»ZC Sluis wil stranden nog schoner zien (oegorspolder gaat geld kosten J Scheldekist deelt kennis over rivier NIEUW! Terneuzenaren mogen niet klagen over belastingdruk ilst wijst rzoek voor ffieshop casino af e-tmt V xu» ]tmeente Terneuzen wacht op aanbod compensatie afblazen slibdepot Sluis heeft seniorenraad Aanschrijving natuurverstoorders Gewond door bedrijfsongeval Automobilist in slaap op snelweg editie Zeeuws-Vlaanderen wfrinnvvan Gremberqhe INEUZEN )e Koegorspol- r dreigt een financieel blok a het been van Terneuzen te [den. «emeente had voor de herin ging van het polder een ex- itatieplan gemaakt dat, een- uitgevoerd, de gemeente ,-dan zes ton zou opleveren, het zo goed als zeker is dat reen slibdepot komt in de pol- r, de bouw van een windmo- 3irk op losse schroeven staat er ook geen zekerheid be tover de bouw van een mest- ïerkingsfabriek, lijkt de ge- Bte opgezadeld te worden Heen exploitatieplan dat zal jeien worden afgesloten met irerlies van zo'n drie miljoen ihouder A. van Waes (ruimte- se ordening) vindt het echter wang om nu al te stellen dat ontwikkeling van de Koegors- teer eindigt in een ramp voor gemeente. e wachten nog steeds op een (Advertentie) 0VO. nazomer tejtival.nl aust/m 12 Aept2004 '.<1090033 o°° 33 ilivalhart Abdij Middelburg fel Zeeuws Orkest IJSICA ESPAGNOL Bsept 21u30 M m 0113-315649 ftpzc.nl mail;redactie@ pzc.nl v«töus 31.4460 AA Goes ^rtentie-exploitatie: en Midden-Zeeland: 0113-315520; ^.Vlaanderen: 0114-372770; Tonaal: 020-4562500. ijdag 9 juli 2004 'ELLEBRUG - De gemeen- ulst heeft een verzoek afge- 11 voor de vestiging van een ieshop in de voormalige Ca- Klub Hulst in Kapellebrug. st onderstreept hiermee het Weid. iBrabantse beleggingsmaat- sppij kocht het voormalige ia» aan de Gentsevaart in Ka- tijdens een executie- ing. Het pand staat nu te 0 Bij de gemeente is een ver- binnengekomen om in het 1 waar in maart nog brand sae, een verkooppunt van tanigs n te beginnen. Vol- s de gemeente gaat het om ondernemer van buiten ï.ïvs-Vlaanderen. st heeft het verzoek resoluut i. De gemeente voert Een strijd tegen illegale kof- Écps en particuliere verkoop ten Casinoclub Hulst werd op last van de fiscus ge- ten. De ex-eigenaar opperde pl zelf al het idee zijn club phuren aan de gemeente als «rkomen voor de eerste gele- koffieshop in Hulst, Kessen was op gezegd niet bepaald van het idee. De Scheldeman geeft een van de leerlingen een verrekijker om de opdracht te kunnen uitvoeren. door Sheila van Doorsselaer PAAL - „Land van Schelde, land van Saeftingeü" Met drukke armgebaren („want ik hou wel van een beetje thea ter") presenteerde de 'Scheldeman' giste ren de eerste Schelde-leskist in het ha ventje van Paal. Basisschoolleerlingen kunnen met de inhoud van de 'kist' proef jes doen aan de Scheldedijk. De leerlingen van de Sint Willibrordusba- sisschool in Hulst waren de eersten die de leskist, in feite een rugzak, in ont vangst mochten nemen. Ze waren 's mid dags naar Paal gefietst en troffen op een bankje, turend over de Westerschelde, de Scheldeman aan. Een man, al eeuwen oud, met een lange baard, een rare muts en kleding versierd met plukken 'klak- kers' en oesterschelpen. De Scheldeman was niet zo goed ter been, maar had zelfs zijn krukken versierd met mosselschel pen. Hij vertelde de leerlingen over de ri vier en het belang ervan. De Schelde-les kist is een initiatief van het Schelde In formatiecentrum (SIC). De rugzak bevat een windrichtingmeter, een schepje, vogel- en plantenkaarten, een Secchi-schijf om de helderheid van het water te bepalen, verrekijkers om de scheepvaart te bestuderen en opdrachten over het weer en het getij. Ook onderwer pen als industrie en windenergie komen aan bod. Met de Schelderugzak leren kinderen de foto Peter Nicolai Westerschelde op alle fronten kennen. De Scheldeman liet er geen gras over groeien. Hij zette de leerlingen meteen aan het werk. Daarvoor werden de leer lingen in groepjes verdeeld. „Wie willen 'de garnalen' zijn? Ik zoek ook nog 'lamsoren' en 'zeehonden'. Wie wil?" De kist is een aanvulling op het Schel- de-lespakket. De scholen mogen de les kist niet houden, maar kunnen hem le nen via milieueducatiecentra in Goes, Vlissingen en Sluiskil. door Raymond de Frel CADZAND-BAD - De West- Zeeuws-Vlaamse kust is al een 'schoon stuk land', maar met be hulp van een duurzaam strand- pakket moeten de stranden tot een 'schoon schoon stuk land' worden omgetoverd. Wethouder L. Kamphuis van de (Advertentie) Unieke Voet Schoen Spray Geurvreters spray is de enige spray voor voeten én schoenen. Hel houdt voeten en schoenen de hele dog fris! Natuurlijk heeft Geurvreters ook de bekende inlegzooltjes. Met de introductie van de spray biedt Geurvreleis voor iedereen dé totaaloplossing voor zweetvoeten en -schoenen. Geurvreters werkt 24 uur SMfiM'-l'lb' "TOMfaS&L gemeente Sluis gaf gistermid dag op het strand in Cad- zand-Bad de officiële aftrap van het project Duurzaam Strand- pakket. Dat deed hij door een vuilnisemmer - lees: een paal, deksel en blauwe afvalzak - uit het zand te rukken en in de vuil container te mikken. Volgende week zijn alle soortgelijke afva lemmers vervangen door roest vrijstalen afvalkorven. „Verder bestaat het duurzaam strand- pakket uit de realisatie van voor zieningen als douches of voet spoelbakken, een gescheiden af- valsysteem - milieustraatjes, die volgend jaar op drukke overgan gen worden geplaatst - en de berging van regenwater van da ken en platformen van ondere meer strandpaviljoenen", aldus wethouder L. Kamphuis. Met het duurzaam strandpak- ket, dat valt binnen het project Integraal Kustzonebeheer, wil de gemeente Sluis het voorzie ningenniveau op de stranden op timaliseren, om zo in alle seizoe nen het strand gebruiksvriende lijk te maken. Blauwe vlag Naast materiële voorzieningen wordt aan de hand van de lande lijke stichting Nederland Schoon ook gewerkt aan het be wustwordingsproces bij recrean ten. Zogeheten strandacteurs van deze stichting proberen de ze zomer meerdere dagen op een leuke, speelse manier duidelijk te maken dat iedereen verant woordelijkheid heeft voor het schoonmaken en schoonhouden van het strand. „Nederland Schoon houdt elk jaar een wed strijd voor het schoonste strand van Nederland. Vorig jaar is het strand van de gemeente Veere als beste beoordeeld. De gemeen te Sluis neemt een voorbeeld aan Veere. Ook streven we er naar om met onze stranden in aanmerking te komen voor de blauwe vlag", aldus Kamphuis. Dit internationale milieukeur merk geeft aan dat bezoekers zich op een schoon en veilig strand bevinden met een goede zwemwaterkwaliteit en goede sanitaire voorzieningen. Een andere vorm van duurzaam heid zijn herbruikbare polsband jes voor kinderen, die met hun ouders het strand bezoeken. De gemeente Sluis haakt niet in op het initiatief van zorgverzeke raar Interpolis, die zestigdui zend polsbandjes ter beschik king stelt om te voorkomen dat kinderen zoekraken op het strand. Deze worden vanaf za terdag op verschillende Neder landse stranden uitgedeeld. „Wij zijn niet door Interpolis be naderd, maar zullen in samen werking met de strandpaviljoen- houders zelf actie ondernemen. Die bandjes zullen niet gratis zijn, want dan creëer je zelf af val. Vraag je een kleine vergoe ding, dan worden de bandjes niet weggegooid. Het is de be doeling het systeem zo snel mo gelijk te starten", aldus Kamp huis. Wethouder L. Kamphuis mikt afval in de vuilcontainer. foto Wim Kooyman aanbod van staatssecretaris Schultz van Haegen. Zij heeft begin dit jaar de bodem uit het herinrichtingsplan gehaald door de proef met de verwerkingsfa briek voor slib te schrappen. Dat besluit heeft ook gevolgen gehad voor andere ontwikkelin gen in de polder. Het niet door gaan van de aanleg van het de pot heeft ook gevolgen voor an dere werkzaamheden die daar onmiddellijk aan gekoppeld za ten, zoals het aanleggen van goe de ontsluitingswegen voor het poldergebied en het omleggen van vier 50kV-kabels. Zaken waarvoor geen compensatie ge boden is. We verwachten nu van de bewindsvrouwe een schrij ven waarin zij aanbiedt een reeks zaken te compenseren, maar tot nu toe hebben we van haar niets ontvangen." Eerst zou die brief begin juni ko men, vervolgens eind van de maand, nu in de loop van juli. Van Waes sluit niet uit dat het aanbod van de staatssecretaris beduidend magerder zal zijn daar waar Terneuzen op rekent. „Dat betekent dat we weer in overleg zullen moeten treden over die compensatie. Overigens zal het ministerie ook wel wat schot in die besprekingen willen houden, omdat op dit moment het Rijk honderd hectare grond in die poldei- heeft liggen waar mee het niets aankan", aldus Van Waes. Deze week nog pre senteert het college van B en W van Terneuzen de ruimtelijke on derbouwing van het windmolen plan van Win Wind. Zoals be kend wil dat bedrijf in de Koe- gorspolder 22 grote windturbi nes plaatsen. Tegen dat plan is eerder door omwonenden be zwaar gemaakt. Leesvriendjes SLUIS - Wethouder L. Wille van de gemeente Sluis heeft deze week de Sluisse seniorenraad geïnstalleerd. De raad, waarin vertegenwoordigers zetelen van bejaardenbon den, sozen en vrijwilligersorganisaties, moet de gemeente raad en het college van burgemeester en wethouders ge vraagd en ongevraagd van advies dienen over zaken die met name ouderen betreffen. Volgende week komt de raad voor het eerst bij elkaar en kiest dan een bestuur. De instelling van een seniorenraad is wettelijk niet verplicht. Toch heeft Sluis voor de oprichting van een speciale ad viesgroep gekozen, omdat ook uitkeringsgrechtigden en mensen met functiebeperkingen een vertegenwoordigend lichaam hebben gekregen. Deze adviesgroepen zijn overi gens wel wettelijk verplicht. De drie adviesorganen zul len zich de komende weken gezamenlijk buigen over de Sluisse kademota. Op- en aanmerkingen op die notitie, waarin het beleid voor de komende jaren is vastgelegd, dienen voor 22 juli te zijn ingediend. HULST - De gemeente Hulst treedt streng op tegen leden van de vereniging De Eigen Stek. In het natuurgebied na bij Luntershoek (een perceel aan het Groot Eiland en de hoek Nieuwe Zeedijk met de Sasdijk) heeft de gemeente diverse overtredingen bemerkt. Zo heeft de vereniging zonder een vergunning aan te vragen, knotwilgen ge rooid, een rietkraag verwijderd, de bodem van de kreek verdiept en een stacaravan gestald. Hulst is inmiddels aan zijn tweede aanschrijving toe. Bij nieuwe overtredin gen zal de gemeente forse boetes opleggen en de caravan zelf, op kosten van de eigenaar, weghalen. MIDDELBURG - Een 48-jarige inwoner van Landgraaf is gisterochtend gewond geraakt bij werkzaamheden bij een bedrijf aan de Kanaalweg in Middelburg. De man was grote glazen platen aan het lossen. Hij kwam onder de platen terecht toen ze omvielen. Omstanders bevrijd den hem. De man is met onbekend letsel naar het zieken huis gebracht. De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in. ARNEMUIDEN - Een 44-jarige Middelburger is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur met zijn auto op de A58 ter hoogte van Arnemuiden van de weg af geraakt. De man was, naar zijn zeggen, achter het stuur in slaap gevallen, vervolgens met zijn auto over de kop geslagen en in de struiken terechtgekomen. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto is geheel vernield. door Euqène Verstraeten TERNEUZEN- Als het om de belastingdruk gaat mogen de in woners van de gemeente Terneu zen zeker niet klagen ten opzich te van de andere Zeeuwse ge meenten. De Terneuzense wet houder J. van Schaik (financiën) concludeert dat uit de analyse die hij heeft gemaakt over de be lastingheffing van de grootse ge meenten in Zeeland en de ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen. Uit het overzicht blijkt dat de gemeente Sluis de burgers het laagst belast (216,84 euro per in woner). Hierna komen bijna ge lijk de gemeenten Borsele en Terneuzen (233,18 euro per in woner). Het lage bedrag in Sluis wijt Van Schaik aan de forse op brengst aan toeristenbelasting en parkeergelden. Zou Terneuzen dezelfde tarie ven en belastingheffing hante ren als de andere centrumge meenten Goes, Middelburg en Vlissingen dan zou Terneuzen respectievelijk 1,4 miljoen, 3,1 miljoen en zelf 4,2 miljoen euro extra binnen krijgen. „Dit zou betekenen dat we een overschot op onze begroting zouden heb ben van structureel 2,5 miljoen euro en dan zouden de bezuini gingen niet door hoeven te gaan.", stelt Van Schaik. De wethouder heeft ook beke ken wie de belastingopbrengst eigenlijk betaalt. „Bekijken we bij een nadere analyse de belas tingdruk voor de gebruikers van woningen, dan constateer ik, dat de belastingopbrengst vari eert van 2,9 miljoen euro in Ter neuzen tot 6.3 miljoen euro in Hulst. De inwoners van Hulst zijn dus in verhouding heel duur uit en betalen meer dan het dubbele dan de gebruikers van woningen in Terneuzen.'' Daarna volgen de woninggebrui kers in Sluis, die ongeveer 45 procent meer betalen. Volgens Van Schaik komt het voordelig effect vooral door het niet heffen van rioolrecht voor de gebruiker, maar door de kos ten van riolering te betalen uit, de opbrengst Onroerende Zaak Belasting (OZB). Anderzijds be talen de bedrijven in Sluis en Hulst slechts de helft van het be drag dat door de bedrijven in de gemeente Terneuzen opgebracht wordt. B en W van Terneuzen hebben de gemeenteraad een fors ombui gingsprogramma voorgelegd. Tot een totaalbedrag van ruim 1 1,7 miljoen euro. In de maatrege len zit ook een trendmatige be- t lastingverhoging van 2,3 pro- n cent. Van Schaik steekt de mede werkers van de gemeente een pluim op de hoed. „Omdat naar verhouding het bedrijf goed koop en efficiënt werkt. De bur- n gers merken dit direct in de por- •- temonnee. Ten opzichte van de andere gemeenten mogen ze wat de belastingdruk betreft niet klagen. En dat moeten we zo houden." zeeuwse almanak Huis Het Vlissingse gezin kijkt er al maanden naar uitnaar het moment waarop het de nieu we woning in een prettige wijk aan de rand van de stad kan betrekken. Met enige regelmaat maken pa, ma en de kinderen een rit je naar de woning-in-aan- bouw om te bezien hoe de werkzaamheden verlopen. Die tripjes leiden de laatste weken tot gevoelens van gro te tevredenheid; alles vordert dermate voorspoedig, dat de verhuiswagen binnenkort kan worden besteld. En, informeerde het ouder- j paar bij de jongste dochter j (4), waar wil jij straks je slaapkamer, aan de voor- of j aan de achterkant? De kleine j Larissa kan maar moeilijk tot een beslissing komen. „Mag het ook aan de binnen kant jr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 37