?zc Steun voor kleine containerkade Vlairan hemels en virtuoos Muziek is meer dan noten naspelen 17 IDA Vlissingen omarmt pleidooi oud-directeur Zeeland Seaports voor mini-WCT Weer uitstel strafzaak xtc-smokkei Westerscheldetunnel uur dicht Noord-Beveland laat cafés vrij 0800 - 0231 231 (GRATIS) vrijdag 9 juli 2004 or Maurïts Sep jpffrey Kutterink JSSINGEN - Na de PvdA is k binnen het CDA tweespalt Istaan over de Westerschelde ntainer Terminal (WCT). De )A-fractie in Vlissingen wil en grote containerkade meer, ,ar een veel kleinere. De )A-fracties in Borsele, Terneu- ien in Provinciale Staten vin- n dat voorbarig en houden st aan de oorspronkelijke CT. WCT zoals die nu is gepland, voor Zeeland een maatje te jot. vindt de Vlissingse )A-fractie. lil een haven blijven meetel- i, dan moet die in staat zijn jte containerschepen te ont- ngen", zegt raadslid M. de rarte. „Maar moet het dan i World Class Terminal zijn, een kade die meer past bij de euwse schaal?" Vlissingse CD A-fractie is an- rs over de WCT-plannen gaan nken naar aanleiding van het leidsplan en het rapport over financiële positie van Zee- id Seaports. Het pleidooi van d-directeur J. Philippen van [havenschap voor een kleine- containerkade (ongeveer een- rde van de WCT) bevestigde toch al kritische kijk op de itainerkade. i fractie heeft vooral moeite it de kosten van het project, de samenwerkingsovereen- mst met Rotterdam werd nog sproken over een maximale fi- ncieringslast van 400 miljoen ro. Nu blijkt dat het inclusief itegaat om meer dan 700 mil- ineuro," it CDA in Vlissingen vraagt :h af wie dat gaat betalen en e.Een kleinere containerkade it de fractie niet als een com- jjnis, maar als een 'passend [woord op de bedreigingen or de Zeeuwse havens en kan ivoor de Zeeuwse economie'. trrast idievoorzitter C. van Beve- ivan het CDA in Provinciale iten is niet blij met de omme zwaai van zijn Vlissingse partij genoten. ,.Ik ben erdoor verrast. Ik vind het er ook nog te vroeg voor. Gedeputeerde Staten ko men binnenkort naar buiten met de resultaten van enkele on derzoeken die moeten aantonen of een nieuwe procedure voor de WCT haalbaar is. Laten we die eerst afwachten." Dat vinden ook de CDA-fracties in Borsele en Terneuzen - de an dere gemeenten die samen met Vlissingen en de provincie sa menwerken in havenschap Zee land Seaports. „Misschien komt daar wel uit dat de WCT kleiner moet worden", oppert P. van den Dries, CDA-fractievoorzit- ter in Borsele. „Maar wij kiezen niet zoals Vlissingen al op voor hand voor een kleine variant." Voorlopig houden de Borselse christen-democraten vast aan een grote WCT. Dat doen ook hun partijgenoten in Terneuzen, benadrukt F. Kesbeke. „Wij wij zen de oorspronkelijke WCT nog niet af." Containerisatie gaat door, stelt Van Beveren, en de Zeeuwse ha vens moeten daarin meegaan. Maar over het pleidooi van Phi lippen - overigens ook een CDA' er, merkt Van Beveren op - voor een soort mini-WCT heeft de CDA-Statenfractie nog niet ge sproken. M. Wiersma, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten, herkent in het pleidooi van Philippen voor een kleine WCT zijn eigen motie, die ech ter door een meerderheid van PS werd afgeschoten. „Wij hebben gevraagd om een studie naar de mogelijkheid van een kleine containerkade in het bestaande havengebied in Vlis- singen-Oost. Wij zijn niet tegen containers. De bestaande bedrij ven willen spullen aan- en afvoe ren in containers. Daar moeten het havenschap en de provincie zich dus ook voor inspannen." Een kleine terminal is volgens Wiersma wel degelijk levensvat baar. Hij wijst op het succes van zo'n terminal (Value Park Ter neuzen) in de Braakmanhaven in de Kanaalzone. „Daar praten ze zelfs over uitbreiding. Waar om zou hetzelfde niet kunnen in Vlissingen?" GroenLinks wil zo'n kleine kade echter niet op de plek van de WCT, maar bin nen het huidige Sloegebied. Dat is niet de stimulans die de haven nodig heeft, reageert W. Saman, secretaris van de Bra bants-Zeeuwse Werkgeversvere niging en Statenlid van het CDA. „Value Park Terneuzen be tekent veel voor de bestaande bedrijvigheid maar is niet be langrijk als logistiek knoop punt." Daarom is voor Saman op dit moment alleen de WCT rele vant. Van 'schoten voor de boeg', zoals het CDA in Vlissin gen nu geeft, neemt hij afstand. „Het is een proefballon, geen standpunt dat breed wordt ge dragen in het CDA." MIDDELBURG - Het onderzoek in de strafzaak tegen een 63-jarige Terneuzenaar wegens drugssmokkel is nog steeds niet afgerond. De man moest gisteren samen met zijn Middelburgse com pagnon (52) voor de rechtbank verschijnen. Ze worden verdacht van het smokkelen van bijna een half miljoen xtc-pillen naar Australië. Advocaat A. Sol vond het uiterst merkwaardig dat offi cier van justitie R. Rammeloo nog geen definitieve dag vaarding kon laten zien, terwijl zijn cliënt toch al bijna negen maanden in voorarrest zit. De officier beloofde eind deze maand die dagvaarding rond te hebben. Dan ko men alle partijen weer in de rechtbank bijeen om om het vervolg te praten. De officier hoopt dat de zaak eind september definitief voor kan komen. Voorzitter R. Lameijer van de Middel burgse rechtbank vreest echter dat nog meer uitstel nodig is omdat er nog verschillende getuigen in het buitenland gehoord moeten worden. In dat geval kan de strafzaak pas op z'n vroegst in novem ber worden behandeld. TERNEUZEN - De oostbuis van de Westerscheldetunnel (richting Zuid-Beveland) is gisterochtend ruim een uur af gesloten geweest voor verkeer. Een vrachtwagen kreeg een lekke achterband, waardoor aanvankelijk alleen de rechterbaan moest worden afgeslo ten. Toen de berger kwam om de vrachtauto de tunnel uit te slepen richting Terneuzen, ging de tunnelbuis helemaal dicht. De afsluiting duurde van iets vóór tien uur 's och tends tot elf uur. WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland heeft de sluitingstijden voor de horeca opgeheven. Dit betekent dat cafés en restaurants in de gemeente net zo lang open mogen blijven als ze willen. De gemeente hoopt met deze maatregel de overlast van cafébezoekers, die nu in één keer met zijn allen op straat staan, terug te dringen. Als een horecagelegenheid de regels overtreedt, wordt alsnog een sluitingstijd opgelegd. Verder is de gemeente bijna klaar met het brandveilig ma ken van horecagelegenheden; dat gebeurt naar aanleiding van de brand in Volendam. Noord-Beveland verwacht dat aan het eind van 2004 alle zaken door de brandweer zijn bezocht en een nieuwe ge bruiksvergunning hebben. (Advertentie) Het succes van de containeroverslag in de Braakmanhaven maakt volgens GroenLinks duidelijk dat een kleine terminal kans van slagen heeft; het CDA in Vlissingen ziet ook brood in zo'n minder grootschalige containerkade. foto Peter Nicolai Lezersservice - bezorgklachten - informatie over abonnementen kunst Mathieu Meijs neemt afscheid als directeur Zeeuwse Muziekschool door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Mathieu Meijs (61) beschouwt het niet als zijn verdienste dat de zeven locaties van de Zeeuwse Muziek school onder zijn bewind een eenheid zijn geworden met een landelijke voorbeeldfunctie. „Ik ben zo sterk als mijn medewer kers toelaten. Mijn trots, dat zijn mijn docenten." De Middelburger neemt van daag in het Arsenaaltheater in Vlissingen afscheid als alge meen directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Per 1 augustus gaat hij met prepensioen. In 1983 ging Meijs aan de slag bij de Zeeuwse Muziekschool. Daarvoor was hij directeur van de gemeentelijke muziekschool Vlaamse groep Mairan, met vlnr Lief Proost, Elly Aerden, Kristof Aerts, Florejan Verschueren, i-Kris Vinken, Jes Proost en Stefan Wellens. or Frans Doeleman SSE - De groep Mairan is on- wijfeld de hoofdact van het tival Pastorale, dat vandaag ®orgen in Nisse wordt gehou- Vlak echter de andere ar- sten niet uit: Colla Voce, (Advertentie) Champagne Charlie en Danny Vera, vanavond met concerten in de kerk, en Lenny Kuhr, Salt, Schelde Loodsenkoor en Tris- kell, evenals Mairan, zaterdag in de openlucht op het Plein. Maar van de Vlaamse ontdek king wordt het zo mooi omschre ven: „Mairan balanceert met perfect evenwicht tussen hemel se stemmen en instrumentale vir tuositeit." Hoewel de groep al enkele jaren bestaat, kwam eind vorig jaar de grote doorbraak met de de- buut-cd Mairan. De recensies waren lovend en er werd gespro ken van 'een gezelschap dat (Vlaamse) folk combineert met een popattitude'. „Bovenal pakt Mairan uit met prachtige sfeer- schilderingen, meeslepende klankkleuren en uitstekende or kestratie", viel er te lezen. Ook de Nederlandse radio ontdekte de groep en zo kon men constate ren dat de plaat eén duidelijk be wijs is dat men door een moder ne benadering oude liederen tot hedendaagse goedklinkende songs kan verheffen. En niet al leen vanuit de folkhoek, maar ook klassiek en jazz vormen in- valsbases. Oude teksten - Vlaams, Frans, Italiaans en zelfs Latijnse poë zie - kneedt Mairan tot krachti ge songs, weemoedige ballades of ingetogen sfeermakers. Drie vrouwenstemmen nemen de luis teraar mee in een verhaal over de gewone dingen des levens: het leven, de dood en wat daar tussen ligt... de liefde Mairan is niet soft, brengt poëtische folk, maar ook een stevige beat en is een tikje jazzy. Aan covers doet Mairan niet, al les is aan de keukentafel tot stand gekomen. Het instrumen tarium bestaat uit piano, alt viool, gitaar, bas en percussie. Mairan telt zeven leden, van wie Elly Aerden de groep in het le ven riep en de meeste liederen schrijft. Ze volgde een klassieke zangopleiding aan de muzieka cademie van Turnhout en schreef de muziek voor enkele schoolspektakels. Ook werkte zij als zangeres mee aan een pro ductie van Theater Stap. Tevens maakt ze deel uit van het klassie ke vrouwenensemble Belladon na en van de groep Bodixchel die geëngageerde wereldmuziek brengt. Veelzijdig Ook Lief Proost, die een klassie ke zangopleiding aan de muziek academie van Baarle Hertog ge noot, is vanaf de oprichting bij Mairan betrokken en ontwikkel de zo'n grote interesse voor folk in Hoensbroek en docent aan het conservatorium in Maas tricht. „Dat laatste heb ik nog even volgehouden, tot 1985, maar Maastricht ligt niet om de hoek. Het bleek ondoenlijk." Orgel was Meijs' hoofdvak. Zijn status als musicus - hij trad op in binnen- en buitenland - be zorgde hem een baan bij de Zeeuwse Muziekschool. Vanuit het docentschap groeide hij naar het algemeen directeur schap. Vanaf 1992 betekende dat de eindverantwoordelijk heid voor alles, ook de finan ciën. Toen Meijs aantrad had de Zeeuwse Muziekschool vijfdui zend leerlingen. Nu nog steeds. Landelijk stond de school goed aangeschreven. Hoge kwaliteit, beetje traditioneel. Dat is nog steeds zo. Toch is er veel veran derd. Het woordje traditioneel mag wat Meijs betreft wel wor den geschrapt. „De Zeeuwse Mu ziekschool staat in Nederland nog steeds hoog aangeschreven. Het niveau is hoog en dat heeft alles te maken met de docenten die hier werken. Alleen hebben we in en buiten Zeeland nog steeds ook het imago dat we een degelijk, klassiek bolwerk zijn. Dat is jammer, wat met onze ver nieuwende manier van lesgeven lopen we in Nederland voorop." Twintig jaar geleden lag in de lessen van de Zeeuwse Muziek school de nadruk op het repro duceren van uitgeschreven mu ziek. Leerlingen moesten noten kunnen lezen en een partituur naspelen. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op luisteren en im proviseren. Meijs: „Mensen zeg gen vaak: 'Ik weet niets van mu ziek af, want ik kan geen noten lezen.' Als je begint, is dat hele maal niet belangrijk. Als je het gehoor ontwikkelt, wordt het musiceren veel creatiever, zelfs bij het lezen van noten van pa pier. Het gaat erom duidelijk te maken wat een klank betekent en dat is veel meer dan het na spelen van een bolletje op pa pier." Weerstanden De populariteit van lichte mu ziek en pop - juist onder jonge ren - heeft meegespeeld in de veranderde manier van lesge ven. Vanaf 1996 heeft die ont wikkeling zich langzaam doorge zet in de lespraktijk van de Zeeuwse Muziekschool. Er moes dat ze onder meer stage liep bij Wannes Van de Velde, evenals haar zus Jes Proost, die van kindsaf vertrouwd is met volks muziek. Zij volgt zangles aan de muziekacademie van Turnhout. De mannen zijn zeer veelzijdig. Zo studeerde Kristof Aerts mu- ziekpedagogie en zingt de diepe bas bij het Vlaams Radiokoor. Wereldmuziek Hij geeft muziekles en neemt bij Mairan de basgitaar voor zijn re kening. Florejan Verschueren studeerde piano en kreeg onder richt in zowel het klassieke re pertoire als jazz en wereldmu ziek. Bij Mairan schrijft hij on der meer de arrangementen. Jan-Kris Vinken volgde aan het Koninklijk Vlaams Muziekcon servatorium in Antwerpen de richting jazz en lichte muziek en verdiepte zich op Cuba in de Latijns-Amerikaanse ritmes. Stefan Wellens tenslotte kreeg vioolles aan het conservatorium van Antwerpen, is lid van de Groep Wannes Van de Velde, schreef toneelmuziek en is muzi kaal artistiek leider van Poppen theater De Spiegel. Al deze muzikale kwaliteiten zijn gebundeld in Mairan. Mairan treedt zaterdag op op het Plein in Nisse, aanvang 22.00 uur. Het ideaal van Mathieu Meijs is een Zeeuws instituut waar muziek, dans en beeldende kunst een plek hebben: „Als je voor 380.000 mensen in Zeèland één loket creëert, zou dat een enorme stimulans beteke nen voor het kunstklimaat." foto Lex de Meester ten wel weerstanden worden overwonnen, aldus Meijs, al is de methode niet zo revolutio nair als ze lijkt. „In de tijd van Bach werd ook niet vaak van pa pier gemusiceerd. Ook toen werd er gespeeld vanuit het ge heugen en het gehoor." De Zeeuwse Muziekschool heeft in totaal zeven locaties in Zee land. Maar ook de dorpen wor den opgezocht om lessen te ge ven. Toch werkt het instituut als een eenheid. Dat komt onder meer doordat regiodirecteuren ook provinciale managementsta- ken in hun portefeuille hebben, verklaart Meijs. „Zo ben je op el kaar aangewezen en voorkom je dat iedereen zijn eigen winkel tje runt." Zijn ideaal is nog niet verwezen lijkt: één groot Zeeuws kunstin stituut waarin ook dans en beel dende kunsten een plek hebben. „Nu werken wij nog samen met mensen van Scoop, bijvoorbeeld met de consulent popmuziek en als het gaat om de cultuurme nu's. Als je voor 380.000 mensen in Zeeland één loket creëert, zou dat een enorme stimulans betekenen voor het kunstkli maat. Als grote muziekschool kunnen wij docenten een goede betrekking aanbieden in een prettige leefomgeving. Er is geen muziekschool in Neder land die zo'n grote afdeling alt- - viool en harp heeft als wij. Wa ren we alleen maar een Middel burgse muziekschool, dan was ons dat nooit gelukt. Een groter instituut biedt aantrekkelijke banen en trekt kwaliteit aan. Onze docenten zijn dirigent van een koor of een orkest, of ze spe len zelf in het Zeeuws Orkest. Ie dereen profiteert dus van die kwaliteit. Een groot Zeeuws kunstinstituut zou op alle cultu rele gebieden toppers binnen kunnen halen. De tijd is er rijp voor. We moeten zorgen dat we in Zeeland de boot niet missen." Zelf zal Meijs niet actief bij de ontwikkeling van zo'n droomin- stituut betrokken zijn, hoewel zijn afscheid niet betekent dat hij uit het zicht verdwijnt. Hi] denkt erover zijn carrière als uit voerend musicus weer op te pak ken. „Ik hoop nu weer voldoende tijd vrij te kunnen maken om te stu deren. Als blijkt dat ik voldoe, aan de norm die ik mezelf stel, ga ik weer orgelconcerten ge-' ven."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 17