Hooizolder mag uur langer open BC Schotse Ruth en Rudy zorgen voor opwinding in de klas NIEUW! Malaise Walstraat-Zuid vervuilt onderzoek Brandweer Veere krijgt mobiele pomp voor op het strand laad Veere stemt in met proef voor latere sluitingstijd Vandalen gooien fiets tegen bus 6 Gewond door bedrijfsongeval Boer opnieuw beboet Automobilist valt in slaap Diefstal uit bedrijfspand www. nazomer jjeAtival.nl Huis rijdag 9 juli 2004 editie Walcheren Advertentie Unieke Voet Schoen Spray Geurvrelers sproy is de enige spray voor voeten én schoenen. Het houdt voeten en schoenen de hele dog Iris! Notuurlijk heeft Geurvrelers ook de bekende inlegroolljes. Met de introductie van de spray biedt Geurvreters voor iedereen dé totaaloplossing voor zweetvoeten en -schoenen, 0STKAPELLE - Basisschool Knotwilg in Oostkapelle :ft gisteren het nieuwe ver- «ersveiligheidlabel van het Re- ionaal Orgaan Verkeersveilig- ieid Zeeland ontvangen. leef de Zebra prijkt al op een antal Zeeuwse basisscholen, leef (geïnspireerd op het Engel- "e: veilig) vervangt het lude embleem van Peter cle ska- er Het muurschild laat zien lat scholen meer aandacht aan erkeersveiligheid besteden dan et wettelijk verplichte half uur- je. Aandacht voor veiligheid is naar school en het be- rekken van ouders bij het ver- fiersonderricht staan bovenaan Ie lijst van aandachtspunten, de: ROVZ, dat scholen perio- pek herkeurt om hen bij de les e houden, is blij dat steeds Weer scholen het belang van stra verkeersonderricht inzien. W. de Ridder, voorzitter van de vereniging Winkelcentrum Vlissingen. „Het gaat helemaal niet zo slecht met het winkelaanbod in Vlissingen.' foto Lex de Meester door Edith Ramakers VLISSINGEN - „Als we de Wal straat-Zuid en Nieuwendijk niet meetel len, dan valt het mee met de leegstand van winkels in Vlissingen", zegt W. de Ridder, voorzitter van de vereniging Win kelcentrum Vlissingen. Hij reageert op het landelijke rapport 'winkels in de eta lage' van het onderzoeksbureau Locatus uit Woerden. Daaruit kwam naar voren dat er in Vlissingen verhoudingsgewijs circa drie keer zoveel winkels langdurig leegstaan als in Middelburg. „Dat was vorig jaar. Nu is in het kern- winkelgebied praktisch alles bezet." De malaise in de Walstraat-Zuid vervuilt het onderzoek. „Er komt schot in de reno vatie van de Walstraat-Zuid. Die leeg stand had niet moeten worden meegeno men in het onderzoek" Hij komt op voor zijn zaak en voor zijn collega's. De Rid der is sinds februari bedrijfsleider van kledingzaak Vet. „En slecht gaat het ook niet. Ik ken nog zeker tien ondernemers die een goede omzet maken." Natuurlijk kan het beter. Het doet een stad geen goed als er winkels, zoals in de Wal straat-Zuid, lang leegstaan. „Maar de ge meente doet er van alles aan om daar ver andering in te brengen." Van alles? „Ja, maar restauratieprojecten zijn duur en daarvoor heb je tijd nodig." De Ridder heeft wel ideeën om Vlissin gen aantrekkelijker te maken. Als een winkel als Xenos zich in Walstraat-Zuid wil vestigen, dan moet die met open ar men worden ontvangen. „Die moet zich hier gratis mogen vestigen. Dat zijn de trekkers, waarop een groot publiek af komt." Hij vindt dat er bovendien gedif ferentieerde huurprijzen moeten worden gevraagd. Voor interessante winkelstra ten moet een hogere huur gevraagd wor den dan voor de Walstraat-Zuid en enke le andere straten. Een andere oplossing is om een goedlo pende zaak, waarvoor het publiek een omweg maakt, in een minder druk gedeel te van de binnenstad onder te brengen. De voorzitter van de winkeliersvereni ging geeft als voorbeeld dat een winkel als atelier/galerie De Glazen Pui de klan ten zou behouden bij verplaatsing naar een rustiger gedeelte. „Iedere onderne mer wil vervolgens wel in het pand van De Glazen Pui beginnen. Zo stuur je aan op een betere doorloop voor de consu ment." Niet somber De Ridder ziet de toekomst van Vlissin gen niet somber in. „Integendeel. Als over een paar jaar het voormalige Schel- deterrein ontwikkeld is en er tegen de oude stad aan een paar nieuwe winkels komen, dan krijgt "Vlissingen een impuls. Een grote speelgoedzaak, Toys-r-us, heeft belangstelling getoond" Wethouder P. van der Maden reageert dat hij meer diversiteit in Vlissingen toe zou juichen. „We hebben al een redelijk aanbod, maar het kan breder. Over drie jaar, met de ontwikkeling van het Schel- deterrein, schiet Vlissingen omhoog." Van der Maden zegt dat Vlissingen kiest voor concentratie van winkels. Dat heeft er toe geleid dat de Albert Heijn geen toe stemming heeft gekregen om op het peri fere Miro-terrein uit te breiden tot een XL formule, met een grote nonfood-aide ling. „Door daar een soort tweede cen trum te ontwikkelen, wordt de binnen stad gekannibaliseerd. Als we aan uit breiding denken, moeten we dat dicht te gen het hart of in het hart aan doen." Scheve gezichten De wethouder is er geen voorstander van om winkels voor te trekken door een lage huur te vragen. „Wie zouden we ermee helpen? We zouden scheve gezichten ma ken. De gemeente wil ervoor zorgen dat een onderneming goed aan de slag kan. De rest laten we over aan de markt." nnr Miriam van den Broek SoMBURG - Discotheek de [ooizolder in Westkapelle mag oor een proefperiode van een sar de sluitingstijd verruimen an 5.00 uur naar 6.00 uur. Dat eeft de gemeenteraad van 'eere gisteravond besloten. Al ten de SGP vond de latere slui- ingstijd een slecht plan. )e directie van de Hooizolder nl de openingstijd verruimen mdat de exploitatie in het ge- mg komt. Jongeren gaan leeds later op stap en daardoor omt er pas vanaf 1.00 uur geld i het laatje. Bovendien is de di- ectie van mening dat een latere uitingstijd, voor een betere preidmg van vertrekkende stap lers zorgt. )e WD vindt dat de proef een ans moet knjgen omdat de dis- otheek heel belangrijk is voor e regio. „Wij hebben ons afge- raagd wat er gebeurt als de [ooizolder definitief dicht moet mdat hij niet langer exploita- iel is", zei raadslid K. Huis- oon. „Dat zou een zeer slechte aak zijn. Vertier wordt er toch pel gezocht. Dan gaan de jonge er rondhangen in de buurt of laar andere plaatsen rijden. Zo uitstaat er nog meer overlast lar,nu het geval is." ilgemeen belang lurgemeester A. de Bruijn, die eiligheid in haar portefeuille leeft, probeerde de raad tever- ;eefs op andere gedachten te irengen. „We moeten ons afvra gen voor wie we hier zitten. Is lat voor de individuele onderne mer of voor het algemeen be jag? De driehoek, bestaande ut de burgemeester, het open- ferkeerslabel mor De Knotwilg baar ministerie en de politie, wil deze raad op het hart druk ken dit niet te doen. Het gaat ten koste van het 'blauw' dat we overdag op straat kunnen inzet ten." Verruiming van de openingstij den zorgt voor een langere hore- castroom en een langere periode van overlast", vervolgde zij. „Vergeet ook niet dat er dan een nieuwe horecastroom ontstaat. Want nu is het vanuit sommige plaatsen de moeite niet om na het stappen, nog naar de Hooi zolder te rijden. Straks wel. En vergeet ook niet dat we vorig jaar al met man en macht gepro beerd hebben de grote overlast een beetje in de greep te hou den. Dat is redelijk gelukt. Maar straks krijgen de inwoners weer last van te hard rijdende taxi's, afgebroken verkeersbor den en andere vormen van van dalisme" De SGP was tegen de verruiming van de openingstij den omdat de partij vreest dat ook andere horecabedrijven een verzoek indienen om langer open te blijven. Volgens de ande re fracties hoeft daar geen spra ke van te zijn omdat de Hooizol der het enige Veerse bedrijf met een nachtvergunning is. De PvdA/GroenLinks benadrukte verder dat het gaat om een proef van een jaar en dat de raad al tijd nog kan ingrijpen als het niet naar tevredenheid werkt. 'DELBURG - Onbekenden hebben woensdagavond rond tien uur met een fiets een ruit een bestelbus vernield op de Winston Churchillaan in iddelburg. •e 37-jarige Middelburgse be stuurder reed over de weg toen plots een fiets tegen zijn bus werd gegooid. Een ruit werd daardoor vernield. De bestuurder en een inzittende schrokken hevig van het inci dent. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Een nieuw kind in de groep is op zich al een spannende gebeurtenis. Nog veel opwindender wordt het als er zich plotseling een tweeling aandient, die dan ook nog eens uit Schotland blijkt te komen. Als het meisje en de jongen bo vendien alletwee een kilt dra gen, een ruige bos rood haar heb ben en nauwelijks Nederlands spreken, wordt de schooldag wel heel erg boeiend. Het gebeurde gisteren allemaal in de combigroep 7/8 bij openba re basisschool Theo Thijssen in Zierikzee. Daar maakte de Schotse tweeling Ruth en Rudy zijn intrede. De vreemdelinge- tjes kregen een hartelijke ont vangst. Uiteindelijk bleek het al lemaal opgelegd pandoer ten be hoeve van het jeugdprogramma voor de VPRO-televisie: 'Code Koekoek', een nieuwe serie in de reeks van Villa Achterwerk die vanaf het einde van dit jaar wordt uitgezonden. Medewerkers van productiebe drijf Bromet Dochters uit II- pendam namen gisteren op de Theo Thijssenschool de laatste van de in totaal negen afleverin- Leerlingen van de Theo Thijssen vragen 'Ruth en Rudy' uit over Schotland. foto Marijke Folkertsma gen op. Vast gegeven is de komst van een nieuwe leerling in de klas, een opmerkelijk kind uit het -buitenland. Die rollen worden bij toerbeurt vertolkt door de 13-jarige Jim van de Panne uit Amsterdam en de 12-jarige Janneke van de Bos uit Amstelveen. Ter gelegenheid van de laatste aflevering wer den ze op de Theo Thijssen school als tweeling geïntrodu ceerd. „Het is een spannende manier van televisie maken", zegt regis seur Stef Biemans. Er is bewust gekozen voor herkomstlanden waar kinderen op de Nederland se basisschool niet direct mee in aanraking komen. Dat biedt de makers ruimte om typerende cul tuurgegevens lekker uit te ver groten. „Soms denk ik dat de groep er niet in zal trappen, maar ze gaan er vrijwel altijd volledig in mee", zegt cameraman Marnix Oldenburg. Hij schrijft dat toe aan de sturende rol die de leer kracht krijgt toebedeeld. Leer lingen zijn snel geneigd zijn be weringen voor waar aan te ne men. Meester Jeroen Goedegebuure vertelde zijn groep gisteren dan ook boeiend over de belangrijke Schotse familieclans. Hij liet doedelzakmuziek horen, waar op Ruth en Rudy spontaan be gonnen te dansen. En net toen de meester had verteld over tele pathie tussen tweelingen, stoot te Rudy zijn been en kreeg zijn zusje een pijnlijke rode plek. De kinderen van de Theo Thijssen school vielen van de ene verba zing in de andere. Perfect Nederlands Maar de grootste verrassing kwam aan het begin van de mid dag toen de tweeling plotseling voor de klas ging staan, de groep in perfect Nederlands be groette, zich vervolgens om draaide, hun Schotse rokjes om hoog sloegen en de tekst op hun onderbroek toonden: 'Code Koe koek'. Op zo'n moment valt er heel wat uit te leggen. De leerlingen kre gen dan ook alle tijd om vragen te stellen en langzaamaan te gaan beseffen dat ze medespe lers zijn geweest in een vernuf tig opgezet spel. Leesvriendjes MIDDELBURG - Een 48-jarige inwoner van Landgraaf is gisterochtend gewond geraakt bij werkzaamheden bi] een bedrijf aan de Kanaalweg in Middelburg. De man was grote glazen platen aan het lossen Hij kwam on der de platen terecht toen ze omvielen Omstanders be vrijdden hem. De man is met onbekend letsel naar het zie-i kenhuis gebracht. De arbeidsinspectie stelt een onder zoek in. DEN HAAG - Een 77-jarige veehouder uit Koudekerke is in hoger beroep door het Haagse gerechtshof opnieuw ver oordeeld omdat hij de hoeven van zijn koeien niet bijknip te, hetgeen een vorm van dierenverwaarlozing is. Hij kreeg daarvoor een voorwaardelijke boete van 250 euro opgelegd. Ook kreeg hij een boete van 2000 euro omdat hij een tiental kalveren niet oormerkte. De veehouder was in beroep gegaan tegen een eerder von nis van de Middelburgse politierechter. Die had hem de zelfde straf opgelegd voor dat niet oormerken, en een on voorwaardelijke boete van 250 euro voor het niet bekap pen van de hoeven. De veehouder vond dat hij er niets aan kon doen dat hij de regels had geschonden. Hij be weerde dat hij zijn drachtige koeien - die over een kilome ters lange dijk grazen - niet van dag tot in de gaten kon houden. Als er dan een kalf wordt geboren, ziet hij dat niet gelijk. Vandaar soms geen oormerken. Ook het bekap pen van de klauwen vond de boer onzin. Zodra de koeien uit de stal kwamen, zouden die hoeven binnen een week of twee zijn afgesleten. Het hof veroordeelde hem echter tot nagenoeg dezelfde straf als de politierechter destijds. Alleen voor het niet-hoeven-knippen werd de boete naar voorwaardelijk omgezet; als 'stok achter de deur' voor de toekomst. ARNEMUIDEN - Een 44-jarige Middelburger is in de nacht van woensdag op donderdag rond half één met zijn auto op de A58 ter hoogte van Arnemuiden van de weg af geraakt. De man was, naar zijn zeggen, achter het stuur in slaap gevallen, vervolgens met zijn auto over de kop geslagen en in de struiken terechtgekomen. Hij kwam met de schrik vrij. Zijn auto is geheel vernield. MIDDELBURG - Een bedrijfspand aan de Koudekerkerk- seweg in Middelburg is tussen woensdag 18.00 uur en don derdag 8.15 uur door inbrekers bezocht. Uit het pand is computer- en beeldapparatuur weggenomen. door Nadia Berkelder WESTKAPELLE - Nog deze zo mer kan de Veerse brandweer branden bestrijden vanuit de zee. Het korps krijgt een brand- wjerpomp die wordt gemon teerd op de reddingboot in West kapelle. De pomp moet de snelheid en de capaciteit van de brandweer ver groten. „We kunnen de pomp ge bruiken bij natuurbranden en bij branden op het strand", zegt commandant A. Willemstein van de brandweer Veere. „Nu hebben we problemen met de bluswatervoorziening. We halen het bluswater van de wal, dat moet door slangen over de dui nen en de duinen zijn op sommi ge plaatsen erg breed." De ouderwetse methode kost veel tijd. Bovendien is de capaci teit van de brandweerslangen vaak onvoldoende. „Als de slang heel erg lang wordt, komt er haast niets meer uit." Vol gens Willemstein is het belang rijk dat ook op het strand goed kan worden geblust, niet alleen bij bos- en duinbranden, maar ook bij brand in strandhuisjes of strandpaviljoens. De mobiele pomp komt in de loods te staan van de Koninklij ke Nederlandse Redding Maat schappij (KNRM) in Westkapel le. Bij calamiteiten is de pomp vrij vlot op de reddingboot te monteren. De boot vaart vervol gens naar de brand en maakt verbinding met de wal. De brandweer kan de brandslangen er dan op aansluiten. De pomp kan ook worden ingezet bij bran den aan boord van schepen. Hoewel de nieuwe pomp een gro te capaciteit heeft, is er voor een echt grote brand meer nodig. „Bij een grote en langdurige na- tuurbrand, zoals laatst op Ter schelling kunnen blushelikop- ters worden ingezet. Daar is on langs een convenant over afge sloten." Die helikopters staan op de vliegbasis Soesterberg. Er kunnen maximaal vier helikop ters worden ingezet. De brandweer heeft afgelopen week een pomp getest. Volgende week vindt nog een proef plaats met een ander model. Daarna wordt bepaald welke pomp men het liefst wil gebruiken. (Advertentie) 30 aug t/m 12 aept 2co< bel 0900 33 000 33 festivalhart Abdij Middelburg Het Zeeuws Orkest MUSICA ESPAGNOL vrl0sept21u30 €10,= zeeuwse almanak Het Vlissingse gezin kijkt er al maanden naar uit; naar het moment waarop het de nieu we woning in een prettige wijk aan de rand van de stad kan betrekken. Met enige regelmaat maken pa, ma en de kinderen een rit je naar de woning-in-aan- bouw om te bezien hoe de werkzaamheden verlopen. Die tripjes leiden de laatste weken tot gevoelens van gro te tevredenheid; alles vordert dermate voorspoedig, dat de verhuiswagen binnenkort kan worden besteld. En, informeerde het ouder paar bij de jongste dochter (4), waar wil ji) straks je J slaapkamer, aan de voor- of aan de achterkant? De kleine 1 Larissa kan maar moeilijk tot een beslissing komen. „Mag het ook aan de binnen kant?"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 11