Bush pakt martelen in Irak aan na ophef PZC Georgië op rand van oorlog Geen vrouwen in Zwitserse Garde Meisjes hadden eerder uit kelder Dutroux gered kunnen worden Europarlement blijft tegen verstrekken gegevens passagiers Robot Opportunity kiekt grote krater op Mars zeggen gevangenen beter te behandelen Frankrijk zoekt gestolen grondstof voor bommen Bosbranden teisteren Californië Groep wilde moordaanslag op president Bush plegen Levende kikker in vliegtuig-salade Jetlag door dubbele interne klok Nederlander in Cambodja gepakt Christus van Michelangelo te zien Drie nieuwe sars-gevallen in China Steunbetuiging voor God in EU-grondwet woensdag 5 mei 2004 MARS - De onbemande verkenningsrobot Opportunity heeft voor het eerst een kijkje genomen in de Endurance-krater op de planeet Mars. Met een beeldhoek van 180 graden laat de foto de 130 meter brede Endurance zien. Het Amerikaanse robotvoertuig staat op de rand van de krater. foto Nasa, JPL/AP [vanonze redactie buitenland WASHINGTON- In reactie op de ophef over de mishandeling van Iraakse gevangenen heeft de regering-Bush gisteren een aantal maatregelen aangekon digd. Minister Rumsfeld van De fensie onderstreepte dat zijn departement zal optreden te gen militairen die zich in Irak schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van gevangenen. Eumsfeld maakte tijdens een persconferentie duidelijk dat dergelijk 'on-Amerikaans' ge drag niet wordt getolereerd. Eer der maakten Amerikaanse func tionarissen bekend dat het aan tal gevangenen in de beruchte Abu Ghraib-gevangenis nabij rid wordt gehalveerd. In liet complex zitten duizenden Irakezen vast. Ooggetuigen en familieleden He ien weten dat de Amerikaanse strijdkrachten gisteren al 240 ge detineerden uit Abu Ghraib heb ben vrijgelaten. Verder is het bewakers en onder vragers niet langer toegestaan gevangenen uit hun slaap te hou den en worden de omstandighe den waaronder mensen vastzit ten verbeterd, aldus de Ameri kaanse nieuwszender CNN. Een Amerikaanse functionaris zei dat ook het plaatsen van kap pen over de hoofden van gevan genen voortaan taboe is. De Amerikaanse omroep CBS toon de vorige week beelden van Amerikanen die gedetineerden met een kap over het hoofd mis handelden. Naar aanleiding van de misdra gingen zijn zeven Amerikaanse militairen berispt en is tegen zes anderen een strafrechtelijk on derzoek ingesteld. Verkrachting CNN bracht gisteren nieuwe de tails uit het rapport van gene- raal-majoor A. Taguba over de BoorTon van Lierop AARLEN - De ontvoerde meis- j jes Sabine en Laetitia hadden 118 uur eerder gered kunnen wor den uit de kooi van Mare Du troux in het Waalse Marcinelle. Dat zei officier van justitie Bour let gisteren tijdens het pro- ices-Dutroux in Aarlen. Bourlet verweet de al zwaar be kritiseerde voormalige rijks wachter Michaux forse nalatig- neid. De officier zegt dat de poH- isnan zich te weinig heeft aan getrokken van onderzoek met een.speurhond. Hij vindt dat Mi chaux. die eerder ook niet rea geerde op geroep van Julie en Melissa tijdens een ander onder zoek in een woning van Dut roux, moet worden aangeklaagd wegens 'schuldig verzuim'. Bourlet vindt het ook vreemd dat Michaux en zijn collega's bij een huiszoeking in de woning in Marcinelle, direct na de aanhou ding van Dutroux, geen brieven I van Sabine Dardënne hebben ge vonden, Een speciale ploeg re- Nonze redactie buitenland Vaticaanstad - dc Zwitser- i.se Garde, het corps dat de paus beschermt, zal niet binnen af zienbare tijd vrouwen in zijn ge- Meren opnemen. Dat heeft com- Nndant E. Mader gisteren ge- ?c»d tijdens een persconferentie P Vaticaanstad. De Zwitserse |Garde viert volgend jaar zijn Elfhonderdjarig bestaan. Iichien zal dat ooit verande- ffiaar niet van de ene op de ore dag en zeker niet onder bevel", zei Mader op de vraag of de Zwitserse Garde Nuwen gaat rekruteren. Opna- F van vrouwen in het corps rj disciplinaire problemen' i^: 2!ch mee kunnen brengen, pvendien is de kazerne te klein r°r het gescheiden huisvesten [an bannen en vrouwen en de 'kerkelijke context' een gemengd corps moeilijk, al dus de commandant. De dreiging van het terrorisme heeft het werk van de Zwitserse Garde volgens kolonel Mader niet wezenlijk veranderd. De Zwitserse Garde voert zijn ontstaan terug op een document uit 1505 waarin paus Julius II tweehonderd Zwitserse helle baardiers vraagt om de pauselij ke staat te dienen. Het corps werd in 1506 officieel opgericht en verdedigde paus Clemens VII tijdens de plundering van Rome in 1527. De gardisten in hun kleurige uniformen moeten ongehuwde rooms-katholieke Zwitsers van goede komaf en een hoog moreel gehalte zijn. Ze mogen niet ouder zijn dan dertig en niet kleiner dan 1,75 meter. Ze die nen twee jaar in het corps. Mor gen worden in het Vaticaan 33 gardisten beëdigd- ANP/AFP mishandelingen in het Abu Ghraib-complex. De zender rep te onder meer van koud water gooien over gevangenen en het dreigen met verkrachting van mannelijke gedetineerden. Eer der publiceerde onder meer het weekblad de New Yorker passa ges uit het rapport. De kwestie van de mishandeling van gevangenen komt op een mo ment dat de internationale coali tie al genoeg te stellen heeft met opstandige Irakezen. In het soen nitische bolwerk Faliujah in het westen van Irak zijn de Ameri kanen er vooralsnog niet in ge slaagd de orde te herstellen. In het zuiden bezorgt de radica le sjiitische geestelijke Muqtada al Sadr de Amerikanen veel hoofdbrekens. Een woordvoer der van Al Sadr waarschuwde dat zijn militie (Mahdi Leger) el ke. militaire controlepost zal aanvallen die het Amerikaanse leger opzet tussen Najaf en Ku- fa. ANP/AFP/RTR/DPA van onze redactie buitenland HONFLEUR - De Franse justi tie onderzoekt de diefstal van 500 kilogram ammoniumnitraat uit de haven van het Franse stad je Honfleur, aan de monding van de Seine. Ammoniumnit raat is een soort kunstmest dat kan worden gebruikt als grond stof voor bommen. De partij kunstmest is tijdens de paasdagen ontvreemd, maar de diefstal is pas maandag ont dekt, deelde de politie gisteren mee. Bronnen rond het onder zoek zeiden dat dit soort dief stallen vaak gebeurt in de ha vens. In Honfleur liggen grote partijen ammoniumnitraat opge slagen zonder dat daarvoor bij zondere veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Een combinatie van ammoniumnitraat en brand stof vormt een zeer explosief mengsel. Dat bleek vorige maand in Noord-Korea, toen treinen met deze stoffen op el kaar botsten en ontploften. Terroristen maken vaak gebruik van de combinatie ammonium nitraat en brandstof, omdat die stoffen overal voorhanden zijn en dit soort bommen vrij eenvou dig te maken is. De Britse veiligheidsdiensten ar resteerden vorige maand acht Britten van Pakistaanse komaf voor het beramen van een bom aanslag. Bij huiszoekingen werd 500 kilo ammoniumnitraat ge vonden. Bij de aanslagen op Ba- li in 2002 gebruikten de daders tussen 50 en 150 kilo ammo niumnitraat. De aanslag kostte ruim tweehonderd mensen het leven. ANP/AFP chercheurs uit Brussel vond twee dagen later wel meteen een stapeltje nooit verzonden brie ven van het meisje aan haar ouders. De moeder van Dutroux-slacht- offer Melissa Russo liet gisteren weten definitief niet te komen getuigen op het proces in Aar len. Zij was opgeroepen als ge tuige over de ontvoering van haar dochter, maar zij liet eer der verstek gaan wegens het overlijden van haar eigen moe der. Gisteren deelde zij mee hele maal niet meer te zullen komen. De ouders Russo hebben zware kritiek op het onderzoek en vin den het proces een 'groot cir cus'. Voorzitter Goux van het hof in Aarlen heeft zich gistermiddag overigens flink kwaad gemaakt op Mare Dutroux. „Ik stel vast dat wanneer het over belangrij ke dingen gaat, u altijd beweert moe te zijn of zich niet goed te voelen. Als het over relatief on belangrijke zaken gaat, dan her innert u zich nog elk detail", al dus Goux. ANP/Belga LOS ANGELES - De brandweer in de Amerikaanse staat Cali fornië is met groot materieel uitgerukt om zes grote bosbranden te bestrijden in de omgeving van Los Angeles, San Diego en Ri- verdale. De branden hebben sinds zondag al zeker 5000 hectare in dc as gelegd. Ten zuiden van Los Angeles hebben bewoners van vierduizend woningen uit voorzorg hun koffers moeten pakken. De politie heeft een man gearresteerd die door onvoorzichtigheid een van de branden zou hebben gesticht. Het risico van bosbranden is extra groot door de aanhoudende droogte en de ongebruikelijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In 2003 kampte Ca lifornië met ongekende bosbranden, waardoor zeker twintig mensen het leven verloren. Toen ging 300.000 hectare in vlam men op. foto Ric Francis/AP door Frank Hendrickx MOSKOU - Het al maanden sud derende conflict tussen de Geor gische president Michail Saakas- jvili en de opstandige regionale leider Asian Abasjidze stevent af op een gewelddadige apotheo se. Abasjidze heeft alle banden met het 'moederland' verbro ken; Saakasjvili omringt zich met generaals. Een compromis lijkt ver weg. De voorbereidingen voor de oor log zijn al in volle gang in de Ge orgische provincie Adzjarië. In het weekeinde bliezen paramili taire eenheden drie bruggen op die de regio verbinden met de rest van Georgië. Ook de spoor weg naar Georgië is afgesloten en kleinere wegen zijn versperd met grote betonblokken. Het ge bied aan de Zwarte Zee is nu al leen via Turkije bereikbaar. „Oorlog is de enige uitweg", zei Abasjidze gisteren. De bevol king had dat al begrepen en hamstert voedsel. Een demon stratie van studenten die eisten dat de bruggen worden hersteld, werd gisteren uiteengeslagen. President Saakasjvili maakt zich eveneens op voor een nieu we strijd. Hij vertoont zich steeds vaker in het gezelschap van generaals en lijkt niet van plan concessies te doen. De 36-jarige president wist zijn voorganger Eduard Sjevardnad- ze te verjagen door halsstaiTig ieder voorstel tot een compro mis te weigeren. In het huidige conflict volgt hij dezelfde tac tiek. Met 'dictator Abasjidze' wisselt hij geen woord. Het is al een klein wonder dat geweld tot dusver is uitgeble ven. Toen Saakasjvüi voor de parlementsverkiezingen de toe gang werd geweigerd tot Adzjarië, dreigde hij het vlieg tuig van de op dat moment in Moskou verblijvende Abasjidze uit de lucht te schieten. Pas na moeizame bemiddeling door en kele Russische poHtici kalmeer de Saakasjvili. Het is de vraag of internationale bemiddehng nog een keer effect kan hebben. Abasjidze heeft van Saakasjvili tien dagen gekregen zijn parami litaire eenheden te ontwapenen, ANKARA - De negen verdach ten van terrorisme die maandag in Turkije zijn aangeklaagd, wa ren van plan tijdens de Na- vo-top eind juni in Istanboel een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse president Bush te plegen. Volgens de Turkse kran ten Hurriyet en Vatan waren de mannen daartoe getraind in Pa kistan. De negen verdachten zouden banden onderhouden met het terreurnetwerk Al Qaeda, con stateerde de poHtie uit de vondst van vierduizend cd-roms met trainingsinstructies van Osama bin Laden. Een van de verdachten zou bovendien een training hebben gevolgd om een zweefvliegtuig te besturen. De negen zijn aangeklaagd wegens lidmaatschap van een terroris tische organisatie. De politie ver moedt dat ze lid zijn van Ansar al Islam, een verboden militante moslimgroepering. Ze zijn 29 april aangehouden in de Turkse stad Bursa. ANP/AFP/RTR maar de regionale leider liet gis teren weten zich niets aan te trekken van dat ultimatum. Een invasie zal 'op gepaste wijze' be antwoord worden, zei hij. Een compromis is twijfelachtig. Ontwapenen is voor Abasjidze geen optie, want hij is bang dan vogelvrij te zijn. Saakasjvili is al even vastbera den. Hij wil de totale controle over de provincie Adzjarië, die door de oHeterminal in de haven van Batoemi èruciaal is voor de economie van het land. Samen werken met Abasjidze is geen optie. Daarvoor is het wantrou wen te groot. Geen asiel Geweld lijkt alleen vermijdbaar als Abasjidze vertrekt, maar de ze zei gisteren geen politiek asiel te zullen aanvragen in Rus land. Zo blijven de twee leiders op ramkoers. Abasjidze i-ekent er op dat zijn paar duizend parami litairen hem kunnen verdedigen tegen het zwakke Georgische le ger. Saakasjvili is er juist van overtuigd dat hij Abasjidze zon der veel moeite op de knieën zal krijgen. Het straatarme Georgië moet vrezen voor weer een bur geroorlog. GPD WELLINGTON - Een vrouwelijke passagier deed tijdens een recente vlucht met de Australische luchtvaartmaat schappij Qantas een bizarre ontdekking. Tijdens het vero beren van een salade trof ze boven een stukje komkom mer een nog levende Australische boomkikker aan. De vrouw reageerde volgens The New Zealand Herald van gisteren alert en sloot het deksel weer, voordat het diertje op de vlucht kon slaan. De kikker overleefde het incident niet. Hij werd in verband met quarantaine-re- gels in een vrieskist gestopt en zodoende gedood. ANP LONDEN - Wie na een tropische vakantie of een nacht dienst het gevoel heeft dat hij in twee werelden leeft, slaat volgens wetenschappers de spijker op zijn kop. Het menselijk brein blijkt niet één, maar twee interne klok ken te bevatten. De een richt zich op externe aanwijzin gen, zoals daglicht, de andere is werkelijk een klok, die vasthoudt aan een bepaalde tijd. Dagelijks zorgt een miniscule knoop in de hersenen er waarschijnlijk voor dat slaapritme, temperatuur en hor monale ritmes worden afgesteld op de tijd, waarbij het lichaam zich richt op de buitenwereld en het daglicht. Uit andere lichaamsfuncties blijkt echter dat er ook een inter ne klok is die een 24-uursschema aanhoudt. ANP PHNOM PENH - Een Nederlander die de afgelopen drie jaar regelmatig naar Cambodja is geweest is gisteren in dat land aangeklaagd wegens ontucht met minderjarigen. Op de aanklacht losbandigheid, die in Cambodja voor dit soort gevallen wordt gebruikt, staat maximaal twintig jaar gevangenisstraf. De 48-jarige man werd al geruime tijd in de gaten gehou den toen de politie een inval deed in zijn hotelkamer in Phnom Penh en hem arresteerde, zei Keo Thea van de jeugdpolitie van Phnom Penh. AP ROME - Een beeld dat wordt toegeschreven aan de ItaH- aanse kunstenaar Michelangelo, wordt vanaf deze week voor de eerste keer tentoongesteld. Het beeld is gemaakt van lindehout en toont het gekruisigde lichaam van Chris tus. Het kruis zelf is verloren gegaan. Michelangelo heeft het beeldje, dat ruim 40 centimeter hoog is, waarschijnlijk gemaakt rond 1495. Het werk van de Italiaanse meester is in bezit van een particulier verza melaar. Die heeft het beeld afgestaan voor de expositie, die tot 4 september te zien is in Florence. ANP/AFP PEKING - Drie Chinezen van wie vermoed werd dat ze besmet waren met sars, blijken de longziekte ook daad werkelijk te hebben. Dat heeft het Chinese ministerie van Volksgezondheid gisteren bekendgemaakt. Hiermee komt het aantal bevestigde gevallen van sars op negen, sinds de ziekte vorige maand bij een laboratorium medewerkster in Peking werd geconstateerd. Zeven pa tiënten worden verpleegd in de hoofdstad Peking, de an dere twee zijn in de provincie Anhui. ANP/AFP door Hetty van Rooij BRUSSEL - Enkele dagen na de uitbreiding van de Europese Unie hebben de Europarlemen tariërs uit de nieuwe lidstaten al laten zien dat met hen niet te sollen valt. Het 'uitgebreide' Eu ropees Parlement bleef gisteren, zeer tegen de zin van de Europe se Commissie, bij zijn opvatting dat verstrekken van passagiers- gegevens aan de Verenigde Sta ten een zaak is die aan de Euro pese rechter moet worden voor gelegd. Daarmee is het slepende con flict tussen het parlement en het dageHjks bestuur van de Unie op scherp gezet. „Ik ben trots op ze", zei D66-Eu- roparlementariër J. Boogerd over de opsteUing van de parle mentsleden uit de nieuwe lidsta ten. Twee weken geleden be sloot het parlement al om de om streden overeenkomst tussen de Commissie en de VS over de uit wisseling van passagiersgege- vens voor te leggen aan het Euro pese Hof van Justitie en voorlo pig niet in te stemmen met de af spraken. Urgent De ambassadeurs van de EU-landen dwongen het parle ment echter om de kwestie op nieuw in stemming te brengen door haar 'urgent' te verklaren. „Het enige wat in de tussentijd veranderd is, is de samenstel ling van het parlement", consta teerde GroenLinks-parlementa- riër K. Buitenweg. „Een smerige truc", reageerde een boze Boo gerd, die rapporteur is in de kwestie. „De lidstaten proberen gebruik te maken van de 162 nieuwe parlementsleden, die nauwelijks tijd hebben gekre- (Advertentie) gen om zich in deze zaak te ver diepen en ontvankelijk zijn voor de enorme druk uit de VS." Met 343 tegen 301 stemmen en met negentien onthoudingen weiger de het parlement om van de eer der ingeslagen koers af te wij ken. Pas na een uitspraak van het Hof over de vraag of de over eenkomst met de VS indruist te gen de Europese privacywetge ving, zal het Europees Parle ment beslissen of het instemt met de gemaakte afspraken. „Dat hebben we twee weken ge leden precies zo besloten. Het lijkt wel alsof de Hdstaten het oordeel van het parlement niet willen respecteren", reageerde Buitenweg. GPD STRAATSBURG - Een mil- joen Europeanen wil een verwijzing naar de christe lijke traditie in het voor woord van de Europese grondwet. Dat is gisteren gebleken uit een actie van een groep christen-demo cratische Europarlementa- De politici hebben een mil joen handtekeningen verza meld. Ze overhandigden die gisteren in Straatsburg aan een vertegenwoordiger van de Europese regerings leiders. Eventuele veiwij- zing naar het christendom is nog een openstaand punt voor de nieuwe grondwet. Voorstanders vinden het een geschiedkundig juiste verwijzing. Tegenstanders vrezen dat ze moslims bele- digt. De handtekeningen komen vooral uit Slovenië (100.000) en Duitsland (90.000). Nederlanders droegen 319 handtekenin gen bij. De inzamelaars re kenen op steun van de Ne derlandse premier Balken ende, die voorstander is van de verwijzing naar christelijke tradities. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 5