Platteland krijgt gewicht PZC IPAAUWE Nadere studie plan productie biodiesel bezoektijden PZC Problematiek autochtone achterstandsleerlingen erkend agenda lezers schrijven Hirsi Ali Slavernij geslaagden geslaagd U B E L E NIBSHa vrijdag 9 juli 2004 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag.: 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur. afd. IC/CCU en Stroke Unit CVA dag 15.00 -16.00 en 19.00-20.00 uur. Oosterscheldeziëkenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113)234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel (0113)236236 ma t/m vrij: 14 00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge, tel. (0113) 267000 woe, zat en zon: 14.00-21.00 uur ma, di, do en vrij: 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie de Honte Wielingenlaan 2 4535 PATerneuzen, tel. (0115) Afd. A1, A2, B1, B2, Cl, Obstetrie en Gynaecologie dag. 14.30-1600 en 18.30-20.00 uur; afd Psychiatrie ma, di, do en vrij 18.00-20.00uur, woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag.14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. Kinderafd. 14.00-19.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg, tel. (0117) 459000 dag. 14.30-16.00 en 18.30.-20.00 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45-19.30 u zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8 4661 AA Halsteren, tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam, lel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektij den van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. 10032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hart- bewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (003219 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem tel. (0032)3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feest dagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche,Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromin gen of partijen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt- naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bron nen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur DPS, Agence France Presse (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-Photo Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aange sloten bij een CISAC-organisatie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstel- door Rolf Bosboom GOES - De lobby van het platte land heeft haar uitwerking niet gemist. Minister Van der Hoe ven wil bij de verdeling van gel den voor de aanpak van onder wijsachterstanden niet langer re kening te houden met de etni sche achtergrond van leerlin gen. „Dit is een erkenning van het feit dat er niet alleen allocht one maar ook autochtone kinde ren zijn die minder kans hebben in het onderwijs", zegt Emile Es- huis. Hij is projectleider van Kansen aan Zee, het vierjarige Zeeuwse project waarin welzijnsinstituut Scoop en onderwijsbegeleidings dienst RPCZ sinds 2002 achter standen proberen aan te pak ken. Dat gebeurt op negentien scholen, verspreid over de pro vincie. Als scholen veel leerlingen met mogelijke achterstanden heb ben, krijgen ze meer geld zodat ze extra personeel kunnen aan trekken. Dat gebeurt op basis van een gewichtenregeling. Nor maal telt elk kind gewoon voor één. Allochtone kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een gewicht van 1,9; voor au tochtone kinderen van laagopge leide ouders geldt een factor van 1,25. Al enige tijd is duidelijk dat de regeling ongunstig is voor het platteland, met name voor Zee land en de drie noordelijke pro vincies. Zij hebben naar verhou ding veel autochtone achter standskinderen, maar krijgen daar nauwelijks extra geld voor. De leerprestaties van die groep zijn de afgelopen jaren alleen maar achteruit gegaan, vooral op taalgebied. Bij begrijpend le zen en rekenen worden ze inmid dels overvleugeld door allochto ne achterstandsleerlingen. Dat beeld wordt bevestigd in een onderzoek van de CED-groep in Rotterdam, dat woensdag naar buiten kwam. Daarin worden de Zeeuwse ach terstandsleerlingen vergeleken met vergelijkbare groepen in Rotterdam en landelijke cijfers. „Op basis van de cijfers is het verschil tussen allochtone en au tochtone achterstandsleerlingen niet langer te rechtvaardigen", zegt Eshuis. Dat ook de minister dat nu vindt, doet hem deugd. Zij wil naar één gewicht voor kinderen van laagopgeleide ouders, ongeacht hun etnische afkomst. Dat zou een andere ver deling van rijksgeld betekenen: minder voor uitgesproken zwar te scholen, meer voor scholen in plattelandsprovincies. Herkenbaar Een van de scholen die deelne men aan Kansen aan Zee is De Schalm in Stavemsse. Directeur Gerrit Coldeweijer noemt de uit komsten van het CED-onder- zoek 'zeer herkenbaar', vooral als het gaat om taal. „De presta ties liggen een stuk lager dan we graag zouden zien." Ooi-zaken zijn volgens hem het dialect dat vaak wordt gesproken en het la ge ambitieniveau van vooral ouders. „Vaak wordt gedacht: vader werkt op het dorp, dus Jantje of Mientje zal ook wel op het dorp gaan werken. Dat idee moeten we juist doorbreken." De Schalm verwacht goede re sultaten van Kansen aan Zee. De ervaringen na twee jaar zijn bemoedigend. De professionali teit van de leerkrachten, bijvoor beeld, is door bijscholing verbe terd. Ook wordt nu sterk inge zet op zelfstandig werken. Een geslaagd initiatief is verder Vriendjeslezen, waarbij oudere leerlingen voorlezen aan peu ters. De aangekondigde bezuini ging op de bibliobus, die nu naast de school een halte heeft, baart echter zorgen. „Dat zou een flinke streep door de reke ning zijn", zegt Coldeweijer. Ook andere bezuinigingen be dreigen wat zorgvuldig is opge bouwd, zegt Emile Eshuis. Hij doelt vooral op de landelijke korting van 100 miljoen euro op het onderwijsachterstandenbe leid van gemeenten. Die móet van tafel, vindt hij. „De Tweede Kamer heeft het laatste woord. Ik hoop dat die zegt: we kunnen de zwakste groepen niet in de kou laten staan." Eshuis bespeurt steeds meer 'kleine pareltjes' dankzij Kan sen van Zee. Betrokken scholen die recent bezoek hebben gehad van de Onderwijsinspectie, kre gen waardering. „De inspectie is tevreden over de voortgang en de professionale aanpak." De resterende twee jaar wordt vooral gekeken naar de omge ving van scholen. Dan gaat het om zaken als naschoolse activi teiten, de aansluiting op het jeugdbeleid van de gemeente en de samenwerking met jeugd zorg. Eshuis: „Daarmee plaats je Kansen aan Zee in een breder perspectief." Goede resultaten worden bijvoorbeeld geboekt met de verlengde schooldag in Temeuzen. De Vossenburch in Middelburg heeft alle betrokken partijen in middels bij elkaar, wat na de zo mer moet leiden tot een intentie verklaring om te komen tot een 'open-wijkschool'. „Daarna wil len we het in de praktijk breng en", zegt directeur Herman Sat- ter. Ook Satter ziet duidelijke winst van Kansen aan Zee. „Onze er varingen zijn positief, zonder meer." Er is onder meer een sa menwerking opgezet met de peu terspeelzaal en er is extra aan dacht voor taal- en rekenonder wijs. „Dat zijn allemaal zaken die we anders niet hadden kunnen doen. Het leidt daadwerkelijk tot resultaten." Ivana leest voor aan haar leesvriendje Nienke op basisschool De Schalm in Scherpenisse, één van de scholen die deelnemen aan het project Kansen aan Zee, waarin wordt gepoogd achterstanden aan te pakken. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op de in de PZC ver schenen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Niet alleen hebben de schrijvers van de Hirsi Ali Diss (PZC 5 juli) een grenzeloze creativiteit laten zien op taalkundig gebied, ook zijn de rappers van DHC erg vindingrijk waar het gaat om het omkeren van de rollen van slachtoffer en bedreiger. De ze woordkunstenaars hebben verklaard tot hun gewraakte poëzie te zijn gekomen, omdat zij door Hirsi Ali op hun tere is lamitische ziel waren getrapt en zich dus genoodzaakt zagen hun diep gekrenkte gevoelens te ver woorden op de wijze waarop ze dit hebben gedaan. Zou het? Nee dus! Wie kennis neemt van de tekst van deze taal virtuozen (via het internet) krijgt niet het idee dat deze is ontsproten aan de dichterlijke geest van gevoelige naturen, in tegendeel, het is een weinig lyri sche aaneenschakeling van ui- temt botte, beledigende, bedrei gende en vulgaire taal, die bo vendien wemelt van de taalfou ten, alle extra miljoenen voor on derwijs aan allochtone achter standsleerlingen in de afgelopen jaren ten spijt. De grenzen van de vrijheid van artistieke me ningsuiting zijn hier ver over schreden en het is juist dat dit justitieel wordt aangepakt. Ge let op de gevoels- en denkwe reld waaraan dit verachtelijke verbale vuilnis ontsproten is, valt het overigens te betwijfelen of de excuusbrief van de rap-poëten aan Hirsi Ali enige geloofwaardigheid bezit. Misschien is het een goed idee voor deze heren, en alle andere allochtonen die zich in dit land bij voortduring zogenaamd res pectloos bejegend voelen, een be zoekje te brengen aan een ortho pedisch chirurg om hun lange te nen eens flink te laten inkorten. P. Korteknie Kerkstraat 28 Kats Het artikel in de PZC van 3 juli verdient enige nuancering. Daar in, wordt gesproken van ergernis over P.C. Emmer: 'De Neder landse Slavenhandel'. Emmer stelt vast dat alle zwarte slaven door inheemse stammen aan de blanken zijn verkocht. Geen Eu ropese slavenhaler hield zelf klopjachten, voerde oorlog etc. om slaven te verzamelen. Slaven werden gekocht van zwarte sla venhandelaren. Verkochte sla ven konden mogelijk gemist wor den. Emmer twijfelt als het gaat om economische en demografische gevolgen voor de slavengebie- den. En bestond er niet een eeu wenlange traditie van slaven handel met gebieden in Noord- oost-Afrika waar grotere aantal len zwarte slaven verkocht wer den? Ook moeten we beseffen dat in die tijd de laagste bevolkings groepen in Nederland een arm zalig bestaan voerden en vrij heid voor die mensen nagenoeg dezelfde vorm aannam als de on vrijheid van de meeste slaven. Emmer geeft ook duidelijk aan dat slavenhandel en slavernij verwerpelijk zijn, ook in die tijd. Christelijke, Europese sla ven bestonden niet en daarmee is elke discussie van 'in de tijd plaatsen' overbodig en relative ring ingekaderd. Equiano, de slavenhandel door de ogen van een slaaf, komt uitvoerig aan bod. De vergelijking met een Oost-Indiëvaarder, het vergelij ken van de sterftecijfers aan boord van schepen van WIC, VOC en MCC is treffend. Het perspectief vanuit mensen uit de 17e en 18e eeuw maakt dit tot een actuele studie over dit onderwerp dat door relativerin gen juist een aanzet geeft dit on derwerp te bestuderen, inclusief de fraaie tentoonstelling. Van harte aanbevolen! M.L.Q. van den Hoek Seisdam 26 Middelburg Advertentie Hogeschool Zeeland, Vlissingen Logistiek Technische Vervoers kunde: Marije Berghout, Vlissingen; Jens Bo de, Vlissingen; Hans Durinck, Hulst; Niels Feenstra, Vlissingen; Gerard van Gelder, Vlissingen; Ralph Jansen, Vlis singen; Maarten Peene, Vlissingen; Han- neke van Schijndel, Vlissingen; Frank Stoffels, Terneuzen; Sander Vaane, Scharendijke. Maritiem Officier: Roelof Bosklopper, Arnemuiden; Mi chael den Duik, Vlissingen; J Niels Erke- lens, Vlissingen; Jan Evers, Vlissingen; Ger Fennema, Vlissingen; Evert Goede- gebuure. Sint Annaland; Jeroen van Kralingen, Dreischor; Arjen Poortvliet, Arnemuiden; Theo Rijnberg, Sint-Maar tensdijk; Patrick Scholten, Vlissingen; Oscar van der Steen, Kruiningen; Robin van Velzen, Vlissingen; Don Verhulst, Goes; Ymka Verkamman, Vlissingen. Hogeschool Inholland, Vlissingen Mbo Sociaal Pedagogisch Werker: Joke Bux, Vlissingen; Nasrin Djalvandi, Middelburg; Belinda van Doorn, Vlissin gen; Ans de Feijter; Goes; Madeion van der Feltz, Vlissingen, Rianne Florussen, Terneuzen; Amanda de Glopper, Noor- dwelle, Ans van der Hagen, Kortgene; Anne Hanse, Sommelsdijk; Tania Him- pens. Middelburg; Wilma van Keulen, Wemeldinge; Margarita Lambregts, Vlis singen; Alex Leon, Middelburg; Chantal Lindenberg, Middelburg; Margreet Lu- casse, Nieuwvliet; Sevim Metin, Middel burg; Marcel Minet, Middelburg; Lodi Nieuwersteeg, Middelburg; Annelies de Ridder, 's-Heer Hendrikskinderen; Pauli ne Rijsdijk, Scherpenisse; Lianne Sto ker, Middelburg; Priscilla Timmerman, Vlissingen; Jolande Westdijk, Sint Anna land. Getuigschrift hbo-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: Andrea van Dijk, Aagtekerke; Sasja Eg- ter van Wissekerke, Middelburg; Adrie Eland, Oost-Souburg; Leonore Franse, Middelburg; Tineke de Gelder, Kapelle; Janske van Gelder. Krabbendijke; Lucy Herbers, Middelburg; Bas Hoogesteger, Vlissingen; Eric Hoosemans; Retranche- ment; Sonja van Houwelingen, Zoute- lande; Marian Jansen, Middelburg; Nar- riman el Khattabi, Goes;Herman Kruit hof, Hoek; Anja Leeman, Terneuzen; Conny Meijers, Goes; Margriet van der Meule. Oostburg; Petra van Nes, Nieuw-Vossemeer; Saadia Souhail, Goes; Janny van Sparrentak, Middel burg; Andries de Vries, Zierikzee; Maria van Waesberghe, Terneuzen; Gert-Jan Walrave, 's Heer Arendskerke; Esther van der Wekken, Middelburg; Christine Wieland, Axel; Anneke de Wit, Vlissin gen. Getuigschrift hbo-Sociaal Pedagogi sche Hulpverlening: Michaéla van As. Koudekerke; Bianca JAN WOLKERS DRUMMERS DOUBLE BILL Rob Verdurmen drums Arend Niks drums Corrie Van Binsbergen gitaar Jan Van Duikeren trompet Joost Buis trombone Alex Coke tenorsax I fluit Rutger Van Otterloo baritonsax Arjen Gorter bas Kaarten 10,- Donateur NM GRATIS INFO: 0118-623650 of 0118-501829 door Jeffrey Kutterink TERNEUZEN - De plannen voor de productie van diesel uit koolzaad in Zeeuws-Vlaanderen vergen nader onderzoek. Ge meenten en provincie houden nog een slag om de arm en wil len precies weten wat de over schakeling van diesel naar plant aardige olie gaat kosten. Het streven is, zo snel mogelijk de onderzoeksresultaten op ta fel te hebben. Graanhandel Ter- mont en Thomaes in Biervliet, initiatiefnemer van de plannen, rekent er nog steeds op dat het koolzaad voor 1 september kan worden gezaaid. Later is niet mogelijk. Dan zouden de plan nen op zijn minst een jaar vertra ging oplopen. „Dat willen we ab soluut niet, omdat dan de vaart uit het project gaat en er moge lijk niets meer gebeurt", zegt di recteur Ben Thomaes. Bovendien moet het bedrijf ze kerheid hebben om investerin gen te doen in een fabriek om uit koolzaad plantaardige olie te winnen. Aan het licht komt nu het ver schil tussen het enthousiasme van ondernemers en bestuurlij ke zorgvuldigheid bij overhe den. Temeuzen, Oostburg en Hulst en de provincie zijn be reid mee te werken. „Maar ze willen een beter inzicht in de kosten", zegt Thomaes. De partijen willen vooral weten hoeveel geld is gemoeid met het aanpassen van vuilniswagens om ze te kunnen laten rijden op puur plantaardige olie. „Ambte naren moeten weer terug naar colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden om de kosten te verantwoor den", legt Thomaes uit. Hoewel niet alleen gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen interesse to nen, liggen de plannen voorals nog even stil. Maar als het aan Thomaes ligt niet voor lang. Hij zelf blijft hard doorwerken aan de plannen. „We kijken nu naar de verschillende soorten kool zaad die er zijn. Zo is er kool zaad dat goed groeit op zand grond en een soort die dat doet op kleigrond." Verder zegt Thomaes veel tips te krijgen van ondernemers en be drijven. „Imkers uit de hele pro vincie bijvoorbeeld waarschu wen ons voor het gebruik van be paalde bestrijdingsmiddelen te gen onkruid. Bepaalde midde len leggen het zenuwcentrum van bijen lam waardoor ze dood gaan." Volgende week volgt opnieuw een gesprek tussen de initiatief nemer en betrokken partijen. EVENEMENTEN BURGH-HAAMSTEDE Grote Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert Christiaan Ingel- se; GOES - Rest. De goederenloods, 19.30 uur: Theaterdiner met theatergroep Als Dijk; Grote Markt, 20.00 uur: Goese nacht- markt; HEINKENSZAND Schaapskooi. 11.00-16.00 uur: Open voor bezichti ging; HULST - Willibrordusbasiliek, 20.00 uur: Orgelconcert Jakobijn Wallis; NISSE - Grote Kerk, 19.30 uur: Ameri can Rootsavond, 22.00 uur: Optreden Danny Vera in kader van festival Pasto rale; RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Open voor bezichti ging; VEERE - Grote kerk, 20.00 uur: Optre den drummers Double Bill met Jan Wol kers; VLISSINGEN - Bellamypark, 21.00 uur: 70/80's party in kader van Straatfestival; Oude Markt, 21.00 uur: Compagnie Ja- cueline Cambouis in kader van Straat festival; Dijktheater, 22.15 uur: Demontage show Auto Auto in kader van Straatfesti val; FILMS foto Willem Mieras Boekhout, Terneuzen; Nicole Debreyel, Hulst; Caroline Knoth, Vlissingen; Marij ke de Koeijer, Kapelle; Lia Koeijvoets, Vlissingen; Miralda Koen, Steenbergen; Mai'tana Liere, Krabbendijke; Ina Lie- vense, Westkapelle; Olette Luitwieler, Middelburg; Nicole Oosterlee, Krabben dijke; Shera Out, Vlissingen; Anja Put ters, Goes; Conny van Rattingen, IJzen- dijke; Tamara Remijnse, Goes; Anita Remmelenkamp, Vrouwenpolder; Sjaak van Roon, Terneuzen; Sharon Schreu- der, Goes; Maaike Sinke, Kapelle; Serge Stange, Middelburg; Ine Wagenaar, Middelburg; Hans Wolterman, Vlissin gen; Sara Wolthaus, Sluis; Kees Zegers, Terneuzen; Getuigschrift hbo-Personeel en Arbeid: Ronny Anthonisse, Goes; Helma de Bokx, Philippine; Ankéla de Booij, Mid delburg; Margriet van de Bunt, Middel burg; Marti Don, Middelburg; Nathalie de Groot, IJzendijke; Ad van't Hof, Tho- len; Anneloes Kegels, Terneuzen; Annie Nagtegaal, Ritthem; Marja Nonnekes, Arnemuiden; Miranda Pieters, Terneu zen; Monica van Rotten, Oostkapelle; Il se van der Velde, 's-Gravenpolder; Marièlle Wisse, Middelburg. Hogeschool Zeeland, HBO-V: Cornelia Boelhouwer, 's-Gravenpolder; Charlotte Castenmiller, Vlissingen; Jan- ne Goedhart, Burgh Haamstede; Heidi Inghels, Vlissingen; Bregtje Jol, Middel burg; Dennis Lansu, Clinge; Paulus Metske. Goes; Caroline Schroder, Vlis singen; Renate Schubert, Vlissingen; Maria Vermue, Heinkenszand; Jacqueli ne de Winter, Oudelande. Aan de Universiteit van Tilburg is Sabi ne van Rooijen uit Vlissingen geslaagd voor de studie Nederlands Recht, rich ting Privaatrecht. Arthur Franse uit Heinkenszand is aan de Technische Universiteit in Eindho ven geslaagd in de richting Technische Bedrijfskunde. BERGEN OP ZOOM - Roxy, Shrek 2 (nl): 18 30 uur; Shrek 2 (eng): 20.30 uur; Back to gaya (nl): 19.30 uur; Harry Pot ter (nl): 20.15 uur; Cinemactueel, Harry Potter (eng): 18.45 en 21.30 uur; Shrek 2 (nl). 18.45 uur; Sh rek 2 (eng): 18.45 en 21.30 uur; The Day after Tomorrow: 21.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, Standing in the Shadows of Motown: 20.30 uur; Mean Girsl: 19.00 en 22.15 uur; Back to Gaya: 16.00 uur; Raising He len: 16.00 en 22.15 uur; Shrek 2 (eng): 18.00, 20.15 en 22.30 uur; Shrek 2 (nl): 16.00 uur; The Ladykillers: 19.00 en 22.00 uur; The Day after Tomorrow: 23.30 uur; Harry Potter (nl)- 16.00 uur; Harry Potter (eng): 16.15,19.15 en 22.15 uur; Troy: 19.00 uur; Brother Bear: 16.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, The Hu- main Stain: 22.00 uur; Girl with the Pearl Earring: 19.30 uur; OOSTBURG - Ledeltheater, Harry Pot ter (eng): 19.00 uur; The Day after To morrow: 21.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, Mean Girls: 13.45, 19.00 en 21.45 uor; Two Brothers: 13.45 en 16.15 uur; Back to Ga ya: 13.45 en 16.15 uur; Mindhunters: 19.00 en 21.45 uur; Ladykillers: 21.45 uur; Shrek 2(ov): 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Shrek 2(nl): 13.45 en 16.15 uur; Raising Helen: 19.00 uur; Eurotrip: 13.45 uur, The Day After Tomorrow: 16.15, 19.00 en 22.00 uur; Harry Potter (nl): 13.30 en 16.15 uur; Harry Potter (ov): 16.00, 19.15 en 22.00 uur; Troy: 18.45 en 21.45 uur; ZIERIKZEE - Fizi theater, Calender Girls: 20.30 uur; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG - Galerichel, 13.00-18.00 uur: Theatraal Centraal, beelden en schilderijen van Jef de Cock (t/m 12/9); St. Baafskerk, 13.00-17.00 uur: Werk van diverse kunstenaars uit diverse lan den (t/m 22/8); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Alaskavan noord tot zuid, foto's (t/m 23/8); Galerie de Mollegangen, 10.00-21.00 uur: Un Pagaro Extranjo, schilderijen Clemens Briels en beelden Gerard En gels (t/m 1/9); BRUINISSE - Visserijmuseum, 14.00-17.00 uur: Aquarellen van Ad Kik kert (t/m 30/9); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaer- schole, 10.00-17.00 uur: Zweitse Lands heer, schilderijen en keramiek (t/m 10/7); De Burghse Schoole, 11.00 -16.00 uur: Zeeuwse schoolplaten en kinderboe ken, ringburgwallen en handwerken (t/m 30/10); Galerie Het oude raadhuis, 11.00-17.00 uur: Schilderjen, keramiek en sculptu ren van o.a. Marja Dikmans en Glenn Priester (t/m 25/7); CADZAND-BAD - Bezoekerscentrum 't Zwin, 10.00-17.00 uur: Cadzand Vlin- derland, vlinders en libellen; DOMBURG - Duingalerie, 11.00-21.00 uur: Carina Kaan en Frans Bianchi, schil derijen en Jeannine van Landschoot, beelden (t/m 8/8); Marie Tak van Poortvliet Museum, 13.00-17.00 uur: Moeni Tussen Toorop en Mondriaan, Mies Elout-Drabbe (t/m 7/11); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur; Tijd van spelen, speel goed van weleer (t/m 30/10); GOES - Galerie v.d. Berge, 12.00-17.00 uur: Zomershow (t/m 24/7); Lunchcafé Stadhuis, 9.00-18.00 uur: Mo- zaieken. Will de Vries (t/m 31/7); GRIJPSKERKE - De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Keramiek, sieraden, schilderijen en etsen, Dahlia v.d. Burg, Anat Eyal, Jet Naftaniel, Lika Tov en El len Roos (t/m 7/8); GROEDE - Lutherse Kerk, 13.00-17.00 uur: Kees Markusse, surrealistische schilderijen (t/m 15/7); HEINKENSZAND - t Kunstuus, 13-18 en 19.00-21.00 uur: Wieteke Hendrikx, schilderijenen beelden (t/m 31/7); HENGSTDIJK - H. Catharinakerk, 14.00-17.00 uur: Westerschelde-wa- ter-land (t/m 1/8); HOOGELANDE - Kapel v. St. Maarten. 12.00-17.00 uur: Frida van Overbeeke. beelden en Frans Dingemanse, aquarel len (t/m 31/7); HULST - Streekmuseum De vier am bachten, 14.00-17.00 uur: Door de ogen van de Duitse bezetter (t/m 4/9); KAPELLE Fruitteeltmus 13.00-17.00 uur: Van rupsen kinds volwassen vlinders (t/m 17/7); KATS - Zeeuwse R0;a 10.00-17.00 uur: Beelden van S Buisman. Maihilde Cuijpers, Nj Dings, Bart Kelholt en Albert Vat (t/m 31/8); MELISKERKE Zijdemus 10.00-17.00 uur: Zeeuws Meisje 2 ontwerpen door studentes Amsta Fashion Institute (t/m 28/7); MIDDELBURG De Druil 9.00-18.00 uur: Aderen, foto'svani van Lohuizen (t/m 21/8), Plenty tog (4e serie), werk van Ludmiia Kalmj Oranje toen en nu. foto's (t/m 177 Directiekamer, werk van Zeeuwse stenaars en schilders die in Zs hebben gewerkt, Galerie Maritime. 12.00-18.00 uur) ren- en Binnenvaart (t/m 31/8): Galerie De Vier Gemeten, 12.00-1 uur: Zeeuwen op papier, aq^ crayons, grafiek en tekeninga- 31/7); Galerie T. 11 00-16.00 uur: Gerardi wer, bronzen beelden (t/m 23/7); Kabinetten van de Vleeshal, 13 0C-: uur: Bregje de Heer, ruimtelijkeirg ties (t/m 5/9); De Vleeshal, 13.00-17.00 uur. Dew likheïd, samengesteld door Basr; installaties en stillevens (t/m 5/9, Wandelkerk, 10.30-17.00 uur dreaming about peace, LikaTove Naftaniels (t/m 12/8); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur boeid door het Zeeuwse slavern^ den; Zeeuwse Bibiliotheek, 10.00-21.CQi Het Zeeuwse Landschap, tekem Adrie Karman (t/m 24/7); De van Kuyper, topografische kaarten] land 1865-1874 (t/m 31/7); Weri Mies Elout-Drabbe (t/m 28/8); Jq Buijs, Schilderen in textiel (t/m 285; Zeeuws Museum, 11,00-17 00 uur. weven geschiedenis, Zeeuwse Ws-i pijten 1593-1604 (t/m 12/9); OOSTKAPELLE - Zeeuws'Biolog Museum, 11.00-16.00 uur: Aliceinïi derland (t/m 31/10): OOST-SOUBURG - Waterta 12.00-17.00 uur: Wies de Bles, C* en Martin Mc Namara, beelden i 11/7); OUWERKERK - Museum Waters* 13.00-17.00 uur: Getekend, foto's,s ningen en gedichten n.a.v. dewss noodramp (t/m 1/11); PAAL - Atelier de Paaien, 1300-18 uur: Nicaloe Henderiks, grafiek, pss en pentekeningen (t/m 25/7); RILLAND - Rattekaai, Middenhof; Kunst in de poldert t/m 11/7); SINT ANNALAND De Mass 14.00-17.00 uur: Visie op Tholen,sd derijen; Het ondergoed in de loopder den; Stavenisse in beeld (t/m 1/11); VEERE - Grote Kerk, 11.00-17.00u De passie van Dora Dolz, schilden en glasobjecten (t/m 1/9); De Schotse Huizen, 12.00-17.QOn Grapjes op lapjes, werk van PW Thöne-v, Sonen en Pastels van tuint werk van Juke Hudig (t/m lil Kleur-rijk gekleed (t/m 7/11) VLISSINGEN - de Willem3,12.00-1), uur: Roger Claessenss, videowerkem Barbara Jean, foto's (t/m 11/7); Zeeuws Maritiem Muzesi 10.00-17.00 uur: Noordzeekuü 1830-1930 gezien door de ogen u schilders uit Denemarken, NedeilK Duistland en Noorwegen (t/m9/1); Weelderige dames ander zeeman luk, tekeningen van Jan Sanders (i| 10/1 St. Jacobskerk, 13.30-16.30 uur. Ee beetje Schelde in de-kerk, foto'svani tuur, staal, verf, beton op eenvw rein (t/m 25/9): WEMELDINGE - Museum t M 10.00-17,00 uur: Opel miniaturen speldjes (t/m 30/7); WESTDORPE De Baeckerm 10.00-20.00 uur: Aquarellen MagdaRi lofs (t/m 31/7); WISSENKERKE Galerie De Prat 14.00-17.00 uur: Paul Jansen, porW van boerderijdieren en schilderijen Arie Boers (t/m 30/7); IJZENDIJKE Streekmusa 13.00-17.00 uur: Oorlog in hetlai Cadzand in 1604, stripverhaal vanfli Balthasar (t/m 31/8), Historie van PSD (t/m 31/10); ZIERIKZEE Burgerwees* 11,00-17.00 uur: Zomertentoonsiel Nederlandse Plastiek (t/m 29/8); Galerie Alexandras 1.00-17.00 uur. mertentooonstellingKatten 29/8); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.30 Oude Amerikaanse saxofoons, en« ken van o.a. Fred Mutebi, Nieuwe Kerk, 10.00-16.00 u. van de liefste plekjes van S& wen-Duiveland (t/m 14/8); HULPCENTRA Alarmnummer-tel 112. Centraal Meldpunt MilieuklachienZ land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zk: tel. 0118-615551 of 0900-0767 (da; nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeelar>: 0118-469869 (dag en nacht bereikte Hulp- en advieslijn Blijf van m'nlfi land, tel. 0118-467003 (ma., wo.s; 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon land, tel. 0800-0432 (gratis), daa 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermisten ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zes tel. 0118-623817 (dag. 10 00-2200.. Palazzoli Huis, Voor mensen met" ker, tel.0118-413932 Dierenambulance Dïerenbescher* afd. Noord- en Midden-ZeelanJ 0900-7673437. (Advertentie) Soms moei een zaak zijn showmodellen opruimen. Dan is het UITVERKOOP - SALE - SOLDE! SasPaauwe heeft een groot assortiment meubelen voor mensen met smaak en gevoel voor kwaliteit. De diversiteit van de collectie maakt dat velen voor het realiseren van hun persoonlijke woonstijl bij SasPaauwe slagen. Als het dan een keer UITVERKOOP - SALE - SOLDE is kun je het geweldig treffen. Voor (veel) minder geld meubelen van kwaliteit en klasse in huis halen, dat is pas echt een buitenkans! Maak er NU gebruik van, want wat weg is, is weg. zithoeken - relax-fauteuils eetkamers - kasten slaapkamers - tienerkamers matrassen en bedbodems verlichting - woonaccessoires Combineren kwaliteit met buitenkansje: Marconistraat 15B Goes, 0113 - 226962 I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 16