Afspraken over helder huurbeleid PZC De brand ligt af en toe nog erg gevoelig Goese podia zoeken samenwerking Koegorspolder blok aan been Terneuzen Brouwse scouts krijgen kantoren Woningcorporatie RWS tekent overeenkomst met gemeente Noord-Beveland agenda Gewonde bij kop-staartaanrijding Diefstal uit auto's Rilland Aanschrijving natuurverstoorders Gewond bij bedrijfsongeval Vandalen gooien fiets tegen bus Nachtmarkt weekenddiensten vrijdag 9 juli 2004 b 13 BROUWERSHAVEN - De zee verkenners in Brouwershaven hebben vanaf eind september «eer een goed dak boven hun hoofd. DeGrevelingengroep van Scou ts Brouwershaven krijgt de be dekking over 28 kantoorunits die het waterschap Zeeuwse Ei landen overhoudt na de verhui zing naar het nieuwe kantoor in Middelburg. Het huidige onder komen staat op instorten. De combi-units van het waterschap staan nu nog geplaatst als tijde lijke kantooruitbreiding bij het waterschapskantoor in Goes. Na de verhuizing van het water schap naar het nieuwe kantoor moeten de units er weg gehaald worden. Commercieel was er geen belangstelling voor de kan toorunits en dus mogen de zee verkenners ze meenemen. Als tegenprestatie zullen de zee verkenners het terrein bestraten waar de units op hebben ge staan. Dat wordt op minimaal zevenduizend euro geschat. De zeeverkenners moeten zelf het transport (tienduizend euro) betalen. Inmiddels hebben ze 4500 euro gespaard en het be stuur is druk doende sponsoren te vinden. Het nieuwe onderkomen beslaat een oppervlak van ruim twintig bij twaalf meter en heeft twee la gen. Door wat tussenwanden te slopen, zal er een grote werk plaats ontstaan. De rest van het pand wordt omgebouwd tot douches en toiletten, kleedka mers en kantine. De Grevelingengroep mag van de gemeente de units plaatsen op voorwaarde dat er een schuin dak op komt en dat de tweede verdieping van buiten met gepotdekselde delen wordt bekleed. fonrlnarid Huibers fflSSENKERKE - Woningcor poratie RWS en de gemeente Soord-Beveland gaan zwart op rit zetten hoe ze met de huurwoningen op het eiland wil len omgaan. Beide partijen teke nen donderdag 15 juli een irestatieovereenkomst. Het is de eerste keer dat de RWS een dergelijke overeenkomst onder tekent. In de rest van Nederland wor den al wel langer prestatie afspraken tussen woningcorpo raties en gemeenten gemaakt", zegt RWS-directeur M. Sas. Maar hier in de regio is fioord-Beveland de eerste." contract wordt bijvoor- leeld afgesproken dat de ge- neente haar stinkende best gaat loen om ervoor te zorgen dat er raldoende mogelijkheden zijn roorde RWS om wat geld te ver- iienen. „Dat is voor ons heel be- angrijk", geeft Sas aan. „Huur woningen bouwen is zo langza- nerhand een heel dure hobby ge worden, omdat we er geen subsi die meer voor krijgen." Is er voor de RWS de mogelijkheid om gelijk met huurwoningen ook wat koopwoningen te bou wen, dan kan het in de meeste gevallen net uit. .evensloop De RWS verplicht zich van haar ;ant om de afgesproken 56 oude- enwoningen in Wissenkerke en 0 zorgwoningen in Kamper and te bouwen en deze tot in lengte van dagen daadwerkelijk aan ouderen te verhuren. Ook dooft de RWS in het stuk om ioveel mogelijk levensloopbe- redactie bevelanden/tholen Stationspark 28 Postbus31 4460 AA goes Tel: 0113-315670 Fax:0113-315669 E-mail: redgoes@pzc.nl Frank Balkenende (chef) 'ngrid Huibers Mieke van der Jagt Freek Janssen Rob Paardekam Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Pax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 op maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur stendig te bouwen, zodat bewo ners van de woningen er rustig oud kunnen worden. Stappen de RWS en de gemeen te samen in een nieuwbouw- of herstructureringsproject, dan is het de bedoeling dat er gezamen lijk een leefbaarheidsfonds in het leven wordt geroepen waar uit allerhande buurtplannetjes kunnen worden gefinancierd. De corporatie en de gemeente zullen minimaal eens in de drie jaar gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren waarmee de be hoefte aan huurwoningen en de verdeling ervan over de verschil lende huurdersgroepen in kaart wordt gebracht. „De afspraken die we nu met el kaar maken zijn op zich niet nieuw", geeft Sas aan. „Wel nieuw is het feit dat de vrijblij vendheid van die afspraken met een prestatiecontract eruit wordt gehaald. Zo'n contract geeft helderheid aan beide kan ten over de wijze waarop we bij voorbeeld een woningzoekende helpen, hoe we omgaan met de vernieuwing van de woningvoor raad en hoe we wonen en zorg denken te gaan combineren." De RWS voert op dit moment besprekingen met de gemeente Goes over een vergelijkbaar prestatiecontract. Het is de bedoeling om op termijn ook met de gemeente Kapelle afspra ken op papier te zetten. STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - COC-café De ioos, 22.00 uur:Vrijdagavondcafé; GOES - Leger des Heils, 9.00-12.00 uur: éikoop kleding en meubelen; Maria Magdalena Kerk, 12.30 - 16.30 uur: Opengesteld voor bezichtiging; Kantine ZIM, 13.30-16.30 uur; Biljart voor oude ren; Grote markt, 20.00-00.30 uur: Nachtmarkt; HANSWEERT - Kaj Munk, 13.00 uur: [Seniorensoos; KAPELLE De Vroone, 13,30 uur: So- pèteit; KL0ETINGE Geerteskerk, 13.30-16.00 «irOpen voor bezoekers:. K0RTGENE - Haventerrein, 19.00 uur: Playbackshow en optreden band Infer- no; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 14.00 uur. Alzheimer(inloop)café Reimers- wal, Sporthal, 19 30-20.30 uur: Condi tietraining; WEMELDINGE - De Wemel, 13.00 uur: Sociëteit; YERSEKE Dreef en Kerkplein, 0800-13.00 uur: Weekmarkt; Prinses Beatnxhaven, 13.30 uur: Vertrek rond vaart op de Oosterschelde. Het noodgebouw is opgebouwd uit losse containers. door Freek Janssen GOES - Nog altijd zijn er kinderen die elke dag hun etuitje mee naar huis ne men. Voor als de school weer afbrandt. De herinnering aan de brand van ander half jaar geleden ligt nog vers in het ge heugen bij basisschool 't Noorderlicht in de Goese Polder. Maar hoewel de school nog in een noodgebouw zit, loopt alles inmiddels weer op rolletjes: „Ieder een heeft aan alle kanten meegewerkt om het ons naar de zin te maken." Schooldirecteur A. van Reenen was niet in Goes, op nieuwjaarsdag 2003. „Ik las het op teletekst: twee basisscholen en een wijkgebouw in Goes afgebrand. O jee, dacht ik. Helaas klopte mijn ver moeden; het was onze school. Ik ben er meteen naar toegegaan en vanaf dat mo ment werd ik volledig opgeslokt door de gebeurtenissen." In eerste instantie werd de school onder gebracht in het gebouw van de voorma lige Beatrixschool in Goes-Zuid. Leer lingen werden met bussen heeft en weer gebracht van de Goese Polder naar Zuid. Na de zomer kon de school terug keren naar de wijk; het noodgebouw op het terrein van verzekeringsmaatschap pij ZLM was klaar. „Ik weet nog dat we de eerste keer hier binnenkwamen. We waren echt stomverbaasd. Je stelt je zo iets voor als een oude barak, maar het was gewoon heel erg mooi." Het noodgebouw is opgebouwd uit los se containers, een klaslokaal bestaat uit drie containers. Met de ruimte valt heel goed te leven, vindt Van Reenen. „Het is er heerlijk ruim. De lokalen zijn iets kleiner dan we gewend waren, maar ze voldoen aan alle normen. Verder zit er alles in wat we nodig hebben: een han- denarbeidlokaal, een speelzaal voor de kleuters, drie kantoorkamers en veel bergruimte. Het enige wat we moeten missen is een gemeenschapsruimte; die hadden we in het oude pand wel en hier niet." Ook op het speelplein heeft de school iets moeten inleveren. „Het plein is klein, maar door om beurten pauze te houden kunnen we dat heel goed opvan gen." De wandjes zijn dun en houden niet alle geluid tegen. „Als ze boven lo pen te stampen, trilt het hier beneden. Vorig jaar hadden we vrij veel last van de warmte, deze zomer werkt het weer gelukkig goed mee. Kijk, hoe we nu zit ten is natuurlijk niet optimaal, maar we zijn allang blij dat we een fatsoenlijke plek hebben. En er zijn ook voordelen aan deze locatie, het is bijvoorbeeld lek ker rustig." Van Reenen denkt dat ook de leerlingen zich goed thuis voelen in het noodge bouw. Voor sommige ouders is het wel lastig: „De oude school lag veel centra ler in de wijk dan het noodgebouw. Vooral voor ouders die hun kinderen te voet naar school brengen, is het ver." Hij merkt dat de brand af en toe nog ergjevoelig ligt: „Als we hier een brandoefening houden, moeten we de kinderen goed voorbereiden. Dat het niets met die brand van vorig jaar te ma ken heeft, want daar zijn ze als de dood voor. Er zijn kinderen die nog altijd el ke dag hun etuitje mee naar huis ne- pS»® foto Willem Mieras men. Het heeft een enorme impact ge had." De directeur kan er nog steeds niet over uit hoeveel steun 't Noorderlicht heeft gehad na de brand. „De gemeente Goes heeft enorm meegewerkt. Ook aan ZLM hebben we heel veel gehad. Het noodge bouw staat op hun terrein en als we ook maar iets nodig hebben, werken ze mee. De vrijwilligers in het wijkcentrum, met wie we het gebouw delen, staan al tijd voor ons klaar. En we hebben veel sponsors gehad. We kregen geld van ZLM, maar ook van mensen in de wijk en daarbuiten." Hij heeft als directeur veel te doen ge had in de maanden na de brand. „Ik heb het een tijdje heel zwaar gehad. Zo iets slokt enorm veel privé-tijd op. Ei genlijk had ik pas met Kerst het gevoel dat het voorbij was, dat we alles weer op een rijtje hadden staan." Al met al is de school er nog best goed van afgekomen. „De financiën en de kwaliteit van de school hebben niet on der de brand te lijden gehad." En dat is al heel wat. De school hoopt in januari 2007 weer op het oude plekje verder te gaan, als de nieuwbouw bij De Spinne af is. door Frank Balkenende GOES - Podium 't Beest en thea ter De Mythe in Goes verkennen binnenkort mogelijkheden om samen te werken. Dat gebeurt op initiatief van 't Beest. Volgens coördinator R. Schot van het podium voor muziek, theater, film en literatuur liggen er kansen. Dat varieert van het gebruik van eikaars ruimte, com binaties van activiteiten (De My the en 't Beest zijn bijna buren), uitwisseling van personeel en het bundelen van publiciteit, bij voorbeeld vaststaande voorstel lingen opnemen in het program maboekje van de Stichting Thea terexploitatie Zeeland (STEZ). Na de zomer gaan besturen en leiding van De Mythe en 't Beest verkennen waar mogelijkheden liggen. Volgens Schot heeft De Mythe positief gereageerd op het initia tief. Met opzet is niet eerder con tact gezocht. Het nieuwe theater De Mythe, onderdeel van de STEZ, heeft net het eerste sei zoen achter de rug. Dat is overi gens uitermate goed verlopen met hogere bezoekersaantallen. Zowel Schot als bestuursvoorzit ter L. Zonruiter van 't Beest be nadrukken dat samenwerking mogelijk is, zij het met behoud van de identiteit van het po dium aan de Beestenmarkt. Dat programmeert vooral vernieu wende, experimentele muziek, dans- en theatervoorstellingen, evenals alternatieve films. Net als De Mythe kijkt het 't Beest terug op een goed sei zoen. Het aantal bezoekers is met 1500 gestegen tot 11.000 per jaar. Dat is exclusief de voor stellingen die het podium voor scholen programmeert, die sa men nog eens 11.000 bezoekers opleveren. Schot schrijft die stij ging onder meer toe aan een be tere programmering. „We weten nog beter kwalitatief goede en vernieuwende voorstellingen neer te zetten. Dat komt ook doordat onze programmeurs zich minder druk hoeven te ma ken om financiële zaken - dat doet de financiële administratie - en zich meer dan voorheen kunnen richten op hun kern taak. Daarnaast zijn we blij met onze 105 vrijwilligers die in de uitvoering, zoals kaartverkoop, reservering en bardiensten, goud waard zijn." Afgelopen seizoen waren er 170 films te zien, 25 theatervoorstel lingen, 40 concerten en vijftien voorstellingen van het jeugd theater. Oefenplek Het Jeugdtheaterhuis van 't Beest heeft overigens sinds vo rig jaar een oefenplek in schouw burg De Mythe. Daarnaast pro grammeert het podium per jaar 120 voorstellingen voor scholen in de Oosterschelderegio (exclu sief Tholen, Reimerswaal wil af haken). Die voorstellingen zijn in 't Beest of in dorpshuizen en scholen. 't Beest blijft bij de huidige koers. Er staan nog wel wat 'nieuwigheidjes' op de rol. Sa men met een groep leerlingen van het Goese Lyceum werkt 't Beest aan het Do It-project. Scholieren zijn bezig een mu ziekavond op touw te zetten met het thema 'contact', 't Beest heeft dat idee 'geleend' van het collega-podium Burgerweeshuis in Deventer. „Jongeren klaagden daar dat er nooit iets te doen was in Deven ter. Het Burgerweeshuis heeft toen de jongeren aangespoord zelf een activiteit op touw te zet ten. Zoiets leek ons leuk voor Goes." Do-It vindt in december plaats, een datum wordt nog ge prikt. De exploitatie krijgt 't Beest met kunst- en vliegwerk rond. Bestuursvoorzitter Zonruiter zegt dat 't Beest niet de vaste subsidiegevers, de gemeente Goes en de provincie, nog meer geld wil vragen. Die doneren per jaar 650.000 euro. „Daar over hebben we niet te klagen." Wel wordt geprobeerd andere fondsen aan te boren. Bijvoor beeld de subsidiepot van de Ver eniging Nederlandse Podia. Ook ligt er een gezamenlijk verzoek van 't Beest, Brogum (Zierik- zee), Kalashnikov (Terneuzen) en De Piek (Vlissingen) bij de provincie. Dat betreft specifiek subsidie voor het stimuleren van popcultuur. De Raad voor de Cultuur heeft een positief ad vies gestuurd naar het provincie bestuur. Met die toekenning kunnen de vier ook weer het landelijk Fonds voor Podium Programme ring en Marketing aanboren. ZIERIKZEE - Op de N59 in Schouwen Duiveland is gis termiddag rond half vier een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Een 32-jarige vrouw uit de gemeente Schouwen-Duiveland reed op de N59. Achter haar reed een 28-jarige automobilist uit Dongen. De vrouw moest plotseling remmen, maar dat had de man uit Dongen die achter haar reed te laat in de gaten. Daardoor reed hij achterop haar auto. De vrouw raakte gewond bij de aanrijding en moest met de ambulance overgebracht worden naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten beschadigd. RILLAND - Uit een personenauto die geparkeerd stond op de Oesterdam bij Rilland is op gisteravond tussen 19.00 en 20.30 uur kleding weggenomen. De eigenaar van de auto, een 41-jarige Belg, had zijn auto geparkeerd om dat hij wilde gaan surfen. Toen hij bij de auto terugkwam bleek dat er was ingebroken. De schade bedraagt enkele honderden euro's. Een 34-jarige vrouw is gistermiddag tussen 16.45 en 16.50 uur het slachtoffer geworden van een diefstal. Zij had haar auto even neergezet op de Zimmermanweg in Rilland om een telefoontje te plegen. Toen ze vijf minuten later terugkwam bleëk dat er in de auto was ingebroken. Uit de auto is een tas gestolen met daarin geld, bankpas sen en een identiteitskaart. HULST - De gemeente Hulst treedt streng op tegen leden van de vereniging De Eigen Stek. In het natuurgebied na bij Luntershoek (een perceel aan het Groot Eiland en de hoek Nieuwe Zeedijk met de Sasdijk) heeft de gemeente diverse overtredingen bemerkt. Zo heeft de vereniging zonder een vergunning aan te vra gen knotwilgen gerooid, een rietkraag verwijderd, de bo dem van de kreek verdiept en een stacaravan gestalt. Hulst is inmiddels aan zijn tweede aanschrijving toe. Bij nieuwe overtredingen zal de gemeente forse boetes opleg gen en de caravan zelf, op kosten van de eigenaar, wegha len. MIDDELBURG - Een 48-jarige inwoner van Landgraaf is gisterochtend gewond geraakt bij werkzaamheden bij een bedrijf aan de Kanaalweg in Middelburg. De man was grote glazen platen aan het lossen. Hij kwam onder de platen terecht toen ze omvielen. Omstanders konden hem bevrijden. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie stelt een onder zoek in. MIDDELBURG - Onbekenden hebben woensdagavond rond tien uur met een fiets een ruit van een bestelbus ver nield op de Sir Winston Churchillaan in Middelburg. De 37-jarige Middelburgse bestuurder reed over de weg toen plots een fiets tegen zijn bus werd gegooid. Een ruit werd daardoor vernield. De bestuurder en een inzittende schrokken hevig van het incident. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De Koegorspol der dreigt een financieel blok aan het been van Terneuzen te worden. De gemeente had voor de herin richting van het polder een ex ploitatieplan gemaakt dat, een maal uitgevoerd, de gemeente meer dan zes ton zou opleveren. Nu het zo goed als zeker is dat er geen slibdepot komt in de pol der, de bouw van een windmo lenpark op losse schroeven staat en er ook geen zekerheid be staat over de bouw van een mest verwerkingsfabriek, lijkt de ge meente opgezadeld te worden met een exploitatieplan dat zal moeten worden afgesloten met een verlies van zo'n drie miljoen euro. Wethouder A. van Waes (ruimte lijke ordening) vindt het echter voorbarig om nu al te stellen dat de ontwikkeling van de Koegors polder eindigt in een ramp voor de gemeente. „We wachten nog steeds op een aanbod v§n staats secretaris Schultz van Haegen. Zij heeft begin dit jaar de bo dem uit het herinrichtingsplan gehaald door de proef met de verwerkingsfabriek voor slib te schrappen. Het niet doorgaan van de aanleg van het depot heeft ook gevolgen voor andere werkzaamheden die daar onmid dellijk aan gekoppeld zaten, zo als het aanleggen van goede ont sluitingswegen." GOES - Stichting Speciale Markten houdt morgen een nachtmarkt op de Grote Markt in Goes. Op de markt, die om 20.00 uur wordt geopend, staan tientallen kramen en standwerkers. De nachtmarkt duurt tot 00.30 uur. (Advertentie) Dames maal 43/45 Heren 47/50 schoenen voor GROTE maten ST. ADRIAANSTRAAT 5 GOES zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Huisartsenpost De Bevelanden 's Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur. in weekeinde of tij dens feestdagen) Heinkenszand e. o. vrij. 17.30-ma. 08.30 uur: Patiënten van huisartsenpraktijk dr, J.A. Fortrie en dr Miermans, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. tel.: 0113-563074. Spoed: 0113-563110. Tholen/St. Phlipsland Van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur: Huisartsenpraktijk Bergen op Zoom, Pa- raselsuslaan 2, tel. 0164 273855. Tandartsen Noord- en Zuid-Beveland B. Rijksen, Vroonlandseweg 33, Kapel le, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Tandartsen de Pijlers: uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Wimmers en de Wit tel.(0113)220034. Voor geheel Tholen. van zat. 08.00-zon. 24.00 uur: J. Kaemmerer, Dorpsstraat 98, Halste ren, tel. 0164 686388. Spreekuur zat. en zon. van 17.00-17.30 uur. Apotheken Avond- en weekenddiensten wor den verzorgd door De Zeeuwse Apo theek, Stationspark 35, tel. (01131 270620. Dierenartsen Goes, Heinkenszand en Noord-Beve land: P C. Stokman, 's Gravenpolderseweg 39, Goes, tel (0113)213419. Praktijk voor gezelschapsdieren, L. Huiskes-Cornelisse en M Berrevoets, Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113 572756. Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Tholen W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekend spreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poort vliet. Zat van 8.30-9.00 uur en in Tholen van 11.00-12.00 uur op Botermark 10, Wijkverpleging Allévo. tel.(0113)249111. Stichting Thuiszorg Nederland tel.(0113)229003. Verloskundigen Verloskundige Maatschap Goes, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur: M.Stroo, tel. 0113 224099 Bij geen gehoor via alarmcentrale Vlissingen, 0118 414444.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 31