PZC Terneuzen wijst claims buren af De dodenmars van broer konijn Grote verhui zing? 0 Wellicht toch extra op- en afritten N49 Forse boetes voor snelheidsduivels Briljanten echtpaar in De Molenhof Waterschap houdt ruim acht ton over 8 El Appartementen Waterfront Klassieke auto's fleuren centrum van Axel op Ex-pomphouder uit Heikant moet 2,5 ton betalen Waterschap ponds JA, IK HELP HET KIND VAN DE REKENING! Maak er een Kleintje van. ff 2 woensdag 5 mei 2004 door Harold de Puysseleijr TERNEUZEN- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen wijst de schadeclaims af, die twee bewoners van de N. J. Harlestraat over het apparte mentencomplex Waterfront aan het Oostelijk Bolwerk had den ingediend. M. van Veenhuijzen en P. Rook vinden dat ze recht hebben op schadevergoeding door het ver lies van woongenot als gevolg van de twee woontorens die in de buurt van hun woning ko men te staan. De vermindering van het .woongenot heeft volgens de in dieners van de schadeclaim een negatieve invloed op de waarde 'van hun huis. Bovendien, zo stel len ze, was deze schade niet te 'voorzien op het moment dat ze hun woning kochten, omdat ze er niet van op de hoogte waren dat aan het Oostelijk Bolwerk 'een dubbele woontoren met ap partementen zou komen te staan. Hevige wind Rook stipt daarnaast in zijn mo tivatie nog mogelijke overlast bij hevige wind aan, en parkeer overlast. Het college van B en W neemt het advies van de planschadebe- oordelingscommissie over. Die commissie is van oordeel, dat Rook op het moment dat hij zijn woning aan de Hartestraat kocht op de hoogte had kunnen zijn van de plannen met het ge bied aan het Oostelijk Bolwerk, waar nu Waterfront wordt ge bouwd. In het geval van Van Veen huijzen komt de beoorde lingscommissie na vergelijking van de ruimtelijke plannen tot de conclusie, dat geen sprake is van een nadeliger situatie na de gereedkoming van het apparte mentencomplex. De afwijzing van de schade claims staat op de agenda van de openbare raadscommissie sa menleving- Die komt 12 mei vanaf 19.30 uur bijeen in het stadhuis van Terneuzen. Jagers bij een door VHS gestor ven wild konijn. foto archief BN/DeStem door Cees Maas TERNEUZEN - Elke drie jaar gaan alle konijnen dood. Wist ik reeds als kleine jongen. Mijn ge boortehuis bevond zich in de blonde Zeeuwse duinen. En de gruwelijke beelden van de konij nenlijkjes met gezwollen buik jes en uitgebrande ogen zijn on uitwisbare jeugdherinneringen. Mijn vader suste mijn enorme jongensverdriet, als ik weer eens huilend thuis kwam omdat ik honderden dode vriendjes had zien liggen in de Manteling van Walcheren. „Stil maar jongen", zei hij dan, „Eens in de drie jaar gaan alle konijnen dood, dat is nu een maal zo. Maar ze komen ook weer terug. Dat zul je zien." Dat was de wijsheid van de dui nen. Eens in de drie jaar gaan al le konijnen dood. Als jongen wist je dat gewoon, aanvaardde je dat ook. Het maakte de erva ring iets - niet veel - minder gru welijk. Want waarachtig, het vierde jaar zag je gewoon weer gezonde witkontjes huppelen door de duinvalleien. Dat was de ziekte myxomatose. Het hoorde bij de konijnen. En het leven in de duinen. En nog. De 'konijnenpest' komt meestal voor tussen mei en september. Het virus wordt door insecten overgebracht van konijn tot ko nijn. Binnen een week sterven de meeste dieren een harde en pijnlijke dood. Maar inderdaad, altijd overleven er ook konijnen, zodat de soort blijft voortbe staan. De nieuwe ziekte echter, is iets anders. En regelrecht bedrei gend voor het voortbestaan van het wilde konijn als soort in Ne derland. „Het grote probleem is dat de soort een klap krijgt van de myxomatose, waar dan nog een klap van het Chinese virus overheen komt. Het effect is dat er een enorme lage konijnen stand is. Al jaren", zegt ecoloog Han Sluiter van Staatsbosbe heer afdeling West-Brabant-Del tagebied. Sluiter zegt dat de bio logen vooral merken dat de soort hollend achteruit gaat aan de sterke vergrassing van de dui nen. Konijnen weten gras en duinen met veel gras duiden op te weinig konijnen. Een simpele, maar steenharde wet. Onvoorspelbaar Sluiter: „Myxomatose is een cy clus, dit nieuwe virus is onvoor spelbaarder. We kunnen ook moeilijk zeggen hoe het zal ein digen. Of er nog genoeg konij nen overblijven om de soort in stand te houden. Het is afwach ten." De dodenmars van broer konijn gaat hard. Over Zeeland en West-Brabant zijn nog geen cij fers verzameld, maar volgens Staatsbosbeheer is bijvoorbeeld het aantal konijnen in het Gro nings-Friese Lauwersmeerge- bied in vijf jaar tijd met 90 pro cent afgenomen. Volgens Staats bosbeheer wordt het hoog tijd dat natuurbeschermers samen met organisaties van jagers een systematisch onderzoek instel len naar de ziekte en de verdere gevolgen ervan. De nieuwe dodelijke ziekte is een VHS-virus. VHS is de afkor ting van Viral Hemorrhagic Syn droom. Omdat de ziekte in 1984 voor het eerst in China werd ge signaleerd, wordt het ook wel Chinese ziekte genoemd. China beweert dat de ziekte het land is binnengebracht door een scheep- lading angora-konijnen uit Duitsland. VHS bereikte Nederland voor het eerst in de jaren negentig. Vooral in Groningen en Drenthe is sprake van een zeer forse afna me van het aantal konijnen. De teloorgang van broer konijn heeft tal van ecologische gevol gen. Zo zijn er nu bijvoorbeeld veel minder konijnenholen waar normaal gesproken bergeenden in broeden. En sommige specia le duinplanten krijgen door de vergrassing geen kans meer om te gaan bloeien. Onderzoek „Ik geloof niet dat de sterke af name van de konijnen door vos sen en zo wordt veroorzaakt", zegt Sluiter, „want dan zou je een evenwicht zien ontstaan tus sen de soorten en dat evenwicht is er nu niet." Sommige ecolo gen van Staatsbosbeheer en Na tuurmonumenten hebben de in druk dat het dieptepunt van de plaag al is bereikt, en de popula tie zich langzaam herstelt, maar echte zekerheid is er niet. Het probleem is dat er nooit systema tisch onderzoek is gedaan naar de ziekte en de gevolgen. door René van Stee MALDEGEM - Bij de ombouw van de Expressweg N49 tot snel weg tussen Zelzate en Knokke komen er zo goed als zeker op en afritten bij Kaprijke en Mal- degem. Dat zegt P. de Winne van de afdeling Wegen en Ver keer van de provincie Oost-Vlaanderen. Ondanks het wegvallen van op en afritten elders op het traject hoeft West-Zeeuws-Vlaanderen hierdoor niet te vrezen voor een verder isolement van de streek. Die vrees bestond in de gemeen teraad van Sluis onder meer van wege het wegvallen van het veer Vlissingen-Breskens en de ge brekkige infrastructuur van Rijksweg 61 op Zeeuws-Vlaams grondgebied. Volgens burgemeester J. de Roo van Maldegem berust die veron derstelling ten aanzien van zijn gemeente op een hardnekkig misverstand. „In feite verandert er weinig. Ons is ruim vier jaar geleden al te verstaan gegeven dat de grensoverschrijdende ver binding tussen Maldegem en Ee- de in elk geval gehandhaafd blijft." Het is de bedoeling een brug over de Expressweg te leggen die ook aansluit op een nog aan te leggen parallelweg. Dit tra ject sluit vervolgens aan op een iets oostelijker gelegen op- en af- rittencomplex waardoor de auto mobilisten hun weg kunnen ver volgen via de omgebouwde Ex pressweg of de weg naar Aalter. Over een op- en afrit ter hoogte van Kaprijke (zuidelijk van IJ- zendijke) tussen Zelzate en Eek- lo is nog geen definitief besluit genomen. In de oorspronkelijke plannen zou die verdwijnen. Vol gens De Winne heeft de wegbe- heerder alsnog de intentie een dergelijke constructie te realise ren. „Als we dit niet doen, is er tussen Zelzate en Eeklo geen mo gelijkheid meer om de weg te verlaten. Het gaat dan om een af stand van een kleine twintig ki lometer. Dit lijkt iets te veel van het goede", aldus De Winne. Gemeentesecretaris K. Goege- beur van Kaprijke zou dit moge lijke besluit alleen maar toejui chen. Vooral om de bereik^ heid van de streek te garanj ren hebben Kaprijke en am omliggende gemeenten meet af aan aangedrongen het behoud van deze afslag Ook de Sluisse wetho^ L. Wille van Verkeer wijst het grote belang van het bek, van een afslag bij Kapr,: Daardoor blijven er twee nv^ lijkheden om West-Zee.? Vlaanderen vanuit België tei reiken. „Dat is goed voor zowel onze; woners en het bedrijfsleven bezoekers en toeristen. Ve leg je hierdoor niet het zwag punt van alle verkeer in een: perkt gebied. Als de afslag niet komt. wordt er een ere druk gelegd op plaatsen als A denburg en Zuidzande c kustgebied." AXEL - Zo'n honderdvijftigok timers en klassieke auto's siü op Hemelvaartsdag te pront* op het Hofplein in Axel. Das. naast zijn er oude landbou? voertuigen te bewonderen. Burgemeester J. Lonink ope het Oldtimer Festival Axelc 13.30 uur. Een groot |ani chauffeurs van de te bezichtig voertuigen rijdt donderdags gen 20 mei al door de omgev: als deelnemer aan een pust tocht, 's Midda'gs is er een kien toerrit, die uitmondt in een 'ca cours d'élégance' in het hè centrum. Tijdens deze sho wordt uitleg gegeven overs aantal speciale auto's. Ook c: het Hofplein is 's midd; een show voorzien. De omlijsting van het Oldtirs Festival wordt elk jaar belangn- ker. De antiek- en curios markt, opgeluisterd met dei» straties van oude ambachten,; uitgegroeid tot een belangrijk trekker. Kinderen kunnen az allerlei activiteiten meedoen e een aantal muziekkorpsen zorg voor sfeer in het stadje, door Ronald Verstraten TERNEUZEN - Van de verschil lende snelheidsovertreders die gisteren voor de kantonrechter in Terneuzen verschenen, span de een 39-jarige man uit Ab coude de kroon met 172 kilome ter per uur op een weg waar 80 mag worden gereden. De 39-jarige man, oorspronke lijk afkomstig uit Terneuzen, had vorig jaar een auto van een vriend in bruikleen, met de be doeling het voertuig te kopen. Op 4 augustus zou hij er in Oost burg de genoemde snelheids overtreding mee hebben be- MIDDELBURG - Een voorma lig eigenaar van een tankstation in Heikant moet 243.705 euro aan de Nederlandse Staat beta len. bedrag heeft de 61-jarige volgens de Middelburgse verdiend met het wit van drugsgelden en het van een geldwisselkan toor. Bij een doorzoeking in zijn wo ning in Heikant werd eind jaren negentig 144.000 euro aan valuta gevonden. Het beslag genomen geld mag van rechter in mindering worden op de ontnemingsvor- De voormalige bezine- pomphouder verblijft tegen woordig in België. gaan. „Maar volgens mij was ik die dag aan het werk in Amster dam," vertelde hij. Dat nam niet weg dat hij volgens de officier van justitie als 'houder' van de auto verantwoordelijk was. Hij vond meer dan het dubbele van de toegestane snelheid onverant woord en eiste dan ook een boe te van 740 euro en een rijontzeg ging van vier maanden. Kantonrechter A. Melens nam de boete over, maar niet het rij verbod. „Want het staat niet vast dat u ook gereden hebt", legde hij uit. Een 20-jarige man uit Hulst had op 29 juli 153 kilometer per uur gereden op de Langeweg in Axel, waar 80 kilometer de li miet is. Dat was voor de officier reden om een forse straf te ei sen: 520 euro en een rijverbod van vier maanden. Melens von niste conform en voegde de man toe dat hij maar iets moest orga niseren om naar zijn werk in Breda te gaan. Met nagenoeg dezelfde snelheid, 154 kilometer per uur, was een 38-jarige Hulstenaar betrapt, toen hij op 5 juli met zijn motor nabij Terneuzen reed. Ook daar mag maar 80 worden gereden. Hij kreeg eveneens een boete van 520 euro en een rijontzeg ging van vier maanden. Ofschoon de 24-jarige IJzendij- kenaar bij hoog en laag volhield- dat hij op 17 april 2003 niet har der dan 100 had gereden, gaven de officier en de kantonrechter er de voorkeur aan om de verba lisant te geloven. Die had tussen Oostburg en Schoondijke een snelheid van 120 gemeten. Het kwam de man conform de eis op een boete van 245 euro te staan. Het echtpaar Verpoorte-van Cadsand. foto Peter Nicolai door Harold de Puysseleijr ZAAMSLAG - Het was gisteren precies 65 jaar geleden dat Jan Verpoorte en Maatje van Cad sand met elkaar in de echt wer den verbonden in Axel. Het echt paar vierde deze briljanten brui loft met een receptie in verzor gingshuis De Molenhof in Zaam- slag, waar het paar alweer enke le jaren woont. Daarna volgde een familiediner. Jan (93) en Maart je (89) genie ten beiden een nog redelijk goe de gezondheid. Ze kregen samen drie dochters, hebben negen kleinkinderen en vier achter kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woonde lange tijd in Zaamslagveer. Jan werkte zijn hele leven bij de boer, Maatje deed het huishouden. Na hun verhuizing naar Zaam- slag woonde het echtpaar nog enige tijd zelfstandig in een aan leunwoning van De Molenhof, maar nu wonen ze in het tehuis zelf. Daar doen ze volgens doch ter N. de Jonge-Verpoorte nog altijd graag mee aan de spelle tjes van de activiteitenbegelei- ding. Burgemeester J. Lonink van Ter neuzen bracht gisteren namens de gemeente de felicitaties over aan het echtpaar Verpoorte-Van Cadsand. Ook waren er gelukste legrammen van de commissaris van de koningin W. van Gelder en koningin Beatrix. Conny van Gremberqhe TERNEUZEN - Het waterschap Ceeuws-Vlaanderen heeft het ïoekjaar 2003 kunnen afsluiten een batig saldo van 830.000 Het grootste deel van het wil het dage- ijks bestuur toevoegen aan het waarmee nood- :akelijke tariefstijgingen in de oekomst kunnen worden be- lerkt. zullen de inwoners vol gend jaar meer geld kwijt zijn aan het schap. De verontreini gingsheffing gaat, als het aan het dagelijks bestuur ligt, in 2005 met 3,4 procent omhoog. Het heffingstarief ongebouwd stijgt met 4,1 procent, het hef fingstarief voor de categorie be bouwd daalt met 3,5 procent, maar kan volledig tenietgedaan worden door de hertaxaties van de gebouwen die in de periode 2005-2009 moet plaatsvinden. Overigens is bij de tariefstelling voor de verontreinigingsheffing al rekening gehouden met de in voering van de honderd pro- cent-kwijtscheldingsnorm die het schap volgend jaar zal toe passen voor mensen met een mi nimum inkomen. Dat ruimere kwijtscheldingsbeleid kost het schap wel extra geld. Verwacht wordt dat de inkomsten voor de ze categorie zullen dalen met ruim 236.000 euro. Het waterschap Zeeuws-Vlaan- deren wil het rekeningoverschot verder gebruiken om het fonds voor het onderhoud aan wegen en voor de inrichting van 60-ki- lometerzones op te krikken. Hiervoor wordt 111.000 euro ge bruikt. Voorts wordt 275.000 euro toege voegd aan de algemene reserve en 48.000 euro weggezet voor het waterkwantiteitsbeheer. Het algemeen bestuur van het waterschap spreekt zich donder dag 27 mei uit over de aanwen ding van het rekeningoverschot. Het schapsbestuur vergadert om 13.30 uur in het waterschaps kantoor in Terneuzen. Zeeuws - Vlaanderen COMMISSIEVERGADERINGEN De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen maken bekend dat op: woensdag 12 mei 2004 om 19.30 uur openbare vergaderingen van de commissies water beheer, waterkeringen en wegen, organisatie en bestuurlijke zaken en middelen zullen plaatsvinden. De vergaderingen worden gehouden in het water schapskantoor, Kennedylaan 1 te Terneuzen (toe gang via hoofdingang Kennedylaan). De agenda's en de hierop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de bibliotheek (kamer 0.31van het waterschapskantoor. Terneuzen, 5 mei 2004. De voorzitters van de voornoemde commissies, T.W.A. Wemaer A. Paauwe EJ.M. Wijffels Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan 1Terneuzen Telefoon (0115) 641000 Fax (0115) 641200 E-mail info@wszv.nl Internet: www.wszv.nl Liliane om dit kind Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) Voorlichting@lilianefonds.nl giro 7 800 800 handicap in ontwikkelingslanden Het is weer voorjaar bij Fam. Dieleman Vele soorten geraniums, surfinia's, hang en perkplanten uit eigen kwekerij. Mooie planten voor een mooie prijs! LET OP! ZA. O MEI GERANIUMMARKT (Leuke aanbiedingen en kraampjes). Natuurlijk bij Conny en Gelein Dieleman Hontenissestraat 16 in Hulst Tel. 0114-313580 06-200 65 945 Uw enige bloemenboer! Niet als het aan jantje Beton ligt. Want wij helpen kinderen vóórdal het mis gaat. Met speet voorzieningen en specia- J Ie kinderprojecten. Met j een gezellig dagje uiten een weekje vakantie kamp. Want door samen te spelen, leren ze samen te leven. Heel belangrijk voor later. Het voorkomt 2 dat kwetsbare kinderen i in de verdrukking komen 1 en op het verkeerde pad K.- raken. Of dat ze ontian 1*. I delbaar worden en van kwaad tot erger vetva"e!1 Cathy en Redouan wonen in een achterstands wijk. Zonder speeltuin of voetbalveldje. Wel is er veel criminaliteit. En een gevaarlijk pleintje vol gebruikte drugsspuiten. Worden Cathy en Redouan door-deze omgeving straks het kind van de rekening? Al deze projecten kosten veel geld. Daarom vragen we u alstublieft om een bijdrage. Want alleen dan worden kinderen als Cathy en Redouan niet het kind van de rekening. Kijk voor meer informatie; www.jantjebeton.nl Straat: Z1 Ik word donateur en ontvang de gratis nieuwsbrief. Naam: Ik machtig u om per Q maand Q kwartaal Q halfjaar Q jaar af te schrijven van het rekeningnummer hiernaast (minimaal €25,-per jaar). Z) Ik help met een gift en machtig u om af te schrijven van het rekeningnummer hiernaast. Ik betaal mijn donatie of gift na ontvangst van een acceptgiro. Plaats: A.U.B. invullen en aankruisen wat van toepassing is. Stuur deze bon in een envelop naar: lant/e Beton, Antwoordnummer 8/189,35Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs! <*--j Cl VI ©i H»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 44