het waren de Fransen en de Wa len die in mei 1940 op hun terug tocht de hele streek hebben leeg geplunderd. Complete huisraad werd meegenomen en de kerk van Westdorpe werd opgebla zen. Dat waren geen gevechts handelingen maar dat was puur plunderen. Dit soort zaken wor den echter onder het tapijt ge schoffeld. Mag niemand weten." Eelco van Hoecke, leraar ge schiedenis aan het Norbertuscol- lege in Roosendaal, zegt geen Duitse sympathieën te hebben. „Maar het was allemaal niet zo zwart wit en zo simpel. Dat ver tel ik mijn leerlingen ook. Ik hoop dat onze tentoonstelling dat ook duidelijk maakt." door René Hoonhorst TERNEUZEN - De veiligheid van de zeeweringen gaat voor het waterschap Zeeuws-Vlaan deren altijd boven het natuurbe- lang. Maar dat wil niet zeggen dat het waterschap geen reke ning houdt met de Flora- en Fau nawet. Gezworene A. Paauwe (waterke ringen) was gisteren duidelijk tijdens de algemene vergade ring. Het waterschap kan het zich niet veroorloven om het gras op zeedijken te lang door te laten groeien. Dat is slecht voor de stevigheid van de dijken, wist hoofdingeland L. Mangnus. Mangnus had zich geërgerd aan de 'verkiezingsactie' van de SP tegen het te vroeg maaien. De SP deed, vlak vóór de stemming voor het Europees Parlement, aangifte van het maaien van dij ken tijdens het vogelbroedsei- zoen. Gezworene Paauwe onder schreef Mangnus' conclusie dat het waterschap in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Zeeuws- Vlamingen. Het kort houden van dijken kan door tijdig maaien, maar ook door schapen te laten grazen. Paauwe stelde onomwonden dat de veiligheid van de burgers boven alle ande re belangen gaat. Maar water schappen kunnen ook niet zo maar voorbijgaan aan de Flora- en Faunawet. De Unie van Waterschappen hoopt een convenant af te kun nen sluiten voor een tijdelijke ontheffing van de wet. Maar het zal niet makkelijk zijn om een ideale, sluitende overeenkomst op te stellen, wist Paauwe, die ook voorzitter van natuurbe schermingsvereniging De Stelt- kluut is. „Als je wacht met maaien tot al le jonge vogels zijn uitgevlogen, kom je weer in de knel met de bloeitijd van bepaalde planten of de biotoop van insecten. Maar we proberen, samen met verschillende milieu- en natuur- instellingen, een zo goed mogelij ke regeling op te stellen", bena drukte Paauwe. Zijn collega-gezworene J. Steij- aert was resoluter. Het water schap verwijdert geen riet en on kruid uit sloten door bestrij dingsmiddelen te gebruiken. Het was Steijaert bekend dat en kele bestrijdingsmiddelen niet verboden zijn. „We verbieden een particuliere landeigenaar dan ook niet om sloten op die manier schoner te houden in teeltvrije zones. Maar wij heb ben een voorbeeldfunctie en spuiten niet in waterschapsslo- ten." STREEKACTIVITEITEN AXEL Gregoriuscentrum, 13.30 uur- Biljarten en kaarten; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten; 't Trefpunt, 10.00 uur: Koersbal; 13.00 uur; Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Bingo; BRESKENS - Handelshaven, 15.00 uur Rondvaart op de Westerschelde, CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Kaar ten bieden en jokeren; 13.30 uur: Koers bal: 13.30 uur: ANBO bingo; GROEDE Vlaemsche, Erfgoed, 12.00- 17.00 uur: 'Wasdag van vroeger' door klederdrachtgroep Mooi Zeeland; HEIKANT t Heike, 13.00 uur: Biljarten HENGSTDIJK Horecacentrum De Vo gel, 20.00 uur: Kaarten; HOEK - De Lovenhoek, 13.30 uur: Biljar ten, kaarten en volksdansen; 19.30 uur; Gezelschapsdansen; HULST - De Lieve, 9.00 en 10.00 uur: Fy- sio gym; 13.00 uur; Biljarten; 13,30 uur; Internet café, bridge en jeu de boules; Basiliek, 20.00 uur: Zomerorgelconcert; KOEWACHT De Vlaschaard, 10.00 uur: Volksdansen; 13.00 uur: Biljarten; OOSTBURG Tienercentrum Time Out, 15.00 - 18.00 uur: Soos voor tie ners vanaf 12 jaar; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 18.30 uur Modelbouw; SAS VAN GENT De Speye, 19.00 uur: Grutmoole volksdansen; 19.00 uur: Dansclub Lencor; St Albert, 13.00 uur. Vrij biljarten en spelmiddag; RETRANCHEMENT Muziekkiosk op de markt, 19.30 uur: Optreden Verenig de Vrienden uit Adegem, SCHOONDIJKE Tuin 'Juust wa'k wou' aan Tragel Oost, 13.00 uur: Open tuin; ST.KRUIS Kermis; ST.JANSTEEN - De Warande, 13.0C uur: Biljarten; Café de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; SLUISKIL Het Meulengat, 13.30 uur.; SWOS gym en volksdansen en kaarten TERNEUZEN De Veste, 13.30 uur Soos voor mindervaliden Ons Verzetje biljarten en klaverjassen; Sporthal '1 Zwaantje, 9.00 uur Bowls; 't Schelpen hoekje, 15.00 - 18.00 uur: Jeugdcen-, trum meetpoint; ZAAMSLAG Dorpshuis, 13.00 uur Kaarten en biljarten;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 39