>zc ïarde kritiek op onder wijs tekort Historisch muziekfeest bij viering 600 jaar Goes Pasar Malam aan het Veerse Meer We proberen gezellig en rustig te zijn NIEUW! 16 loese fracties vallen over gat van 1,3 miljoen voor huisvesting scholen 'omp voor lestrijden van rand op strand Raad op bres voor Wilhelminahuis Reclamebord Agrimarkt moet weg Geld opgehaald voor oogproject Automobilist valt in slaap WXOVO. fesüvaLnl zeeuwse almanak Huis Lactie: 0113-315649 iw.pzc-n' _ailredactie@pzc.nl tas 314460 fiJK Goes Kertentie-exploitatie: C en Midden-Zeeland: 0113-315520; Ks-Vlaanderen: 0114-372770; Bonaal: 020-4562500. Lijdag 9 juli 2004 Leesvriendjes editie Bevelanden-Tholen wFrank Balkenende )ES - Het structurele tekort 1,3 miljoen euro voor de jsvesting van scholen in de ge- ;nte Goes krijgt raadsbreed ijkerharde kritiek. Fracties den het onbegrijpelijk dat college vorig jaar nog voor- Ideeen kwart miljoen euro te inen bezuinigen op het inte- al huisvestingsplan voor het lerwïjs, om een jaar later de ad een fors begrotingsgat te esenteren. door deze tegenvaller Goes de komende jaren rs bezuinigen, te beginnen et twee miljoen euro in 2005. ties als de WD, SGP/ Chris- DÜnie en D66 vinden het fi- ïcièle beleid nogal wankel, zo at in hun algemene beschou- ngen op de voorjaarsnota, een icieel vooruitzicht voor de mende vier jaar. Volgens de atste fractie heeft het college algemeenheid te weinig eep op het huishoudboekje, aardoor allerlei verrassingen unnen) opduiken. 166 verwijst naar de gemeente chouwen-Duiveland, waar de asten van een archeologisch on- «rzoek aan de Nobelstraat vol- rekt uit de hand liepen, zon- een gemeentebestuurder nan wist. De affaire, in de Sndelgangen Nobelgate ge temd, kostte alle Schouwse ethouders de kop. lure fouten et CDA wil nu van het college Sten waarom het tekort op het ivestingsplan voor onderwijs pas boven water komt en wie 'oor verantwoordelijk is. ik GroenLinks stelt die waag ESTKAPELLE - Nog deze zo- er kan de Veerse brandweer randen bestrijden vanuit de re. Het korps krijgt een brand- reerpomp die wordt gemon- terd op de reddingboot in West- spelle. Ie pomp moet de snelheid en de apaciteit van de brandweer ver roten. „We kunnen de pomp ge- ruiken bij natuurbranden en ij branden op het strand", zegt immandant A. Willemstein an de brandweer Veere. „Nu ebben we problemen met de luswatervoorziening. We halen et bluswater van de wal, dat boet door slangen over de dui- ben en de duinen zijn op sommi ge plaatsen erg breed." Pe ouderwetse methode kost Nel tijd. Bovendien is de capaci teit van de brandweerslangen vaak onvoldoende. Volgens Wil lemstein is het belangrijk dat ws op het strand goed kan wor tel geblust, niet alleen bij bos te dumbranden, maar ook bij brand in strandhuisjes of strand paviljoens. Oe mobiele pomp komt in de jonds te staan van de Koninklij ke Nederlandse Redding Maat- schappi] (KNRM) in Westkapel- le en constateert dat er 'dure fou ten' zijn gemaakt. Het college heeft al voorstellen aangekondigd om de uit de pan rijzende kosten voor onderwijs huisvesting te beteugelen. De ge meente voert sinds 1997 de regie over het (ver)bouwen van scho len, het aanbieden van tijdelijke huisvesting en de plaatsing van noodlokalen. Op grond van de huidige verordening moet zij de huisvestingskosten betalen als scholen met verzoeken komen. Motie De huidige malaise is voor de VVD aanleiding om dat beleid te verlaten. De partij overweegt daar volgende week tijdens de behandeling van de voorjaars nota een "motie over in te dienen. De liberalen willen dat scholen zelf hun huisvestingsproblemen gaan oplossen, waarbij de ge meente het rijksgeld daarvoor doorsluist naar het onderwijs. Volgens de WD wordt daar al vier jaar over gepraat in Goes, maar heeft dat nog niks opgele verd. De PvdA merkt op dat de verordening tot stand is geko men in samenspraak met het lo kale onderwijs en volgens de normen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is ingewikkeld om die verordening open te breken. Over het bezuinigingspakket van het college, twee miljoen eu ro in 2005, is de raad verdeeld. Het pakket omvat drie delen: verhoging van onroerend-zaak- belasting (vier ton), het aantal ambtenaren met vijf procent ver minderen zonder gedwongen ontslagen (acht ton) en een uit gavenbeperking van acht ton. Dat is een waslijst aan kleinere en grotere posten, waarbij het college met de stofkam door de begroting is gegaan. SGP/ Chris ten-Unie, PvdA en D66 noemen de werkwijze van het college te leurstellend. De bezuinigingen zijn niet of slecht onderbouwd, gevolgen ervan niet te overzien. Zij wensen eerst een debat over welke taken de gemeente de wel en niet moet uitvoeren. D66 wijst het bezuinigingspakket voorlopig af. Het CDA neigt ertoe het college op hoofdlijnen te volgen, maar vraagt of investeringen kunnen worden uitgesteld, zodat de ozb-verhoging kan vervallen. Die mag voor de PvdA wel door gaan, evenals inkrimping van het ambtenarenapparaat. Voor de rest lanceert de fractie een ei gen waslijst aan bezuinigingspo sten voor in totaal 2,2 miljoen euro. Het zijn taakstellende uit gavenbeperkingen, die verder niet zijn onderbouwd. De PvdA stelt daarnaast dat het Masterplan Binnenstad, ambiti eus maar ook duur, over meerja ren moet worden uitgesmeerd. SGP/ChristenUnie wil het mes vooral zetten in welzijn en cul tuur. De WD, die het pakket van het college steunt, denkt ook aan uitstel van grote projec ten, zoals het verkeers- en ver voersplan. GroenLinks noemt in dat verband het plan voor een woonwijk op het havenindustrie terrein. Die fractie vindt overi gens dat er een discussie met de bevolking moet komen over de vraag of de belastingen moeten stijgen of dat de gemeente zelf moet beknibbelen. SINT PHILIPSLAND - 'De container staat op het terrein, we proberen gezellig en rustig te zijn, moeten er toch herriestoppers in uw oren, laat 't ons dan even horen.' Dat stond op een doosje met oordopjes dat omwonenden van de nieuwe jongerenont moetingsplaats (JOP) op het havenplateau in Sint Philipsland als cadeau kregen van de toekomstige gebruikers. Burgemeester W. Nuis, wethouder M. Velthuis en de jon- gerenraad JOTH openden de container gisteravond met het doorknippen van een lint. Na de opening spoten graffiti-artiesten in grote letters 'flip-jop' op de container. foto Willem Mieras door Ingrid Huibers GOES - Ongeveer vijftien Goese muziek-, dans- en toneelgezel schappen zullen ter opluistering van het zeshonderdjarig be staan van hun stad, volgend jaar, gezamenlijk een historisch muziektheaterstuk opvoeren. De voorstelling wordt tijdens de (Advertentie) Unieke Voet Schoen Spray - Geurvreters spray is de enige spray voor voeten én schoenen Hel houdt voeten en schoenen de hele dag fris! Natuurlijk heeft Geurvreters ^jUgjjr ook de bekende inlegzooltjes. L Mei de introductie van de spray &SCH0t^ biedt Geurvreters voor iedereen dé totaaloplossing voor zweetvoeten en schoenen. Geurvretors werkt 2' 0® nibr,^i,a7^f-iL55a li—.:K. ^rsohijnt atle titels orfnatje over adüfliteffiri in i feestweek, begin juli, vijf keer gespeeld op een podium voor het stadhuis op de Grote Markt. Voor de regie van het spektakel stuk tekent Koen Schyvens, die in Goes eerder de artistieke lei ding had over de opera's Zacha- rias Jansen en Anatevka van de Goese Operette Vereniging. Aan het definitieve programma voor de officiële feestweek, begin juli, wordt nog gewerkt. Ver schillende verenigingen en en thousiaste Goesenaren zijn be zig een programma in elkaar te timmeren op het gebied van sport, kunst, muziek, dans en theater. Gedurende het jaar wordt er tij dens verschillende evenementen aandacht besteed aan zeshon derd jaar Goes. Zo wordt het ju bileumjaar begin 2005 ingeluid met een nieuwjaarsconcert in theater De Mythe. Historisch Museum De Bevelan- den, dat na afronding van een grootscheepse verbouwing in april zijn deuren opent, besteedt aandacht aan het zeshonderdja rig bestaan van Goes met een speciale tentoonstelling. In juni zal er overal in de binnenstad beeldende kunst te zien zijn. Verder zal Goes Kinderstad, dat elk jaar in augustus wordt ge houden, volgende zomer geheel in het teken staan van het zes honderdjarig bestaan van de stad. In oktober ten slotte wordt er een orgelconcours gehouden. Speciaal voor de leerlingen van de Goese basisscholen wordt er door een groepje Pabostudenten een lespakket gemaakt. Daar mee kunnen kinderen bijvoor beeld leren striptekenen aan de hand van een speciaal voor dat doel geschreven stripverhaal over de geschiedenis van Goes. Ook wordt er een musical ge schreven die alle scholen - apart of gezamenlijk, dat is nog niet helemaal duidelijk - gaan opvoe ren. Met het uitrollen van een grote banier langs het stadhuis aan de Grote Markt werd gistermiddag het logo voor de festiviteiten ont huld: Een rood-wit gestreepte wapperende vlag met pontifi caal in het midden de 'Goese gans'. Rood en wit waren eeu wenlang de stadskleuren van Goes. Goese weeskinderen heb ben die kleuren - in de vorm van twee kleine koordjes die op de schouder van hun kleding za ten vastgenaaid - bijvoorbeeld tot in de twintigste eeuw gedra gen. Voor geen enkel evenement hoeft straks toegang te worden betaald. Om alles door te kun nen laten gaan, probeert de ge meente driehonderdduizend eu ro bij elkaar te krijgen. Burge meester D. van der Zaag teken de gistermiddag vier sponsor contracten. Die brengen geza menlijk ruim honderdduizend euro in het laatje. De gemeenteraad van Goes neemt donderdag 16 juli een be sluit over een gemeentelijke bij drage van 150.000 euro. Voor de resterende vijftigduizend euro wordt nog druk naar sponsors gezocht. GOES - Het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp verdient snel renovatie. De meeste Goese raadsfracties breken daar in hun algemene beschouwingen een lans voor. Het dorpshuis dateert uit de jaren vijftig en is dringend aan een opknapbeurt toe. Het gebouw is in zo'n slechte staat dat het bestuur geen verantwoordelijkheid meer wil dra gen voor de exploitatie. Hoewel Goes fors moet bezuini gen de komende jaren, vinden PvdA, D66, SGP/ChristenUnie en CDA dat het college van burge meester en wethouders op korte termijn met een plan moet komen. De PvdA gaat daarin het verst. Volgens de fractie heeft wethouder D. van Ewijk (welzijn, GroenLinks) vorig jaar tijdens een praatavond in Wilhelminadorp bij de bevol king de verwachting gewekt dat het dorpshuis in 200£ zou worden opgeknapt. De fractie vindt dat het collegé dan ook na de zomer 400.000 euro op tafel moet leggen, zodat de renovatie van het dorpshuis nog dit jaar kan be ginnen. GOES - De Agrimarkt in Goes moet een reclamebord op zijn terrein aan de Van Hertumweg weghalen. Het bord meldt dat de supermarkt is uitgeroepen tot de top-drie van supermarkten in Nederland. Het bedrijf had bij de ge meente een vergunning aangevraagd om het bord tot eind dit jaar te kunnen laten staan. Het Goese college van bur gemeester en wethouders heeft de aanvraag deze week af gewezen. Er ligt een negatief welstandsadvies, wat wil zeggen dat het reclamebord een smet op het straatbeeld werpt. LEWEDORP - Tijdens de regionale afscheidsdienst van pastor T. Brooijmans, afgelopen weekeinde in Lewedorp, is negenhonderd euro opgehaald voor het oogproject Fo cus II. Dit project ondersteunt onder andere oogartsen in opleiding in Burkina Faso en Ivoorkust. Het bedrag is de ze week door Brooijmans aan een bestuurslid van Focus II overhandigd. ARNEMUIDEN - Een 44-jarige Middelburger is in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur met zijn auto op de A58 ter hoogte van Arnefnuiden van de weg af geraakt. De man was, naar zijn zeggen, achter het stuur in slaap gevallen, vervolgens met zijn auto over de kop geslagen en in de struiken terechtgekomen. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto is geheel vernield. door Ingrid Huibers KAMPERLAND - Lekker Indisch eten en slenteren over een oosterse markt met snuiste rijen, standwerkers, kunst en veel cultuur. Dat kan vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juli op de Pasar Malam in Kamperland. Op het terrein bij het Waterski centrum aan het Veerse Meer worden vijf buitenrestaurants ingericht waar ongeveer vijfhon derd mensen tegelijk van een hapje kunnen genieten. Er zijn diverse modeshows en stands waar bezoekers worden gemas seerd. Verder wordt er een de monstratie Pent jak Silat (een oosterse vechtsport) gegeven en treedt buikdanseres Aviya op. Tijdens de Pasar Malam wordt aandacht gevraagd voor West-Papoea (het voormalig Ne- derlands-Guinea). In een speciaal paviljoen presen teert de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat zich samen met nog elf andere hulp organisaties die allemaal betrok ken zijn bij West-Papoea. Geld Het is de bedoeling tijdens de Pasars - de rondreizende markt doet behalve Zeeland ook Utrecht, Flevoland en Brabant aan - geld in te zamelen voor een project moeder- en kindzorg in de buitengebieden rond Sor- ong in West-Papoea. Gedurende drie dagen worden op twee podia optredens ver zorgd door Blue Diamond Riem de Wolff en zijn band The Night- breakers. Verder geven Danny Everett The Hula Girls, Ger Sinai The Jeans, Louis Poetiray en de Nederlandse Elvis Presley René Shuman acte de presence. Ook Zeeuwse artiesten als de Moluk se band Bersatu en dansgroep Buga Tjenkeh uit Middelburg zullen de Pasar Malam opluiste ren. Kinderen Om het feest helemaal compleet te maken kan er worden gepaint- balld en staan er voor kinderen een zweefmolen en een spring kussen klaar. De Pasar Malam is vrijdag van 13.00 tot en met 22.30 uur open; zaterdag van 12.00 tot en met 23.00 uur en zondag van 12.00 tot en met 20.30 uur. (Advertentie) 30 aus t/m 12 aept 2C04 bel 0900 33 000 33 festivalhart Abdij Middelburg Het Zeeuws Orkest MUSICA ESPAGNOL vrl0sept21u30 €10 Met het uitrollen van een grote banier langs het stadhuis aan de Grote Markt werd gistermiddag het logo voor de festiviteiten ont huld. foto Willem Mieras Het Vlissingse gezin kijkt er al maanden naar uit; naar het moment waarop het de nieu we woning in een prettige wijk aan de rand van de stad kan betrekken. Met enige regelmaat maken pa, ma en de kinderen een rit je naar de woning-in-aan- bouw om te bezien hoe de werkzaamheden verlopen. Die tripjes leiden de laatste weken tot gevoelens van gro te tevredenheid; alles vordert dermate voorspoedig, dat de verhuiswagen binnenkort kan worden besteld. En, informeerde het ouder paar bij de jongste dochter (4), waar wil jij straks je slaapkamer, aan de voor- of aan de achterkant? De kleine Larissa kan maar moeilijk tot een beslissing komen. Mag het ook aan de binnen kant?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 29