Historisch theater op Goes' feest Extra koopavonden juli tot 21.00 uur PZC Kanker betekent lang niet altijd het einde ii Si mr1 Oplevering tweede brug bij Bruinisse komt niet in gevaar Poppodium en theater zoeken samenwerking Programma in steigers Russisch circus zet tent op in Westkapelle vrijdag zaterdag Prénatal morres Ga spierziekte A.L.S. te lijf. Giro 100 000 vrijdag 9 juli 2004 door Frank Balkenende GOES - Podium 't Beest en thea ter De Mythe in Goes verkennen binnenkort mogelijkheden om samen te werken. Dat gebeurt op initiatief van 't Beest. Volgens coördinator R. Schot van het podium voor muziek, theater, film en literatuur liggen er kansen. Dat varieert van het gebruik van eikaars ruimte, com binaties van activiteiten (De My the en 't Beest zijn bijna buren), uitwisseling van personeel en het bundelen van publiciteit, bij voorbeeld vaststaande voorstel lingen opnemen in het program maboekje van de STEZ. Na de zomer gaan besturen en leiding van De Mythe en 't Beest verken nen waar mogelijkheden liggen. Volgens Schot heeft De Mythe positief gereageerd op het initia tief. Met opzet is niet eerder con tact gezocht. Het nieuwe theater De Mythe, onderdeel van de Stichting Theaterexploitatie Zeeland (STEZ), heeft net het eerste seizoen achter de rug. Dat is overigens uitermate goed verlopen met hogere bezoekers aantallen Zowel Schot als bestuursvoorzit ter L. Zonruiter van 't Beest be nadrukken dat samenwerking mogelijk is, zij het met behoud van de identiteit van het po dium aan de Beestenmarkt. Dat programmeert vooral vernieu wende, experimentele muziek, dans- en theatervoorstellingen, evenals alternatieve films. Het Jeugdtheaterhuis van 't Beest heeft overigens sinds vo rig jaar een oefenplek in schouw burg De Mythe. Daarnaast pro grammeert het podium per jaar 120 voorstellingen voor scholen in de Oosterschelderegio (exclu sief Tholen, Reimerswaal wil af haken). Die voorstellingen zijn in 't Beest of in dorpshuizen en scholen. 't Beest blijft bij de huidige koers. Er staan nog wel wat 'nieuwigheidjes' op de rol. Sa men met een groep leerlingen van het Goese Lyceum werkt 'tBeest aan het Do It-project. 't Beest heeft dat idee 'geleend' van het collega-podium Burger weeshuis in Deventer. door Inqrid Huibers GOES - Ongeveer vijftien Goe se muziek-, dans- en toneelge zelschappen zullen ter opluiste ring van het zeshonderdjarig bestaan van hun stad, volgend jaar, gezamenlijk een histo risch muziektheaterstuk opvoe ren. De voorstelling wordt tij dens de feestweek, begin juli, vijf keer gespeeld op een po dium voor het stadhuis op de Grote Markt. Aan het definitieve programma voor de officiële feestweek, be gin juli. wordt nog gewerkt. Verschillende verenigingen en enthousiaste Goesenaren zijn bezig een programma in elkaar te timmeren op het gebied van sporj, kunst, muziek, dans en theater. Gedurende het jaar wordt er tij dens verschillende evenemen ten aandacht besteed aan zes honderd jaar Goes. Zo wordt het jubileumjaar begin 2005 in geluid met een nieuwjaarscon cert in theater De Mythe. Histo risch Museum De Bevelanden, dat na afronding van een groot scheepse verbouwing in april zijn deuren opent, besteedt aan dacht aan het zeshonderdjarig bestaan van Goes met een spe ciale tentoonstelling, In juni zal er overal in de binnenstad beeldende kunst te zien zijn. Verder zal Goes Kinderstad, dat elk jaar in augustus wordt gehouden, volgende zomer ge heel in het teken staan van het zeshonderdjarig bestaan van de stad. In oktober ten. slotte wordt er een orgelconcours ge houden. Speciaal voor de leerlingen van W/! XS iË |i' de Goese basisscholen wordt er door een groepje Pabostuden ten een lespakket gemaakt. Daarmee kunnen kinderen bij voorbeeld leren striptekenen aan de hand van een speciaal voor dat doel geschreven strip verhaal over de geschiedenis van Goes. Ook wordt er een mu sical geschreven die alle scho len - apart of gezamenlijk, dat is nog niet helemaal duidelijk - gaan opvoeren. Met het uitrollen van een grote banier langs het stadhuis aan de Grote Markt werd gistermid dag "het logo voor de festivitei ten onthuld: Een rood-wit ge streepte wapperende vlag met pontificaal in het midden de 'Goese gans'. Rood en wit wa ren eeuwenlang de stadskleu ren van Goes. Goese weeskinde ren hebben die kleuren - in de vorm van twee kleine koordjes die op de schouder van hun kle ding zaten vastgenaaid - bij voorbeeld tot in de twintigste eeuw gedragen. Sponsors Voor geen enkel evenement hoeft straks toegang te worden betaald. Om alles door te kun nen laten gaan, probeert de ge meente driehonderdduizend eu ro bij elkaar te krijgen. Burge meester D. van der Zaag teken de gistermiddag vier sponsor contracten. Die brengen geza menlijk ruim honderdduizend euro in het laatje. De gemeente raad van Goes neemt donder dag 16 juli een besluit over een gemeentelijke bijdrage van 150.000 euro. Voor de resteren de vijftigduizend euro wordt nog druk naar sponsors ge zocht. Met het uitrollen van een grote banier langs het stadhuis aan de Grote Markt werd gistermiddag het logo voor de festiviteiten onthuld. foto Willem Mieras door Marcel Modde BRUINISSE - De bouw van een tweede brug over de Grevelin- gensluis bij Bruinisse kan ge woon binnen het geplande sche ma worden uitgevoerd. Het fail lissement van één van de onder nemers heeft geen consequen ties, aldus gedeputeerde A. Pop- pelaars. Poppelaars bracht gisteren een werkbezoek aan de bouwplaats. Indien binnen het huidige tem po kan worden doorgewerkt, wordt de brug volgens planning 1 juni volgend jaar in gebruik ge nomen. Het faillissement van een onderaannemer leek even vertraging te gaan veroorzaken, maar de provincie en rijkswater staat (de gezamenlijke opdracht gevers) hebben inmiddels con tact gelegd met andere wegen bouwers. Daarmee is een soepe le voortgang verzekerd, aldus de gedeputeerde. Stremmingen De werkzaamheden veroorza ken nauwelijks overlast voor het wegverkeer, constateerde Poppelaars tevreden. De scheep vaart zal wel rekening moeten houden met stremmingen en lan gere schuttijden. Het sluiscomplex geldt zowel over de weg als het water als een belangrijk knooppunt naar en van Schouwen-Duiveland. Met name in het zomerseiz veroorzaakt de openstaa brug regelmatig lange ops pingen en als gevolg daarvan gevallen. De tweede brugn een snellere doorstroming het verkeer mogelijk makei de veiligheid op het traject i beteren. Onder de inwoners van Bruj se wordt volgende week een: der verspreid over de acht gronden en voortgang van project. Daarin is ook een sir latiefoto opgenomen, waarop tweede brug en de 'hyp staan na voltooiing. Het keersgeleidingssysteem wo vergelijkbaar met dat van Zandkreekdam, zodat het m verkeer vroegtijdig over de t beschikbare brug wordt gele Poppelaars: „Per etmaal pas ren twintigduizend voertim de Zandkreekdam, waarvan ongeveer 7500 gebruik mal van de bypass. Ik denk da: voor Bruinisse dezelfde cijii kunt hanteren, dus zal het o op dat stuk straks naar ons id een stuk soepeler gaan." Naar verwachting dit najaar't gint tevens de aanleg vaneeni tonde in de N59 bij Bruinis De rotonde moet het gevaarlij kruispunt naar Aquadeltaj (de andere kant op) het da gaan vervangen. Het werk isj middels door Rijkswatersta aanbesteed,aldus de gedeputee de. MIDDELBURG - Het Staatscir cus van Moskou-Holiday slaat op 11 en 12 augustus de tenten op in Westkapelle. Zoals het een circus betaamd, zijn er optredens van clowns, acrobaten en een dompteur met Bengaalse tijgers. Andere acts met dieren worden uitgevoerd door onder meer Ni kolai Ivachtchenko. Deze Rus laat katachtigen allerlei trucs uithalen, zoals jongleren koorddansen. De ruitergroep San Miguel v« ren stunts uit op galopperé paarden. Maar isschien wel de mee adembenemde act wordt uitge! voerd door de acrobatische VL- zov's. Hoog boven de piste, zt der daarom de veiligheid vj een vangnet, voeren zij spiv: gen en salto's uit aan de vlieges de trapeze. ZOMER OPRUIMING www.everse.nl zijn gevestigd in: Industrieweg 2 4561 CH Hulst Un.v. A.L.S. centrum - Amsterdam in samenwerking met het Prinses Beatrix Fonds Wat geven we Kaar terug voor alles wat ze is kwijtgeraakt i Geef om een oorlogskind Word nu lid van Unicef en bel 0800 - 1133 Geld verdienen en de hele dag nog voor je hebben? Word dagbladbezorger van de PZC; een goede bijbaan voor jong en oud! U krijgt: Ruime vergoeding Vakantievergoeding Gratis krant Speciale bezorgerskortingen Attenties bij o.a. feestdagen Gratis regenpak Interesse? Bel gratis de afdeling Binnendienst 0800-023 51 11 (tijdens kantooruren) of kijk op www.deleukstebijbaan.nl voor vrije wijken. De minimumleeftijd is 15 jaar. KWF Kankerbestrijding is img49 opgericht op initiatief van Koningin Wilhelmina. Sindsdien strijden we voor minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven vooralle kankerpatiënten en hun dierbaren. Overal waar we kun nen, gaat KWF Kankerbestrijding actief de strijd aan tegen kanker. Door wetenschappelijk kanker onderzoek mogelijk te maken. Door het aanmoedigen van een gezonde leefstijl en goede voorlichting te geven. Door ons in te zetten vooralle kankerpatiënten en voorde bestrij ding van alle soorten kanker. KWF Kankerbestrijding is ervoor iedereen die met kanker te maken krijgt. Ook als kanker wel het einde betekent. Helpt u mee? Eén op de drie mensen in Nederland zal ooit kanker krijgen. Anderen maken het van dichtbij mee. Alleen samen kunnen we kanker bestrijden. KWF Hulp-en informatielijn 0800 - o 22 66 22 (gratis) KWF Geversl ij n 0900 - 2020041 (0,01 p/min) Giften kunt u overmaken op giro 26000, ofdoneerdirectvia onze site: www.kwfkanker- M bestrijding.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 36