Parkeerkelders 's nachts open fZC PZC Plezierig leren op de boerderij Veerse VVD vindt ommezwaai terecht 13 Middelburg studeert op plan nachtelijk parkeren voor omwonenden Ontmoetingsdag nabestaanden [kankerpatiënten Brassband Onda geeft optreden [Staatscircus Moskou-Holiday i Westkapelle agenda Suggesties voor bezuinigingen Autoinbraken op Walcheren Reclamebord Agrimarkt moet weg Geld opgehaald voor oogproject Bodemvondst kan bouw basisschool vertragen weekenddiensten vrijdag 9 juli 2004 MIDDELBURG - Bewoners van Ie westelijke kant van de Mid delburgse binnenstad kunnen naar verwachting vanaf eind dit par s nachts parkeren in de ga uges Geere en Kousteensedijk. Al langer klaagt de buurt dat er vooral buiten kantoortijden wei nig parkeerruimte voor vergun- linghouders is. Iet idee om het nachtelijk par- reren toe te staan, verkeert nog de planfase, legt J. Boerma redactie walcheren Buitenruststraat 18 Postbus 8070 4330 EB middelburg Tel: 0118-493000 Fax:0118-493009 E-mail: redwalch@pzc.nl Ab van der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée Koen de Vries (sport) centrale redactie Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur van de afdeling parkeerbeheer van de gemeente Middelburg uit. Het gaat niet alleen om het aantal parkeerplekken. Ook la ten sommige bewoners hun auto liever in een bewaakte stalling achter dan op straat. Voor het nachtelijk parkeren zal wel extra moeten worden betaald, voorspelt Boerma. „Ik denk niet dat de 47 euro die nu wordt gevraagd, toereikend Hoeveel uiteindelijk voor het nachtelijk parkeren wordt gere kend, is nog niet duidelijk. Op dit moment kunnen particulie ren alleen complete abonnemen ten voor de parkeergarages af sluiten waarmee zeven dagen lang, 24 uur per dag kan worden geparkeerd. De kosten voor de ze jaarabonnementen zijn 594 euro. Speciale aandacht krijgt de toe gankelijkheid van de parkeerga rages. „Het moet niet zo zijn dat het stappend publiek ook toe gang tot de kelders krijgt en din gen met de auto's doet die we niet wenselijk vinden", aldus Boerma. Over een ander probleem wordt nog nagedacht: wat als een om wonende niet alleen 's nachts zijn auto parkeert, maar de wa gen ook overdag wil laten staan. Ook hiervoor zal een bedrag in rekening worden gebracht - hoe veel, dat is nog onbekend. „Ook hier vindt een verrekening plaats. We willen dat heel sim pel maken. Niet te omslachtig, maar ook niet te kostbaar", al dus Boerma. Het plan om het nachtelijk par keren in de parkeerkelders voor omwonenden toe te staan, houdt verband met nog een ander idee: het opofferen van parkeerplaat sen op het Plein 1940 ten faveu re van fietsenstallingen. Alleen in de zomer wordt het plein au tovrij gemaakt opdat fietsers meer ruimte krijgen om hun twee wieiers te stallen. De komende tijd wordt met tal van organisaties over de plan nen gesproken. Naar verwach ting wordt het voorstel 22 no vember van dit jaar in de raad van Middelburg behandeld. Mocht de raad groen licht ge ven, dan kunnen de parkeergara ges meteen worden opgesteld. OOST-SOUBURG - Het Palaz- zoli Huis in Oost-Souburg voor nensen met kanker en hun om- reving houdt donderdag 22 juli een ontmoetingsmiddag voor na- jestaanden. Jensen kunnen ervaringen uit- yisselen op het gebied van ver- riet, vermoeidheid of boosheid. )ok mooie herinneringen of iraktische problemen kunnen an bod komen. )e ontmoetingsmiddag wordt 14.00 tot 15.30 uur gehou- len in het Palazzoli Huis aan iet Oranjeplein 41 in Oost-Sou burg. MIDDELBURG - Brassband On da en haar jeugdorkest geven op zaterdag 17 juli een concert in de muziektent op het Molenwa ter in Middelburg. De bands spelen muziek uit di verse genres. Zo staat muziek van Philip Sparke op het pro gramma, een bekende compo- ïistin de brassbandwereld. Ver- Ier kunnen bezoekers luisteren laar muziek uit James Bond films. De optredens vinden plaats tus- 14.30 en 16.15 uur. ODDELBURG - Het Staatscir cus van Moskou-Holiday slaat op 11 en 12 augustus de tenten op in Westkapelle. Zoals het een circus betaamd, zijn er optredens van clowns, acrobaten en een dompteur met Ise tijgers. Andere acts met dieren worden uitgevoerd door onder meer Nikolai Ivacht- chenko. De Rus laat katten jongleren en koorddansen.De mitergroep San Miguel voeren stunts uit op galopperende paar den. Misschien wel de meest adembenemde act wordt uitge voerd door de Viazov's. Hoog bo ven de piste zonder vangnet ma ken zij sprongen en salto's aan de vliegende trapeze. Bram Brand aan het werk in de koeienstal. door Miriam van den Broek KOUDEKERKE - Een jaar geleden kon den sommigen nog geen overall aan doen, laarzen aantrekken of een bezem vasthouden. Maar in het eerste jaar dat zorgboerderij Pitteperk in Koudekerke bestaat, hebben de verstandelijk gehan dicapten die er werken, zich flink ont wikkeld. Tegenwoordig vegen en voede ren ze alsof ze nooit anders hebben ge daan. Zeven gehandicapten tussen de 15 en 48 jaar werken één dag in de week op de zuivelboerderij van Peter Dreessen. Twee mensen doen dit als dagbeste ding. De rest zit op het voortgezet spe ciaal onderwijs voor zeer moeilijk leren de kinderen. Zij lopen op de boerderij stage. Vanaf september wordt het aan tal werkdagen uitgebreid naar twee en in de toekomst wil Dreessen plaats bie den aan twaalf mensen per dag, vijf da gen in de week. Ze worden begeleid door hem en door Marianne de Lobel van de gehandicaptenstichting Philadel phia Zorg Zeeland. „Voordat ik hieraan begon wist ik eigenlijk niks over men sen met een verstandelijke functiebeper king", zegt Dreessen. „En Marianne wist niks van boerderijen. Maar samen gaat het goed. Het werken met gehandi capten is mij echt meegevallen. Met be hulp van pictogrammen vertellen we 's ochtends wat we die dag gaan doen." Gewend De 18-jarige Bram Brand is deze och tend in de koeienstal. Hij veegt het voer weer netjes bij elkaar, schept het in de kruiwagen en brengt het weg. Ook voert hij de koeien. Ruw gooit hij het voer tussen de beesten. „De dieren heb ben zich snel aangepast", vertelt Drees sen. „In het begin schrokken ze van de onverwachte bewegingen, maar binnen de kortste keren waren ze eraan ge wend." Bram kan niet vertellen wat hij van het werk op de boerderij vindt. Maar aan zijn lichaamstaal en aan de twinkeling in zijn ogen kan iedereen zien dat hij het er naar zijn zin heeft. Hij lacht, is enthousiast en druk in de weer met de bezem en de kruiwagen. Hij slaat bezoekers vrolijk op de schou ders, zegt 'hoi' en gaat weer aan het werk. „We proberen ze zoveel te leren dat ze later bij een andere boer kunnen gaan werken", vertelt Dreessen. „Dat ze we ten wat het verschil is tussen een volle ■en een halfvolle emmer en dat ze een riek en een bezem kunnen hanteren. In middels lukt dat aardig, maar in het be gin was het moeilijk. Ze kregen bijvoor beeld zelf hun overalls niet dicht. We foto Ruben Oreel hadden nog overwogen de drukknopjes te vervangen door klittenband. Maar na drie maanden lukte het ze wel." Ook op andere punten moet de boer soms creatief zijn. „Er is een jongen die de hokken om-en-om moet voorzien van een laag zaagsel. Zelf kan hij niet bijhouden in welke hokken het zaagsel moet komen. Dat probleem hebben we opgelost door stickers te plakken op de hokken waar wel zaagsel moet komen." Eigenwaarde Hanny Dingemanse, de moeder van Danny, heeft haar zoon het afgelopen jaar zien veranderen. „Zijn eigenwaar de is gegroeid. Hij heeft wat te vertellen als hij thuis komt. De mensen in zijn om geving hebben allemaal een baantje. En hij nu dus ook. Hij heeft het gevoel dat hij weer meetelt." Zorgboerderij Pitteperk houdt zaterdag 10 juli een zomerfeest waarbij iedereen van 9.30 tot 16.00 uur kan kijken hoe het er op de boerderij aan de Breeweg aan toe gaat. Raadsfractie zegt deels zijn zin te hebben gekregen over N57 door Ron Magnée DOMBURG - Ruim twee maan den geleden stemde de WD- fractic in de Veerse gemeente raad tegen de vernieuwing van de N57. Deze week keurden de liberalen de nieuwe rijksweg wél goed. Een ommezwaai die prima verdedigbaar is, vindt VVD-raadslid G. Vader. Wat Vader deze week als de 'Avond van de N57' omschreef, was de apotheose van een ont wikkeling die 26 april begon. Toen stond de raadsvergadering van de gemeente Veere op het programma die uiteindelijk ge rust de 'Nacht van Vader' kan worden genoemd. Op de agenda prijkte het goedkeuren van het tracé zoals dat door Rijkswater staat was bedacht. Vooraf leek het voorstel een meerderheid te krijgen. Tot ie ders verrassing stemden de libe ralen echter in met een voorstel van de fractie van PvdA/ Groen- Links. De sociaal-democraten hadden een variant op het tracé van de nieuwe N57 uitgedokterd. Be langrijkste kenmerk van deze route is dat ze dichter op de hui dige weg loopt. Volgens Vader stemden de libe ralen met de PvdA/GroenLinks mee omdat het tracé niet hele maal naar hun zin was. „Er wa ren nogal wat haken en ogen aan het tracé, bijvoorbeeld bij de rotonde van Vrouwenpolder. We hebben daar opmerkingen over gemaakt, maar we kregen niet voldoende toezeggingen van het college. En daarom heb ben we met PvdA/GroenLinks meegestemd. Voor een adempau ze. Even de rem erop." Niet dat het ook echt de bedoe ling was om de Rijkswater- staat-variant definitief af te bla zen, zegt Vader. Uitleg „Ik heb toen wel al meteen ge zegd: 'Daarvoor moet nog heel veel water voor door de Schelde stromen'." De keuze van de WD'ers in de Veerse gemeente raad werd hen niet door ieder een in dank afgenomen. „Er kwam heel veel over ons heen. 'Wat ga je nou doen?', vroegen ze ons", legt Vader uit. De frac tie had heel wat uit te leggen. Zo togen Veerse liberalen naai de afdeling van Horeca Neder land („die zitten er heel kort op") om tekst en uitleg te geven. Ook wilde de provinciale VVD-fractie wel eens weten wat de collega's in de Veerse gemeen teraad bezielde om tegen het plan te stemmen. Het college liet ondertussen de plannen voor de N57 nog maar eens doorrekenen en bekijken op landschappelijke effecten. Met als conclusie: de Rijkswater- staat-variant is de veiligste. Deze week kwam de Rijks water staat-variant voor de N57 op nieuw in de vergadering van Veere aan bod. Met enkele aan passingen, en dus toonden de li beralen zich nu wel tevreden. STREEKACTIVITEITEN DOMBURG - Schuttershof, 16.30 uur: Jazzgym vanaf 8 jaar; MIDDELBURG - Ontmoetingscentrum Griffioen, 19100 - 23.00 uur: Inloop avond voor jongeren met onder meer tafelvoetbal en darts; Concert- en gehoorzaal, 17.00-20.00 uur: Open repetitie van Zeeuws Jeugd orkest voor jongeren van 11-20 jaar die minimaal 3 iaar een instrument besoe- len; Volkssterrenwacht Philippus Lans bergen, 19.30 uur: Zonne-avond voor toeristen; VLISSINGEN Coosje Buskenstraat/ Scheldeplein, 8.00 - 16.00 uur: Week markt; Open Hof, 9.00 uur: Hatha yoga en om 10.35 uur Power yoga; WESTKAPELLE - Markt, 14.00-21.00 uur: Seizoensmarkt en kermis; VROUWENPOLDER - Pleintje bij Ned. Iierv kerk, 19.30 uur: Concert Veere's Genoeaen. DOMBURG - Een vacaturestop op het gemeentehuis, be zuinigen op de brandweer en geen verdere maatregelen om wateroverlast in Oostkapelle tegen te gaan. De ge meenteraad van Veere heeft gisteravond tal van sugges ties gedaan om het begrotingstekort terug te dringen. Wethouder W. van Tatenhove beloofde de suggesties ver der uit te werken. De gemeente kampt volgend jaar met een structureel te kort van 356.000 euro. Dit loopt op tot 438.000 euro in 2008. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota. Het gemeentebestuur droeg in de nota zelf al bezuini gingsmogelijkheden aan, maar het is aan de raad om te zeggen welke plannen hiervoor geschrapt of vooruitge schoven moeten worden. Eenduidige oplossingen waar de volledige raad zich in kan vinden, kwamen gisteravond niet naar voren. Wel de den de afzonderlijke fracties uiteenlopende suggesties waaronder het niet-verhogen van subsidies en het bevrie zen van plannen die verwoord zijn in de Cultuurnota en die nog niet ten uitvoer zijn gebracht. De gemeente zal de voorstellen uitwerken en de conse quenties er van in beeld brengen. De definitieve beslis sing over welke plannen geschrapt of uitgesteld moeten worden, valt in november tijdens de behandeling van de begroting 2005. OOSTKAPELLE - Onbekenden hebben in de nacht van woendag op donderdag verschillende auto's op Walche ren opengebroken. Uit een geparkeerde auto in de Halve Maanstraat in Oost kapelle werd geluidsapparatuur weggenomen. De waarde bedraagt een paar honderd euro. Ook uit twee auto's die geparkeerd stonden in de Sloestraat in Zoutelande werd geluidsapparatuur gestolen. Woensdagavond werd een personenatuato die op de Ram- mekensweg in Ritthem stond geparkeerd, opengebroken. Ook uit deze wagen werd geluidsapparatuur weggeno- GÖES - De Agrimarkt in Goes moet een reclamebord op zijn terrein aan de Van Hertumweg weghalen. Het bord meldt dat de supermarkt is uitgeroepen tot de top-drie van supermarkten in Nederland. Het bedrijf had bij de gemeente een vergunning aange vraagd om het bord tot eind dit jaar te kunnen laten staan. Het Goese college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag deze week afgewezen. Er ligt een negatief welstandsadvies, wat wil zeggen dat het reclamebord een smet op het straatbeeld werpt. LEWEDORP - Tijdens de regionale afscheidsdienst van pastor T. Brooijmans, afgelopen weekeinde in Lewedorp, is negenhonderd euro opgehaald voor het oogproject Fo cus II. Dit project ondersteunt onder andere oogartsen in oplei ding in Burkina Faso en Ivoorkust. Het bedrag is deze week door Brooijmans aan een bestuurslid van Focus TI overhandigd. door Nadia Berkelder ARNEMUIDEN - Een archeolo gische vondst aan de Van Cit- tersweg in Arnemuiden kan ver traging opleveren voor de bouw van de nieuwe basisschool. Het schoolbestuur wilde na de bouw vak de eerste paal in de grond hebben. In de bodem onder de toekomsti ge school zijn volgens J. Sandee van de Vereniging Christelijk Onderwijs resten uit de Romein se tijd en de Steentijd gevonden. Er zijn sporen ontdekt van moer- nering, de winning van zout uit veen. Meer details wil het ar cheologisch bureau dat het on derzoek heeft uitgevoerd niet prijsgeven. De nieuwe school moet onder dak gaan bieden aan de twee be staande protestants-christelijke basisscholen Het Baken en de Beatrixsehool. Het was de be doeling dat het nieuwe gebouw in één jaar klaar zou zijn, zodat de leerlingen er aan het begin van het schooljaar 2005/2006 in kunnen. Die strakke planning dreigt nu in gevaar te komen, zegt San dee. „We wilden na de bouwvak beginnen, dat is nu al bijna niet meer mogelijk. We moeten eerst overleggen met de provinciaal archeoloog en het bureau. We moeten ons houden aan de richt lijnen die zijn vastgesteld in het verdrag van Malta (ter bescher ming van bodemvondsten-red). Dat soort verdragen liggen er nu eenmaal, daar moeten we ons aan houden." Het is mogelijk dat de bodem verder moet worden onder zocht. Dat kan betekenen dat er meer geld nodig is. Wie de extra kosten moet betalen, het school bestuur of de gemeente, is nog niet duidelijk. Ook daar is bin nenkort overleg over. Dit keer stemde de fractie dan ook in met het voorstel. „We hebben onze zin gekregen. Bij voorbeeld op het punt van een veel kleinere rotonde bij Vrou wenpolder", verklaart Vader. Dat neemt niet weg dat de WD nog meer noten op zijn zang had. Zo hadden de liberalen de rotonde nog wel meer richting Serooskerke willen opschuiven. De fractie had echter verzuimd de variant voor aanvang van de raadsvergadering op schrift be schikbaar te stellen. Uiteindelijk bracht de WD de variant dan ook niet meer te ber de. „Het sluimerde wel, maar ik merkte dat het CDA ook al niet stond te juichen. Daarnaast wis ten de leden van de SGP te ver tellen - die kennen de situatie ter plekke heel goed - dat de ver schuiving ook de toegang van een agrarisch bedrijf zou door snijden." En zo werd besloten de variant niet verder te amenderen, en kreeg het tracé een meerder heid. zaterdag 10 en zondag 11 juli 2004 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in het weekend of tij dens feestdagen) Huisartsengroep 'de stad Middel burg' Patiënten huisartsen Albers, Angkotta, Bruynzeel, Van d«n Haak, Heere en Wor- telboer. zaterdag: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. (0118) 644301. zondag: C.J.E.M. Albers, Bellinkplein 3, tel. (0118) 644301. Inloopspreekuur •12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst, Van der Male en Huisman, vrij. 17.30-zon. 23.00 uur: R. v. Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271. zon. 23.00-ma. 8.00 uur:F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118)571234. Tandartsen Walcheren A.A. Paul, Doornenburg 31, Vlissingen, tel.(0118)478811. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen.don. 20.00-vrij. 20.00 uur: M. Snoep, tel. (0118)471140. vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: H. Hament, tel. (0118) 471140. Middelburg, vrij. 21.30-zon. 21.30 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. Dierenartsen Landbouwhuisdieren: tel.10118) 633803. Kleine huisdieren: Mw. J. Oostenbrug, Oude Domburgse- weg 33-a, Oostkapelle, tel. (0118) 581443. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Wal cheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en Egelopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: Zaterdag 10.00-17.00 uur: Apotheek Hummelen, Markt 69, Middel burg, tel. (0118) 612134. Apotheek Ringeling, Lange Delft 133, Middelburg, tel. (0118) 612538. 24-uursdienst (voor spoedeisende re cepten): Apotheek Papegaaienburg, winkelcentrum Papegaaienburg 24-26, Vlissingen, tel. (0118) 466345. Thuiszorg Zorgstroom Voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen verpleegartikelen, tel. 0118-684000. (Advertentie) rjj Dames maal 43/45 Heren 47/50 schoenen voor GROTE maten ST ADRIAANSTRAAT 5 GOES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 13