>zc trengere controle p strandregels Code Koekoek op Theo Thijssenschool Brouwse scouts krijgen kantoren Asselbergs: overleg gemeente en branches moet gestroomlijnd 16 Gewonde bij kop-staartaanrijding Aanschrijving natuurverstoorders Gewond bij bedrijfsongeval Autoinbraken op Walcheren zeeuwse almanak Huis \viljoenhouders blij met voornemen gemeente ïewonde bij ledrijfsongeval N,EUW! n gdactie: 0113-315649 vw.pzc.nl mailTedactie@pzc.nl «tbiis 31,4460 AA Goes rivertentie-exploitatie. S en Midden-Zeeland: 0113-315520; Ünws-Vlaanderen: 0114-372770; «ionaal: 020-4562500. rijdag 9 juli 2004 waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844-1998 editie Schouwen-Duiveland Leesvriendjes ZIERIKZEE - Op de N59 in Schouwen Duiveland is gis termiddag rond half vier een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Een 32-jarige vrouw uit de gemeente Schouwen-Dui veland reed op de N59. Achter haar reed een 28-jarige au tomobilist uit Dongen. De vrouw moest plotseling rem men, maar dat had de man uit Dongen die achter haar reed te laat in de gaten. Daardoor reed hij achterop haar auto. De vrouw raakte gewond bij de aanrijding en moest met de ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten beschadigd. HULST - De gemeente Hulst treedt streng op tegen leden van de vereniging De Eigen Stek. In het natuurgebied na bij Luntershoek (een perceel aan het Groot Eiland en de hoek Nieuwe Zeedijk met de Sasdijk) heeft de gemeente diverse overtredingen bemerkt. Zo heeft de vereniging zonder een vergunning aan te vra gen, of wat anders zij, knotwilgen gerooid, een rietkraag verwijderd, de bodem van de kreek verdiept en een staca ravan gestalt. Hulst is inmiddels aan zijn tweede aan schrijving toe. Bij nieuwe overtredingen zal de gemeente forse boetes opleggen en de caravan zelf, op kosten van de eigenaar, weghalen. MIDDELBURG - Een 48-jarige inwoner van Landgraaf is gisterochtend gewond geraakt bij werkzaamheden bij een bedrijf aan de Kanaal weg in Middelburg. De man was grote glazen platen aan het lossen. Hij kwam onder de platen terecht toen ze omvielen. Omstanders konden hem bevrijden. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie stelt een onder zoek in. OOSTKAPELLE - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag verschillende auto's op Walche ren opengebroken. Uit een geparkeerde auto in de Halve Maanstraat in Oostkapelle werd geluidsapparatuur weg genomen. De waarde van het gestolene bedraagt een paar honderd euro. Ook uit twee auto's die geparkeerd stonden in de Sloestraat in Zoutelande werd geluidsapparatuur wegge nomen. Hier zijn geen bedragen bekend. Woensdagavond werd een personenatuato die op de Rammekensweg in Rit- them stond geparkeerd, opengebroken. Ook uit deze wa gen werd geluidsapparatuur weggenomen. door Ali Pankow RENESSE - Burgemeester As selbergs zou graag zien dat er een krachtige koepelstructuur komt voor de vele branche-orga nisaties op Schouwen-Duive land. Volgens hem zou indik king van het aantal vertegen woordigers tot een professione ler en efficiënter overleg met het gemeentebestuur leiden. Asselbergs zei dat gistermiddag tijdens de zogeheten jaarlijkse zomerborrel voor de politieke vertegenwoordigers en de onder nemers in de horeca, recreatie en midden- en kleinbedrijf. Volgens de burgemeester schui ven er nu opmerkelijk veel branchevertegenwoordigers aan tafel voor het regulier overleg met de voorzitters van de politie ke fracties. Hij zou dan ook graag zien dat er voor al die ondernemers een goede overlegkoepel gecreëerd wordt. Woordvoerder M. Ruijtenberg van de Samenwerkende Vereni gingen Verblijfsrecreatie pleitte voor gezamenlijke kwaliteitsver betering binnen de sectoren re creatie en toerisme. Om doem denkers op andere gedachten te brengen, kwam hij met een krachtige metafoor. Golden Gate Bridge Hij toonde een korte dvd-regis- tratie van de bouw van de Gol den Gate Bridge in San Francis co. Tegen dit project bestonden in 1916 ook veel bedenkingen. Ruijtenberg zei de recreatie in de Westhoek niet met de die brug te willen vergelijken, maar benadrukte wel dat niet te snel verondersteld moet worden dat zaken onmogelijk zijn. Hij en zijn geestesverwanten zijn er in elk geval van over tuigd dat het hoog tijd is in ver hoogde mate te streven naar ge zamenlijke promotie en verbete ring van het toeristisch product op Schouwen-Duiveland. Na de mediterrane zomer van 2003 ziet het er dit jaar minder goed uit. De horeca noteert tot nu toe 10 a 15 procent minder omzet dan vorig jaar en de middenstand moet het met 10 a 20 procent minder doen. Toeristenpas Ruijtenberg zette verder vraag tekens bij de uitkomsten van het onderzoek dat studenten van de Erasmusuniversiteit en het bureau Mexton hebben uit gevoerd in het kader van de in voering van de toeristenpas. Vol gens die cijfers zou 84 procent van de recreatieve overnachtin gen in deze regio plaatsvinden bij bedrijven met hun hoofd vestiging buiten Schouwen-Dui veland en slechts 16 procent bij lokale ondernemingen. De recreatie-voorman pleitte verder nog voor meer ruimte voor compensatieplaatsen voor de x-ecreatie in het buitengebied ten behoeve van kwaliteitsverbe tering op bestaande locaties. Het Vlissingse gezin kijkt er al maanden naar uit; naar het moment waarop het de nieu we woning in een prettige wijk aan de rand van de stad kan betrekken. Met enige regelmaat maken pa, ma en de kinderen een rit je naar de woning-in-aan- bouio om te bezien hoe de werkzaamheden verlopen. Die tripjes leiden de laatste weken tot gevoelens van gro te tevredenheid; alles vordert dermate voorspoedig, dat de verhuiswagen binnenkort kan worden besteld. „En", informeerde het ouder paar bij de jongste dochter (4), „waar wil jij straks je slaapkamer, aan de voor- of aan de achterkant?" De kleine Larissa kan maar moeilijk tot een beslissing ko men. „Mag het ook aan de bin nenkant?" (Advertentie) UH0W. nazomer festival, nl 3c aug t/xn 12 4ept 2004 bel 090033 000 33 festivalhart Abdij Middelburg Het Zeeuws Orkest MUSICAESPAGNOL vr lOsept 21u30 €10,= Leerlingen van de Theo Thijssen vragen 'Ruth en Rudy' uit over Schotland. Niet dat die daar veel van weten, want het duo blijkt gewoon afkomstig uit Amstelveen en Ilpen- dam. foto Marijke Folkertsma door Ali Pankow ZIERIKZEE - Een nieuw kind in de groep is op zich al een spannende gebeurtenis. Nog veel opwindender wordt het als er zich plotseling een tweeling aandient, die dan ook nog eens uit Schotland blijkt te komen. Als het meisje en de jongen bo vendien alletwee een kilt dra gen, beiden een ruige bos rood haar hebben en nauwelijks Ne derlands kunnen spreken, wordt de schooldag wel heel erg boeiend. Het gebeurde gisteren allemaal in de combigroep 7/8 bij openba- re basisschool Theo Thijssen in Zierikzee. Daar maakte de Schotse tweeling Ruth en Rudy zijn intrede. De vreemdelinge- tjes kregen een hartelijke ont vangst. Uiteindelijk bleek het al lemaal opgelegd pandoer ten be hoeve van het jeugdprogramma voor de VPRO-televisie: 'Code Koekoek', een nieuwe seiie in de reeks van Villa Achteiwerk die vanaf het einde van dit jaar wordt uitgezonden. Medewerkers van productiebe drijf Bromet Dochters uit 11- pendam namen gisteren op de Theo Thijssenschool de laatste van de in totaal negen afleverin gen op. Vast gegeven is de komst van een nieuwe leerling in de klas, een opmerkelijk kind uit het buitenland. Die rollen worden bij toerbeurt vertolkt door de dertienjarige Jim van de Panne uit Amsterdam en de twaalfjarige Janneke van de Bos uit Amstelveen. Ter gelegenheid van de laatste aflevering wer den ze op de Theo Thijssen school als tweeling geïntrodu ceerd. „Het is een spannende manier van televisie maken", zegt regis seur Stef Biemans. Er is bewust gekozen voor heikomstlanden waar kinderen op de Nederland se basisschool niet direct mee in aanraking komen. Dat biedt de makers ruimte om typerende cul tuurgegevens lekker uit te ver groten. „Soms denk ik dat de groep er niet in zal trappen, maar ze gaan er vrijwel altijd volledig in mee", zegt camera man Mamix Oldenburg. Hij schrijft dat toe aan de stu- ï-ende rol die de leerkracht krijgt toebedeeld. Leerlingen zijn snel geneigd zijn bewerin gen voor waar aan te nemen. Meester Jeroen Goedegebuure vertelde zijn gi'oep gisteren dan ook boeiend over de belangrijke Schotse familieclans. Hij liet doedelzakmuziek horen, waar op Ruth en Rudy spontaan be gonnen te dansen. En net toen de meester had verteld over tele pathie tussen tweelingen, stoot te Rudy zijn been en kreeg zijn zusje een pijnlijke rode plek. De kindei'en van de Theo Thijssen school vielen van de ene verba zing in de andere. Maar de grootste verrassing kwam aan het begin van de mid dag toen de tweeling plotseling voor de klas ging staan, de groep in perfect Nederlands be groette, zich vervolgens om draaide, hun Schotse rokjes om hoog sloegen en de tekst op hun onderbroek toonden: 'Code Koe koek'. Vernuftig Op zo'n moment valt er heel wat uit te leggen. De leerlingen kre gen dan ook alle tijd om vragen te stellen en langzaamaan te gaan beseffen dat ze medespe lers zijn geweest in een vernuf tig opgezet spel. Die filmploeg voor de VPRO-te- levisie was overigens de hele week al bezig opnamen te ma ken op school voor 'een of ander vaag onderwijsprogramma'. Aan die mensen waren de kinde ren allang gewend. Die wekten dus geen enkele argwaan. door Inge Heuff BROUWERSHAVEN - De zee verkenners in Brouwershaven hebben vanaf eind september weer een goed dak boven hun hoofd. De Grevelingengroep van Scouting Brouwershaven krijgt de beschikking over 28 kantoorunits die het water schap Zeeuwse Eilanden over houdt na de verhuizing naar het nieuwe kantoor in Middelburg. Het huidige onderkomen staat op instorten. De combi-units van het water schap staan nu nog geplaatst als tijdelijke kantooi-uitbreiding bij het waterschapskantoor in Goes. Na de verhuizing van het waterschap naar het nieuwe kantoor moeten de units er weg gehaald worden. Commercieel was er geen belangstelling voor de kantoorunits en dus mogen de zeeverkenners ze meenemen. Als tegenprestatie zullen de zee verkenners het terrein besti-aten waar de units op hebben ge staan. Dat wordt op minimaal zevenduizend euro geschat. De zeevex-kennei-s moeten zelf het transport (tienduizend euro) betalen. Inmiddels hebben ze 4500 euro gespaard en het be stuur is druk doende sponsoren te vinden. Bestuursvoorzitter N. Meerkei-k: „We hebben ook een financieel bei-oep op de ge meente gedaan, maar dat wordt erg lastig. En als de gemeente niet bijdraagt, krijgen we ook niks van subsidieverstrekker Jantje Beton en vindt de Rabo bank het te x-iskant om een kre diet tegen een schappelijke ren te te leveren. We zitten klem, maar we blijven zoeken en wer ven." Het nieuwe onderkomen beslaat een oppervlak van ruim twintig bij twaalf meter en heeft twee la gen. Door wat tussenwanden te slopen, zal er een grote weide plaats ontstaan. De rest van het pand wordt omgebouwd tot douches en toiletten, kleedka- mers en kantine. De Grevelin gengroep mag van de gemeente de units plaatsen op voorwaar de dat er een schuin dak op komt en dat de tweede verdie ping van buiten met gepotdek- selde delen wordt bekleed. Er is veel belangstelling voor de zeeverkenners, de enige op Schouwen-Duiveland. „We groeien nog steeds", zegt Meer kerk. „We zitten alleen krap in de leiding. Misschien als we straks een comfortabel clubhuis hebben, met douches met wax-m in plaats van koud water, het aantrekkelijker wordt om elke zaterdag hier te helpen." <m MRp uibru k IfTIHEiVI - Bij een bedrijfson- sval in een bedrijf aan de Rit- hemsestraat in Ritthem is giste reneen man gewond geraakt. Een man was bezig met een chuurmachine waar wat von ken vanaf sprongen. Deze von ken kwamen terecht in een blik verf. Deze verf vloog hierdoor in brand. De man wilde het verfblik op pakken maar liet het, doordat het blik zo warm was, uit zijn handen vallen. Hierdoor droop de brandende verf over zijn kle ding en veroorzaakte tweede graads brandwonden op de be ften en handen van de man. Unieke Voet Schoen Spray Geurvreters spray is de enige spray voor voeten én schoenen Hel houdt voeten en schoenen de hele dog fris! Geurvreters werkt 24 ENESSE - Schouwen-Duive- and gaat meer werk maken van eveiligheid op de stranden. Pa- iljoenhouders, gemeente en de eddingsbrigade voeren overleg 1 gezamenlijk het toezicht te erbeteren. Ook 's nacht komt r regelmatig controle op over- ast, is het streven. [oewel de besprekingen in vol- zijn en er dus nog niets J, gaat wethouder LCroné er vanuit dat nog deze omer met het verscherpte toe- icht kan worden begonnen, [en probleem is nog wel de ver- jvan de taken en bevoegd- eden in dit verband. „De jon- jens en meisjes van de reddings- irigade zijn fantastische zwem- ners. die in het water ongetwij- hun mannetje staan. Maar ls ze een groep van vijftig leef- ijdgenoten, die na een avondje lit nog even verder willen fees- en, moeten gaan vertellen dat e geen strandpaviljoen mogen reken, werkt dat misschien 1 minder goed. Dat soort as- iccten moeten we dus eerst nog ven zorgvuldig doornemen met ilkaar." )e wethouder beseft zich dat letkort dag is om alles nog gere- te kiïjgen voor aanvang volgende week) van het hoogsei- „Aan de andere kant kun- cn we het ons niet veroorloven It jaar helemaal niks te doen. Kat mij betreft geven we de af spraken op dit gebied nu een tij delijk karakter en regelen we het volgend jaar definitief." De paviljoerihouders dringen al langer aan op meer controle en toezicht op de stranden. Zowel overdag als 's nachts is er vol gens P. Fierens en L. van Vliet van de Vereniging Strandpavil joenhouders Schouwse Kust (VSSK) altijd iemand in de strandtenten aanwezig. Tijdens het hoogseizoen slapen ook le den van de reddingsbrigade in hun ondei'komen op het strand. Samen is dat toezicht goed te doen, aldus Fierens en Van Vliet, mits ook duidelijke afspra ken met de politie kunnen wor den gemaakt. „Het gaat vooral om een preventieve werking", legt Van Vliet uit. „De eerste stap is aanwezig zijn en probe ren problemen die zich voor doen op een rastige manier uit de wereld te helpen. Zijn er se rieuze calamiteiten, dan moeten we ook gelijk de politie ter plaat se kunnen krijgen. Het grote voordeel voor hen is dat ze zich over de kleine dingetjes rond dat strand geen zorgen meer hoe ven te maken. Tegelijkertijd: als we bellen, dan weten ze ook met een dat er echt hommeles is." Strandvak Overdag zullen ook de contro leurs van de gemeente wat va ker nadrukkelijk aanwezig zijn op de stranden. Naast overlastsi tuaties wordt dan -samen met de paviljoenhouders en de briga deleden- vooral gelet op overtre ding van de specifieke regels die aan het betreffende sti'andvak zijn verbonden. Volgende week worden bij iedere grote over gang langs de Schouwse kust borden geplaatst, waax'op is te zien wat daar niet mag. De re gels sluiten aan bij de indeling van de strandvakken voor doel groepen. Op een familiestx'and zijn stuntvliegers bijvoorbeeld uit den boze. De borden maken het de toe zichthouders eenvoudiger op te treden tegen misstanden, zegt VSSK-voorzitter Fierens. „Het zijn de voor iedereen zichtbare spelregels waarnaar we kunnen vex~wijzen. Nu hoor je heel vaak nog als je mensen aanspreekt op hun gedrag: 'ja, maar dat wist ik niet'. Dat excuus gaat straks dus niet meer op." De bebor- Paviljoenhouder L. van Vliet (rechts) deelt, in gezelschap van wet houder A. Croné (links), de VSSK-folder uit aan passanten. foto Marijke Folkertsma ding valt samen met folders die de gemeente gaat verspreiden over de regelgeving. Daaimaast presenteerde de VSSK gisteren haar eigen bro chure, waax'op alle aangesloten paviljoens staan aangegeven. Op die kaai't zijn ook de strand- overgangen duidelijk ingete kend. De VSSK-brochure biedt tevens een ovei'zicht van de wa terstanden in juli en augustus, geeft advies over verstandig zon nebaden en heeft een agenda met de belangrijkste strandacti- viteiten. Ook wordt verwezen naar de bijbehorende internetsi te www.beachtimes.nl met nade re bijzonderheden en nieuws over de Schouwse stranden. De bedoeling is volgend jaar sa men met de gemeente één al lesomvattende folder uit te ge ven, aldus VSSK-voorzitter Fie rens. De kaart wordt in een voor lopige oplage van twintigdui zend exemplaren gratis ver spreid. •T &SCH0& SPRAY Natuurlijk heeft Geurvreters ook de bekende inlegzooltjes. Met de introductie von de spray biedt Geurvreters voor iedereen dé totoaloplossing voor zweetvoeten en -schoenen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 33