Numico begint 2004 goed PZC PepsiCo wint twist over domeinnamen Voedingsconcern verdrievoudigt winst tot bijna 50 miljoen euro 7 Frans goud in de uitverkoop voor lager tekort Nederlands bedrijf maakt Iraakse vlag Arcadis zet onderdeel in de etalage Meer werk bij Krediet Registratie UBS doet goede zaken Minder verlies voor SAS Winst WPG omhoog Werkloosheid eurozone stabiel effectenbeurzen euronext wall street woensdag 5 mei 2004 van onze redactie economie DEN HAAG - Numico, het Zoe- termeerse bedrijf dat babyvoe ding en klinische voeding maakt, heeft een goed eerste kwartaal gedraaid. De netto winst verdrievoudigde tot 48 miljoen euro. „We zijn het jaar goed begon nen", zei bestuursvoorzitter Jan Bennink gistermorgen bij de pre sentatie van de kwartaalcijfers. De omzet over de eerste drie maanden steeg met 8 procent PARIJS - Frankrijk gaat een deel van zijn goudvoorraad ver kopen om het begrotingstekort terug te dringen. Dit maakte de Franse minister Nicolas Sarko- zy van Financiën gisteren be kend bij de presentatie van zijn begrotingsplannen. Sarkozy wil de komende vijf jaar 500 tot 600 ton goud verko pen. De opbrengst gaat naar de huidige eigenaar, de Franse cen trale bank, maar de rente-in komsten zijn bestemd voor de Franse staatskas. De maatregel moet jaarlijks ongeveer 200 mil joen euro opleveren. Dit jaar wil Sarkozyl dat geen cent meer wordt uitgegeven dan de begrote 283.7 miljard euro. De regering zal doorgaan met hervormen van de gezondheids zorg en minder ambtenaren in dienst houden AFP/DPA/ANP ten opzichte van het eerste kwar taal van 2003 naar 402 miljoen euro. Het voedingconcem concen treert zich op baby- en klinische voeding nadat het vorig jaar ver liesgevende vitaminedochters in de Verenigde Staten verkocht. Inmiddels zijn ook zeven van de zestien fabrieken in Europa ge sloten. „Zonder een uur staking", meld de Bennink trots. Numico onder handelt over een overname voor een achtste fabriek, die in Kam pen staat. Dit moet gebeuren zonder dat daar banen verdwij nen. Numico trekt dit jaar veel geld uit voor marketing om zo te kun nen groeien op de markten waar het bedrijf al actief is. „Renova tie is niet zo sexy als innovatie", stelde Bennink. „Maar we gaan meer aandacht geven aan de pot jes, aan het schap en aan de sma ken." De groei is nu het sterkst in Rus land, Turkije en Indonesië (12 procent). In Frankrijk, Spanje en Italië blijft groei nog uit. De landen waarop Numico zich licht, zijn Nederland, Duits land, België, Groot-Brittannië en Ierland. Geen voorspellingen Daar blijken de extra marke tingactiviteiten hun vruchten af te werpen: de groei is daar 2,3 procent. Voorspellingen voor 2004 wilden topman Bennink en financieel bestuurder Jean-Marc Huët niet doen. Het is de bedoeling dat de omzet met 6 tot 8 procent stijgt. Het eerste kwartaal werd 8 procent gehaald. Het concern heeft nog steeds een negatief eigen vermogen van 414 miljoen euro, tegenover 469 miljoen in de min aan het einde van het jaar 2003. Binnen drie jaar zullen positieve cijfers te zien zijn, zo stelden Bennink en Huët. Het is volgens de be stuurders uitdrukkelijk niet de bedoeling het bedrijf op te poet sen om overname door een an der bedrijf mogelijk te maken. „Absoluut niet", stelde Ben nink. „Als managementteam ver maken wij ons uitstekend." GPD AMSTERDAM - Een Amsterdams bedrijf heeft de eer de nieuwe, tijdelijke vlag voor Irak te ma ken. De eerste 2500 exemplaren zijn gedrukt en vliegen vandaag op grote rollen naar Koeweit. Daar worden ze in elkaar genaaid, aldus export manager F. de Vries van Faber Vlaggen Amster dam gisteren. Faber nam de vlag in productie in opdracht van een relatie in Koeweit. Dit bedrijf Bhasin levert onder meer petten en uniformen aan buitenlandse strijdkrachten in Irak en aan Iraakse agenten in opleiding. Bhasin geeft de vlaggen aan Britse mili tairen die ze verder verspreiden. De Vries was niet verrast toen de fabrikant de opdracht kreeg. „Wij zijn ingevoerd in de regio. Wij maken veel na tionale vlaggen voor landen in het Midden-Oos ten, maar het is wel een stuk prestige." De Vries hoopt op een vervolgopdracht. Dat is nog span nend, want veel groepen in het land accepteren de tijdelijke vlag niet. Bovendien komt er weer een andere als Irak overgaat op een nieuwe regering. foto Koen Suyk/ANP doorBrenda Filippo GENEVE - Het Amerikaanse frisdranken- en snacksconcern PepsiCo, bekend van onder meer Pepsi, Lay's-chips en Tro- picana, heeft opnieuw een slag gewonnen in de strijd om do meinnamen op internet. De geschillencommissie van de World Intellectual Property Or ganization (Wipo) heeft beslo ten dat een uitbater uit de Baha ma's tien domeinnamen aan Pep siCo moet overdragen. De uitbater is twee jaar geleden begonnen met het vastleggen van domeinnamen als pepsica- reer.com en pepsicollec- tion.com. Achter de domeinna men hangen zoekmachines, die weer verwijzen naar internetpa gina's over onder meer gokken, muziek en films. De uitbater krijgt een percentage van de om zet die via zijn domeinnamen wordt gegenereerd. Begin januari maakte PepsiCo de zaak aanhangig bij de Wipo. Deze Zwitserse organisatie is ac tief in intellectuele eigendoms bescherming en gaf het Ameri kaanse concern eerder al gelijk in twee andere twisten over do- ARNHEM - Het Arnhemse inge nieurs- en adviesbureau Arca dis wil af van de ingenieursacti viteiten die onderdeel zijn van het 'gebouwen segment'. Hier werken volgens het bedrijf een paar honderd mensen. Of het onderdeel wordt verkocht dan wel verzelfstandigd, is nog niet duidelijk. Arcadis boekte over het eerste kwartaal van dit jaar een netto winst van 4 miljoen euro tegen 3,8 miljoen euro in dezelfde pe riode vorig jaar. De omzet steeg met 7 procent naar ruim 207 mil joen euro. Omzet- en winstsstij ging waren vooral het gevolg van de acquisities en de groeien de milieumarkt. Opdrachten op milieugebied zorgden voor een autonome groei van 15 procent die zich vooral in de Verenigde Staten voordeed. Op de thuismarkt Nederland (goed voor 35 procent van de om zet) gaat het minder voorspoe dig. De rem op overheidsinveste ringen in de infrastructuur is één van de oorzaken. Arcadis ziet zich daarom genoodzaakt tachtig banen te schrappen, zo als in maart is aangekondigd, een bezuiniging die circa zes mil joen euro moet opleveren. Het mes gaat vooral in de overhead (administratie, iet). GPD (Advertentie) Omdat resultaat telt! www.stoffels.nl TIEL - Het aantal verzoeken om informatie over leen- en aflosgedrag bij het Bureau Krediet Registratie is vorig jaar flink toegenomen. Er werden bijna 15,5 miljoen in lichtingen verstrekt aan financiële dienstverleners en en kele aanbieders van mobiele telefonie, 11,5 procent meer dan in 2002, zo blijkt uit het gisteren verschenen jaarver- slag. Het aantal geregistreerden nam toe van 8,1 miljoen naar 8,4 miljoen. ANP ZURICH - De Zwitserse bank UBS heeft zijn hoogste kwartaalwinst ooit geboekt. Netto kwam het resultaat uit op 2,42 miljard Zwitserse frank (1,56 miljard euro). Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrag is hoger dan analisten hadden voorspeld. UBS verdient een groot deel van zijn geld met het zaken bankieren. Het herstel van de aandelenmarkten heeft de bank goed gedaan, aldus de bank gisteren. UBS verwacht dat de resultaten de komende tijd iets minder spectacu lair zullen zijn. ANP STOCKHOLM - De Scandinavische luchtvaartmaat schappij SAS heeft in het eerste kwartaal een verlies voor belasting geboekt van 1,58 miljard Zweedse kroon (170 miljoen euro). Dat is een verbetering ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar, toen het verlies 1,88 miljard kroon bedroeg. Het resultaat komt overeen met de ver wachtingen. SAS, dat opereert vanuit Noorwegen, Zweden en Dene marken, heeft het moeilijk door de concurrentie van prijs vechters. SAS ziet zich gedwongen zijn tarieven te verla gen, wat leidt tot minder inkomsten. ANP meinnamen. Volgens de Wipo heeft PepsiCo zowel in deze als eerdere zaken duidelijk aangetoond de recht matige eigenaar te zijn van de merknaam Pepsi, die een waar de van ruim 11 miljard dollar vertegenwoordigt. De uitbater uit de Bahama's bezit ruim 25.000 domeinnamen, waarvan er vele zijn gebaseerd op namen en merken van anderen. Voor beelden daarvan zijn disneycre- dit.com en citibankdirect.com. ANP AMSTERDAM - Tijdschriften als Vrij Nederland, Opzij, Psychologie Magazine en J/M hebben de winst van WPG Uitgevers vorig jaar flink verhoogd. In vergelijking met 2002 steeg het nettoresultaat met 13 procent tot 2,3 mil joen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de uitgeverij gis teren heeft gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat kwam een kwart hoger uit op 3,9 miljoen euro. Daarentegen daalde de omzet met ruim 2 procent naar 107 miljoen euro. Voor 2004 verwacht WPG 'hernieuwde omzetgroei en een verdere verbetering van de winst'. ANP LUXEMBURG - De werkloosheid in de twaalf eurolan den is zeer stabiel. In maart was het percentage 8,8 vol gens bureau Eurostat gisteren. Dat betekent geen enkele verandering ten opzichte van een maand eerder en zelfs niet ten opzichte van een jaar eerder. Ook de werkloosheid van de 'oude' EU met vijftien lan den is stabiel, op 8 procent. Evenmin is het percentage werklozen in de uitgebreide EU-25 veranderd: dat stond en staat op 9. In Nederland nam de werkloosheid in een jaar tijd het sterkst toe, al blijft het percentage een stuk lager dan het Europese gemiddelde. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d; exdiv.; e- gedaan-bieden; f: gedaan-laten, g; bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k. gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. —AANDELEN AEX_ AANDELEN BINNENLAND— AANDELEN EUROTOP 100_ -DOW JONES- i .Ahold Akzo Nobel ASML Holding Buhmiann DSM Getronics Gucci Group Hagemeyer Heineken IHCCaland ♦ING Groep c ♦Kon.Olie .KPN Moolen, v.d, Numico c ♦Philips, Kon. ♦Reed Elsevier TPGNV ♦Unilever c. Versaiel VNU Wolters KI. c 28,05 39,21 17.94 40.95 28,27 38,71 17,96 24,81 23,19 11,62 17,88 5645 —AANDELEN AMX_ ASM Int. BAM Groep Boskalis Westm Cork) Corns CSMnrc Fugto cert LogicaCMG Nedlloyd Nutreco Hold. Oce Stork Randstad Hold. Rodamco Europe Vastned Retail Vedior c. Vendex KBB c, Vopak Wereldhave Wessanen c. ABNAaex-indfd hBN A aexdisc crt. ABN A all-in fds ■JBN A amenca fd «BN Aasian t (d ABN A duurzaam Id ABN A energie fd -ABN A eur.fund ABN A euro cred f. ■♦SNA euro fund ABN A euro obi fd ABN AI east f ABN A groenf A8N A global f ABNAglob life s f. ABN A glob pr sec f ABN A high yield fd ABN A high ine f 10 ABN A high mceq.f ABNAmf.techn.f ABN A internet f A8N A h plus f4 ABN A model fund 1 ABN A mode! fund 2 ABN A model fund 3 ABN A model fund 4 ABN A model fund 5 ABN A mode! fund 6 ABNAneth.f II ABN A prop s am. ABNApropseur ABNAprop.s.fe ABN A ratio inv I ABN A rented ABNAsm.c.eurof. ABNAsmx.net f ABNAleiecomf ABNAtranseurf ABNAumfsu aex Achrn eur aand-18 Achm eurmix-19 Achrneur mix-20 Achm eur obli-7 AegonGI InvFd gjGIFSB,,,,, Ajfenzeurope f Afianzmixt «arizplusf. ARianz top f Alpha rente t Akente Asian cap.f.o AfN aandelen fd 3 ASN miheufd-2 ASN mixfonds ASN obl.fds AvAchmamaand 17,51 25,90 21.01 33.77 0.56 20 45 48,75 20.45 40,50 21,32 16,81 26,42 29,37 14,23 16,27 22,65 48,67 43,71 12,04 15,08 14,50 64,20 352,10 319,40 53,05 73,05 45.95 26.21 28.60 70,60 49,71 16.22 103,60 35,85 47,47 79,05 20,56 44.31 48.10 29,26 57,25 14,30 4,51 88,85 56,50 51.15 46.04 40.49 34.54 29.11 105,70 50.55 46,99 25.05 39,10 71,35 45.96 57,60 3.17 96,35 43.50 17,40 23,00 25,25 27.20 5,75 3,73 39.92 203.90 93.45 49.95 10.08 59,20 26.93 12,40 352,40 53,05 72,25 46,40 26,15 29.05 70,95 49,70 16.24 103,60 35,90 47,21 79,15 20.55 44.56 48,07 29,45 56,95 14,18 4,45 5660 51.15 46,20 40,60 34.69 29.59 105,60 51,00 47.25 25,00 39,00 71,05 46,15 56,75 3,17 96.70 43.60 17,50 23,10 25,30 27,20 3.71 204,10 93 40 49.37 10,19 58,45 26,59 12,55 17,10 26,00 21,15 33,50 0.57 20,39 49,28 20,46 40,00 21,00 17,10 27,00 28,07 14,18 16,45 22,80 48.49 43,52 12,18 15,10 14.50 64,15 Aalberts Ind 24,68 24,57 ICT Autom. 11,40 11,38 ABN-A pr c 2,42 2,41 Innoconcepts 4.96 4,98 Accell Group 26,50 27.00 1,57 1.56 Acomo 2.78 2,79 Ispai Intern. A 8,88 8,69 AFC Ajax 7,46 7.30 Kardan 2,00 1,99 Airspray 19,00 19,00 Kas-Bank 15.13 15.18 Alanhen 9,01 9,02 Kendrion 2.54 Amstelland MDC 7,60 7,60 Kühne+Heitz 32,00 34,00 AND Inlern Publ. 4,30 4,25 Lanschot, Van 41,50 42,33 AOT 2,25 2,20 Macintosh Retail 21,35 21.20 11,62 11,46 Magnus Holding 0,58 0,56 Athlon Hold 17,50 17,50 Management Share 0,40 0,40 Mc Gregor Fashion 10,32 10,38 Baan 1,90 1,90 NEDAP 25,70 25,28 Ballast Nedam c 8,05 8,21 Nedcon Groep 15,70 15,73 Batenburg 32,00 31,30 Nedschroef H. Kon. 12.64 12,66 Begemann Groep 3,48 3,65 Neways 4,25 4.37 Begaclaim 0,66 0,66 New Skies Satellites 6,15 6,25 BE Semicond. 5,84 5,79 Nyloplast 7,50 Beter Bed 9,74 9,35 Bever Holding 6,11 6.25A OPG eert. 39,70 39,69 Blue Fox Enterpr. 6,70 6,65 Ordina 9,20 9,19 Blydenst.-Wïll. 5,31 Petroplus Int 6,42 6,36 Brill, Kon. c 13,85 13,95 Pharming Group 2,15 2,18 Brunei Intern 7,40 7,65 Pinkroccade 12,70 12,27 Centric KSI 1,65 1,60 Porc. Fles 15,05 Copaco 3,45 3,40 Priority Telecom 1,87 Crown v.Geld.c. 15,45 15,45 Rabo cap fd trust 25,67 25,71 Cru cell 6,70 6,56 Reesink 54,00 56,00 C/Tac 2,30 2,30 Rodamco Asia 17,86 17,90 Delft Instrum 17,09 17,08 Rood Testhouse 0,72 0,71 De Vries Robbe 1,11 Roto Smeets 30,00 31,25 DICO Intern 2,55 A 2,49 Samas Groep 5,54 5,55 DNC De Nederl.Comp 2,00 A 1,05 Sarakreek o 0,79 070 DOCdata 4,80 4,91 Scala Business 3.45 3,40 DPA 3,48 Schuitema 19,75 19,55 Draka Holding 15.05 15,10 Seagull 4.41 4,28 Econosto. Kon. 1.48 1.48 Simac Techniek 2.14 2,10 EMBA 79.00 Sligro Food Gr 25,25 25,20 Eriks Group c. 32.80 32.85 Smit Intern 29,00 28,70 Euronext 24,62 23,81 SNS AEX Gar.click 93,00 EVC Intern. 2,49 2,60 SNS EurGar.plan c 87.55 89,00 Exact Holding 22.60 23,00 SNS Intern.Gar.o 93,00 2,85 SNS TripleBest 104,00 SNT 13,49 13,35 Fornix Biosciences 13,23 13,35 Stern Groep 31.48 Fortis Nikkei Gar.c. 45.50 46,00 Fox Kids Europe 8.77 8,30 Telegraaf De 18,28 18,28 Frans Maas eert 27,50 27,50 Ten Cate 42,80 42,50 Gamma Holding 37,28 37,29 Tie Holding 0,67 0,70 Gamma pref. 3,10 Tiscali 4,35 4,35 Gouda Vuurvast 11,85 Tulip Computers 0,24 0,24 Groothandelsg. 26,00 Twentsche Kabel 21,15 21,25 Grolsch eert. 24,00 24,25 Unilever cum pref 4,97 5,01 Grontmij eert. 30,20 30,24 Unit 4 Agresso 11,45 11,37 HAL Trust 27,45 27,15 United Services 15,39 15,30 Heineken Hold, a 24,30 24,38 Univar 16,69 16,52 Hes Beheer c. 7,65 7.35A Vastned Off/lnd 20,16 20,10 Hitt 4,55 4,51 Via Networks 0,84 0,83 Holl, Colours 28,40 29,24 Vilenzo 4,00 4,01 Hoop Effectenb. 4,70 4,60 VNU cum pref 12,00 NIET OFFICIEEL. 15,76 A 15.83A 11 bred conv 81 Ceteco cert 6V* daf 88-93/96 KPNQwest 6V4 verto 85a AANDELEN NMAX- Antonov Pic Prolion RT Company Sopheon Pic Adam AEX-index A dam AMX-index All Share Index Londen FTSE-100 Brussel Bel-20 Frankfort Dax-30 Parijs Cac-40 Milaan Mibtel-30 Madrid lbex-35 Zurich SM Eurostoxx-50 Eurotop-100 Euronext-100 Next-150 Dow Jones Nasdaq Composite S&P500 Nikkei-225 Hang Seng GOUD EN ZILVER- 343.62 343 09 380.04 379.91 497.31 497.29 4489.70 4547 20 2451 26 2450.43 4007 65 399075 370548 3700 79 2834500 28267 00 8170 60 8151 60 581690 5829.70 2806 46 2799.71 2189 28 2199.25 631 68 631.64 935 36 933.06 10314 00 10281.78 1938 72 1937 84 1117.49 1113.69 11761 79 gesloten 11950 62 12098.30 Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud on bewerkt 10.146-10,600, vorige 10.171 -10.625, bewerkt 11.326 laten, vorige 11.351 laten, zilver onbewerkt 145-177, vori ge 147-179, bewerkt 195 laten, vorige 197 la- Abbey National 441.22 460,10 Allianz AG 88.20 87,65 AstraZeneca 364.00 366,50 63,25 62,75 555,46 552,23 AXA 17.53 17,50 BAE Systems 210,06 207,20 Banca Intesa 276 2,78 Banco Bilbao Viz 11,16 11.20 Barclays 508,35 513.34 BASF 42.85 41.95 22.20 21,85 BMW 36,55 36,22 BNP B 50,65 50,90 Bouygues 28,78 28,99 BP Amoco 486,46 492.75 British Gas 325,75 333,38 Brit.Sky Broadcast 668,75 664,75 British Airways 288,32 283,66 BSCH 8,99 8,83 BT Group 178,25 177,50 Cable Wireless 123,18 124,63 Cap Gemini 29,60 29,34 Carrefour 38,92 39,10 Ciba SC Namen 90,40 89,70 Clariant Namen 16,55 16,65 Colt Telecom 74,50 76,04 Commerzbank 14,28 14.15 Compass Group 358,13 353,11 Credit Suisse Group 46,20 45,45 DaimlerChrysler 37,70 37,70 Danone 141,00 141,20 Deutsche Bank 69.15 68,20 Deutsche Telekom 14,36 14,24 Diageo 757,87 765.56 Dixons 156,90 156,75 Dresdner Bank 51,50 51,50 Electrolux B 152,50 153,00 Endesa 15,40 15,34 Enel 6,72 6,74 ENI 17,12 17,18 E.ON 55,20 54,75 Ericsson Tel Lm B 21.10 20,80 France Telecom 20,18 20,33 Gen.Assicuraziom 21.95 21.96 GlaxoSmithKline 1173.86 1177.46 Granada 140,36 140,36 HSBC Holdings 810,00 825,00 Infineon 10,84 10,82 Invensys 19,63 19,50 Lloyds TSB Group 421,50 421,37 L'Oreal 63,35 63,30 LVMH 58,85 59,00 Marconi 595,00 594,95 89,00 Muench.Ruck Namen 89,70 Nestle Namen 332,00 11,82 335,00 11,64 Novartis Namen 58,20 58,35 Pearson 660,00 669,50 Pinault Printemps 87,00 87,10 Prudential Corp 444,87 449,12 Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy.Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell Transp.8iTrade 17,68 374,38 1238,50 134,50 1702,26 36,50 52,80 17,76 375,03 1270,27 135,25 1718,44 36,75 52,25 Skandi Enskil Societe Generale St Microelectronics Suez Swisscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Total Fina Elf Unicredito Italiano Unilever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Zurich Financial 126,60 128,00 396,46 61,50 112,50 70,30 61,50 111,50 70,60 18,73 16,25 401,00 85,95 2,71 4,77 12,47 250,25 156,70 3,95 535,25 93,70 21,17 137,75 205,25 16,15 399,00 87,55 4J5 12,45 250.49 157.50 3,93 543,46 93,35 20,92 138,92 204,25 caterpillar citi group coca cola dupont eastman kodak gen elec hewlett home depot honeywell johnson&johnson mcdonald's 30 53 31 30 56 35 56 32 49 39 49 31 17.09 17.09 43 58 43.28 79.37 79.01 48.56 48.84 50.62 50.27 43.08 43.57 26.12 25.83 43 68 43.52 30.30 30.44 48 29 47 94 1965 19.88 35.23 35.36 34.57 34.82 88.02 89.00 26.05 26.27 40.32 40.33 54.93 54.80 27 76 27.61 47.70 47.85 26.31 26.30 87 03 86.50 37.86 38.31 106.79 106 25 25.23 25.41 86.95 86.36 23.13 23.02 56.54 56.00 OVERIGE AANDELEN VS_ -STAATSLENINGEN- -BANKPAPIER- 8Ti NL 92-07 8Vz NL 91-06 8V< NL 92-071-11 8Vi NL 92-071-11 714 NL 95-05 Tk NL 93-23 Th NL 95-10 TA NL 94-04 7 NL 95-05 6W NL 95-05 6 NL 96-06 5A4 NL 97-07 5% NL 98-28 5'/; NL 00-10 5'/. NL 98-08 5NL 01-11 5 NL 02 4% NL 03-13 4 NL 02-05 314 NL 04-14 314 NL 99-09 3 NL 03-06 3 NL 04-07 214 NL 03-09 3V4 NL grb 3 NL grb Th NL grb 111.74 114,25 116.50 104.51 134,28 120,22 102,04 105,11 106.41 105,87 107.81 108,99 109,86 107,93 106,90 106.75 100,77 102,00 95,99 101,35 100.82 100,15 97,43 71,75 61,80 51,55 Van 04 mei 117 00 uur) tot 05 mei (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoer- sen (kosten aankoop/verkoop tot 2250 euro 2.25pct 2,25 euro, boven 2250 euro 1 75pct 13,50 euro) amenkaanse dlr 0,81857 0.84748 antihaanse gulden australische dlr Canadese dlr Cyprus pond deense kroon 0,57943 0,63874 Apple Computer BankAmerica ChevronTexaco Cisco Systems Coca Cola Daimler-Chrysler Dow Chemical Eli Lilly Ford Motor Goldman Sachs Goodrich BF Goodyear Tire Time Warner Ine Xerox STIJGERS- 2610 80 98 93 19 21 12 74 64 15.27 96.92 28.94 81 52 93.08 21 33 50 27 45.67 40 38 75.33 15.41 97 37 Vorige felste Koersen oersen Kühne+Heitz 32.00 34,00 6,25 Numico c 23,45 24,81 5,80 Begemann Groep 3,48 3,65 4,89 Tie Holding 0,67 0,70 4,48 EVC Intern. 2,49 2,60 4,42 Roto Smeets 30,00 31.25 4.17 Reesink 54,00 56,00 3,70 Brunei Intern 7,40 7,65 3,38 Holl Colours 28,40 29,24 2.96 Neways 4,25 4,37 2,82 Postb euro small c.f. 15.75 16,15 2,54 DOCdata 4,80 4.91 2,29 Bever Holding 6,11 6.25 2,29 Nedlloyd 26,42 27,00 2,20 Postb.duurz aandf 16,90 17,25 2,07 _DALERS_ estlands kroon hongkong dlr hong formt Israel shekel japanse yen marok dirh nieuw zeeland dlr noorse kroon poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) zuid-afr. rand frank 1,58610 1,86685 Vooge Laatste X 0,12911 0,14231 Koersen toersen 1,46417 1.51585 0,05672 0,07496 DNC De Nederl Comp 2,00 1,05 47,50 0,09870 0,11730 Sarakreek n 0,79 0,70 11,39 0,37242 0,42202 Rob zelfs med .bio 13,03 12,33 5,37 0,16123 0,20225 Fox Kids Europe 8,77 8,30 5,36 0,00705 0,00799 Kendrion 2,68 2,54 5,22 0,08605 0,09847 Nutreco Hold. 29,37 28,07 4,43 0,48768 0,58447 Beter Bed 9,74 9,35 4,00 0,11680 0,12874 Hes Beheer c. 7 65 7,35 3,92 0,19685 0,22535 Magnus Holding 0,58 0,56 3,45 0,02298 0,02777 Pinkroccade 12,70 12,27 3,39 0,02965 0,03267 Euronext 24,62 23,81 3,29 0,52 0,60 Ohra multimediaf 6,71 6,50 3,13 0,11259 0,13128 Centric KSI 1,65 1,60 3,03 0,10515 0,11590 T&P Pesull f 9,60 9,31 3,02 0,63438 0,65676 Wegener, Kon. c 8,45 8,20 2,96 Av Achmeuraand 10,45 10,50 Av Achm euro obi 30,45 19,85 11,95 30,00 19,95 11,65 BELEGGINGSFONDSEN Av Achm ned aand AXA aand.euro 34,50 34,80 AXA aand.int. 52,45 52.60 Euro comm prop 23,60 23.60 Holl amerika f 15,30 15,25 AXAaand.ned. 66,85 67,80 Euro dutch eqf 15,80 Holl eur fnd 48.10 48,10 AXA act.beh.ned 64,55 65,00 Europ.dev cap 9,55 Holl.euro self. 24,15 24,20 AXA fin sector 37,50 37,80 FBTO am aand 12,25 12.00 Holl.obl.fnd 69.00 68,90 AXA mondiaal beh 18,85 19,00 FBTO ned euro aand 13,05 13.15 Holl.pac.fnd 47,50 47.00 AXA obi intern 32.55 32,00 FBTO ned euro mix 21,40 21,50 Holl.sel.fds 70,15 70.15 AXA obi euro 45,65 45,40 Fmles oblfd 37,06 Holl.wereld 25,55 25,40 AXA portfolio 60,20 60,50 Fortis amerika fd 70,30 69,80 Holland fund 64,05 64.05 Bap.int fd° 285.00 A Fortis azie fd 29,10 29,00 IDB global! 43,50 43.00 Boipharma 13.70 13,66 Fortis europa fd 259,50 259.50 IDB real est eq 64.70 64,00 CB Achm am aand 12.45 12,60 Fortis eur sm cap fd 328,50 331,40 IDB world eq f 41 70 CB Achm euro aand 13.40 13.10 Fortis japan fd 20,80 20,79 IDB emerg 29,00 CB Achm eur mix 21,35 21,45 Fortis nasdaq fd 39,85 39,70 IDB eur opt. 27,60 CB Achm eur obi 27,70 27,70 Fortis nederland fd 514,00 510,00 IDB eursel 46,20 CB Achm ned aand 12,45 12,15 Fortis obam 84,20 84,40 IDB global 168,70 CB Achm wereld 13,35 13,45 Fortis obam gar c 44,50 IDB rent. 38,20 Columbia sec 131,50 131.80 Fortis oblig div fd 253,50 253,60 ING basic mater.f. 31,55 31,55 Corio 33,77 33,50 Fortis sec click-07 45,70 ING biotechn f. 15,40 15,10 D Lloyd deelnf 29,11 29,30 Fortis vastgoed fd 124,30 124,30 ING comm techn f. 4,74 4,61 D.Lloyd dlr f 9,56 9,65 Fortis pf ambitieus 103,50 103,50 INGcont clfam 25,70 25,60 D.Lloyd donau 13,74 13,60 Fortis pf defensief 128,60 128,50 ING daily cons good 30,25 30,45 D.Lloyd euro f 6,41 6,40 Forlis pf neutraal 127,50 128,40 ING dutch f. 48,40 48,55 D Lloyd euro erf 11,15 11,16 Fortis pf voorzichtig 1251,00 1251,00 ING duurzaam rend 14,00 14,10 D.LIoyd inv. 6,13 6,08 Fortis pf zeer offens 130,80 129,30 ING em.e.e.f 33,25 33,20 D.Lloyd jadef 7,07 7,09 Friesl aandelenf 20,10 19,85 ING energy fd 31,10 31,30 D Lloyd mix f 9,95 9,78 Fnesl eurorentef 27,45 27,40 ING eurocreditf 5 28,40 28,45 D Lloyd ned f 5,36 5,35 Friesl mixfd 21,10 21,10 ING eur growth f 16,65 16,20 D,Lloyd rente 13,03 13,05 Gilissenqualgr 10,17 10,24 ING euro obi f. 33,08 33,12 Dim vastgoedn 14,85 14,88 Haslemere 12,58 12,70 ING euro smcapf. 30,30 30,30 Dies VPV holl 33,44 33,50 Hend.h.am.sm.cfu 18,00 18,00 ING europe f 19,33 19,39 Ores VPV igm 31,36 31,44 Hend.h.eur.sm cf 11,90 11,90 INGfinancialsf. 18,36 18,60 Ducatus 57,00 Hend.h.gl.techfo 21,01 21,01 ING japan f 11,20 11,20 Eur.ass.tr. 6,55 Hend h.jap.sm.cfo 22,82 22,82 ING geldmarkt f 33,11 33,11 Eurocap.hold 170,00 168,70 Hend.h.pac fo 36,50 36,50 ING global gr.f. 14,05 14,15 ING global f 46,84 46.30 ING health care f. 26.40 26.30 ING high yield ob f 29,10 29.00 ING hoog div aand f. 22.60 22.65 ING idx link sicv 25,50 25.50 ING industrials f. 31,50 31,60 ING int obl-f 62,25 62,30 ING int dep-f. 54,50 54.40 ING internet f 12,77 12.85 ING it-fund 31,82 32.02 ING liric aexlll 54,55 54,80 ING liricaex03/08 58,50 59,00 ING liricaex12/09 53,50 54.00 ING line dowjones 66,40 66,70 ING liric nasdaqc 69,90 70.05 ING liric eur sl50 43,85 44.10 ING liric eur st50 59,50 59,65 ING liric eur tec 43,45 43,50 ING line usa 500 62,15 62,40 ING lux cons goods 30,65 30,80 ING north am f. 18,15 18,20 ING oblig. f 15,57 15,42 ING onr aandf, 51,70 52,50 ING protec.mix-70 21,70 21,75 ING protec.mix-80 23,40 23,45 ING protec.mix-90 25,25 25,20 ING telecom serv.f. 27,75 27,75 ING utilities fd 31,15 31,35 ING verre oostf. 25,60 25,38 Intereff jap.af. 13,69 13,73 Intereff jap.w. 1.54 1.53 IS himal.fo 16,00 16,20 Jap.conv.fund 31.70 Japan fundc 7,00 Lanschot eq.f. 25,91 26,26 50.30 50,05 Lanschot euro eq.f 17,75 17,51 Lanschot far east eq f 28,32 28,57 Lanschot gl bond f 59.70 59.90 Lanschotgl eqf 31,84 31,57 Lanschot iet f. 8,80 8.80 Leveragedo 170.00 170,30 Leveraged Cap B 135,00 135,80 Nieuwe Steen inv 16,00 15,99 Ohra aand.fds 12.34 12.27 Ohra care f 16,30 16.22 Ohra comm tech f 3.77 3,72 Ohra internet f 6,78 6,85 Ohra med techn f 23,71 23.89 Ohra miheutechf 9,99 9,99 Ohra multimediaf 6,71 6,50 Ohra new energy f 6,40 6.47 Ohra obl.div. 30,40 30.40 Ohra onr.goed 44,68 44,40 Ohra spaardiv f 21.62 21,61 Ohra totaalf 21,10 21,10 Opt biotech fd 30,10 30.10 Opt europe fd D 82,60 83,25 Opt income fd C 36,00 36,05 Opt mix fd E 25,70 25,80 Opt techn. fd A 9,40 9,30 Orange deeln fd 39,70 40,00 Orange eurmcf 14,86 14,90 Orange eur prop fd 13,89 13,95 Orange eursmcf 15,24 14,99 Orange fund 24,90 25,10 Orange eur.largecapf 6,39 6,35 Orange largecapf 6,28 Orange sense fd 13,50 13,50 Orange wine fund 107,20 107,00 Pacific r.c.f. Pan glob convf. 35,44 Postb.aandf 48,10 47,81 343.o2-o.60 EURO/DOLLAR 1.2061 *0,0106 DOW JONES IC600 1C660 si 10317.20 *3.20 1 bours New Vork Postb.aex click 00/05 24,06 24,30 Rob zelfs, property 63,75 63,95 Postb aex click 03/10 33,19 33,46 Rob zelfs soft&ser 7,96 8.00 Postb amerika f. 17,60 17,65 Rob zelfs.telecom 27.46 27.57 Postb beleggf 35,09 35,11 Rob zelfs austr. 66.55 65,25 Postb biotech f 14,50 14,70 Rob zelfs brazil 27.84 27,17 Postb com tech f 9,63 9.62 Rob zelfs canada 79,10 79,65 Postb.duurz aandf 16,90 17.25 Rob zelfs china 18,54 18,35 Postb easy bluefd 22,20 21.90 Rob zelfs duitsl. 53,20 53,50 Postb.eur aandf 20,01 20.15 Rob zelfs frankr. 70,90 71,40 Postb,eur com clt 25,45 25.60 Rob zelfs hongk. 33,83 34,38 Postb euro obi f. 38,50 38.56 Rob zelfs iapan 38,10 38.10 Postb.euro small c.f. 15,75 16.15 Rob zelfs mal. 16.36 16,38 Postb.farmacie f. 20.35 20,30 Rob zelfs mexico 99,75 100,70 Postb fin wereld fd 23,10 22,90 Rob zelfs nederl 49,20 49,73 Postb.hoog div aandf 24,75 24,80 Rob zelfs polen 40,35 41,00 Postb.hoog div obi f 23,75 23.60 Rob zelfs sing 25,39 25,86 Postb.it fonds 21.90 21,91 Rob zelfs spanje 54,70 55,20 Postb.internet fd 5,98 5.93 Rob zelfs usa 72.95 73,75 Postb.cont clfiapan 25,15 25,20 Robzelfs.zafr. 48,74 48,90 Postb.multimediafd 6,40 6.30 Rob zelfszwits. 70,05 70,50 Postb.ned.fonds 29,45 29,55 Robeco 21,81 21,81 Postb.obli.f 23,87 23,79 Rodamco asla 17.86 17,90 Postb.opk landf 17,95 18,00 Rodamco europe 48.67 48,49 Postb.vastgoedf. 27,85 27,80 Rolinco 18.46 18,49 Postb.wereldmf. 26,65 26,50 Rolinco pr Rorento 48,50 39,58 39,56 Rente plus f. 1 25,89 Select Winner f 4,50 4,50 Rob amerika 36,68 36,45 SNS amerika aandf 13,14 13,14 Rob balanced mix 44,62 44,80 SNS azie aandf 15,79 16,00 Robdlvirentefnd 24,36 24,36 SNS duurz aandf 17,83 17,90 Rob dynamic mix 34,44 34,64 SNS eur obligatief 24,65 24,47 Rob duurz aand 41,59 41,84 SNSeuraanaf. 20,21 20,35 Rob emerging mrltts 20,10 20,04 SNS eur mlxfd 23,27 23,12 55,75 56,25 SNS eur vastgoed 33,12 32,62 Rob euroland aand 35,50 35,77 SNS eur liquiditeiten! 22,40 22,21 Rob europe 28.59 28,26 SNS innovisief 12,47 12,26 Rob eur.obl div. 25,07 25,06 -SNS ned aandf. 38,48 38,65 Rob growth mix 46.05 46,34 SNS optim geel 26,48 26,54 Rob high yield o 28.59 28,50 SNS optim oran|e 27,44 27,58 Rob holl.bezit 19,80 20,00 SNS optim rood 27,32 27.51 Rob hypotheek 50,20 50,15 SNS sp.pl aandf 18,58 18,85 Rob pacific 60,45 61,15 SNS wereld aandf 14,51 14,45 Rob private eq 84,00 83,50 T&P Pesult f 9,60 9.31 Rob safe mix 43,14 43,21 T&P res globalf 14,10 14.17 Rob solid mix 42.03 42,76 Trans Eur fd 96,35 96,70 Rob young dyn. 11.03 11,10 Transpac.fnd 136,50 136,60 Rob zelfs capital 35.73 36,01 Triodosgroenf 57,20 57.10 Rob zelfs comm t. 3.18 3,14 Tnodos mw.aandf 20.13 20,26 Rob zelfs cons.g 40,72 41.06 Triodosmw.mixf 25,73 25,70 Rob zelfs e-bus. 5.43 5,30 Triodos mw.oblf 29.59 29,64 Robzelfs.energy 53 95 54,20 Tsjechiesl.f 14,45 Rob zelfs.finan 38 00 38,11 Vastgoed mixf 26!00 25,50 Rob zelfs.fds agr 41,60 41,58 Vastned otf/md 20,16 20,10 Robzelfs.health 47,45 47,52 Vastned retail 43,71 43,52 Robzelfs.it hardw 6,52 6.47 VHS onr goed 17,85 17,60 Robzelfs.it 32,34 32.10 Wereldhave 64,20 64,15 Rob zelfs.media 38,22 38,79 Wereldhave o/n 1.75 Robzelfs.med.bio 13.03 12,33 WP Swewart ho 1322,00 1339,00 AMSTERDAM - De beleg gers op het Damrak hiel den gisteren hun kruit droog. Zij wachtten op het rentebesluit in de Verenig de Staten, later op de dag. Marktvorsers rekenden er eigenlijk al op dat het Ame rikaanse stelsel van centra le banken de rente niet zou verhogen. Numico trok zich van dit alles niets aan en steeg 5,8 procent naar een slotkoers van 24,81 euro. Daarmee werd het voe dingsconcern beloond voor de meevallende kwartaalcijfers. Numico was aanvoerder van de AEX-index. Het koersgemid- delde van de beurs in Amster dam verloor 0,6 procent tot een slot van 343,02 punten. Door technische problemen gaat het om een indicatieve slotstand van de graadmeter, die volgens de beurs wel dicht bij de daadwerkelijke koers ligt. De Duitse DAX-index verloor 0,4 procent, terwijl de CAC-40 in Parijs 0,1 procent terug moest. De FTSE-100 won 1,3 procent. De oplopende olieprijs pakte in Amsterdam gunstig uit voor Koninklijke Olie, dat 0,8 procent won. Total steeg in Frankrijk 0,5 procent en in Lon den noteerde BP bijna 1 pro cent hoger. De prijs van een vat olie bereikte gedurende de handel de hoogste stand in dertien jaar. Luchtvaartmaatschappij KLM nam afscheid van de Mid- Kap-index, de graadmeter voor middelgrote bedrijven. De aandelen die niet zijn aan gemeld voor overname door Air France, verhuizen vandaag naar de lokale markt. De Fran se maatschappij neemt de plek van KLM in de MidKap over. ANP NEW YORK - De verklaring van de Amerikaanse centra le banken heeft gisteren de koersen op Wall Street nau welijks beroerd. Analisten leidden er uit af dat verho ging van de rente vermoe delijk in augustus zal plaatsvinden. De Nasdaq profiteerde met 0,6 procent of 11,76 punten naar een slot van 1950,48. De Dow-Jonesindex kwam daar entegen nauwelijks van zijn plaats: 0,03 procent. Omgere kend is dat 3,2 punten op 10317,20. De beurzen leken niet precies te weten hoe ze op het rente- besluit moesten reageren. De opluchting dat verhoging uit bleef, ebde weer weg tegen sluitingstijd. De euro won aan waarde ten opzichte van de dollar en sloot op 1,2093 dollar. Een dag eer der liet de euro nog een koers van 1,1941 dollar zien. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 7