PZC Houdgreep werpt vruchten af Zeeland stuurt ambassadeur naar België Keuzes maken is ook een vrijheid Golvende klei Topman Vermunt van hogeschool moet vertrekken Terneuzen houdt vast aan anti-drugsproject Terneuzenaar in ziekenhuis na val in water mmmmm Kom voor de leukste moederdagcadeaus naar Intratuin! 18 Vrouw Annan naar Four Freedoms Mishandeling met vuilnisbakdeksel Twee nieuwe rechters benoemd Geld voor bevrijdingsherdenking zeeuwse almanak Afdaling Redactie: 0113-315649 www.pzc.nl E-mail:redactie@ pzc.nl Postbus 31,4460 AA Goes Advertentie-exploitatie: Noord- en Midden-Zeeland: 0113-315520; Zeeuws-Vlaanderen: 0114-372770; Nationaal: 020-4562500. woensdag 5 mei 2004 editie Zeeuws-Vlaanderen rfnnr Conny van Gremberghe I TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders van Terneuzen willen verder met het an ti-drugsproject Houdgreep. Dit samenwerkingsverband tussen politie, justitie en gemeente, dat in 1996 in het leven werd geroe pen, om de handel in drugs en j bijkomende overlast te beteuge len, heeft de voorbije jaren vruchten afgeworpen. Het dagelijks bestuur van Ter- neuzen vindt het daarom onver standig om de specifieke politie zorg onder te brengen bij de re guliere wijkzorgdienst. B en W stellen dit in een notitie over het project aan de raad. Een project matige voortzetting van Houd greep geniet de voorkeur van het dagelijks bestuur. De moti vatie daarvan is volgens het col lege gelegen in de complexiteit van de grensoverschrijdende drugsproblematiek, de multidis ciplinaire samenwerking met an dere opsporingsdiensten, het specialisme op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit i de weinig stabiele situatie binnen de politiewijkzorg, die nog in de startfase verkeert. Logisch Het Temeuzense bestuur vindt overigens wel dat een continue ring van het project Houdgreep met zich meebrengt dat een aan tal zaken in Zeeuws-Vlaande ren anders geregeld moet wor den. Terneuzen ging in 1996 met Houdgreep aan de slag op het moment dat Zeeuws-Vlaande ren nog zeven gemeenten telde. Dat is veranderd door de herin- g. Logisch gevolg van dit al les is dat de destijds gesloten MIDDELBURG - Een 47-jarige Terneuzenaar is in kritieke toestand opgeno men in het ziekenhuis in Vlissingen. Dat gebeurde nadat de man bewusteloos werd aangetroffen in het water bij de rechtbank in Middelburg. De politie sluit een misdrijf niet uit. De Terneuzenaar was in de nacht van zondag op maan dag samen met een 24-jari- ge Middelburger in het wa ter gevallen bij de Stads- schuur in Middelburg. De twee werden rond kwart over drie opgemerkt. De Middelburger werd snel op het droge gehesen. Een agent die de andere man probeerde te helpen, viel zelf in het water. De dren keling werd uiteindelijk door brandweerduikers uit het water gehaald. De Ter neuzenaar werd gereani meerd. De mannen werden vervolgens allebei naar het ziekenhuis gebracht. De Terneuzenaar ligt daar nog steeds, in kritieke toe stand. De Middelburger werd na zijn behandeling in het ziekenhuis aangehou den door de politie, maar is weer vrijgelaten. Wat zich I heeft afgespeeld, blijft on duidelijk. De politie wil uiet ingaan op geruchten I dat de mannen betrokken waren bij een vechtpartij. Nu: vanaf €5,- per week. uspakketten vanaf 605,- incl. examen met garantie. convenanten over de drugsaan- pak aan een herziening toe zijn. Terneuzen vindt voorts dat de beleidsafstemming tussen de drie Zeeuws-Vlaamse gemeen ten herijkt moet worden. Het Terneuzense college vindt ook dat - net als vanouds - de douane en de Koninklijke Mare chaussee weer bij Houdgreep be trokken moeten worden. De laat ste tijd is dit niet meer het ge val. In de notitie wordt er ook voor gepleit om de recherche en de politiewijkzorg nadrukkelijk bij het Houdgreepproject te be trekken. Een nieuwe start van het project moet ook inhouden dat de brede drugsaanpak op nieuw onder de aandacht van het grote publiek moet worden gebracht. Om Houdgreep goed op stoom te houden, is minimaal de per manente inzet nodig van twee politiemensen, die bij hun werk ondersteund worden door een administratieve kracht. Deze po litiemensen fungeren als vraag baak, als meldpunt voor drugs gerelateerde krachten, als con- tactpersonenen en natuurlijk als opsporingsfunctionarissen. De voorbije twee jaar was de po litionele bezetting door de invoe ring van de wijkzorg aan veran deringen onderhevig. B en W van Terneuzen willen nu weer terug naar een meer constante si tuatie. Sinds 2001 hielden de BIERVLIET - Het boerenland bij het buurtschap Driewegen tussen Biervliet en Hoofdplaat. Een enkele boer in een landschap vol beweging. De aardappelruggen op de keuri ge akker kronkelen als golven in de zee. Zo ziet Zeeuws-Vlaanderen er uit als de lente meewerkt. foto Peter Nicolai door Sheila van Doorsselaer HULST - Sepaz, de Stichting Economische Promotie Acquisi tie Zeeland, richt zich nu actief op de Vlaamse markt. Een pas aangestelde Zeeuwse 'ambassa deur' moet contacten leggen met Vlaamse bedrijven en hen warm maken zich te vestigen in Zee land. Sepaz heeft J. van Puyvelde be noemd tot 'ambassadeur'. Sinds april houdt hij zich bezig met het leggen van contacten met be drijven in Oost- en West-Vlaan deren en Antwerpen. Van Puyvelde: „Vlaanderen kampt met een schreeuwend te kort aan bedrijventerreinen. In de regio's Sint Niklaas, Gent, Antwerpen, Beveren en noem maar op, kunnen bestaande be drijven niet uitbreiden en star tende ondernemers hebben geen plaats hun onderneming te vesti gen. Daarnaast wordt het onder nemersklimaat verziekt door de ingrijpende werken aan de Ant werpse Ring, een van de belang rijkste verkeersaders. Vrachtwa gens staan uren in de file, dat zorgt voor problemen bij onder andere transportbedrijven." Volgens Van Puyvelde is daar om nu de tijd rijp voor Vlaamse bedrijven om zich te vestigen in Zeeland. Sepaz heeft een pam flet uitgebracht waarop de voor delen van een vestiging in Zee land zijn opgesomd: lage grond prijzen, goede ontsluiting door wegen, spoor en water, een file vrij wegennet en vaak meer dan voldoende ruimte op bedrijven terreinen. Dat de werknemers van bedrij ven die de overstap wagen, in een klap grensarbeiders wor den, heeft volgens Van Puyvelde slechts voordelen. „Door het nieuwe verdrag hebben Vlaam se werknemers bij een Neder landse vestiging een fors belas tingvoordeel." Van Puyvelde beseft dat het voor veel ondernemingen een he le stap is een bedrijfsverplaat- sing te overwegen, en dan ook nog eens naar een ander land. Toch heeft hij er vertrouwen in dat hij Vlaamse ondernemingen over de streep kan trekken. „Grote bedrijven zijn immers al voorgegaan. Kijk maar naar Co- belfret, Katoennatie, Oiltanking en Cordeel." Van Puyvelde wil de drempel voor bedrijven verlagen om eens aan de andere kant van de grens te kijken. „Ik vind dat echt een uitdaging." Sepaz fungeert als trechter voor het binnenhalen van bedrijven in de provincie. Bedrijven die de wens hebben zich in Zeeland te vestigen, kunnen bij Sepaz aan kloppen voor allerhande infor matie, zoals beschikbare be- drijfsgrond. Alle Zeeuwse ge meenten betalen naar inwoner aantal mee aan Sepaz. De stich ting is onpartijdig en kijkt enkel in welke gemeente een bedrijf de beste vestigingsvoorwaarden treft, zonder daarin te sturen. Enkele politieke partijen in Hulst hebben onlangs bij een presentatie van Sepaz aangege ven dat de stichting Hulst best een beetje mag promoten, maar dat is niet het doel van Sepaz. Van Puyvelde: „Ik wil mij inzet ten voor heel Zeeland." Advertentie Zie onze advertentie verderop in deze krant. door Frank van Cooten HULST - Keuzes kunnen ma ken is ook een vrijheid. In het dagelijks leven zijn we in de ge legenheid iedere dag keuzes te maken. Dat is een luxe. Er zijn veel mensen in de wereld die geen keuzes kunnen maken. Woorden uit het hart van burge meester J.F. Mulder van de ge meente Hulst bij aanvang van de herdenking in het stadskan toor gisteravond van de oorlogs slachtoffers. In de gemeente Hulst is gistera vond op drie plaatsen stil ge staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In het stadskantoor werden bloemstukken gelegd bij de ge denkplaat van de Poolse bevrij ders en bij de gedenkplaat van de Hulster gevallenen. Vervolgens is in de H. Willibror- dus Basiliek een interkerkelijke dienst gehouden. Tijdens deze dienst werd gesproken door pa ter Poppe en ouderling J. Nelis. Stille tocht Na deze dienst gingen de aanwe zigen in stille tocht naar het mo nument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg. De Nationale Reserve vormde een erewacht. Burgemeester Mulder en zijn vrouw legden vervolgens een krans. In Kloosterzande zijn bloemen kransen neergelegd op de alge mene begraafplaats. Een korte inleiding door wethouder B. Pauwels en stemmige muziek op het Hof te Zandeplein gingen daaraan vooraf. Ook bij de ge denkplaat op het Hof te Zande plein is een ibrans gelegd. De dorpsraad, het feestcomité, het kerkbestuur en de school te kenden voor de organisatie van Vriezema naar rechter voor E K-ticket Willeboordse Houdgreepinstanties bij hoeveel softdrugs er in beslag werden ge nomen bij acties. In totaal gaat dit de voorbije drie jaar om ruim vier miljoen euro, hoofdza kelijk in de Kanaalzone. De com missie Bestuur en Middelen buigt zich 13 mei over de noti tie. De vergadering in het stad huis begint om 19.30 uur. MIDDELBURG - Nane Annan, de echtgenote van de se cretaris-generaal van de Verenigde Naties, komt zaterdag naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Mid delburg. Ze neemt namens haar man de Four Freedoms Medal in ontvangst. De huidige internationale ontwikkelingen vereisen de aanwezigheid van Kofi Annan op het VN Hoofdkwartier, zo laten de VN weten. Annan heeft daarom zijn reizen in de maand mei tot het minimum beperkt en een aantal langgeplande activiteiten, zoals de komst naar Middel burg, geannuleerd. Nane Annan is geboren in Stockholm en studeerde er rechten aan de universiteit. Ze heeft gewerkt als assis tent-rechter en als secretaris voor een parlementaire com missie op het gebied van discriminatie. Sinds 1983 woont ze in New York, houdt ze zich bezig met schilderen en zet ze zich in voor de rechten van vrouwen, kinderen en vluchtelingen. KLOOSTERZANDE - In de nacht van maandag op dins dag uur is rond een uur een 28-jarige man uit Terneuzen op het terras bij een horecagelegenheid aan de Clooster- straat in Kloosterzande aangehouden wegens mishande ling. De man had even daarvoor een 43-jarige man uit de gemeente Hulst, die op het terras zat, met de deksel van een vuilnisbak op het hoofd geslagen. De 43-jarige man is met verwondingen aan het hoofd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de mishandeling is nog onbekend. MIDDELBURG - Tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank in Middelburg, worden op 11 juni twee nieu we rechters geïnstalleerd. Het gaat om F. van He- mert-Meeuwis en J. de Graaf. Van Hemert heeft gewerkt voor de rechtbank in Breda en is strafrechter. De Graaf heeft haar opleiding gevolgd in Middelburg en gaat zich bezighouden met civiel-rechtelij- ke zaken. TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders van Terneu zen willen de herdenking van de bevrijding, in september zestig jaar geleden, niet ongemerkt voorbij laten gaan. De heemkundige verenigingen uit de regio hebben het plan opgevat om een driedaags herdenkingsevenement op te zetten en klopten voor financiële steun aan bij de gemeen te. Terneuzen is bereid om voor die manifestatie 10.000 euro beschikbaar te stellen.r de dodenherdenking in Graauw. Vanaf het dorpsplein ging het in stille tocht naar de begraaf plaats. Na de toespraak van wet houder E. de Deckere is op de begraafplaats een krans gelegd. door Ron Magnée VLISSINGEN - Topman A. Ver munt van de Hogeschool Zee land (HZ) moet vertrekken. Aan leiding is de onenigheid die hij heeft met de voorzitter van het College van Bestuur, J. Mandos. Over een afvloeiingsregeling voor Vermunt wordt nog nage dacht. Het ontslag van Vermunt houdt volgens de Raad van Toezicht geen verband met de beschul diging dat de HZ fraude heeft gepleegd met rijksgelden. Alle vierhonderd medewerkers van de HZ zijn inmiddels geïn formeerd over het vertrek van Vermunt, die lid is van het Colle ge van Bestuur. Voorlopig is de topman van de hogeschool met langdurig verlof gestuurd. Ver munt keert hoogstwaarschijn lijk niet terug naar de hoge school. Onenigheid Oorzaak van het vertrek is lang durige onenigheid tussen Vermunt en Mandos. Volgens het bericht dat naar de mede werkers is gestuurd, ziet Man dos geen mogelijkheden meer om tijdens het proces van her structurering en reorganisatie van de HZ met Vermunt samen te werken. Hij heeft vervolgens de Raad van Toezicht gevraagd Vermunt uit zijn functie te ont heffen. Mandos wil vanaf zijn vakantieadres verder niets kwijt over de zaak. „Er is een be richt naar alle medewerkers ge gaan, en daar wil ik niets aan toevoegen." Woordvoerder C. Bos van de HZ wil zich alleen uitlaten over het reorganisatieproces van de hoge school. „Op dit moment wordt het zogeheten bachelor-mas- ter-model doorgevoerd. Boven dien willen we het onderwijsren dement verhogen. Dat is nu on geveer veertig procent, even hoog als bij andere hogescho len." Beschuldiging In de brief aan de medewerkers van de HZ is uitdrukkelijk ge steld dat het ontslag van Ver munt geen verband houdt met de beschuldiging dat de HZ rijksgelden heeft misbruikt. Be gin vorig maand concludeerde een commissie onder leiding van oud-Kamerlid G. Schutte dat de HZ fouten heeft gemaakt bij het aantrekken van buitenlandse studenten. De hogeschool zou van 1998 tot en met 2002 ten onrechte 11,8 miljoen euro aan rijksbijdrage hebben ontvangen. Het College van Bestuur van de HZ is van mening in het geheel niets fout hebben gedaan. Vermunt was sinds het ontstaan in 1987 aan de hogeschool ver bonden. Hij was in die tijd do cent Spaans. In de loop der ja ren is hij opgeklommen in de or ganisatie tot lid van het College van Bestuur. Vermunt is voorlo pig met verlof en verblijft mo menteel in Spanje. Burgemeester J. F. Mulder en zijn echtgenote leggen een krans bij het monument De gevallen krijger. foto Peter Nicolai Wielrennen, de moeder van die Goese volgt het met grote belangstelling op televisie. Een spannende etappe kan haar uren aan het toestel ge kluisterd houden. Maar toch was haar nog iets onduidelijk. Waarom hebben die mannen reclame van de Rabobank op hun shirts staan?" Haar dochter ivist daar wel een antwoord op. „Nou, die bank betaalt mee in de kosten die zo'n wielrenploeg maakt. Toen was het kijkplezier er in eens af. Want nu ze eenmaal weet dat de bank geld steekt in wielrenners, kan ze omlaag- suizende coureurs maar moei lijk meer los zien van omlaag- suizende rente over haar spaargeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2004 | | pagina 43