nderwijs en uitkeringen gekort Diefstal pleziervaartuigen stijgt fors Jqpr.de franc© PZC Geen badgasten maar zandzakken Provincie wil geen Ierse schelpdieren Auto Opnieuw liquidatie in Amsterdam Wi 'alm komt met 750 miljoen aan extra bezuinigingen Hoondert Staalbouw BV ww fymbolische 'is na fataal ingeval met ichtkogel r#> cfocihcfb Sharon komt IAEA niet tegemoet Alle scholen aan de glasvezel 15 WCT verdeelt ook CDA Kasparov naar Vlissingen? 27 i 16° 11° Stevige wind Vooral vanmiddag diverse buien en toene mende westelijke wind. Met aanvoer van koele lucht wordt het slechts rond 16 graden. 46e jaargang no. 160 rijdag 9 juli 2004 os nummer 1,20 tel: (O I 18) 441 441 www.raymondo.nl U begint met gegratineerde mosselen Gevolgd door onze sliptongetjes met gepast garnituur *7 En als afsluiting kunt u genieten van een heerlijke sorbet maandmenu 23 |nnr Hans van Soest JEN HAAG - Het college lid gaat volgend jaar met ionderd euro omhoog. Ont- jagvergoedingen die hoger -ijn dan een nog vast te stel- m wettelijke norm worden joortaan gekort op de pW-uitkering. En de leef- jjdsgrens voor de IOAW [uitkering oudere werklo on) wordt opgetrokken van iOnaar 55 jaar. Dat is een aantal van de belang- ijkste bezuinigingsmaatregelen (vaar minister Zalm (Financiën) en principe-overeenkomst over eeft gesloten met zijn colle- a-ministers. Vandaag moet het abinet instemmen met het be- uinigingspakket dat de komen- e jaren 750 miljoen euro moet pleveren. Dat kan nog wel eens astig worden, omdat Onderwijs- ïnister Van der Hoeven nog te- enstribbelt. Zij zou tot 143 mil ieu euro moeten inleveren van haar budget. lit bedrag moet bereikt worden loorin 2006 het collegegeld nog- naals met 100 euro te verhogen O door de OV-jaarkaart voor udenten om te zetten in een le ng. let plan om iemands gouden mddruk te verrekenen met de fW-uitkering had het kabinet orig jaar al willen invoeren, aar werd toen van tafel ge aaid onder druk van de vakbe- leging. Het kabinet wil voorko- len dat ontslag een te aantrek-1 slijk alternatief wordt voor vut ptspraak volgt óp 21 juli. (Advertentie) Bent u de Beplatingsmonteur waar naar zoekt? Kijk morgen in de en maak werk van deze of één van de vele andere vacatures. en prepensioen. De maatregel moet in de komende jaren zo'n 150 miljoen euro opleveren. De IOAW is onder meer be stemd voor oudere werklozen van wie de WW-uitkering is ver lopen. Zij behouden nog een mi nimumuitkering die niet wordt verrekend met eigen vermogen, zodat zij hun eigen huis niet hoe ven op te eten. Nu komen 50-plussers er nog voor in aan merking, straks alleen nog maar 55-plussers. De maatregel levert zo'n 30 miljoen euro op. Ook op het budget van Volksge zondheid wordt gekort. Minis ter Hoogervorst zal onder meer verder beknibbelen op de AWBZ, het fonds voor onverze- kerbare ziektekosten. In totaal moet hij zo'n 100 miljoen euro bezuinigen volgend jaar. De maximale lengte van de WW wordt in ieder geval volgend jaar niet teruggebracht van vijf naar twee jaar. Dit was een vuri ge wens van Zalm en minister Brinkhorst (Economische Za ken). Minister De Geus (Sociale Zaken) lag echter dwars. Hoe wel de maatregel niet voorkomt op het bezuinigingslijstje, heeft Zalm al wel aangekondigd dat de maatregel nog niet van tafel is. Later deze zomer wil hij een 'fundamentele discussie' over de toekomst van de WW. DDDELBURG - Wegens het eroorzaken van een vuurwerk- ngeval met dodelijke afloop in liddelburg is gisteren tegen 39-jarige man uit die plaats 'eertig uur werkstraf geëist. )oor het afsteken van een licht- [ogel was brand ontstaan in de lal van een 74-jarige vrouw die ater aan de gevolgen van de Irand overleed. I Middelburgse officier van ustitie A. Flikweert vond dood oor schuld bewezen, maar leid rekening met het heldhafti- t optreden van de verdachte, lij wist in die oudejaarsnacht vrouw uit de brandende wo- jng te redden. Het slachtoffer verleed echter twee weken la- er aan de brandwonden. Sr gaat elk jaar op grote schaal legaal vuurwerk de lucht in. let gevaar voor panden. Dat d nu een mensenleven kost is ïtzonderlijk. Hij heeft zich het evaar niet gerealiseerd. Mijn jjs moet men als symbolisch ien"i aldus Flikweert. jk officier vond dat de verdach- e aanmerkelijk' onvoorzichtig tod gehandeld door de lichtko- p in een woonwijk met hoog- iouw af te steken. iaadsman H. Mink bepleitte jfjspraak, omdat het afschie- van vuurpijlen normaal leen gevaar oplevert. „Het is ongelukkige samenloop van SCARBOROUGH - De eigenares van een snoepkraam aan het strand van Scarbor ough in Noord-Engeland legt zandzakken tegen haar nering. Ook gisteren teisterde een fikse zomerstorm de Britse oostkust. Woensdag zette de storm vele duizenden door Imke van Schaijk en Ferdi Schrooten DEN HAAG - Het aantal dief stallen in de watersport neemt hand over hand toe. Het afgelo pen jaar zijn twintig procent meer boten, buitenboordmoto ren en trailers gestolen dan in 2002, blijkt uit cijfers van de po litie. Schade-experts verwach ten dit jaar opnieuw een forse stijging. Uit de cijfers van het Korps Lan delijke Politiediensten blijkt dat het aantal gestolen boten met een vijfde is toegenomen, naar 93.9 vorig jaar. Het jaar er voor kon de politie juist nog een bijna even grote daling melden van het aantal gestolen boten. Dieven blijken vooral tuk op mo torboten en sloepen. Zo'n boot kost vaak al gauw enkele tien duizenden euro's. Nog geliefder bij criminelen zijn de buitenboordmotoren. Ver dwenen er daarvan in 2002 nog 1439, vorig jaar deden eigena ren 1620 keer aangifte van een gestolen motor. Schade-experts spreken van een 'alarmerende toename'. In 2001 lag het aantal gestolen buitenboordmotoren nog maar op 113. Per buitenboordmotor loopt de schade al snel in de dui zenden euro's. De motoren worden steeds va ker gestolen door Oost-Europe- se criminelen, onder meer uit het voormalige Joegoslavië. In Nederland, maar ook in Duits land, is de politie al een paar keer op busjes gestuit die bom vol lagen met gestolen buiten boordmotoren, die op weg wa ren naar helers in Oost-Europa. Veel boten verdwijnen via het water naar het buitenland. Scha de-experts horen steeds vaker dat vooral speedboten die in Ne derland zijn gestolen, opduiken in het Middellandse-Zeegebied. Daar worden de vaartuigen ge bruikt voor de smokkel van on der meer drugs en illegalen tus sen Oost-Europa en Noord-Afri- ka, en landen van de Europese Unie als Spanje en Italië. Scha de-experts die in opdracht van verzekeraars en gedupeerde ei genaren proberen boten terug te vinden, melden voor 2004 een nog groter aantal diefstallen. Zo verwacht Den Drijver Ex perts in Amsterdam, de grootste in de branche, dit jaar een kwart meer diefstallen. GPD door Maurits Sep MIDDELBURG - Gedeputeerde M. Kramer verzet zich tegen het uitzaaien van Ierse oesters en mosselen in de Oosterschelde. Volgens hem is dat schadelijk voor de natuur. De dagelijks-provinciebestuur- der baseert zich op een onder zoeksrapport van het Expertise Centrum van het ministerie van LNV. Hij adviseert minister Veerman van LNV daarom de schelpdiersector geen vergun ning te geven voor de introduc tie van mossel- en oesterzaad uit Ierland en het Verenigd Ko ninkrijk. „De Oosterschelde is een natuur gebied. De natuur daar loopt grote risico's met de introductie van exoten. Dat zijn bijvoor beeld schelpdieren die hier van nature niet voorkomen. Verge lijk het maar met de gevolgen van de aanwezigheid van de Ja panse oester. Dat angstbeeld heeft nadrukkelijk meege speeld", zegt Kramer.GS heb ben in hun brief aan de minister ook gevraagd de sector meer te helpen bij het duurzamer ma ken van de schelpdiervisserij. Kramer voelt zich in zijn opstel ling gesterkt door het feit dat de sector zelf geen advies heeft uit gebracht over het uitzaaien van Ierse mosselen en oesters in de Oosterschelde. „Kennelijk wil den ze hun vingers er niet aan branden. Ik vermoed dat ze de zelfde zorgen hebben als wij." van onze redactie binnenland AMSTERDAM - Bij een schiet partij op de hoek van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan in Amster dam-West is gistermiddag de 55-jarige Egyptenaar Mounir Barsoum doodgeschoten. Zijn twaalfjarige dochter raakte ge wond en is met onbekend letsel in het ziekenhuis opgenomen. Barsoum en zijn dochter zaten in een auto toen ze onder vuur werden genomen. Barsoum was op slag dood. De politie heeft twee mensen aangehouden. Vol gens de politie wachtte Bar soum in zijn auto voor een ver- De onderhandelingen in het ka binet over de bezuinigingen zijn zeer moeizaam verlopen. Zalm klaagde dat hij zich niet ge steund voelde door premier Bal kenende. Hoewel die in het ver leden ook voor bekorting van de WW-duur was, schaarde hij zich nu achter zijn partijgenoot De Geus. GPD 1. 0'Grady (foto) 2. Piil 22. Vierhouten ALG. KLASSEMENT 1. Voeckler 20.03.49 2. 0'Grady 3.13 3. Casar 4.06 29. De Groot 10.49 Meer over de TOUR op de PZC-site: www.p7r..nl Topsporter voor gevorderden De Israëlische premier Sharon wil pas meewerken aan een kernwapen vrije zone als er in het Midden-Oosten vre de heerst. Het hoofd van het Internationale Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) was drie dagen in Israël. Het land, dat waarschijnlijk zelf niet kernwapenvrij is, is bezorgd om de po gingen van Iran om kernwa pens te ont- jC wikkelen. w Het Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk (Zien) moet er voor zorgen dat alle Zeeuwse scholen op het glasvezelnet werk worden aangesloten. Dat zou niet alleen tot kosten besparingen leiden, maar kan ook de inhoudelijke samen werking tussen scholen bevorderen. Het project moet een landelijk voorbeeldproject worden. huishoudens zonder stroom, doordat elektriciteitskabels braken. Vooral de graaf schappen Kent, Dorset, Surrey en Sussex kregen het zwaar te verduren. De elektrici- teisvoorzieningen hier waren gisteren nog niet hersteld. foto John Giles/EPA Ook binnen het CDA in Zeeland is tweespalt ont staan over de aanleg van de Westerschelde Contai ner Terminal, de WCT. De Vlissingse CD A-fractie pleit voor een kleinere con tainerkade. CDA'ers in Bor- sele, Terneuzen en in Pro vinciale Staten houden vast aan het oorspronkelijk plan. Eerder al bleek dat binnen de PvdA de menin gen over het WCT-project -| "y verdeeld zijn. I m Rustam Kasimdhzanov strijdt met de Engelsman Michael Adams om de WK-titel schaken. Doordat Kasimdhzanov vaste klant is bij het HZ-toernooi in Vlissingen, zijn er diverse stemmen opgegaan om de twee kamp met Kasparov in Vlissingen te houden. Varia: 2; Binnenland: 3; Feiten Meningen: 4; Buiten land: 5; Economie: 7; Radio Televisie: 9; Redactie Reactie: 10; Zeeland: 1113, 14, 15, 16 en 17; Auto: 21 Sport: 25, 26 en 27. (Advertentie) Technische recherche onderzoekt de auto van Mouni Barsoum, die gistermiddag is doodgeschoten in Amsterdam. foto Maartje Blijdenstein/GPD keerslicht toen twee jongens op een brommer naast de auto stop ten. De bijrijder stapte af toen Barsoum wilde optrekken en schoot een aantal keer gericht op hem. De reeds rijdende auto kwam tegen 'de paal van een an der verkeerslicht tot stilstand. De twee vluchtten op de brom mer. ANP Neem nu een proefabonnement Vijf weken voor 14,50 i Noleer u mij voor een proef abonnement van 5 weken voor 14,50 Voor automatische incasso stem ik (postlbankrekemngnummer: afschrijving van mijn I I I I I I I. I PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In de colofon treft u nadere informatie aan. EU Noteert u mij voor een abon- nement. De eerste twee weken ontvang ik de krant j gratis. Daarna wil ik betalen: j per maand mot automati- j sche incasso 19,45). per kwartaal met automa- j tische incasso 56,60) I D per jaar met automatische j Incasso (€217,00). j Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice J Antwoordnummer 713 4460 WB Goes (postzegel niet nodig) of bel gratis: 0800 - 0 231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 1