Deur op kier voor dorpshuizen PZC PZC Zaad op doek in nachtelijke akker CDA eist optreden tegen bouwval machinefabriek Ginjaar schrikt van snel verval platform ondernemersbranche Concert BB Case en Kings of Cool 13 ISader onderzoek moet uitsluitsel geven over mogelijkheden voortbestaan Pasar Malam in Kamperland weekenddiensten Automobilist valt in slaap Vandalen gooien fiets tegen bus Geen boetes bij alcholcontroles Verkeerslabel voor De Hille Reclamebord Agrimarkt moet weg Diefstal uit bedrijfspand vrijdag 9 juli 2004 frvPiatKleemans ÖERIKZEE - De gemeente ^omven-Duiveland heeft over ^voorgenomen sluiting van de dorpshuizen van Ellemeet, foordwelle en Sirjansland gas unggenomen. Het etiketje 'slui- jjjg* js omgewisseld voor dat 'nader onderzoek'. Dat uit een brief van de ge ënte aan de lokale dorpsra- len. Is mei dit jaar lekte uit dat de meente van plan was uit be- ÜMPERLAND - Lekker In- fcch eten en slenteren over een oosterse markt met snuisterijen. Handwerkers, kunst en cultuur. Dat kan vrijdag 16. zaterdag 17 zondag 18 juli op de Pasar Malam in Kamperland. )p het terrein bij het Waterski- entrum aan het Veerse Meer jolden vijf buitenrestaurants ngericht waar ongeveer vijfhon- lod mensen tegelijk van een fcapje kunnen genieten. Er zijn liverse modeshows en stands naar bezoekers worden gemas kerd. Verder wordt er een de- nonstratie Pent jak Silat (een oosterse vechtsport) gegeven en reedt buikdanseres Aviya op. ijdens de Pasar Malam wordt andacht gevraagd voor ■Papoea (voormalig Neder- ands-Guinea). In een speciaal aviljoen presenteert de Stich- ing Duurzame Samenleving Pa- Barat zich samen met elf an- ere hulporganisaties die alle- maal betrokken zijn bij West-Pa poea. Het is de bedoeling tijdens irs - de markt doet ook Itrecht, Flevoland en Brabant _eld op te halen voor een iroject moeder- en kindzorg in fe buitengebieden rond Sorong West-Papoea. De Pasar Ma im is vrijdag van 13.00 tot uur open; zaterdag van 1.00 tot 23.00 uur en zondag B12.00 tot 20.30 uur. agenda (Advertentie) is maal 43/45 Heren 47/50 schoenen voor GROTE maten ST.ADRIAANSTRAAT 5 GOES REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: 0111-454647 Fax:0111-454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet Kleemans Ali Pankow Esme Soesman Melita Lanting centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl •nternet www-pzc.nl E-mail: web@pzc.nl B«*orgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge ïnde de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur zuinigingsoverwegingen onder meer die dorpshuizen, jeugd soos Big S en het onderkomen in Zierikzee van ouderenbond An- bo te sluiten. Dat nieuws sloeg in als een bom. Het regende ver ontwaardigde reacties en op ver schillende plaatsen kwam het tot acties voor het behoud van een bedreigd dorpshuis. Na ampel beraad hebben van burgemeester en wethouders nu besloten nader onderzoek te doen naar het bestaansrecht van de voorzieningen en de term 'sluiting' voorlopig even niet te gebruiken. Een positieve ontwik keling, vindt vice-voorzitter van de dorpsraad Noordwelle J. Ge luk. Hetgeen niet wil zeggen dat hij zich rijk rekent. „De plan nen van de gemeente zijn hier mee nog niet definitief van ta fel. maar dit geeft wel weer ver trouwen. De gemeente heeft nu ruimte geschapen om er inhou delijk nog eens heel goed naar te kijken.'' Geluk herhaalt wat hij al eerder in reacties op de ge meenteplannen zei: Noordwelle kan niet zonder dorpshuis. Sirjansland ook niet, is de stelli ge overtuiging van dorpsraad voorzitter A. van der Graaf. En ook hij wil de huid niet verko pen voordat de beer is gescho ten. „Het is een welkome mede deling waar ik hoop uit put, maar ik ben pas echt genist als ik zwart op wit heb dat het dorpshuis open blijft. En zo ver is het nog niet." Posters De actiebereidheid is groot in Sirjansland. „Ga maar kijken. Overal hangen posters waarop staat dat het dorpshuis behou den moet blijven. Er zijn hier op het dorp ook geen alternatieven. Het enige wat wij hebben voor evenementen, is het dorpshuis." De reactie van voorzitter van de dorpsraad Ellemeet M. Kriste- lijn is vergelijkbaar met die van zijn collega-dorpsraadvoorzit ters. Ook voor hem staat als een paal boven water dat het dorps huis moet blijven en dat sluiting ervan ten koste gaat van de leef baarheid. „Daarom zullen wij ons als dorpsraad ook in blijven spannen voor behoud van het dorpshuis. Daar gaan we voor." Ook het Anbo-gebouw en het on derkomen van de UW in Zierik zee blijven voorlopig buiten schot. Behalve de dorpshuizen van Noordwelle, Ellemeet en Sir jansland wil de gemeente ook die in Nieuwerkerk. Noordgou- we, Oosterland, Ouwerkerk, Serooskerke en Zonnemaire on der de loep nemen. Het voortbe staan van de dorpshuizen in Brouwershaven, Dreischor Burgh-Haamstede, Kerkwerve, Renesse en de multifunctionele centra in Bruinisse en Zierikzee staat niet ter discussie. mEEKACTIVITEITEN EÜOUWERSHAVEN - Muziektent op sMarkt, 20.30 uur: tart Kings of Cool en BB Case; 8URGH-HAAMSTEDE - Grote Kerk, ir: Concert organist Christiaan RENESSE - Hele dag, Pretplaza: kermi- saractie Spookhuis; fekring, 14.30 uur: Sumoworstelen; 19X0 uur: Kindertheater. -v-'-,; - v - Marinus van Dijke en Kirsty Waterworth doen inspiratie op in de duinen, door Esme Soesman ZONNEMAIRE - Op het zwaar onder druk staande platteland begint alles met zaad. Laat zestien verschillende filmmakers hun visie op het platteland geven en wellicht heb je dan zaad waar uit iets nieuws voortkomt. Die gedachte krijgt vorm in de Nacht van de Buiten gewoon Film. Op een stuk of tien scher men in een akker aan de Langeweg bij Zonnemaire zijn medio augustus de au diovisuele resultaten te horen en te De lijst van deelnemers alleen al spreekt tot de verbeelding. Coen Fran sen, vorig jaar ook aanwezig tijdens een proefdraainacht, levert de evolutionai re animatiefilm Machine. Documentai remaker Frans Bromet onderzoekt het bestaansrecht van een melkveehouder rond de wisseling van generaties. Hete chocolademelk van Sahin Sisic is juist weer meer verhalend van aard en be gint bij marihuana, terwijl Ton van Zantvoort met Moja Mbegu een Keni- aanse boer naar het Schouwen-Duive- landse platteland transporteert. Zestien verschillende benaderingen, maar alle opgehangen aan het thema zaad. Bewust heeft initiator Jaap Verse- put van de Stichting Zonnemaire Bui tengewoon gekozen voor de vertoning van zestien korte filmpjes van zo'n vijf minuten. Met aan de deelnemende film makers de boodschap dat eigenzinnig heid op prijs wordt gesteld. Avondlicht „Ik ben geïnteresseerd in de visie van meerdere mensen op het platteland", licht Verseput toe. En er is nog een be langrijke reden om voor deze insteek te kiezen. Want ook een bestaande - en eventueel lange - film zou het in het avondlicht op de akker best goed doen. „Maar ik vind het leuk als er weer nieu we dingen ontstaan. Er is zoveel creatie ve power. Het is zonde om dat te laten liggen." Het idee voor de Nacht van de Buitenge woon Film ontstond op de verjaardag van filmliefhebber en boer Verseput an derhalf jaar geleden. Zijn met mensen volgepropte woonkamer maakte het on mogelijk een filmpje aan de aanwezigen te laten zien. Hij zette schermen buiten voor het raam en plaatste beamers bin nen. „Net een omgekeerde vissenkom." Het zaadje was geplant en kwam ra zendsnel tot ontkieming. Met steun van gemeente, provincie, het Nederlands Fonds voor de Film en - naar verwach ting - Europese plattelandsontwikke lingsgelden ging de Zonnemairse agra riër aan de slag. Meteen ook maar, van wege de Europese financiering, een sa menwerking aangaand met het Engelse Northwest Devon, waar de films half september zijn te zien. De op een boer derij in Devon wonende cineaste Kirsty Waterworth en de op Schouwen-Duive- land wonende Marinus van Dijke gaan foto Marijke Folkertsma samen aan de slag om een film te maken in deze regio. De voorbereidingen zijn in volle gang. De Zeeuwse filmer Jean Beining trekt op zijn beurt naar Enge land om daar de uitdaging met de daar wonende Heidi C. Morstang aan te gaan. Andere filmmakei*s die zich aan ZAAD hebben gewijd zijn Paul en Men- no de Nooijer, Digna Sinke, Andries Me- ijsen, Erik de Bruyn, René Bosma, Maar ten van Soest en Leon Giesen. Klapstoel Hun films zijn te zien op een stuk of tien in de akker geplaatste schermen, waarlangs bezoekers met klapstoel en zaklantaarn hun rondje kunnen doen, ondertussen volop het platteland bele vend. Waarmee meteen wordt afgere kend met een in de ogen van Verseput eigenaardig verschijnsel. „Kunstenaars en filmmakers laten zich vaak inspire ren door het platteland. Maar wat er uit voortkomt, vertrekt en masse naar mu sea en bioscopen in steden." De Nacht van de Buitengewoon Film in Zonnemaire wordt gehouden op zater dag 14 augustus, vanaf 21.30 uur. door Ali Pankow BRUINISSE - De CDA-fractie legt zich er niet bij neer dat er niets gedaan wordt aan de toe stand van de bouwvallige oude machinefabriekje op de hoek van de Havendijk en de De Oudestraat in Bruinisse. De frac tie heeft al diverse malen aan de bel getrokken over de gevaarlij ke situatie die is ontstaan en wil nu dat de gemeente bestuurs dwang gaat oefenen om de eige naar van de pand te dwingen tot drastische maatregelen. CDA-woordvoerder N. de Dan- schutter geeft aan geen genoe gen te kunnen te nemen met het antwoord van het college op zijn eerder gestelde vragen. Daarin geven burgemeester en wethouders te kennen zelf niets te kunnen doen om de sloop van de voormalige machinefabriek te bevorderen. Volgens hen be hoort slopen tot de verantwoor delijkheid van de eigenaar van het bouwvallige pand. Dat is On roerend Goed Maatschappij Middelhoek BV in Rotterdam. De Danschutter erkent dat, zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Schouwen-Duiveland Huisartsenpost Schouwen-Duiveland Kon. Gustaafweg 2, Zierikzee tel. 0900-1585 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekeinde of tij densfeestdagen) Tandartsen Schouwen-Duiveland Spreekuur 16.30 - 17.00 uur. tel. 06-53737162. Apotheken Apotheek Zierikzee, Dam 18, tel. (0111 412906, geopend za. 9.00-12.30 uur en 16.30-17.30 uur. Zo. 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging Allévo. Schouwen-Duiveland: Tel. (0113) 249111. Dierenartsen Weekenddienstartsen Schouwen-Duive land voor spoedgevallen bereikbaar via telefoon 412180. Spoedgevallen spreek uur gezelschapsdieren zaterdag 13,00-13.30 uur, Grevelingenstraat 17 te Zierikzee. maar volgens hem bestaat er toch ook nog zoiets als bestuurs dwang. In zijn optiek is de situa tie inmiddels zo brandgevaar lijk dat het hoog tijd wordt dat de gemeente dit middel aan grijpt om erger te voorkomen. „Als er in deze bouwval ooit brand zou uitbreken, loop je de kans dat heel die hoek met de naastliggende panden verloren gaat", aldus De Danschutter. Hij dringt er bij wethouder R. van der Wekken (CDA) op aan zo snel mogelijk bestuurs dwang toe te passen. Waarschuwing De wethouder zegt de mogelijk heden daartoe te willen onder zoeken, maar waarschuwt met een voor te hoge verwachtingen dat het probleem op zeer korte termijn kan worden opgelost. „Voorafgaand aan het opleggen van bestuursdwang moeten wij de eigenaar ruimschoots de kans geven de zaak op te knap pen", zegt Van der Wekken. Het betreffende pand staat al tiental len jaren leeg. In de jaren 60 van de vorige eeuw raakte het ge bouw in onbruik toen machine fabriek Padmos naar een nieu we vestiging vertrok. Geduren de tien jaar heeft het oude fa briekje toen nog dienst gedaan als uitvalsbasis voor een zeil- school, maar sindsdien staat het pand ongebruikt en is het steeds verder in verval geraakt. Onroei-end Goed Maatschappij Middelhoek BV, tevens eigenaar van groothandel Kitsch Kunst aan de Rotte in Rotter dam, kocht het gebouw in 2000 aan. De nieuwe eigenaar gaf toen aan het pand te willen res taureren en er vervolgens een ne venvestiging van zijn groothan del in te willen beginnen. Die ARNEMUIDEN - Een 44-jarige Middelburger is in de nacht van woensdag op donderdag ï-ond half een met zijn auto op de A58 ter hoogte van Arnemuiden van de weg af geraakt. De man was, naar zijn zeggen, achter het stuur in slaap gevallen, vervolgens met zijn auto over de kop ge slagen en in de struiken terechtgekomen. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto is geheel vernield. MIDDELBURG - Onbekenden hebben woensdag rond tien uur met een fiets een ruit van een bestelbus vernield op de Sir Winston Churchillaan in Middelburg. De 37-ja- rige Middelburgse bestuurder reed over de weg toen plots een fiets tegen zijn bus werd gegooid. Een ïoxit werd daar door vernield. De bestuui'der en een inzittende schrokken hevig van het incident. MIDDELBURG - De poltie controleerde in de nacht van woensdag op donderdag van half twee tot drie uur op al cohol op de Looierssingel in Middelburg. Dertig blaastes- ten werden afgenomen, er waren geen overtredingen. TERNEUZEN - Ook de chi'istelijke basisschool De Hille in Temeuzen is sinds gisteren getooid met het nieuwe ver- keersveiligheidslabel van het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland. Seef de Zebra prijkt al op een flixik aantal Zeeuwse basisscholen. Vier Zeeuws-Vlaamse basis scholen gingen De Hille voor. Seef (wiens naam is geïnspi reerd op het Engelse safe: veilig) vervangt het oude em bleem van Peter de skater. Het muurschild laat zien dat scholen meer aandacht aan verkeersveiligheid besteden dan het wettelijk verplichte half uurtje. Aandacht voor veiligheid van hüis naar school en het betrekken van ouders bij het verkeersonderricht staan bovenaan de lijst van aandachtspunten. Het ROVZ, dat scholen periodiek herkeurt om hen bij de les te houden, is heel blij dat steeds meer scholen het belang van extra verkeei'sonder- richt inzien. GOES - De Agrimarkt in Goes moet een reclamebord op zijn terrein aan de Van Hertumweg weghalen. Het bord meldt dat de supei'markt is uitgeroepen tot de top-drie van supermarkten in Nederland. Het bedi'ijf had bij de ge meente een vergunning aangevraagd om het bord tot eind dit jaar te kunnen laten staan. Het Goese college van B en W heeft de aanvraag deze week afgewezen. Er ligt een ne gatief welstandsadvies, wat wil zeggen dat het reclame bord een smet op het straatbeeld werpt. MIDDELBURG - Een bedrijfspand aan de Koudeker- kerksweg in Middelbux-g is tussen woensdagmiddag zes uur en gisterochtend kwart over acht door inbrekers be zocht. Uit het pand is computer- en beeldapparatuur weg genomen. De waarde is niet bekend. door Marcel Modde WESTENSCHOUWEN - Het be houd van een breed onderne mersplatform op Schouwen-Dui veland is van groot belang. Dat zegt de twee weken geleden op gestapte voorzitter W. Ginjaar van de ondernemersfederatie FOS in een reactie op de plotse ling snelle teloorgang van de or ganisatie. Ginjaar ti'ad af in verband met het teruglopende ledenbestand van de FOS. Hij ging er vanuit, zei hij gisteren, dat zijn vertrek de weg zou vrij maken voor her vormingen. De achtergebleven bestuursleden, onder wie vi ce-voorzitter L. Verburg, verwij ten Ginjaar echter dat hij weg loopt voor de problemen. De Schouwse horeca-ondeme- mer is geschrokken van de zich snel opeenvolgende ontwikkelin gen rond de federatie. Dinsdag maakten de vertegenwoordigers van Bruinisse, Burgh-Haamste de en Renesse hun onmiddelijke vertrek uit de FOS bekend. De twee nog resterende vereningen Nieuwerkerk en Scharendijke beraden zich nog op hun toe komst in het platform, lieten zij daags later weten. Daarmee lijkt het einde van de federatie nabij. Ginjaar ontkent niet dat hij al voor zijn aftreden de bui had zien hangen. „Maai' dat het zo snel zou gaan en in deze propor ties, dat had ook ik niet ver wacht. Ik betreur ten zeerste dat de FOS ter ziele gaat. Ik had oprecht de hoop dat mijn ver trek de weg vrij zou maken voor vernieuwingen. Het is heel be langrijk dat er een breed gedra gen gesprekspartner blijft be staan, in welke vorm dan ook." Volgens de opgestapte voorzit ter zijn er op Schouwen-Duive land zo'n 450 middenstanders te vertegenwoordigen. Contributie De meesten werden acht jaar ge leden bij de oprichting lid, maar vooral de laatste twee jaar kel derde het vertrouwen, en daar mee het ledenbestand tot 190 on dernemers. Door af te zien van een contributie en een verplich te afdracht aan de branche-orga nisatie MKB wordt drempel van het platform verlaagd, schetst Ginjaar een mogelijke oplossing die reeds in de week lag. De sa- menwerking tussen de onderne mersverenigingen moet meer centraal komen te staan. Hij benadrukt geen ambities te hebben voor een positie binnen een nieuwe alliantie van onder nemers. waaraan vanuit Burgh- Haamstede wordt gewerkt. Noch heeft zijn vertrek iets te maken met politieke ambities, zegt Ginjaar met klem. „Ik wil niet in de gemeenteraad, nu niet en nooit niet!" De bouwvallige machinefabriek vormt een gevaar voor de panden in de directe omgeving. foto Marijke Folkertsma plannen zijn tot nu toe niet uit gevoerd. Op aandrang van de ge meente heeft de eigenaar tussen tijds wel losliggende dakpannen en asbesthoudende dakplaten la ten verwijderen. Ook werd er hekwerk om het pand geplaatst, maar inmiddels is het gebouw toch weer toegankelijk. Er ko men steeds meer gaten in het dak en de betimmering voor ra- men en deuren is weggehaald. Volgens De Danschutter wordt het gevaar voor brandstichting daardoor steeds groter. BROUWERSHAVEN - De band is nieuw, de gezichten bekend. BB Case is de nieuwe band rond zanger/entertainer Kees de Fei- ter en gitarist Rinus Oudejans. BB Case geeft vanavond in Brou wershaven een combi-optreden met The Kings of Cool. Na bijna elf jaar swingen werd begin dit jaar een streep gezet onder Ci'osshead. Bij Crosshead-voonnan De Feiter kroop het bloed echter waar het niet gaan kan. Toen hij gitarist Oudejans tegen het lijf liep, ont stond, na een gesprek over de muziek die ze nog eens gi*aag zouden maken, het idee om een 'groovin' ï-oadhouse i-ockband'1 op te ï'ichten. Dat is BB Case geworden. De formatie affi- cheert zichzelf als blues-funfor-1 matie. 'Energiek' en 'swingend' zijn de sleutelwooi-den voor de Kings of Cool, de formatie die vanavond eveneens acte de pi'ésence geeft. BB Case en de Kings of Cool tre den vanavond op in de gelegen heids-muziektent op de Mai'kl in Brouwershaven. Het muzika le spektakel begint om 20.0C

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 35