Scheldeboulevard onaangeroerd PZC PZC Mosselsector weer bang voor schaarste Weinig gemor over papiercontainers Aardappelloods maakt plaats voor woonwijk Axel Schuldig zonder straf 13 Terneuzen steekt gereserveerd geld in Triniteit en Noordstraat Mariaviering in Schoondijke EDOX Proef het Vlakke Land promoot streekproduct Telefoneren in auto kost 136 euro Gewonden bij bedrijfsongeval Discussie natuurherstel openbaar Boete voor geweld in uitgaansleven agenda woensdag 5 mei 2004 Hnnr Harold de Puvsseleijr TERNEUZEN - De invoering van de derde afvalcontainer voor de inzameling van oud pa pier heeft in de gemeente Ter- neuzen nauwelijks tot gemor ge leid. Zoveel valt af te leiden uit de evaluatie van de invoering van de blauwe container. Alles bij elkaar kwamen bij de gemeente vijf schriftelijke en tien telefo- nische klachten binnen over de nieuwe container. De mensen die zich lieten horen, waren niet blij met de grootte en de kleur van de container. De blauwe kleur van de papier bak zou misstaan in de tuin. De klachten dat de container te groot was, zijn inmiddels ver holpen, want naast het model van 240 liter had de gemeente ook kleinere afvalbakken (100 liter) ingekocht voor flats en bo venwoningen. Daags na de invoering van de papiercontainer in het najaar van 2003 kwamen de eerste in- zamelresultaten binnen en die waren volgens de gemeente 'spectaculair'. „In sommige wij ken werd tweemaal zoveel pa pier opgehaald als voor de in voering van de container." Toch wil het college van burge meester en wethouders daar nog geen conclusies aan verbin den. „Het is te eenvoudig om er van uit te gaan dat deze verhoging een vermindering te zien geeft bij de inzameling van hèt restaf val. De cijfers laten totnutoe een wisselend beeld zien. Bo vendien is de tijd tekort om nu al conclusies te trekken. Wij zijn er echter van overtuigd dat de hoeveelheid restafval is ver minderd", zo stelt het college in de evaluatie. Evenmin valt er volgens B en W nu al iets te zeggen over de inkomstenderving voor de vere nigingen die ook oud papier in zamelen. De blauwe container 'kan leiden tot een afname van het aanbod van oud papier bij de verenigingen'. „Hoe groot de ze afname zal zijn, is thans niet te zeggen", aldus het college. De evaluatie komt aan de orde in de adviescommissie econo mie en beheer. Die vergadert dinsdag 11 mei vanaf 19.30 uur in het stadhuis van Terneuzen. HoorConny van Gremberqhe TERNEUZEN - Het verwilder de plantsoen tussen de Schelde- kade en de Scheldeboulevard in Terneuzen blijft de komende ja ren onaangeroerd. Terneuzen had voor de herinrichting van het gebied tussen water en be bouwing bijna een miljoen euro opzij gezet, maar het college van burgemeester en wethou ders geeft er nu de voorkeur aan om dit geld in te zetten voor an dere stadsvernieuwingsprojec- Zo wil het college nu 430.000 eu ro beschikbaar stellen voor de herinrichting van de Noord straat en 533.000 euro voor de laatste herinrichtingsfase van de vroegere probleemwijk Trini teit, De laatste wijk is de voor bije jaren door de inzet van de gemeente, woningbouwcorpora tie Clavis, bewoners en aannene- mingsbedrijven ingrijpend ver anderd. De oude flatwoningen en diver se oudere rijtjeswoningen wer den met financiële steun van het Rijk gesloopt. Op de vrijgeko men plaats werd een stadspark aangelegd dat inmiddels om zoomd is door nieuwe, moderne stadswoningen in diverse prijs- Onverstandig REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: 0115-645769 Fax:0115-645742 I P-mail: redtern@pzc.nl j Conny van Gremberghe j (chef) I WoutBareman j Raymond de Frel j René Hoonhorst René van Stee Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114)372776 Fax:(0114)372771 i -mail:redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 j 4460 AA GOES Tel: (0113)315500 Fax: (0113)315669 I P-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl P-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: °800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; aterdagstot 12.00 uur standig vinden om nu - vanwege geldgebrek - de laatste herin richtingsfase op te schorten. Dat zou afbreuk doen aan het geen in de buurt werd gereali seerd. De uitvoering van de laat ste fase van het herinrichtings plan Triniteit zou de gemeente ruim acht ton kosten. Dit geld is niet voorhanden. Burgemeester en wethouders trekken nu ruim een half miljoen uit. Onder gronds (riolering e.d.) zal de ge meente nu niet veel uitrichten. De Noordstraat, Terneuzens be langrijkste winkelstraat, is al ja ren aan een opknapbeurt toe. Ondernemers en diverse politie ke partijen pleiten daar al jaren voor. Inmiddels zijn de winke liers uit de Noordstraat bereid om middels baatbelasting mee te betalen aan een opknapbeurt. Vorige week bereikten de onder nemers overeenstemming met de gemeente over hun inbreng. Zij zullen gezamenlijk borg staan voor maximaal drie ton aan baatbelasting voor de herin richting van de straat, De gemeente moet het benodig de restant van een half miljoen euro bijleggen. De 430.000 euro die het dagelijks bestuur nu wil vrijmaken is een flinke stap in de goede richting. De Scheldeboulevard - aan de zeezijde recentelijk verfraaid - blijft voorlopig onaangeroerd liggen. Dit voorjaar worden de laatste bouwwerkzaamheden in het middengebied van de wijk afge rond. B en W zouden het onver- SCHOONDIJKE - Aan de voora vond van moederdag wordt za terdagavond in de rooms-katho- üeke kerk in Schoondijke een Mariaviering gehouden. De dienst staat helemaal in het teken van. Maria en de Mei maand. De viering wordt opgeluisterd door orgelspel van A. Con tant-Taalman en door het Schoondijkse dameskoor onder leiding van I. Postma-Pijcke. Na afloop van de dienst wordt bi] mooi weer een bezoek ge bracht aan het Mariakapelletje inSasput, De dienst begint om vijf uur. In verband met de Mariaviering op zaterdag is er zondag 9 mei geen dienst in de rooms-katholieke kerk in Schoondijke. AXEL - Met de sloop van de loodsen van aardappelhandel Mieras en twee kleinere gebouwen van handelsonderneming Vidho aan de Buitenweg in Axel, zijn de eerste zichtbare voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe woonwijk op die plaats. Het streven is, aldus een woordvoerder van de gemeente Terneuzen, dat de bouw van de eerste woningen in de loop van volgend jaar begint. De totale opppervlakte van het terrein aan de Buitenweg, waar ook de eigendommen van transportbedrijf Van de Wege en busonderneming Cito onder vallen, bedraagt 48.000 vierkante me ter. Uit het stedenbouwkundige plan - dat momenteel in de maak is en binnenkort wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen - moet blijken hoeveel woningen er in de nieuwe woonwijk komen te staan en hoe de aankleding van de openbare ruimte eruitziet. Volgens de woordvoerder is de ge meente ook nog altijd in onderhandeling met nutsbedrijf Delta over de mogelijke verplaatsing van het gasstation in de omgeving. De bouw van woningen op het Ci- toterrein en in de buurt van dat station, komen pas in de tweede fase van realise ring aan de orde. foto Peter Nicolai door René Schrier YERSEKE - De mosselsector krijgt het komende mosselsei zoen voor het vierde achtereen volgende jaar te maken met schaarste. Kwekers verwachten ongeveer vijftig miljoen kilo mosselen aan te voeren. De helft (Advertentie) Dit superplatte staaltje Zwitserse horlogemakerskunst is verkrijgbaar bij onderstaande juweliers. Goes/Oostburg. Juwelier 't Goudoppertje (Goes. Lange Kerkstraat 48 I Oostburg. Burg Burchlslraat 8-10) Sluis. Juwelier Dijkstra. Zuiotli|kstraal 4 Terneuzen Juwelier Wijffels, Noordstraat 103 Vlissingen. Juwelier van Boven, Walslraal 90 www.edox-watches.com minder dan de hoeveelheid die nodig is om alle afzetmarkten van mosselen te kunnen voor zien. Mindere aanwas van jonge mos selen en stringente overheids maatregelen die de mosselvisse rij beperken, liggen aan de schaarste ten grondslag. Dit meldde Ron Barbé, voorzitter van de Vereniging De Mossel- handel in Yerseke, tijdens de Eu ropean Seafood Exposition in Brussel. De mosselhandel heeft België opgezocht na verwijten uit dat land over geringe aan voer van mosselen en dientenge volge hoge prijzen in voorgaan de jaren. Óm de Belgen, de groot ste afnemers van mosselen, niet voor voldongen feiten te stellen en alvast een signaal te geven, hield Barbé zijn toespraak in Brussel. In juni kunnen mosselkwekers aangeven wanneer de aanvoer van Zeeuwse mosselen op gang zal komen. Zij zijn afhankelijk van de natuur, die een doorslag gevende rol in de kwaliteit van de mossel speelt. Net als vorig jaar is er geen sprake van een ge zamenlijke seizoenstart. Er zul len te weinig mosselen zijn bij aanvang van het seizoen om de gehele markt massaal in één keer te kunnen voorzien. De markt wordt geleidelijk be diend. De mosselschaarste is te wijten aan twee factoren. Ten eerste hebben mosselkwekers door Wout Bareman BRUGGE - Streekproducten in de eigen streek promoten. Is dat overdreven? De initiatiefnemers van het project Proef het Vlakke Land vinden er niets overbodigs aan. „Want veel mensen weten helemaal niet welke typische producten hun woonstreek voortbrengt. Laat staan dat de toerist daar ook maar enig be nul van heeft", zegt directeur Daniël De Steur van de Econo mische Raad voor Oost-Vlaande- ren. Hij is de bezieler van het Eure- gioproject, opgezet om streek producten uit Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland de komende tijd extra onder de aandacht te brengen. Dat ge beurt vooral in het hoogseizoen aan de Vlaamse en Zeeuwse kust, 'omdat je daar moet zijn waar het volk is'. Maar Proef het Vlakke Land doet nu en volgend jaar ook gro te beurzen in Goes en Gent aan. En bovendien wordt eind augus tus een uitstapje naar Pluist ge maakt, waar dan de Reijnaert- feesten plaatsvinden. Het project werd gisteren in Brugge gepresenteerd. Met steun van 'Brussel' en de provin cies bundelen 25 producenten de krachten, om de consument te overtuigen van de kwaliteit van de meest uiteenlopende streekproducten. Van streekbie- ren tot ambachtelijk bereide spe cialiteiten als het Breydelspek uit Gavere, Gana Ham uit Des- telbergen, de advocaat uit Sers- kamp, de kazen van de Neer- schuurhoeve in Aalter, choco- kaas uit Beveren, de mostaard uit Torhout, de Geraardbergse mattentaart, weg te spoelen met een Straffe Hendrik uit Denter- gem, kokosrotsjes uit Baarde- gem en tal van streekjenevers. De Zeeuwse inbreng komt van vijf producenten: de bioboeren van de Vlaamse Akker (Graauw, Heikant en Waterlandkerkje), de fruitwijnen van De Hellen- burg in Oudelande, de Appelae- re uit Waterlandkerkje, de kip producten van 't Huis Ter Mee in Oostkapelle én de mossels van de restaurants in Philippi- Exportconsulent Erik Faber van de Zeeuwse Kamer van Koophandel: „Verhoudingsge wijs is de deelname van Zeeuw se kant niet zo groot, maar dat vindt vooral z'n oorzaak in het feit dat wij vooral met eenmans bedrijfjes te maken hebben. Die mensen kunnen zich gemakke lijk vrij maken voor zo'n promo- tietoer." Behalve in Oostende, Oostduin- kerke en Nieuwpoort bieden de deelnemers hun producten zelf aan tijdens de Visserijfeesten in Breskens (begin augustus) en op de Havendag in Zierikzee (28 au gustus). Mobiele promotie stands zijn behalve op tal van plaatsen in Vlaanderen te vin den in Sluis (3 en 4 juli), Dom burg (12 juli) en Hulst (28 en 29 augustus). En ook volgend jaar staan tal van evenementen op het programma. TERNEUZEN - Hij had 'm in zijn auto liggen, dus nam hij hem ook op. Tien seconden op zijn mobieltje, in okto ber van vorig jaar, kwamen de 21-jarige Terneuzenaar duur te staan. „Langer zal het niet geweest zijn", vertelde hij gisteren tegen de kantonrechter in Terneuzen. Daar had hij niet eens naar toe gehoeven, want er was een ac ceptgiro van 136 euro naar hem thuis gestuurd. Die was hem kennelijk ontgaan, want vorige boetes, onder andere voor te hard rijden, had hij prompt betaald. De officier van justitie hield hem voor dat bellen en autorijden niet samengaan en eiste een boete van 165 euro. Kantonrech ter Melens beperkte het bedrag tenslotte tot het oorspron kelijk aangeboden transactiebedrag. NIEUWDORP - Bij een bedrijfsongeval bij raffinaderij Total in Nieuwdorp zijn in de nacht van maandag op dins dag drie mannen gewond geraakt. Ze waren bezig met het dichten van een lekkende flens van een hogedruk-hittewisselaar toen door onbekende oorzaak brand uitbrak. Die kon snel door het bedrijf zelf worden geblust, maar de werknemers raakten alle drie ge wond. Een 51-jarige Vlissinger werd met zware verwondingen naar ziekenhuis Walcheren gebracht. De andere twee slachtoffers, een 33-jarige Middelburger en een 23-jarige Goesenaar, werden met lichtere verwondingen naar res pectievelijk de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen ver voerd. De technische recherche en de arbeidsinspectie hebben een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk ingesteld. MIDDELBURG - De discussie tussen Nederland en de Eu ropese Commissie over het natuurherstel in de Wester- schelde dient openbaar te worden gevoerd. Het gaat niet aan hierover in achterkamertjes van gedachten te wisse len, vindt de Statenfractie van Zeeuws Belang. Daarom doet Statenlid H. Smits een beroep op de Wet Openbaar heid Bestuur (WOB). In een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vraagt ze openbaarmaking van al le documenten die betrekking hebben op het conflict inza ke de natuurcompensatie vanwege de tweede verdieping van de Westerschelde. Smits wil met name achterhalen welke vormen van natuurcompensatie de Europese Com missie wel of niet goedkeurt. Dat acht zij van groot be lang, om de gevolgen van een derde verdieping van de zeearm goed te kunnen beoordelen. MIDDELBURG - De politierechter in Middelburg heeft gisteren een 20-jarige Terneuzenaar wegens mishande ling en belediging veroordeeld tot 400 euro boete en der tig uur voorwaardelijke taakstraf. De man kreeg het 9 no vember in een discotheek in Terneuzen aan de stok met een ander. Toen iemand de vechtersbazen wilde scheiden, sloeg de man met een bierglas tegen het hoofd van de vre destichter. De jonge Terneuzenaar vond dat hij werd uit gedaagd. „Ik was opgefokt, maar de reactie was verkeerd. Dat ik die jongen raakte, was een misverstand", vertelde hij. Toen hij na het incident werd meegenomen naar het politiebureau schold hij twee agenten uit. STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bridge en koersbal; De Halle, 14.00 uur: Kaarten, biljarten en spelletjesmiddag; Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljar ten; Jeugdcentrum, 19.00 uur: Doe avond voor jeugd vanaf 10 jaar; Cafe 't Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten; BRESKENS - Handelshaven, 13.00 - 14.30 uur: Rondvaart Westerschelde; CLINGE - Malpertuus, 13.15 uur: ANBO koersbal; 13.30 uur: KBO soos; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 14.00 uur: KBO handwerken; 14.45 uur Gym nastiek; HEIKANT - 't Heike, 13.00 uur: Schie ting; 13.15 uur: Biljarten, pieren en handwerken; 19.00 en 20,00 uur: Dames gymclub; HENGSTDIJK - De Schuur, 9.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Bridge drive; 13.30 uur: Biljarten, kaarten en koersbal; 19.30 uur: Bridge; HOOFDPLAAT Schapenboerderij Goede hope, 14.00 uur: Rondleiding; HULST - De Lieve, 10.30 uur; Biblio theek; 11.30 uur: Senior diner; 13.00 uur: De Lieve open; Cafe de Kroon, 14.00 uur: Kaarten; KOEWACHT - De Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; LAMSWAARDE - De Luifel, 13.30 uur: Meer bewegen voor ouderen; NIEUW - NAMEN Café St.Cecilia, 19.30 uur: Bingo; De Kauter, 11.00 uur: Yoga voor oude ren; 13.30 uur: Koersbal en kaarten; OOSTBURG Tienercentrum Time Out, 13.00: Soos vanaf 12 jaar; Ledeltheater, 15.00 uur: Poppenvoor- stelling Pinokkio; OSSENISSE - Hof ter Nesse, 19.00 uur: Country line dance voor beginners; 20.00 uur: Country line dance voor ge vorderden; Café de Snis, 19.30 en 21.45 uur: Free Country Dancers; PAAL - Clubhuis, 14.00 uur: Kaarten jo keren en bieden; PHILIPPINE De Schotse Hoek, 10.00 uur: Yoga, 19.30 uur: Kantklossen, patchwork en quilten, applicatie beren; SAS VAN GENT - De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten; De Speye, 9.30: SAV aerobic voor 55+; 9.30 uur: Dansclub de Regenboog; 10.00: SAV gymnastiek voor 55+; 15.30 uur: Grutmoole volksdansen voor kinde ren; 19.00 uur: Dansclub Lencor; 19.00 uur: N-train en scenery modelbouw; De Roselaer, 10.00 uur: Speksteen; 13.30 uur: Peuter- en kleuterdans; 13.30 uur: Hutsel frutsel middag voor 6 tot 12 jarigen; 18.30 uur: Yoga; St.Albert, 13.00 uur: Quiltpatchwork, ha ken, borduren, biljarten; SLUISKIL - Het Meulengat, 10.00 uur: SWOS zwemmen; 13.30 uur: SWOS zangkoor, kaarten, canasta en biljarten competitie heren; 13.30 uur: Kaarten; ST.JANSTEEN - De Warande, 9.00 - 17.00 uur: St.Jans wandeltocht; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Kaarten, TERHOLE - Dorpshuis, 13.00 uur: Meer bewegen voor ouderen; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 en 10.15 uur Volkdansen; 13.30 uur: Biljarten; VOGELWAARDE Dorpscentrum, 14.30 uur: gymnastiek voor ouderen; 15.45 uur: volksdansen voor ouderen; ZAAMSLAG Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal. sinds een paar jaar te maken met minder aanwas van jonge mosselen. Een natuurlijke om standigheid waar kwekers geen invloed op kunnen uitoefenen. Ten tweede zijn kwekers gebon den aan het overheidsbeleid. Verschillende gebieden in de Waddenzee zijn gesloten voor schelpdiervisserij. Gebieden waar juist veel mosselzaad be schikbaar is, mosselzaad dat nu onnodig verloren gaat, merkte Barbé op. door Ronald Verstraten geen nieuwe operatie nodig. De vrouw had zelf ook spijt van het gebeurde: „Ik had daar niet moe ten lopen." Dat nam volgens officier van jus titie J. Zondervan niet weg dat de automobiliste niet goed ge noeg had opgelet. „Gelukkig viel het letsel mee", zei hij. Maar desondanks eiste hij een boete van 250 euro en een voor waardelijke rijontzegging van twee maanden. Melens wilde echter zover niet gaan. „Ik vind het feit wel bewe zen, maar kijk er iets anders te gen aan. Die vrouw had daar niets te zoeken. Op die manier oversteken kon niet. Maar u had natuurlijk wel moeten uitkij ken." Hij verklaarde de vrouw dan ook schuldig, maar legde geen straf op. De officier zei nog na te denken over een eventueel hoger beroep. TERNEUZEN - Nog maar pas voorzien van een paar nieuwe heupen en zich nog moeizaam voortbewegend met behulp van twee krukken, probeerde een 87-jarige vrouw uit Hulst vorig jaar de Minnebroederstraat over te steken. Enkele ogenblik ken later lag ze op straat. Een 47-jarige vrouw uit Hulst, reed namelijk net achteruit weg uit een parkeervak. Ze had wel iswaar gekeken, maar kennelijk niet goed genoeg. „Ik vond het verschrikkelijk", vertelde ze gis teren tegen kantonrechter A. Me lens in Terneuzen. „Ik ben on middellijk een bloemetje gaan brengen in het ziekenhuis." Daar was de het slachtoffer naartoe gebracht voor onder zoek. Maar gelukkig was er (advertentie) VOOR UW INBOUWAPPARATUUR: Nieuwbouw-vervanging-reparatie Mogelijkheid tot inbouw! KANAALSTRAAT 44, OOST-SOUBURG, 0118-471777

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 45