PZC Alle scholen op glasvezelnetwerk Laatste loodjes voor nieuw ROC Strooizout uit Egypte milieu vriendelij ker Halt redelijk positief over plannen Rijk Stropers gepakt met honderd kilo snoekbaars 15 Zeeuws initiatief moet landelijk voorbeeld worden Celstraf geëist voor geweld Verdachte heeft hulp nodig Meer klachten, minder vervuiling Informatiebord bij vredesvlam Manifestie rond paarden Politie legt tankschip aan de kant Zomercóncert in Vlissingen vrijdag 9 juli 2004 MIDDELBURG - Officier van justitie A. Flikweert heeft gisteren bij de rechtbank in Middelburg tegen een 22-jari- ge inwoner uit de Zeeuwse hoofdstad voor geweld 71 da gen cel en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De Middelburger werd ook verweten zijn vriendin te hebben verkracht, maar de officier miste de overtui ging bij het bewijs. De verdachte had het laatste half jaar van 2001 een verhouding met het slachtoffer, maar de re latie werd ontsierd door zijn gewelddadige gedrag. Hij sloeg zijn vriendin meermalen tijdens driftbuien en be dreigde haar ook stelselmatig. Eén keer hield hij een alarmpistool tegen haar hoofd. In het voordeel van de Middelburger pleitte dat hij zijn leven beter op de rails heeft. Uitspraak: 21 juli. MIDDELBURG - Officier van justitie A. Flikweert heeft gisteren tegen een negentienjarige Vlissinger 138 dagen gevangenisstraf plus 227 dagen voorwaardelijk met als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact geëist. De verdachte hing tbs-behandeling boven het hoofd, maar zo ver wilde de officier niet gaan. Hij nam de conclusie van gedragsdeskundigen over dat de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij vijf delicten beging. De verdachte verkeerde in een psychose toen hij 30 sep tember vorig jaar in Vlissingen een kopstoot uitdeelde aan zijn vader, die zijn neus brak, en hem met de dood be dreigde. Tien dagen eerder, 20 september, was hij geeste lijk in de war toen hij probeerde het huis van een man, bij wie hij inwoonde, in brand te steken. In de zomer van 2002 was hij betrokken geweest bij een inbraak in de rij wielstalling bij het station in Middelburg. De Vlissinger heeft bijna vijf maanden in voorarrest gezeten. Toen hij viijkwam heeft hij zelf contact gezocht met een hulpverle ningsinstantie. De rechtbank doet 21 juli uitspraak. SLUISKIL - Kunstmestfabrikant Yara, voorheen Hydro Agri, in Sluiskil kreeg vorig jaar meer milieuklachten te verwerken dan in 2002. In totaal trokken 22 klagers aan de bel bij Yara, elf meer dan het jaar daarvoor. De klach ten gingen hoofdzakelijk over stank-, geluids- en ver keersoverlast. In zeven van de 22 gevallen bleek de klacht betrekking te hebben op zaken die geen oorzaak binnen het bedrijf hadden. Een klacht betrof een olielekkage via het koelwatersysteem op het Kanaal Gent-Terneuzen. Ya ra kreeg hiervoor een boete van Rijkswaterstaat opge legd. Los van de klachten reduceerde Yara vorig jaar de stofuitstoot en luchtemissies aanmerkelijk. CADZAND - De wereldvredesvlam voor de Hervormde Kerk in Cadzand is sinds gisteren voorzien van een infor matiebord. Daarmee wordt de betekenis van de vlam en het ontwerp van J. Boekhout uitgelegd. De wereldvredes vlam is een initiatief van de Life Foundation, een stich ting die zich wijdt aan het werken aan vrede en het helen 'van trauma's die zijn ontstaan door oorlog en geweld. Hiervoor werkt zij samen met de Verenigde Naties. In Den Haag, Bangor, Berlijn, Memphis en Sydney branden ook wereldvredesvlammen. Twee maanden geleden werd de vlam in Cadzand ontstoken. door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Om gladheid op Zeeuwse wegen te bestrijden, wordt komende winter ge strooid met zout uit Egypte. Dat is milieuvriendelijker. Slaagt de proef, dan wordt geprobeerd om het zout in heel het land af te zetten. Maar of de Zeeuwse eco nomie daarvan profiteert is nog zeer de vraag. Het idee kwam anderhalf jaar geleden van het Hulster inge nieursbureau Colsen dat werk zaam is voor een Egyptische zoutraffinaderij. De afdeüng mi lieuhygiëne van de provincie gaf in het kader van het project duurzame innovatie Syntens de opdracht dat samen met de hoge school en bedrijfsleven te onder zoeken. De resultaten van het onderzoek werden gisteren gepresenteerd. Daaruit blijkt dat het zon gedroogde zout uit Egypte een alternatief is voor het strooizout dat nu wordt gebruikt. Dat is va- cuümzout (uit Hengelo) en mijnzout/steenzout (uit Zuid- Duitsland). De onderzoekers constateren dat het strooizout uit Egypte het milieuvriende lijkst van de drie is. Prijs Op voorhand stond al vast dat de prijs van Egyptisch strooi zout kan concurreren met de an dere twee soorten. Het kost rela tief weinig energie om het te winnen. Transportkosten zijn het belangrijkst voor de kost prijs van Egyptisch zout. Mits er meer dan vijfduizend ton zout wordt getransporteerd, is het zout ongeveer even duur als de andere twee soorten. Direc teur J. Colsen van het gelijkna mige adviesviesbureau ver wacht dat de prijs uiteindelijk minstens tien procent lager zal uitvallen. Als althans de prijs van de andere zouten niet om laag gaat. Dat kan door de trans portkosten te verlagen (bijvoor beeld trein) of doordat aanbie ders genoegen nemen met min der marge. Colsen liet tijdens de presenta tie doorschemeren dat hij groot se plannen heeft met het strooi zout uit Egypte. Voor de proef in Zeeland zal worden sameng- werkt met Heros in Sluiskil. Vandaar wordt het zout ver spreid over de zeven Zeeuwse opslagdepots. Slaagt de proef, dan wil Colsen het zout afzetten in heel Neder land en daarbuiten. „Het ligt niet voor de hand om het zout dan op te slaan in Zeeland, maar op een centrale plek. Wel ke is nog niet bekend." Dat betekent dat het Zeeuwse initiatief uiteindelijk voor de Zeeuwse economie geen werkge legenheid oplevert. Terwijl een van de doelstellingen van de pro vincie om dit soort initiatieven te steunen is, de Zeeuwse econo mie te stimuleren. Goedkoper Gedeputeerde J. Suurmond: „Dat is slechts één doelstelling. We winnen er als provincie mee dat het strooizout milieuvriende lijker wordt en misschien goed koper. Belangrijk is ook de sa menwerking die tot stand komt tussen onderwijs en bedrijfsle ven Maar het kan inderdaad zo zijn dat het aanvankelijk Zeeuw se initiatief geen bijdrage levert aan de economie. Een risico, waarbij krachten een rol spelen die we helaas niet in de hand hebben." RENESSE - De Fok- en menver eniging Schouwen-Duiveland houdt zaterdag op het terrein van manege Grol in Renesse de jaarlijkse grote paardenmanifes- tatie. Paardenliefhebbers kunnen hier genieten van een wervelend pro gramma. Zo wordt er onder meer een rassendefilé gehouden waarin de volgende rassen wor den gepresenteerd: Shetlanders, IJslanders, Fjorden, Haflingers, KWPN, Shire, Welsh pony's, Arabieren, Tinkers, Friezen, An- dalusiërs, Groninger en het in Zeeland zo populaire Belgische trekpaard. Naast de traditionele ringsteek- wedstrijd is er dit keer een heus vliegend tapijt te bewonderen. De opvoering van het spiegelpar- cours belooft veel spanning op te roepen, waarbij zowel enkèl- als dubbelgespannen paardfen over het terrein zullen dende- ren. De paardenmanifestatie tye- gint om 13.30 uur en wordt rond 17.30 uur met een verloting afge sloten. doorRolfBosboom KAMPERLAND - Er worden po gingen ondernomen om het Zeeuwse onderwijs gezamenlijk aan te sluiten op het glasvezel netwerk. Dat moet niet alleen tot kostenbesparingen leiden, maar kan ook de inhoudelijke samenwerking tussen scholen bevorderen. TERNEUZEN - De Waterpoli- tie heeft woensdagavond in Ter- neuzen de binnenvaarttanker Duehesse, geladen met 669 ton waterstofzuur, aan de kant ge legd. Tijdens een routinecontrole op het Kanaal Gent-Temeuzen stel de de waterpolitie vast dat de Nederlandse schipper veel te lang aan varen was, dat het schip niet over de vereiste certi ficaten beschikte en dat er te weinig bevoegde bemanningsle den waren. Aan boord waren volgens een woordvoerder van de waterpolitie in Temeuzen naast de schipper een Spaanse stuurman en een Servische ma troos. Deze laatste had geen dienstenboekje. De tachograaf van de Duehesse (92 meter) gaf aan dat de schip per bijna twintig aan het werk was, op drie uur slaap tijdens loswerkzaamheden in Sas van gent na. De tanker, geladen met het bijtend silicofluorwaterstof- zuur, was niet voorzien van een goedkeuringscertificaat. Ook ontbrak de stoffenlijst. Het schip is woensdagavond op last van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de haven van Ter- neuzen vastgelegd. Donderdag is er gesproken met de Neder landse eigenaar. De Duehesse mag pas vertrekken als het schip is goedgekeurd en ook de andere vereiste certificaten aan wezig zijn. Het Zeeuws Initiatief Educatief Netwerk (Zien), zoals het heet, moet een landelijk voorbeeldpro ject worden. Het sluit aan op eer dere initiatieven zoals Gigaport, dat breedbandinternet biedt aan onder meer de Hogeschool Zeeland en de Roosevelt Aca demy. Naar aanleiding daarvan hebben de CD A-Statenfractie en ict-coördinator F. Peeters van het Sint Willibrordcollege het voortouw genomen om in an dere delen van het onderwijs iets vergelijkbaars op te zetten. Aanvankelijk zou het alleen om het voortgezet onderwijs gaan, maar inmiddels zijn de plannen uitgebreid met het basisonder wijs, het middelbaar beroepson derwijs en instellingen die veel met het onderwijs te maken heb ben. Zeelandnet en onderwijsbe geleidingsdienst RPCZ zijn nauw bij Zien betrokken. Netwerk Het project werd deze week aan geïnteresseerde scholen gepre senteerd. Het is de bedoeling dat alle deelnemende scholen een netwerk vormen, dat wordt aangesloten op het glasvezelnet werk en een gezamenlijke inter netverbinding krijgt. De scholen waren vooral be nieuwd naar de kosten. Die han gen af van het aantal deelnemen de scholen en van de gekozen snelheid van de internetverbin ding. De eenmalige aansluitkos ten komen op ongeveer 9500 eu ro. Daarnaast betaalt elke school maandelijks een bijdra ge. Gistermiddag werden bedra gen genoemd die varieerden van 465 tot 950 euro per maand. De kosten kunnen waarschijnlijk worden gedrukt door diverse subsidiemogelijkheden. Momen teel wordt verkend wat op dat gebied haalbaar is; het CDA pro beert een bijdrage van de provin cie los te weken. Landelijk komt een pot met drie miljoen euro subsidie beschikbaar voor derge lijke initiatieven, met een maxi mum van een miljoen per pro ject. De vertegenwoordigers van het onderwijs die bij de presentatie aanwezig waren, lieten in grote meerderheid weten interesse te hebben in het project, zonder zich definitief vast te leggen. De overige scholen worden nog schriftelijk benaderd. De stuur groep van het Zien-project wil medio september een goed beeld hebben van de belangstelling en vervolgens een intentieverkla ring afsluiten. Eén netwerk biedt scholen de mogelijkheid om onder meer ge zamenlijk software en digitale lesmethoden in te kopen en ver volgens te delen. Dat betekent dat de scholen ook inhoudelijk steeds nauwer kunnen samen werken. VLISSINGEN - Duo Gavotte, bestaande uit panfluitiste Noor tje van Middelkoop en organist Martin Mans, geeft op zaterdag 17 juli een zomerconcert in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 7 euro (kinderen tot 12 jaar: 3 euro). Het programma bestaat uit klas sieke en geestelijke muziek. Het repertoire wordt afgewisseld met populaire werken en volks muziek. Martin Mans ontving een gou den en een platina cd voor zijn orgelmuziek: een uniek ver schijnsel in de klassieke muziek wereld. Noortje van Middel koop werkt regelmatig mee aan optredens op de panfluit voor ra dio en televisie. Het nieuwe ROC-gebouw aan de Goese Fruitlaan biedt straks plaats aan 1500 studenten. foto Willem Mieras door Frank Balkenende GOES - Nog twee maanden flink aanpakken en dan is het nieuwe ROC-gebouw aan de Fruitlaan in Goes klaar om de 1500 studenten te ontvangen. Aannemer Walcherse Bouw Unie leverde de school deze week officieel op. Momenteel wordt in en rond het gebouw gewerkt. Buiten laat de gemeente Goes aan de Fruitlaan een oversteekplaats aanleggen, zodat fietsers en voetgangers vei lig van het Stationspark naar de door Raymond de Frel TERNEUZEN - Vertegenwoor digers van de Zeeuwse Halt-bu reaus zijn redelijk positief over de plannen van minister Donner van Justitie om het aantal bu reaus te verminderen van zestig naar 25. Halt - ofwel Het Alternatief - re gelt lichte straffen en taken voor jongeren tot achttien jaar, die zich schuldig hebben ge- 1 maakt aan kleine criminele acti viteiten. Donner wil dat de Halt-bureaus meer gaan samen werken, om zo de efficiency te bevorderen en geld te besparen. Uit onderzoek is volgens de mi- mster gebleken dat tussen de bu reaus erg grote verschillen be staan in werkwijze, taakuitvoe- uog en budget. Voorzitter J. Hei j mans van Halt Nederland gaf gisteren aan dat Halt wel efficiënter wil werken, maar dat het tekort - dat wordt geraamd op drie miljoen euro - aarmee maar voor eenderde wordt weggepoetst. De resteren- e twee miljoen moet Donner I ajs beloning voor de efficiency- s ag bijpassen, vindt Heijmans. 3 Zlet ook graag dat de huidi ge zestig locaties worden ge handhaafd, maar pleit wel voor een meer gecentraliseerde aan- Urmg. Nu worden de zestig bu.- ^aus no§ aangestuurd door mi zoveel organisaties. Dat kan worden teruggebracht tot 25, oppert Heijmans. Voorzitter D. van der Zaag van de Stichting Halt Midden- en Noord Zeeland - althans: de Haltbureaus voor Walcheren en de Oosterschelderegio werken per 1 juli feitelijk samen, maar pas als alles juridisch in kannen en kruiken is gaat de fusiegroep onder bovengenoemde naam door het leven - kan zich groten deels vinden in de brief van Don ner, al heeft hij al jaren zijn be zwaren tegen het gehanteerde fi nanciële systeem. „De Halt-bureaus worden per geslaagde afdoening betaald door het ministerie van Justitie. Daarnaast krijgen de gemeen ten een bedrag tussen de vijf en zes miljoen euro gestort uit het gemeentefonds. Ik zou liever zien dat de vergoedingen voor de afdoeningen ook via het ge meentefonds zouden gaan. Wij moeten als gemeenten nu te veel zelf bijleggen. Het huidige bud get is ontoereikend voor alle af doeningen", aldus Van der Zaag. Coördinator R. Dekker van het Zeeuws-Vlaamse Haltbureau is niet ongelukkig met het voorstel van Donner. „Het aantal bu reaus moet verminderen, maar de Halt-formule blijft overeind. Donner erkent dat dit soort pre ventie goed werkt. Van alle kwa den heeft hij nu de minst kwade gekozen", aldus Dekker. school kunnen komen en vice versa. ROC-projectleider P. Jan sen zegt dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat het ver keer van het schoolplein de Fruitlaan opgaat. „Alle verkeersstromen moeten via de Bessestraat lopen, dat is veiliger.Om de buurt niet op te zadelen met geparkeerde auto's van studenten en docenten, zijn op het ROC-terrein tweehon derd parkeerplaatsen aangelegd met een, deels verdiepte, één- richtingsweg op het eigen ter rein. Verder is er een stalling, waar zeshonderd fietsen kun nen staan. Binnen is het een kwestie van vloerbedekking leggen, wat tech nische zaken afwerken en de kli maatbeheersing afregelen. Daar na kan ROC Zeeland het ge bouw inrichten, zodat de studen ten en onderwijspersoneel er op 6 september aan de slag kun nen. Die zullen zich verwonderen over het ontwerp van architec tenbureaus Rienks en Rothuizen van Doorn 't Hooft. Uit de lucht lijkt het 19,2 miljoen euro kost ende gebouw een menselijke ge stalte. Drie aparte gebouwen (kop, romp en benen) zijn via corridors met elkaar verbonden. Symbolisch voor de menselijke maat die het ROC wil hanteren, zegt projectleider Jansen. Elk deel van het betonnen lichaam, dat in totaal vijftien duizend vierkante meters be slaat, heeft zijn eigen felle kleur: groen, rood en paars. Op vallend zijn ook de 'zwevende' trappen en bruggen, die zorgen voor open en lichte ruimtes. De enorme ronde kop van het ge bouw, waarin glas en plaatstaal domineert, herbergt een restau rant, een open leercentrum waar 175 studenten tegelijk kun nen werken aan opdrachten, col legezalen, ruimtes voor fitness en danslessen en een gymzaal, die dankzij een speciale con structie in het gebouw hangt om geluidsoverlast te voorkomen. De school krijgt straks ook een eigen winkel, waar studenten al les kunnen kopen wat ze nodig hebben voor hun studie. Dat kan variëren van een pen tot sportkleding. Jansen benadrukt dat het ROC voor de bevoor rading samenwerkt met Goese middenstanders. Studenten gaan zelf de winkel runnen. Ver der zijn er gewone lokalen en praktijkruimtes voor zorg- en welzijnsopleidingen, zoals dok ters- en apothekersassisenten. De Goese vestiging van ROC Zeeland, opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonder wijs en volwasseneneducatie, heeft straks vier clusters onder één dak: welzijn, zorg, de sport- opleiding Cios en volwassenene ducatie. Het Cios krijgt zijn hoofdbasis overigens in het ver bouwde Sportpunt Zeeland. In de cluster welzijn komt ook de Vlissingse vestiging over naar Goes. Verspreid De nieuwbouw maakt een einde aan de verspreide huisvesting van het ROC in Goes, dat her en der in de stad lege gebouwen achterlaat. Vanuit het ROC Zee land is daar tijdig op inge speeld, zegt T. Verhage-Van der Ent, lid van het college van be stuur. „Op dit gebied hebben we alles redelijk op orde." De voormalige laboratorium- school aan de Rommerswa- lestraat is verkocht aan de ge meente, die het gebouw laat slo pen. Op de twee panden aan de J.P. Coenstraat heeft de gemeen te deze week een bod uitge bracht. De villa aan de Kloeting- seweg is inmiddels verkocht aan een particulier. Van de gebou wen aan de Beukenstraat, de Nieuwstraat en de Bessestraat is de huur opgezegd. In Middelburg is het ROC nog op zoek naar een koper voor het schoolgebouw aan de Merwede- straat. Het Middelburgse colle ge van burgemeester en wethou ders zag deze week van koop af. De huur van het pand aan de La- tijnseschoolstraat is opgezegd. Het ROC blijft wel gehuisvest aan de Ravensteinweg in Dau- wendaele. In Vlissingen is het ROC-pand aan de Hercules Segherslaan (de afdeling verpleging gaat naar Goes) verkocht aan de gemeen te, waarmee het opleidingscen trum ook onderhandelt over de aankoop van de scholen aan de Dreesstraat en de Bonedij- kestraat. De andere ROC-loca- ties in Vlissingen blijven gehand haafd. door Maurits Sep SINT PHILIPSLAND - Twee Brabanders zijn gisteren aange houden voor het illegaal vissen op snoekbaars in het Zeeuwse deel van het Krammer-Vol kerak. Zij hadden tachtig tot honderd kilo snoekbaars uit het water gehaald. De visvergun ning staat drie vissen per per soon per dag toe. De vissers, een man uit Schijn- del (60) en een man uit Made (58), waren op 26 juni ook al aangehouden omdat ze te veel snoekbaars hadden opgevist. Volgens P. van Steen, buitenge woon opsporingsambtenaar van de provincie Zeeland, waren ze echter moeilijk te pakken. Bij controles op de wal, als ze net hun boot uit het water haalden, hadden de mannen niet meer vis bij zich dan toegestaan. „Maar we hebben ons nu ver schanst, de mannen geobser veerd en daarna gevolgd. Ze ble- De snoekbaars die illegaal in hel Krammer-Volkerak is gevangen. foto Bram Hullekes ken de rest van de buit onder de brug tussen Sint Philipsland en Steenbergen te hebben verstopt. Toen ze die hadden opgehaald en in hun auto wegreden, heb ben we ze aangehouden", zegt Van Steen, die werd*bijgestaan door een jachtopzichter en een politieman van Rotterdam-Rijn mond. De mannen zijn in Steen bergen verhoord. Volgens Van Steen hebben zij verklaard dat de vis voor familieleden was be doeld. Hij betwijfelt dat echter. Lucratief „Waarschijnlijk is het voor de handel, Dat is namelijk erg lu cratief: een kilo snoekbaars le vert vijf tot zes euro op. In dit ge val hebben ze dus zo vierhon derd tot zeshonderd euro ver diend." De buit is in beslag geno men. Omdat het tweetal voor de tweede keer in korte tijd is ge snapt, is in overleg met het Openbaar Ministerie besloten ook de zeven hengels, de drie vis- koffers en de boot in beslag te nemen. De Brabanders moeten binnen kort voor de rechter verschij nen. Volgens Van Steen vissen ze al zo'n vijftien jaar op snoek baars. De laatste tijd doen ze dat met name in het Zeeuwse deel van het Krammer-Vol- kerak. Voorheen waren ze ook actief in het Hollands Diep.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 15